fbpx Stypendium naukowe w ramach międzynarodowego projektu BEETHOVEN 2 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Stypendium naukowe w ramach międzynarodowego projektu BEETHOVEN 2

Stypendium naukowe w ramach międzynarodowego projektu BEETHOVEN 2

KONKURS

Stypendium naukowe w ramach międzynarodowego projektu BEETHOVEN 2

 

Stypendium naukowe w ramach projektu BEETHOVEN 2 „Ocena potencjału biokoncentracji organicznych związków jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo oraz in silico."

Nazwa stanowiska: Doktorant - stypendysta w ramach programu BEETHOVEN 2 pt.: „Ocena potencjału biokoncentracji organicznych związków jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo oraz in silico."

Nazwa jednostki: Katedra Analizy Środowiska, Wydział Chemii Uniwersytet Gdański

Liczba stanowisk: 1

Termin składania ofert: 17 lutego 2020 roku

Opis zadań:

· Przeprowadzenie testów in vivo obejmujących: wyznaczenie współczynnika biokoncentracji dla wybranych kationów i anionów cieczy jonowych;

· Udział w przygotowaniu publikacji naukowych.

Oczekiwania:

Minimalne warunki, jakie powinien spełniać kandydat na to stanowisko:

· Dyplom mgr lub mgr inż. kierunku chemia, ochrona środowiska lub pokrewnego;

· Udokumentowane doświadczenie w pracy eksperymentalnej w zakresie badań organizmów morskich;

· Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym redagowanie tekstów naukowych oraz przygotowywania wystąpień konferencyjnych.

Dodatkowe umiejętności i doświadczenia mile widziane u kandydata:

· Doświadczenie we wstępnym przygotowaniu próbek biologicznych do analizy (m.in. ekstrakcja);

· Znajomość technik chromatograficznych z uwzględnieniem LC-MS;

· Znajomość problematyki obiegu zanieczyszczeń organicznych w środowisku morskim ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów bioakumulacji, biokoncentracji i biomagnifikacji ;

· Zdolność do samodzielnej pracy i motywacja do dalszego rozwoju.

Warunki zatrudnienia:

· Miejsce pracy: Katedra Analizy Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański;

· Stypendium naukowe w wysokości 2000 PLN/miesiąc, wypłacane przez 18 miesięcy;

· Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: nie obejmuje;

· Planowane rozpoczęcie: marzec 2020 roku.

 

Wymagane dokumenty: Kandydaci powinni złożyć:

· list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych;

· życiorys naukowy;

· listę dotychczasowego dorobku naukowego (współautorstwo w artykułach naukowych, udział w szkołach i konferencjach oraz odbyte praktyki i staże naukowe);

· kopię dyplomu/zaświadczenie ukończenia studiów II-go stopnia na kierunku chemia, ochrona środowiska lub pokrewnych;

· aktualne zaświadczenie o posiadanym statusie doktoranta.

Forma składania ofert: drogą elektroniczną

Zgłoszenia należy przesyłać do kierownika projektu prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego na adres: piotr.stepnowski@ug.edu.pl podając w tytule wiadomości dopisek „BEETHOVEN2-doktorant”.

Osoby zaproszone do udziału w projekcie wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczył kierownik projektu, prof. dr hab. Piotr Stepnowski. Z kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony nie później niż 5 dni przed datą jej odbycia.

Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki.

W przesłanej dokumentacji konkursowej należy zamieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883” oraz dodatkowo wypełnienie KLAUZULI INFORMACYJNEJ (załącznik poniżej).

Project description

The bioconcentration/bioaccumulation potential of chemicals is of highest concern for environmental risk assessment, since it is known to cause far-reaching hazards to wildlife and human health. Generally, the experimental measurement of bioconcentration is time consuming, expensive, and due to ethical concerns regarding animal welfare not feasible for large sets of chemicals. Thus prediction models - mainly based on easily determinable physicochemical properties such as the octanol-water partition coefficient - are used for the risk assessment. The existing prediction models are applicable to hydrophobic and polar organic chemicals; however, they often give inappropriate and inaccurate results for ionogenic compounds and permanently charged organic chemicals. This is due to the fact

that classical bioconcentration models neither sufficiently consider ion–macromolecule interactions nor interactions of cations and anions in solution - both strongly influencing the transport, uptake and bioavailability of ions. The main aim of the proposed project is to understand and predict the interactions of organic ions, and ion pairs in particular, with biological systems and their consequences in terms of bioconcentration. Therefore a mechanistic approach combining in vitro and in vivo tests will be employed to a comprehensive set of charged and ionogenic compounds. The experimental results will provide the basis for establishing meaningful Quantitative Structure–Activity Relationships (QSARs) allowing for a reliable estimation of the bioaccumulation potential of ionic species. Considering the fact that around 70 000 compounds already preregistered under REACH are ionogenic or charged chemicals the proposed approach aims to close an urgent knowledge gap that exists in fundamental research as well as in environmental legislation. Protic and aprotic ionic liquids will be the protagonists of this project.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 2 lutego 2020 roku, 0:01