fbpx Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie NCN | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie NCN

Konkurs na stanowisko post-doc w projekcie NCN

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański - Gdańsk
Nazwa stanowiska: Post-doc
Wymagania:

Poszukujemy osoby ze stopniem doktora nauk chemicznych specjalizującego się w badaniach fizykochemicznych i strukturalnych związków oraz zainteresowanej realizacją projektu badawczego w Katedrze Chemii Bionieorganicznej na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.

Wymagania:

 • zaradność, motywacja do pracy naukowej,
 • dyspozycyjność,
 • gotowość do aktywnego udziału w konferencjach,
 • gotowość do ciągłego doskonalenia i rozszerzania posiadanych umiejętności,
 • posiada udokumentowany dorobek naukowy w zakresie chemii koordynacyjnej lub bionieorganicznej lub bioorganicznej, np. analizie strukturalnej układów o znaczeniu biologicznym
 • duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

 

Opis zadań:

 • Prowadzenie badań związanych z analizą strukturalną metodą XRD proszkową
 • Określanie parametrów fizykochemicznych ligandów sulfonamidowych i związków koordynacyjnych trójwartościowych jonów metali przejściowych
 • Wykonywanie pracy syntetycznej związanej z tworzeniem związków koordynacyjnych (Ru, Rh, Os, Ir)
 • Interpretacja i opracowywanie wyników badań własnych
 • Przygotowywanie fragmentów publikacji (manuskrypt)

Typ konkursu NCN: OPUS – ST4
Termin składania ofert: 13 listopada 2020, 0:00
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia: 10 000 brutto/brutto (stawka miesięczna)

Forma zatrudnienia: 100 % etatu / umowa o pracę

Dodatkowe informacje:

Preferowana data rozpoczęcia pracy: luty 2021 r.

Całkowity czas zatrudnienia: 12 miesięcy

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami.


 DOKUMENTY:


Zgłoszenie powinno zawierać:
 

 1. CV
 2. list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
 3. dorobek naukowy
 4. kopię dyplomu
 5. list referencyjny
 6. podpisaną klauzulę o treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko post-doc w projekcie NCN pt.:

”Synteza i właściwości biochemiczne pochodnych antybiotyków sulfonamidowych
z analizą zmian ich profili bionieorganicznych wskutek kompleksowania z trójwartościowymi jonami metali (Ru, Rh, Os, Ir)”

zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”


KONTAKT:
mariusz.makowski@ug.edu.pl

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA

1.      Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2.       Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.

4.       Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.       Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7.       Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

8.       Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9.       Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych,

b)      prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c)      prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

f)       prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 1 listopada 2020 roku, 21:05