fbpx Katedra Chemii Bionieorganicznej ogłasza konkurs na dwa stanowiska Post-doc oraz stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w ramach projektu OPUS | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Katedra Chemii Bionieorganicznej ogłasza konkurs na dwa stanowiska Post-doc oraz stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w ramach projektu OPUS

Katedra Chemii Bionieorganicznej ogłasza konkurs na dwa stanowiska Post-doc oraz stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w ramach projektu OPUS

Konkurs na stanowisko Post-doc (1)

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański - Gdańsk
Nazwa stanowiska: post-doc_1
Wymagania kwalifikacyjne:

Poszukujemy osoby ze stopniem doktora nauk chemicznych (lub osoba, która najpóźniej do 30 października 2020 roku uzyska stopień doktora nauk chemicznych) specjalizującego się w badaniach fizykochemicznych i strukturalnych związków oraz zainteresowanej realizacją projektu badawczego w Katedrze Chemii Bionieorganicznej na Wydziale Chemii  Uniwersytetu Gdańskiego.

Wymagania podstawowe:

§  zaradność, motywacja do pracy naukowej,

§  dyspozycyjność,

§  gotowość do aktywnego udziału w konferencjach,

§  gotowość do ciągłego doskonalenia i rozszerzania posiadanych umiejętności,

§  duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą,

§  posiada udokumentowany dorobek naukowy w zakresie chemii koordynacyjnej lub/i bionieorganicznej,

§  bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 

Opis zadań:

§  Wykonywanie pracy preparatywnej związanej z tworzeniem związków koordynacyjnych (Ru, Rh, Os, Ir)

§  Prowadzenie badań związanych z analizą strukturalną i określaniem parametrów fizykochemicznych ligandów sulfonamidowych i związków koordynacyjnych trójwartościowych jonów metali przejściowych

§  Interpretacja i opracowywanie wyników badań własnych

§  Przygotowywanie fragmentów publikacji (manuskrypt)

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST4
Termin składania ofert: 15 lipca 2020, 0:00
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia: 10 000 brutto/brutto (stawka miesięczna)

Forma zatrudnienia: 100 % etatu / umowa o pracę

Dodatkowe informacje:

Preferowana data rozpoczęcia pracy: październik/listopad 2020 r.

Całkowity czas zatrudnienia: 12 miesięcy

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami.


 

 

DOKUMENTY:

Zgłoszenie powinno zawierać:
1. CV
2. list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
3. dorobek naukowy
4. kopię dyplomu>
5. list referencyjny
6. podpisaną klauzulę o treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko Post-doc w projekcie NCN pt.:

”Synteza i właściwości biochemiczne pochodnych antybiotyków sulfonamidowych
z analizą zmian ich profili bionieorganicznych wskutek kompleksowania z trójwartościowymi jonami metali (Ru, Rh, Os, Ir)”

zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”


KONTAKT:
mariusz.makowski@ug.edu.pl

lub

agnieszka.chylewska@ug.edu.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.       Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2.       Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.

4.       Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.       Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7.       Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

8.       Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9.       Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a)     prawo dostępu do treści swoich danych,

b)     prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c)      prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

f)       prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Konkurs na stanowisko Post-doc (2)

 

 

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański - Gdańsk
Nazwa stanowiska: Post-doc_2
Wymagania:

Poszukujemy osoby ze stopniem doktora nauk chemicznych (lub osoba, która najpóźniej do 30 października 2020 roku uzyska stopień doktora nauk chemicznych) specjalizującego się w badaniach fizykochemicznych i strukturalnych związków oraz zainteresowanej realizacją projektu badawczego w Katedrze Chemii Bionieorganicznej na Wydziale Chemii  Uniwersytetu Gdańskiego.

Wymagania:

§  zaradność, motywacja do pracy naukowej,

§  dyspozycyjność,

§  gotowość do aktywnego udziału w konferencjach,

§  gotowość do ciągłego doskonalenia i rozszerzania posiadanych umiejętności,

§  posiada udokumentowany dorobek naukowy w zakresie chemii koordynacyjnej lub bionieorganicznej lub bioorganicznej, np. analizie strukturalnej układów o znaczeniu biologicznym

§  duże zaangażowanie w wykonywaną pracę badawczą,

§  bardzo dobra znajomość języka angielskiego.
 

