fbpx Postdoc z grantu OPUS | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Postdoc z grantu OPUS

Postdoc z grantu OPUS

Postdoc z grantu OPUS

 

Tytuł projektu: „Zwiększenie globalnej i lokalnej dokładności gruboziarnistego modelu UNRES białek oraz jego rozszerzenie na symulacje bardzo dużych układów białkowych i racemizację reszt aminokwasowych”

 

Kierownik projektu: prof. dr hab. Józef Adam Liwo

 

Nazwa stanowiska: adiunkt naukowy (postdoc)

 

Wymagania w stosunku do Kandydata:

 

1. Stopień doktora nauk chemicznych, fizycznych lub dziedzin pokrewnych lub nauk matematycznych.

2. Znajomość metod matematycznych fizyki, podstaw metod numerycznych, mechaniki statystycznej, fizyki polimerów i fizykochemii biomakromolekuł

3. Umiejętność samodzielnego posługiwania się metodami molekularnej mechaniki kwantowej (ab initio, półempirycznymi i DFT), analizy hiperpowierzchni energii potencjalnej oraz obliczania właściwości fizykochemicznych badanych układów.

4. Umiejętność posługiwania się narzędziami analizy statystycznej w kontekście analizy baz danych strukturalnych białek w celu wyznaczenia funkcji rozkładu wybranych wielkości geometrycznych.

5. Umiejętność pracy na stacjach roboczych pod systemem UNIX na poziomie co najmniej średniozaawansowanego użytkownika.

6. Znajomość podstaw programowania w języku C, C++ lub FORTRAN.

7. Rzetelność i umiejętność samodzielnego rozwiązywania postawionych zadań naukowych.

 

Opis zadań:

 

Celem projektu jest zwiększenie rozdzielczości i zdolności przewidywań struktur białek pakietu UNRES do symulacji gruboziarnistych białek, jak również wprowadzenie do niego funkcji racemizacji reszt aminokwasowych. Zadania pracownika zatrudnionego na stanowisku opisanym w niniejszej ofercie będą następujące:

 

1. Zakodowanie wprowadzenia do modelu dodatkowych centrów oddziaływań oraz nowych potencjałów oddziaływań lokalnych i korelacyjnych opracowanych w ramach projektu.

2. Parametryzacja nowych potencjałów na podstawie hiperpowierzchni energii oddziaływań układów modelujących fragmenty łańcucha polipeptydowego oraz wielkości wyznaczonych z bazy PDB.

3. Kalibracja i testowanie pola siłowego.

 

Warunki zatrudnienia:

 

1. Umowa o pracę na stanowisku adiunkta naukowego na 1 rok, z możliwością przedłużenia do końca trwania projektu (1.02.2021).

2. Orientacyjny czas rozpoczęcia zatrudnienia: 1.10.2019.

3. Wynagrodzenie ~6000 zł brutto.

 

 

Dokumenty wymagane do aplikacji:

 

1. List motywacyjny.

2. Życiorys naukowy zawierający listą publikacji.

3. Kserokopia dyplomu lub odpisu dyplomu doktorskigo.

4. Co najmniej 1 opinia z poprzedniego miejsca zatrudnienia lub opinia promotora pracy doktorskie.

 

Dokumenty można złożyć osobiście w Biurze Dziekana Wydziału Chemii UG, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk, wysłać pocztą, adresując przesyłkę do prof. J.A. Liwo lub wysłać pocztą elektroniczną na adres adam.liwo@ug.edu.pl (preferowany sposób). W tym ostatnim przypadku list motywacyjny może być treścią listu elektronicznego, do którego proszę dołączyć skany dokumentów.

 

Po upływie terminu składania, złożone zgłoszenia zostaną poddane wstępnej selekcji a wyselekcjonowani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjna do siedziby Wydziału Chemii UG (w połowie sierpnia 2019).

 

Pytania w sprawie oferty proszę kierować mailowo do prof. Józefa Adam Liwo na adres adam.liwo@ug.edu.pl lub adam.liwo@gmail.com.

 

Termin zgłaszania upływa z dniem 31.07.2019

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 6 czerwca 2019 roku, 10:51