fbpx Oferta pracy na stanowisku post-doc | Wydział Chemii

Oferta pracy na stanowisku post-doc | Wydział Chemii

Oferta pracy na stanowisku post-doc

Nazwa stanowiska: Wykonawca typu post-doc w ramach projektu OPUS 11 „ Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjny sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków

Liczba stanowisk: 1

Instytucja oferująca zatrudnienie: Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

 

Wymagania:

- Posiadany stopień doktora nauk chemicznych bądź być w trakcie postępowania recenzenckiego w dyscyplinie chemia lub biotechnologia;

- Znajomość podstaw z zakresu chemii i biochemii biologicznie czynnych peptydów;

- Znajomość technik mikrobiologicznych: izolacja czystych kultur i hodowla mikroorganizmów o różnych wymaganiach odżywczych i stopniu patogenności, analiza antybiotykowrażliwości mikroorganizmów;

- Znajomość technik z zakresu biologii molekularnej: izolacja i oczyszczanie DNA, amplifikacja DNA, analiza ekspresji genów, analiza mutacji w DNA itp.;

- Znajomość podstawowych technik biochemicznych;

- Znajomość techniki cytometrii przepływowej;

- Znajomość obsługi mikroskopu fluorescencyjnego oraz konfokalnego;

- Znajomość technik chromatografii kolumnowej (HPLC, FPLC), cienkowarstwowej (TLC), znajomość technik elektroforetycznych (SDS-PAGE, NATIVE PAGE);


- Udokumentowany w postaci autorstwa i współautorstwa publikacji w czasopismach z listy JCR dorobek naukowy w zakresie badań biologicznie czynnych peptydów;


- Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole interdyscyplinarnym;


- Biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;


- Sumienność, dokładność, bardzo dobra organizacja pracy.

 

Opis zadań:

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego poszukuje osoby do pracy na stanowisku adiunkta naukowego w Katedrze Biochemii Molekularnej. Osoba zatrudniona na tym stanowisku realizowała będzie zadania badawcze grantu OPUS 11 finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki p.t. „Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjny sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków”. Praca wykonywana będzie w Laboratorium Chemii Bioorganicznej Katedry Biochemii Molekularnej Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Osoba zatrudniona będzie pracować nad nowymi związkami chemicznymi o aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Badania obejmować będą projektowanie, chemiczną syntezę oraz ocenę aktywności biologicznej związków o działaniu przeciwdrobnoustrojowym zawierających cząsteczki klasycznego antybiotyku połączonego kowalencyjnie z peptydami.
Celem prowadzonych badań będzie opracowanie nowych substancji o działaniu przeciwdrobnoustrojowym.
Zasadnicze zadania zatrudnionej osoby będą polegały na:
- prowadzeniu badań naukowych w zakresie chemii bioorganicznej (chemiczna synteza oraz ocena aktywności biologicznej syntetyzowanych związków),
- realizacji zadań badawczych, współdziałanie z innymi członkami grupy badawczej,
- projektowaniu struktur koniugatów peptydowych oraz ocenie ich aktywności biologicznej,
- analizie danych doświadczalnych,
- przygotowaniu raportów z przeprowadzonych badań, prowadzeniu analiz danych literaturowych, prezentowanie uzyskanych wyników, przygotowywanie publikacji naukowych.

 

Termin składania ofert: 15.02.2018,

Forma składania ofert: dowolnie
 

Warunki zatrudnienia:

Wynagrodzenie: Umowa o pracę na okres 12 miesięcy, 6600 PLN/miesiąc brutto/brutto.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 22.02.2018
Planowany termin zatrudnienia: 1.03.2018

 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenie na konkurs powinno zawierać:
- życiorys,
- kopia dyplomu uzyskania stopnia naukowego doktora,
- autoreferat informujący o zainteresowaniach i osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
- informacja o współpracy z instytucjami, organizacjami i towarzystwami naukowymi w kraju i za granicą,
- wykaz dorobku naukowego,
- wykaz projektów naukowo-badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych w których kandydat kierował zespołem lub uczestniczył w pracach zespołu,
- wykaz nagród i wyróżnień naukowych,
- opinia co najmniej jednego nauczyciela akademickiego z tytułem naukowym lub stopniem naukowym profesora o działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej kandydata.

Dokumenty aplikacyjne z dopiskiem "Kandydatura OPUS11" prosimy przesłać w formie elektronicznej lub papierowej na adres: Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii, Katedra Biochemii Molekularnej, ul Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk lub składać osobiście u kierownika Katedry, pok. B119

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 18 stycznia 2018 roku, 13:23