fbpx Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19

Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19

30 marca 2020 r. Narodowe Centrum Nauki ogłosiło konkurs „SZYBKA ŚCIEŻKA DOSTĘPU DO FUNDUSZY NA BADANIA NAD COVID-19” skierowany do badaczy, którzy mogą poszerzyć wiedzę na temat COVID-19, sposobów diagnozy, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii.

 

Budżet konkursu wynosi 10 mln zł i jest przeznaczony na badania podstawowe związane z:

 1. patofizjologią choroby, w tym takie, które mogą przyczynić się do podjęcia prac nad przyszłymi strategiami terapeutycznymi lub metodami diagnostycznymi COVID-19,
 2. mechanizmami zakażania, w tym sposobami ochrony pracowników służby zdrowia,
 3. psychologicznymi i społecznymi skutkami pandemii i sposobami ich ograniczania (w tym polityką zdrowotną i organizacją opieki medycznej, etyką badań i opieki nad chorymi, społecznymi zachowaniami w pandemii).

 

Termin złożenia wniosku do NCN – 14 kwietnia 2020 r.

Termin dostarczenia wniosku do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi UG
– najpóźniej do 13 kwietnia 2020 r.

 

Podstawowe warunki przystąpienia do konkursu:

 1. Z wnioskiem o przyznanie środków finansowych na realizację badań mogą wystąpić m.in. uczelnie.BRAK możliwości wnioskowania jako grupa podmiotów (konsorcjum).
 2. Okres realizacji zaplanowanych badań może wynosić co najwyżej 18 miesięcy, a rezultaty muszą być udostępniane powszechnie zaraz po ich uzyskaniu.
 3. Osoba przewidziana jako kierownik we wniosku musi spełniać łącznie następujące warunki:
 • posiada co najmniej stopień naukowy doktora,
 • jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w podmiocie planowanym jako miejsce realizacji badań będącym wnioskodawcą,
 • kierowała lub kieruje realizacją co najmniej jednego projektu badawczego finansowanego w ramach konkursów NCN: OPUS, SONATINA, SONATA, SONATA BIS, HARMONIA, MAESTRO, SYMFONIA, POLONEZ oraz międzynarodowych konkursów dwustronnych/wielostronnych lub jest laureatem innych prestiżowych konkursów krajowych lub międzynarodowych.

UWAGA: Występowanie w roli kierownika nie będzie wliczać się do limitu projektów badawczych w związku z ograniczeniami w składaniu wniosków w innych konkursach NCN.

Zasady składania wniosków:

 • W celu przygotowania wniosku należy POBRAĆ i wypełnić formularz wniosku dostępny na stronie NCN.
 • Kompletny wniosek należy przesłać do Biura Zarządzania Projektami Naukowymi najpóźniej do 13 kwietnia 2020 r.
 • Wniosek projektowy powinien uzyskać akceptację dziekana wydziału, na którym będzie realizowany (wystarczy akceptacja mail’owa).
 • Wnioski wypełnione zgodnie z zakresem danych wymaganych w formularzu będą składane w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Dokumentacja konkursowa: NCN

 

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Biura Zarządzania Projektami Naukowymi.


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Arkadiusz Smykowski
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 kwietnia 2020 roku, 10:37