fbpx Doktorant w projekcie Preludium Bis 1 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Doktorant w projekcie Preludium Bis 1

Doktorant w projekcie Preludium Bis 1

Wymagania:

Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiada stopień magistra w dyscyplinie Chemia lub pokrewnej
 • posiada pozytywną opinię opiekuna pracy magisterskiej
 • wykazuje zainteresowanie pracą naukową, chce poszerzać swoją wiedzę i zdobywać nowe umiejętności
 • posiada przynajmniej podstawową wiedzę w zakresie:

-  syntezy organicznej, ze szczególnym uwzględnieniem syntezy peptydów

-  wysokosprawnej chromatografii cieczowej

-  biologii komórki

 • biegle zna język angielski

Dodatkowym atutem będzie posiadanie przez kandydata praktycznych umiejętności, obejmujących syntezę organiczną w roztworze, syntezę na nośniku stałym, obsługę wysokosprawnych chromatografów cieczowych.

 

Kandydat powinien spełniać wymagania formalne dotyczące stypendiów zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów naukowych w projektach badawczych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Stypendium zostanie przyznane osobie wyłonionej w konkursie, która w dniu rozpoczęcia zadań badawczych w Projekcie będzie miała status doktoranta w szkole doktorskiej.

 

W ramach projektu  doktorant będzie zobowiązany do:

 • syntezy i oczyszczania peptydów i peptydomimetyków
 • badania wpływu otrzymanych związków na aktywność enzymu proteolitycznego
 • badania stabilności otrzymanych związków w osoczu
 • badania zdolności związków do przenikania błony komórkowej i przekraczania bariery krew-mózg
 • przygotowania i złożenia wniosku do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej o finansowanie stażu naukowego w ośrodku zagranicznym
 • wyjazdu na minimum trzymiesięczny staż zagraniczny celem przeprowadzenia badań komórkowych

 

Warunki zatrudnienia:

Stypendium 5 000 zł miesięcznie przez pierwsze 24 miesiące realizacji projektu oraz 6 000 zł miesięcznie przez kolejne 24 miesiące realizacji projektu, po uzyskaniu pozytywnej oceny śródokresowej doktoranta w szkole doktorskiej. Łączny okres pobierania stypendium: 48 miesięcy.

 

Dodatkowe informacje:

Kandydaci przystępujący do konkursu winni złożyć elektronicznie na adres elzbieta.jankowska@ug.edu.pl (w tytule maila proszę wpisać ‘doktorant Preludium Bis’) następujące dokumenty w formie plików pdf:

 • dokument poświadczający posiadanie tytułu zawodowego magistra
 • życiorys (w którym uwzględnione zostaną kryteria rekrutacji)
 • opinię opiekuna pracy magisterskiej
 • podanie (list motywacyjny)

Termin składania zgłoszeń upływa z dniem 30 lipca 2020. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 3 sierpnia 2020.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 lipca 2020 roku, 12:50