fbpx Doktorant w projekcie Opus | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Doktorant w projekcie Opus

Doktorant w projekcie Opus

Instytucja oferująca stypendium / miejsce pracy: Katedra Analizy Środowiska, Wydział ChemiiUniwersytet Gdański

Czas trwania kontraktu: 48 miesięcy

Data rozpoczęcia pracy: 1.10.2020

Oczekiwania wobec kandydata:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:

  • posiada stopień magistra w dyscyplinie Chemia, Ochrony Środowiska, Biologii lub pokrewnej
  • wykazuje zainteresowanie pracą naukową, chce poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności
  • posiada przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie:

- technik analitycznych, w tym HPLC, GC i MS 

- badań ekotoksykologicznych

  • zna język angielski co najmniej na poziomie komunikatywnym

Dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata praktycznych umiejętności hodowli laboratoryjnej.

Kandydat powinien ponadto spełniać wymagania formalne dotyczące stypendiów zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Stypendium zostanie przyznane osobie wyłonionej w konkursie, która w dniu rozpoczęcia zadań badawczych w Projekcie będzie miała status doktoranta w szkole doktorskiej.

 

W ramach projektu  doktorant będzie zobowiązany do:

- optymalizacji warunków hodowli sinic,

- wykonania testów toksyczności stosując metody referencyjne,

- badanie odpowiedzi sinic metodami biochemicznymi,

- systematyczne publikowanie otrzymywanych wyników w recenzowanych czasopismach

 

Warunki zatrudnienia:

Stypendium wypłacane przez okres 4 lat, w wysokości  5000 zł miesięcznie (brutto)

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć elektronicznie na adres magda.caban@ug.edu.pl (w tytule maila proszę wpisać ‘doktorant Opus’) następujące dokumenty w formie plików pdf:

  • dokument poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra
  • CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia w nauce, uzyskane stypendia ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, odbyte praktyki i staże naukowe, itp.)
  • podanie (list motywacyjny)

Kryteria oceny kandydatów:

  • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej);
  • dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (30% oceny końcowej)

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 20 września 2020. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 21 września 2020.

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zasady konkursu określa Uchwała Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala90_2019-zal1.pdf .

ZałącznikWielkość
Plik Klauzula informacyjna26.46 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 września 2020 roku, 19:50