Konkurs na doktoranta | Wydział Chemii

Konkurs na doktoranta

tel. (58) 523 5124, fax: (58) 523 5012, email: adam.liwo@ug.edu.pl

Konkurs na doktoranta

w Katedrze Chemii Teoretycznej

Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

 

Prof. dr hab. Józef Adam Liwo ogłasza konkurs dla osób, które już ukończyły lub kończą w roku 2018 akademickim studia magisterskie, są zainteresowane fizyką molekularną lub chemią teoretyczną i obliczeniową, posiadają zacięcie naukowe i ciekawość wiedzy oraz lubią podejmować trudne wyzwania. Osoba wybrana w wyniku konkursu będzie słuchaczem Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Chemii i Biochemii przy Wydziale Chemii UG, będzie wykonywała pracę doktorską w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki pt.

 

Zwiększenie globalnej i lokalnej dokładności gruboziarnistego modelu UNRES białek oraz jego rozszerzenie na symulacje bardzo dużych układów białkowych i racemizację reszt aminokwasowych

 

i będzie pobierała stypendium z tego projektu. Doktorant będzie czynnie uczestniczył w rozwijaniu pola siłowego UNRES do wielkoskalowych gruboziarnistych symulacji białek, której jednym z najważniejszych celów jest włączeniu izomeryzacji reszt aminokwasowych mających ogromne znaczenie w powstawaniu zaćmy i innych chorób oczu związanych z degeneracją krystalin - głównych białek soczewki oka. W chwili obecnej nie istnieją narzędzia umożliwiające badanie tej izomeryzacji w czasie rzeczywistym.  

 

Osoba wyłoniona w wyniku postępowania kwalifikacyjnego będzie następnie podlegała procedurze rekrutacji na Stacjonarne Studia Doktoranckie Chemii i  Biochemii przy Wydziale Chemii UG chyba, że już jest ich słuchaczem; wymagania i terminy składania dokumentów na studia doktoranckie są podane na stronie https://chemia.ug.edu.pl/studenci/studia_doktoranckie/rekrutacja_1

Specyficzne wymagania dla Kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym (oprócz tych z cytowanego wyżej dokumentu):

 1. Ukończenie studiów II w zakresie fizyki, chemii, matematyki, informatyki, bioniformatyki, biotechnologii lub na pokrewnych kierunkach ścisłych/przyrodniczych.
 2. Ocena co najmniej dobra na dyplomie ukończenia studiów II stopnia.
 3. Znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej umożliwiającym samodzielne czytanie publikacji i książek anglojęzycznych oraz komunikację.
 4. Posiadanie co najmniej dwóch z wymienionych poniżej rodzajów wiedzy i umiejętności:
  1. Co najmniej dobra znajomość podstaw fizyki statystycznej oraz fizyki i chemii makromolekuł.
  2. Umiejętność samodzielnego posługiwania się metodami matematycznym fizyki.
  3. Znajomość systemu operacyjnego Unix na poziomie co najmniej średniozaawansowanego użytkownika, łącznie z umiejętnością pisania prostych skryptów.
  4. Znajomość języka programowania wyższego rzędu (C, C++, Fortran) w stopniu umożliwiającym samodzielne pisanie prostych programów.
  5. Znajomość metod numerycznych w stopniu co najmniej podstawowym.

 

Zainteresowane osoby proszone są o przesłanie pakietu aplikacyjnego, zawierającego następujące pozycje:

 1. List motywacyjny.
 2. Życiorys, zawierający aktualne dane kontaktowe.
 3. Informacja o ocenach ze studiów, w szczególności z przedmiotów obejmujących matematykę, fizykę, chemię oraz informatykę.
 4. Kopia dyplomu ukończenia studiów II stopnia lub informacja o terminie obrony pracy magisterskiej.
 5. Inne dokumenty mogące wpłynąć na ocenę Kandydata, takie jak wykaz publikacji i komunikatów, certyfikat(y) znajomości języka angielskiego i innych języków obcych, informacje o stażach naukowych i innych, nagrodach, wyróżnieniach, kursach specjalistycznych (np. kursach programowania), członkostwie studenckich kół naukowych.

 

do dnia 28 lutego 2018 roku na adres adam.liwo@ug.edu.pl

 

Wyselekcjonowani wstępnie Kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która odbędzie się w pierwszej połowie marca 2018.

Pytania proszę kierować telefonicznie: (58) 523 5124 lub mailowo do prof. Liwo.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 8 lutego 2018 roku, 20:53