fbpx Ogłoszenie wyników konkursu na doktoranta do projektu OPUS-19 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Ogłoszenie wyników konkursu na doktoranta do projektu OPUS-19

Ogłoszenie wyników konkursu na doktoranta do projektu OPUS-19

Stypendysta/doktorant w ramach projektu OPUS-19 pt.: „Do jakiego stopnia odpowiedź transkryptomiczna w zdarzeniach inicjujących toksyczność płucną u myszy zależy od cech strukturalnych nanocząstek, które ją wywołują – TransNANO?"

 

Nazwa jednostki / miejsce pracy: Zespół Chemometrii Środowiska, Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska, Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański – Gdańsk

Nazwa stanowiska: stypendysta/doktorant w ramach projektu pt.: „Do jakiego stopnia odpowiedź transkryptomiczna w zdarzeniach inicjujących toksyczność płucną u myszy zależy od cech strukturalnych nanocząstek, które ją wywołują – TransNANO?"

Liczba stypendiów: 1

Wymagania:

 • Tytuł magistra chemii lub fizyki lub biologii lub materiałoznawstwa lub nauk przyrodniczych;
 • Ewentualnie doświadczenie w chemoinformatyce i uczeniu maszynowym;
 • Podstawowa wiedza na temat oceny ryzyka chemicznego;
 • Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2, pozwalająca na sprawną analizę i pisanie publikacji naukowych oraz prezentację wyników naukowych na konferencjach międzynarodowych;
 • Myślenie analityczne;
 • Umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy i chęć dalszego rozwoju;
 • Motywacja do pracy naukowej oraz zdolność do samodzielnego rozwiązywania postawionych problemów badawczych;
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Samodzielne myślenie i kreatywność;
 • Umiejętności organizacyjne;
 • Uzyskanie statusu doktoranta w Szkole Doktorskiej (kandydat spełnia kryteria).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w zespole naukowym zajmującym się komputerową oceną ryzyka związków chemicznych (udział w projekcie / staż / inne);
 • doświadczenie w międzynarodowej współpracy naukowej (udział w projekcie / staż / inne).

Opis zadań:

Doktorant będzie odpowiedzialny za opracowanie modelu chemoinformatycznego do przewidywania właściwości fizykochemicznych ENM oraz weryfikację wpływu środowiska i, jeśli to możliwe, warunków syntezy na te właściwości. Doktorant będzie „uczył się przez działanie” podczas pisania manuskryptów i będzie wspierany przez współbadacza wnoszącego uzupełniającą wiedzę do zespołu. Prace będą nadzorowane przez koordynatora projektu (PI), a postępy będą regularnie omawiane na cotygodniowych seminariach zespołowych. 

Typ konkursu NCN: OPUS–19

Termin składania ofert: 10 sierpnia 2021, do godz. 00:00

Forma składania ofert: e-mail

Warunki zatrudnienia:

 • Umowa o stypendium doktoranckie w pełnym wymiarze godzin na 48 miesięcy;
 • Urlop roczny: 36 dni roboczych;
 • Wynagrodzenie: 2’371,00 zł (netto, rok I i II) oraz 3’653,00 (netto) po ewaluacji (rok III i IV). 

Dodatkowe informacje:

Zgłoszenia wraz z wymaganymi dokumentami (wyłącznie w formacie pdf) należy przesyłać drogą elektroniczną na adres e-mailowy: katarzyna.dembowska@ug.edu.pl wpisując w temacie wiadomości: „doktorant/stypendysta OPUS–19”.

Wymagane dokumenty:

 • CV uwzględniające informację o ukończonych studiach, dotychczasowych osiągnięciach naukowych (lista publikacji, udział w konferencjach, udział w projektach badawczych, nagrody i wyróżnienia, itp.)
 • Kopia dyplomu ukończenia studiów II-go stopnia
 • Skan dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności (np.: certyfikat językowy)
 • Podpisane oświadczenie zgody dotyczącej przetwarzania danych osobowych
  - klauzula informacyjna
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zasady konkursu określa regulamin przyznawania stypendiów naukowych NCN w projektach badawczych (Załącznik do uchwały Rady NCN nr 25/2019, z dnia 14.03.2019).

Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni przez komisję rekrutacyjną na rozmowę kwalifikacyjną (on-line). O terminie i miejscu lub formie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, wybrani kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie drogą mailową.

 

W dniu 25 sierpnia 2021 roku odbyło się posiedzenie komisji stypendialnej. Komisja wyłoniła kandydata na doktoranta do realizacji projektu. Konkurs wygrał Pan mgr Merugu Sattibabu.

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 20 września 2021 roku, 10:45