Praca naukowa w ramach projektu NCN SONATA-12 | Wydział Chemii

Praca naukowa w ramach projektu NCN SONATA-12

KONKURS: Praca naukowa w ramach projektu NCN SONATA-12.

 

Nazwa jednostki: Pracownia Chemometrii Środowiska, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański

 

Nazwa stanowiska: Doktorant (1 etat na podstawie umowy cywilno-prawnej) w ramach projektu NCN pt.: „Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego”.

 

Termin składania ofert: 23 października 2017

 

Słowa kluczowe: chemoinformatyka; metody read-across; toksykologia komputerowa; metody teoretycznej chemii obliczeniowej; chemometria; statystyka; matematyka.

 

Tematyka: Opracowywanie metod komputerowych (algorytmów read-across) wspomagających ocenę ryzyka chemicznego stwarzanego przez wybrane grupy związków organicznych dla zdrowia człowieka i środowiska przyrodniczego.

 

Opis zadań: W projekcie Doktorant będzie odpowiedzialny za:

 • Sporządzenie pełnej bazy danych dotyczącej toksyczności ostrej (wobec ryb oraz bezkręgowców wodnych) wywołanej obecnością wybranych grup związków organicznych powstających m. in. jako uboczne produkty w procesach przemysłowych;
 • Obliczenie deskryptorów molekularnych kodujących informację na temat budowy chemicznej oraz właściwości fizykochemicznych badanych związków;
 • Przeprowadzenie analizy podobieństwa strukturalnego/toksykologicznego badanych związków w wielowymiarowej przestrzeni cech zdefiniowanych przez wyznaczone deskryptory molekularne;
 • Opracowanie metodyki nowych algorytmów szacowania przekrojowego (read-across).

 

Oczekiwania:

Minimalne warunki, jakie powinien spełniać kandydat na to stanowisko:

 

 • posiadać tytuł zawodowy magistra w zakresie chemii, ochrony środowiska lub matematyki;
 • posiadać znajomość metod teoretycznej chemii obliczeniowej ze szczególnym uwzględnieniem metod ab initio oraz metod funkcjonału gęstości elektronowej (DFT);
 • wykazać się znajomością języka angielskiego na poziomie umożliwiającym redagowanie tekstów naukowych oraz przygotowywanie wystąpień konferencyjnych.

 

Dodatkowe umiejętności i doświadczenia pożądane u kandydata:

 

 • posiadać znajomość metod chemometrycznych oraz problematyki zastosowania komputerowych metod oceny ryzyka stwarzanego przez substancje chemiczne dla zdrowia człowieka i środowiska;
 • znajomość metod ilościowego modelowania zależności pomiędzy strukturą chemiczną a aktywnością (QSAR) oraz właściwościami fizykochemicznymi (QSPR), jak również metod szacowania przekrojowego (read-across);
 • posiadać umiejętność pracy w systemach operacyjnych Linux i Mac OS X oraz znajomość programów MOLDEN, Gaussian, MOPAC, MATLAB, RStudio, KNIME.

  

Warunki zatrudnienia:

 • Miejsce pracy: Pracownia Chemometrii Środowiska, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański;
 • Wynagrodzenie na podstawie umowy cywilno-prawnej w wysokości 1000 PLN/miesiąc (brutto), wypłacane przez 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia do 35 miesięcy w zależności od wyników pracy);
 • Ubezpieczenie emerytalne i rentowe: nie obejmuje;
 • Planowane rozpoczęcie: listopad 2017 roku.

 

Wymagane dokumenty: Kandydaci powinni złożyć:

 • list motywacyjny wraz z opisem zainteresowań naukowych;
 • życiorys naukowy;
 • lista dotychczasowego dorobku naukowego (współautorstwo w artykułach naukowych, udział w szkołach i konferencjach oraz odbyte praktyki i staże naukowe);
 • kopię dyplomu/zaświadczenie ukończenia studiów II-go stopnia.

 

Forma składania ofert: drogą elektroniczną lub pocztą

 

Zgłoszenia na konkurs w formie elektronicznej należy przesłać na adres: agnieszka.gajewicz@ug.edu.pl podając w tytule wiadomości dopisek „SONATA12-doktorant”.

 

Zgłoszenia przesyłane pocztą proszę adresować do: dr Agnieszka Gajewicz, Pracownia Chemometrii Środowiska, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański, ul. Wita Stwosza 63, 80-308 Gdańsk - z dopiskiem: „SONATA12-doktorant”.

 

Doktoranta zaproszonego do udziału w projekcie wyłoni komisja konkursowa, której będzie przewodniczyła kierownik projektu, dr Agnieszka Gajewicz. Z kandydatami może zostać przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna. O terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony nie później niż 5 dni przed datą jej odbycia.

 

Zasady konkursu określa Uchwała nr 50/2013 z dnia 03.06.2013 Rady Narodowego Centrum Nauki.

 

W przesłanej dokumentacji konkursowej należy zamieścić następującą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w ofercie stypendialnej dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. nr 133 poz.883”

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
sobota, 7 października 2017 roku, 11:54