Opis zadań:

§  Prowadzenie badań związanych z analizą strukturalną metodą XRD proszkową

§  Określanie parametrów fizykochemicznych ligandów sulfonamidowych i związków koordynacyjnych trójwartościowych jonów metali przejściowych

§  Wykonywanie pracy syntetycznej związanej z tworzeniem związków koordynacyjnych (Ru, Rh, Os, Ir)

§  Interpretacja i opracowywanie wyników badań własnych

§  Przygotowywanie fragmentów publikacji (manuskrypt)

Typ konkursu NCN: OPUS – ST4
Termin składania ofert: 15 lipca 2020, 0:00
Forma składania ofert: e-mail
Warunki zatrudnienia: 10 000 brutto/brutto (stawka miesięczna)

Forma zatrudnienia: 100 % etatu / umowa o pracę

Dodatkowe informacje:

Preferowana data rozpoczęcia pracy: październik/listopad 2020r.

Całkowity czas zatrudnienia: 12 miesięcy

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjnej z wybranymi osobami.


 

 

 DOKUMENTY:

Zgłoszenie powinno zawierać:

1. CV
2. list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych
3. dorobek naukowy
4. kopię dyplomu
5. list referencyjny
6. podpisaną klauzulę o treści:

 

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko post-doc w projekcie NCN pt.:

”Synteza i właściwości biochemiczne pochodnych antybiotyków sulfonamidowych
z analizą zmian ich profili bionieorganicznych wskutek kompleksowania z trójwartościowymi jonami metali (Ru, Rh, Os, Ir)”

zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”


KONTAKT:
mariusz.makowski@ug.edu.pl

lub

agnieszka.chylewska@ug.edu.pl

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

1.       Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanym dalej RODO, informujemy, iż: 1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2.       Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem.

3.       Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.

4.       Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego w szczególności z art. 119 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz art. 2 1 ustawy - Kodeks Pracy. Przesłanką legalizującą proces przetwarzania danych osobowych podanych dobrowolnie przez kandydata, wychodzących poza zakres danych wskazanych w art. 221 ustawy - Kodeks Pracy będzie art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą.

5.       Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych, po podjęciu decyzji o przystąpieniu do procesu rekrutacji jest obowiązkowe w zakresie określonym art. 22¹ KP i ustawą prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz warunkuje możliwość ubiegania się o przyjęcie do pracy i ewentualne dalsze zatrudnienie. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza w/w przepisy prawa – podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość udziału w procesie rekrutacji .

6.       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3.

7.       Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celów określonych w ust. 3. W przypadku negatywnego wyniku rekrutacji Pani/Pana dane będą usuwane bezzwłocznie po zakończeniu rekrutacji, chyba że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

8.       Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. W przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

9.       Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a)     prawo dostępu do treści swoich danych,

b)     prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c)      prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d)     prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

f)       prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

Stypendysta/Student/Doktorant

Nazwa jednostki: Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Chemii Bionieorganicznej - Gdańsk

Nazwa stanowiska: Stypendysta/Student/Doktorant_1

Wymagania kwalifikacyjne:

Rekrutacja zgodnie z „Regulaminem Przyznawania Stypendiów Naukowych NCN
w Projektach Badawczych Finansowanych ze Środków Narodowego Centrum Nauki”, określonym uchwałą Rady NCN nr 25/2019 z dnia 14 marca 2019 r. (https://ncn.gov.pl/sites/default/files/pliki/uchwaly-rady/2019/uchwala25...)

Katedra Chemii Bionieorganicznej (Wydział Chemii  Uniwersytetu Gdańskiego) poszukuje wybitnego kandydata będącego studentem studiów II stopnia lub posiadającego tytuł zawodowy magistra (preferowany: słuchacz/ka Studiów Doktoranckich lub Szkoły Doktorskiej) oraz pewne doświadczenie w pracy laboratoryjnej i dobre wykształcenie w zakresie nauk chemicznych. Wymagane jest ukończenie kursów chemii: analitycznej, nieorganicznej, organicznej i fizycznej. Mile widziany udokumentowany dorobek naukowy (publikacje w chemii koordynacyjnej, bionieorganicznej lub pokrewnych).

 

Wymagane dokumenty:

1.      Kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich (jeśli posiada) lub inżynierskich lub licencjackich. Dyplomy studiów podyplomowych i inne również mogą zostać dołączone.

2.      Życiorys zawierający informacje o publikacjach, prezentacjach konferencyjnych, nagrodach i stypendiach.

3.      Inne informacje pomagające określić poziom naukowy, doświadczenie badawcze i osiągnięcia naukowe w zakresie chemii koordynacyjnej lub/i bionieorganicznej kandydata mile widziane.

