fbpx Prace doktorskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prace doktorskie

Prace doktorskie

Prace doktorskie wykonywane obecnie w Pracowni Modelowania Molekularnego:

 1. Pole siłowe NARES-2P do symulacji kwasów nukleinowych na poziomie gruboziarnistym, Michał Głuski, promotor: prof. Adam Liwo

 2. Badania konformacyjne wybranych opioidów peptydowych usztywnionych pierścieniem zamkniętym uretanem, Sylwia Łuczak, promotor: prof. Jerzy Ciarkowski


Obronione prace doktorskie:

 1. Badanie struktury i dynamiki wybranych białek metodą symulacji gruboziarnistych. Agnieszka Lipska, 2019, promotor: prof. Adam Liwo, promotor pomocniczy: dr Adam Sieradzan

 2. Modelowanie teoretyczne oddziaływań białek na różnych poziomach rozdzielczości, Magdalena Mozolewska, 2015, promotor: prof. Adam Liwo, promotor pomocniczy: dr Magdalena Ślusarz

 3. Molecular dynamics investigation of the structure-function relationships in proteins with examples from examples HSPi70 molecular chaperones, alpha-crystallin and sericin, Ewa Gołaś, 2014, promotor: prof. Adam Liwo

 4. 1D-4D NMR w analizie struktury i konformacji biomolekuł: od analogów wazopresyny do drugiej cysteinowej pół-domeny katalitycznej enzymu E1 aktywującego ubikwitynę. , Emilia Lubecka, 2014, promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 5. Zwiększenie rozdzielczości i zdolności predykcyjnych pola siłowego UNRES do symulacji białek poprzez udoskonalenie potencjałów opisujących  oddziaływania z udziałem łańcucha głównego, Adam Sieradzan, 2013, promotor: prof. Adam Liwo

 6. Symulacje struktury oraz mechanizmu tworzenia poli(p-ksylilenu) i jego pochodnych, Krzysztof Smalara, 2013; promotor: dr hab. Cezary Czaplewski

 7. Badania konformacyjne wybranych endogennych antybiotyków peptydowych i ich analogów za pomocą technik CD, NMR oraz modelowania molekularnego, Beata Mickiewicz, 2009; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 8. O aktywacji GPCR, Magdalena Witt, 2008; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 9. Oligomeryzacja ludzkiej cystatyny C - badania metodami dynamiki molekularnej, Justyna Iwaszkiewicz, 2007; promotor: prof. Adam Liwo

 10. Wyznaczanie wybranych wkładów do mezoskopowego pola siłowego UNRES do obliczeń struktur i dynamiki białek na podstawie pierwszych zasad, Urszula Kozłowska, 2006; promotor: prof. Adam Liwo

 11. Modelowanie molekularne białek GPCR i ich oddziaływań z bioligandami, Magdalena Ślusarz, 2006; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 12. Modelowanie molekularne oddziaływań receptorów wazopresyny i oksytocyny z wybranymi antagonami, Artur Giełdoń, 2004; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 13. Opracowanie metody optymalizacji funkcji energii potencjalnej dla przewidywania struktury bia\u0142ek w oparciu o kryteria energetyczne, Piotr Arłukowicz, 2003; promotor: prof. Adam Liwo

 14. Molecular modeling studies of the conformation and dynamics of gelsolin and gelsolin peptides and their interaction with lipids, Inta Liepina, 2003; promotor: prof. Adam Liwo

 15. Obliczenia metodami chemii kwantowej wybranych mechanizmów reakcji tlenu cząsteczkowego ze związkami 1,3-nienasyconymi i aromatycznymi, Maciej Bobrowski, 2003; promotor: prof. Adam Liwo

 16. Badania asocjacji modeli łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych w wodzie metodą symulacji dynamiki molekularnej, Katarzyna Maksimiak, 2003; promotor: prof. Adam Liwo

 17. Modelowanie molekularne oddziaływań receptorów hormonów neuroprzysadkowych z wybranymi antagonami, z porównaniem dwóch przybliżeń solwatacji układów błonowych, Piotr Drabik, 2003; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 18. Modelowanie molekularne domen katalitycznych fosfataz białkowych typu-1 i 2A oraz ich oddziaływań z wybranymi bioligandami, Edyta Woźniak-Celmer, 2002; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 19. Modelowanie molekularne oddziaływań receptora oksytocynowego i receptorów wazopresynowych (VIa, V2) z wybranymi agonami i antagonami z uwzględnieniem błonowego cholesterolu, Ewa Politowska, 2001; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 20. Określanie równowagi konformacyjnej peptydów w roztworze oraz kalibracja empirycznych pól siłowych na podstawie globalnej analizy konformacyjnej i danych magnetycznego rezonansu jądrowego, Małgorzata Groth, 1998; promotor: prof. Adam Liwo

 21. Modelowanie molekularne receptora V2 i jego oddziaływań z bioligandami, Cezary Czaplewski, 1998; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 22. Badanie metodami chemii kwantowej mechanizmów reakcji tworzenia i konsumpcji 5-(4H)-oksazolonów oraz reakcji utleniania alkoholu winylowego jako modeli do badania mechanizmów odpowiednio, ważnego etapu syntezy peptydów oraz utleniania pochodnych antrachinonu o działaniu przeciwrakowym, Małgorzata Nowacka, 1997; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 23. Teoretyczne studia nad mechanizmem działania proteinaz aspartylowych, Stanisław Ołdziej, 1995; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Ślusarz
Treść wprowadzona przez: Magdalena Ślusarz
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 1 października 2019 roku, 9:14