fbpx 4-letnie stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu realizowanego w konkursie PRELUDIUM BIS 1 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

4-letnie stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu realizowanego w konkursie PRELUDIUM BIS 1

4-letnie stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu realizowanego w konkursie PRELUDIUM BIS 1

4-letnie stypendium naukowe dla doktoranta w ramach grantu realizowanego w konkursie PRELUDIUM BIS 1 (Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2do użytecznych węglowodorów)

 

OFERTA STYPENDIALNA

Nazwa stanowiska: doktorant-stypendysta w ramach projektu „Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2do użytecznych węglowodorów

 

Liczba stypendiów: 1

Instytucja oferująca stypendium / miejsce pracy: Katedra Technologii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

 

Czas trwania kontraktu: 48 miesięcy)

Data rozpoczęcia pracy: 1.10.2020

Kwota stypendium: Stypendium dla doktoranta – 5 000 zł miesięcznie (przez pierwsze 24 miesiące realizacji projektu) oraz 6 000 zł miesięcznie (przez kolejne 24 miesiące realizacji projektu). W połowie realizacji projektu zostanie przeprowadzona ocena śródokresowa doktoranta w szkole doktorskiej). Łączny okres pobierania stypendium: 48 miesięcy.

Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: nie obejmuje

Zadania badawcze: Stypendysta będzie zajmował się preparatyką oraz zaawansowaną charakterystyką mieszanych tlenków na bazie miedzi oraz nowych materiałów kompozytowych do wykorzystania jako fotokatody w celu zwiększenia efektywności fotokonwersji CO2 do użytecznych węglowodorów w ramach projektu "Nowe materiały do foto-elektro-konwersji CO2do użytecznych węglowodorów".

 

Oczekiwania wobec kandydatów:

1. Ukończone studia magisterskie na kierunku chemicznym lub biochemicznym

3. Uzyskane osiągnięcia naukowo-badawcze (publikacje) lub inna udokumentowana forma aktywności badawczej, najlepiej potwierdzająca zgodność dotychczasowych zainteresowań z zadaniami projektu;

4. Pożądana jest znajomość podstaw z zakresu syntezy i wykorzystania nanostruktur;

5. Doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie preparatyki organicznej i nieorganicznej

6. Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie.

Informacja dodatkowa: Do konkursu mogą przystąpić osoby, które nie posiadają stopnia naukowego doktora oraz osoby, które nie są uczestnikami szkoły doktorskiej.

Termin składania ofert: 30.07.2020

Dodatkowe informacje:

W wyznaczonym terminie proszę przesłać e-mailem na adres adriana.zaleska-medynska@ug.edu.pl (do prof. Adriany Zaleskiej-Medynskiej) następujące dokumenty:

  • list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych,
  • CV uwzględniające ww. oczekiwania (dotychczasowe osiągnięcia w nauce, uzyskane stypendia ew. publikacje, nagrody i wyróżnienia, uczestnictwo w konferencjach, odbyte praktyki i staże naukowe)itp.)
  • kopię dyplomu/zaświadczenie ukończenia studiów II-go stopnia;
  • podpisaną klauzulę informacyjną (załącznik do ogłoszenia).

 

Kryteria oceny kandydatów:

  • kompetencje do realizacji określonych zadań w projekcie badawczym (70% oceny końcowej);
  • dorobek naukowy kandydata, w tym publikacje w renomowanych wydawnictwach /czasopismach naukowych (30% oceny końcowej)

 

Wybrane osoby zostaną indywidualnie zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną. Zasady konkursu określa Uchwała Rady NCN nr 90/2019 z dnia 12 września 2019 r. https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala90_2019-zal1.pdf .

ZałącznikWielkość
Plik Klauzula informacyjna43.32 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 6 lipca 2020 roku, 13:44