4.      Podpisaną klauzulę o treści:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji postepowania konkursowego na stanowisko Stypendysta/Student/Doktorant w projekcie NCN pt.:

”Synteza i właściwości biochemiczne pochodnych antybiotyków sulfonamidowych z analizą zmian ich profili bionieorganicznych wskutek kompleksowania z trójwartościowymi jonami metali (Ru, Rh, Os, Ir)”

zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Ponadto oświadczam, iż zostałem poinformowany o możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie oraz, że jej wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.”

 

 

Opis zadań:

§  Pomoc w wykonywaniu pracy syntetycznej projektu związanej z tworzeniem związków koordynacyjnych (Ru, Rh, Os, Ir)

§  Przeprowadzenie resyntez związków koordynacyjnych (Ru, Rh, Os, Ir)

§  Interpretacja i opracowywanie wyników badań strukturalnych

§  Przygotowywanie fragmentów publikacji (manuskrypt)

 

Typ konkursu NCN: OPUS – ST4

 

Termin składania ofert: 15 września 2020r., 0:00

 

Forma składania ofert: e-mail

 

Warunki zatrudnienia: 1 500 brutto/brutto (stawka miesięczna)

 

Dodatkowe informacje:

Preferowana data rozpoczęcia pracy: październik 2020

Całkowity czas zatrudnienia: 12 miesięcy.

 

Rekrutacja odbywać się będzie na podstawie oceny złożonych dokumentów.

 

 

KONTAKT:
mariusz.makowski@ug.edu.pl

lub

agnieszka.chylewska@ug.edu.pl

 

Klauzula informacyjna

dla kandydata biorącego udział w konkursie na stanowisko stypendysty w ramach projektu OPUS 17 pt.: „Synteza i właściwości biochemiczne pochodnych antybiotyków sulfonamidowych z analizą zmian ich profili bionieorganicznych wskutek kompleksowania z trójwartościowymi jonami metali (Ru, Rh, Os, Ir)”

 

Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 roku  zwanym dalej RODO informujemy, iż:

 

1)       Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Gdański z siedzibą w (80-309) Gdańsku, przy ul. Jana Bażyńskiego 8.

2)       Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod numerem telefonu (58) 523 24 59 lub adresem e-mail: poin@ug.edu.pl.
Z inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z  ich przetwarzaniem.

3)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko stypendysty na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego w ramach projektu OPUS 17 finansowanego ze środków NCN, a w przypadku zakończenia postepowania konkursowego z wynikiem pozytywnym również – w celach związanych z realizacją i finansowaniem stypendium naukowego w ramach tego projektu.

4)       Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą, a w przypadku uzyskania statusu stypendysty również art. 6 ust. 1 lit. b RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

5)       Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora przez upoważnionych pracowników  wyłącznie w celach, o których mowa w pkt 3.

6)       Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa. Ponadto odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być Instytucje Zarządzające, Rozliczające, Pośredniczące, Monitorujące, Kontrolujące, Wdrażające lub Partnerzy Projektu. Dodatkowo w przypadku złożenia dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną odbiorcą Państwa danych może być podmiot działający na zlecenie administratora, tj. podmiot będący operatorem usługi pocztowej.

7)       Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 3 w tym przez okres realizacji Projektu a także rozliczenia jego trwałości i archiwizacji, przy czym termin ten może zostać przedłużony przez instytucję finansującą. W przypadku negatywnego wyniku postępowania konkursowego Pani/Pana dane będą usuwane niezwłocznie po jego zakończeniu chyba, że w określonym zakresie wymóg archiwizacji przewidują przepisy prawa – wówczas przez czas określony w tych przepisach.

8)       Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość przyznania stypendium naukowego w ramach projektu OPUS 17 finansowanego ze środków NCN.

9)       Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:

a)      prawo dostępu do treści swoich danych,

b)      prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,

c)      prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w przypadkach przewidzianych prawem,

d)      prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

e)      prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych,

f)       prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

                                                                         

  Z treścią klauzuli zapoznałem się:

 

 

               …………………………………………

                    (data i podpis kandydata)

 

ZałącznikWielkość
PDF icon post_doc1_konkurs_ncn.pdf268.55 KB
PDF icon post_doc2_konkurs_ncn.pdf269.79 KB
PDF icon stypendysta1_konkurs_ncn.pdf205.41 KB
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 2 lipca 2020 roku, 13:20