fbpx Etat w ramach projektu NanoInformaTIX | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Etat w ramach projektu NanoInformaTIX

Etat w ramach projektu NanoInformaTIX

Za zgodą Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

wszczyna się procedurę rekrutacyjną na stanowisko

asystenta naukowego (etat w ramach projektu NanoInformaTIX)

w Zespole Chemometrii Środowiska,
w Katedrze Chemii i Radiochemii Środowiska, na Wydziale Chemii

 

1.      Tematyka badawcza:

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie realizować zadania badawcze w ramach projektu pt. „Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform
for NanoInformatics” (NanoInformaTIX), realizowanego w ramach programu Horyzont 2020 (
www.nanoinformatix.eu).

 

2.      Wymagania:

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1668 ze zm.) oraz w Statucie Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 r., a ponadto posiadają:

 

·         tytuł zawodowy magistra z dziedziny: chemia / chemia komputerowa / nauki farmaceutyczne / biotechnologia / bioinformatyka / chemoinformatyka lub pokrewnych;

·         wiedzę z zakresu chemii nanomateriałów oraz problematyki zastosowania metod komputerowych w odzwierciedlaniu struktury i właściwości nanocząstek;

·         znajomość problematyki zastosowania komputerowych metod oceny ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne dla zdrowia człowieka i środowiska;

·         znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym redagowanie tekstów naukowych oraz wystąpienia na międzynarodowych konferencjach naukowych;

·         znajomość języka polskiego na poziomie umożliwiającym płynne posługiwanie się nim w mowie i piśmie;

·         umiejętność analitycznego myślenia;

·         zdolność do szybkiego uczenia się oraz chęć zdobywania nowych umiejętności;

·         wysoką motywację własną do pracy naukowej;

·         samodzielność i kreatywność;

·         zdolności organizacyjne.

       Dodatkowym atutem będzie:

·         umiejętność posługiwania się następującymi narzędziami: język R, KNIME, Phyton MOPAC, Gaussian, Gamess, Quantum Espresso, AMBER;

·         doświadczenie w zakresie wykorzystania metod ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a właściwościami (QSAR) oraz aktywnością (QSPR);

·         doświadczenie w pracy w zespole naukowym zajmującym się komputerową oceną ryzyka ze strony związków chemicznych (udział w projekcie/staż/inne);

·         doświadczenie w międzynarodowej współpracy naukowej (udział w projekcie/staż/inne);

·         dorobek naukowy (artykuły naukowe opublikowane w czasopismach z tzw. Listy Filadelfijskiej).

3.      Oferujemy:

·         Umowa o pracę na pełen etat na czas określony (12 miesięcy) z możliwością przedłużenia;

·         Wynagrodzenie: ok. 2’900 PLN (netto).

 

4.      Wymagane dokumenty:

Kandydaci powinni przesłać następujące dokumenty drogą mailową na adres martyna.urbanowicz@ug.edu.pl w terminie do dnia 1 listopada 2020 r.:

·         Podanie skierowane do JM Rektora Uniwersytetu Gdańskiego

·         CV, z wyszczególnieniem osiągnięć naukowych Kandydata (tj. lista publikacji, informacja o stypendiach i stażach naukowych, udziale w konferencjach, zdobytych nagrodach i wyróżnieniach, etc. – jeśli dotyczy)

·         odpis dyplomu magisterskiego

·         krótki list motywacyjny z podaniem nazwisk i danych kontaktowych trzech naukowców, którzy mogą wydać opinię o dotychczasowej pracy Kandydata

·         3 oświadczenia:

(1)  o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych
do realizacji procesu rekrutacji

(2)  o spełnieniu wymogów określonych w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (DZ.U. z 2018 r. poz. 1668)

(3)  iż w przypadku zatrudnienia na Uniwersytecie Gdańskim w wyniku przeprowadzonej procedury zatrudnienia, Uniwersytet Gdański będzie dla kandydata podstawowym miejscem pracy.

 

Termin składania zgłoszeń : upływa z dniem      1.11.2020 r.

Termin rozstrzygnięcia        : upływa z dniem    20.11.2020 r.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 58 523 52 48.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

Skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Zlecający zastrzegają sobie prawo do odpowiedzi jedynie na wybrane oferty.

Konkurs może zostać zamknięty bez wyłonienia kandydata.

KLAUZULA INFORMACYJNA

{1)      Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2)      Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

)      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.

4)      Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5)      Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji.

6)      Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7)      Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

8)      Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9)      Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych,

b)      prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c)      prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

f)       prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

ZałącznikWielkość
PDF icon Klauzula informacyjna119.79 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 2 października 2020 roku, 19:08