Prace doktorskie

 1. Computational approaches to study protein-glycosaminoglycan interactions” („Podejścia obliczeniowe w badaniu układów białko-glikozaminoglikan") Krzysztof Bojarski, 2021, promotor: dr hab. Sergey Samsonov

 2. Rozszerzenie na oddziaływania z kationami metali oraz wprowadzenie algorytmów optymalizacji globalnej do gruboziarnistego modelu NARES-2P kwasów nukleinowych. Łukasz Golon, 2019, promotor: dr hab. Adam Sieradzan

 3. Badanie struktury i dynamiki wybranych białek metodą symulacji gruboziarnistych. Agnieszka Lipska, 2019, promotor: prof. Adam Liwo, promotor pomocniczy: dr Adam Sieradzan

 4. Modelowanie teoretyczne oddziaływań białek na różnych poziomach rozdzielczości, Magdalena Mozolewska, 2015, promotor: prof. Adam Liwo, promotor pomocniczy: dr Magdalena Ślusarz

 5. Molecular dynamics investigation of the structure-function relationships in proteins with examples from examples HSPi70 molecular chaperones, alpha-crystallin and sericin, Ewa Gołaś, 2014, promotor: prof. Adam Liwo

 6. 1D-4D NMR w analizie struktury i konformacji biomolekuł: od analogów wazopresyny do drugiej cysteinowej pół-domeny katalitycznej enzymu E1 aktywującego ubikwitynę. , Emilia Lubecka, 2014, promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 7. Zwiększenie rozdzielczości i zdolności predykcyjnych pola siłowego UNRES do symulacji białek poprzez udoskonalenie potencjałów opisujących  oddziaływania z udziałem łańcucha głównego, Adam Sieradzan, 2013, promotor: prof. Adam Liwo

 8. Symulacje struktury oraz mechanizmu tworzenia poli(p-ksylilenu) i jego pochodnych, Krzysztof Smalara, 2013; promotor: dr hab. Cezary Czaplewski

 9. Badania konformacyjne wybranych endogennych antybiotyków peptydowych i ich analogów za pomocą technik CD, NMR oraz modelowania molekularnego, Beata Mickiewicz, 2009; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 10. O aktywacji GPCR, Magdalena Witt, 2008; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 11. Oligomeryzacja ludzkiej cystatyny C - badania metodami dynamiki molekularnej, Justyna Iwaszkiewicz, 2007; promotor: prof. Adam Liwo

 12. Wyznaczanie wybranych wkładów do mezoskopowego pola siłowego UNRES do obliczeń struktur i dynamiki białek na podstawie pierwszych zasad, Urszula Kozłowska, 2006; promotor: prof. Adam Liwo

 13. Modelowanie molekularne białek GPCR i ich oddziaływań z bioligandami, Magdalena Ślusarz, 2006; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 14. Modelowanie molekularne oddziaływań receptorów wazopresyny i oksytocyny z wybranymi antagonami, Artur Giełdoń, 2004; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 15. Opracowanie metody optymalizacji funkcji energii potencjalnej dla przewidywania struktury bia\u0142ek w oparciu o kryteria energetyczne, Piotr Arłukowicz, 2003; promotor: prof. Adam Liwo

 16. Molecular modeling studies of the conformation and dynamics of gelsolin and gelsolin peptides and their interaction with lipids, Inta Liepina, 2003; promotor: prof. Adam Liwo

 17. Obliczenia metodami chemii kwantowej wybranych mechanizmów reakcji tlenu cząsteczkowego ze związkami 1,3-nienasyconymi i aromatycznymi, Maciej Bobrowski, 2003; promotor: prof. Adam Liwo

 18. Badania asocjacji modeli łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych w wodzie metodą symulacji dynamiki molekularnej, Katarzyna Maksimiak, 2003; promotor: prof. Adam Liwo

 19. Modelowanie molekularne oddziaływań receptorów hormonów neuroprzysadkowych z wybranymi antagonami, z porównaniem dwóch przybliżeń solwatacji układów błonowych, Piotr Drabik, 2003; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 20. Modelowanie molekularne domen katalitycznych fosfataz białkowych typu-1 i 2A oraz ich oddziaływań z wybranymi bioligandami, Edyta Woźniak-Celmer, 2002; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 21. Modelowanie molekularne oddziaływań receptora oksytocynowego i receptorów wazopresynowych (VIa, V2) z wybranymi agonami i antagonami z uwzględnieniem błonowego cholesterolu, Ewa Politowska, 2001; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 22. Określanie równowagi konformacyjnej peptydów w roztworze oraz kalibracja empirycznych pól siłowych na podstawie globalnej analizy konformacyjnej i danych magnetycznego rezonansu jądrowego, Małgorzata Groth, 1998; promotor: prof. Adam Liwo

 23. Modelowanie molekularne receptora V2 i jego oddziaływań z bioligandami, Cezary Czaplewski, 1998; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 24. Badanie metodami chemii kwantowej mechanizmów reakcji tworzenia i konsumpcji 5-(4H)-oksazolonów oraz reakcji utleniania alkoholu winylowego jako modeli do badania mechanizmów odpowiednio, ważnego etapu syntezy peptydów oraz utleniania pochodnych antrachinonu o działaniu przeciwrakowym, Małgorzata Nowacka, 1997; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 25. Teoretyczne studia nad mechanizmem działania proteinaz aspartylowych, Stanisław Ołdziej, 1995; promotor: prof. Jerzy Ciarkowski

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: niedziela, 26. Październik 2014 - 18:58; osoba wprowadzająca: Magdalena Ślusarz Ostatnia zmiana: wtorek, 15. Marzec 2022 - 13:15; osoba wprowadzająca: Magdalena Ślusarz