fbpx Przedmioty fakultatywne | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty fakultatywne

Przedmioty fakultatywne

  Nazwa
[semestr letni:L, semestr zimowy:Z]
Typ zajęć Liczba godzin Punkty ECTS Treści programowe Prowadzący
1

Podstawy inżynierii genetycznej [L]


studia I stopnia

wykład

seminarium

ćwiczenia laboratoryjne

30

30

60

2

3

5

Właściwości nośników informacji genetycznej; kod genetyczny i przepływ informacji genetycznej; mutacje; interakcje białka regulatorowe-DNA; interakcje białka regulatorowe-RNA; podstawowe narzędzia molekularne (wektory, polimerazy, ligazy, nukleazy oraz inne enzymy modyfikujące DNA); endonukleazy restrykcyjne i ich zastosowanie; techniki izolacji kwasów nukleinowych; procedury klonowania molekularnego; metody powielania DNA: PCR i Real-time PCR oraz alternatywne metody amplifikacji DNA (definicje, odmiany, modyfikacje, zastosowania); techniki sekwencjonowania kwasów nukleinowych; strategie sekwencjonowania i analizy genomów, Projekt Sekwencjonowania Genomu Ludzkiego; inżynieria genetyczna i biotechnologia molekularna (pojęcia, historia, osiągnięcia, perspektywy, zagrożenia); mikroorganizmy, zwierzęta i rośliny transgeniczne.

prof. dr hab. Piotr Skowron

dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula, prof UG

2

Podstawy biologii i patologii komórki eukariotycznej [L]


studia I stopnia

ćwiczenia audytoryjne

lub

wykład/seminarium

30

lub

15/15

2

Budowa komórki eukariotycznej; podstawy biologii zdrowej komórki eukariotycznej; mechanizmy naprawcze DNA; kontrola podziałów komórkowych; onkogeny i geny supresorowe (definicje, przykłady); podstawowe właściwości komórki nowotworo-wej; klasyfikacja nowotworów; linie komórkowe; rola bakterii w transformacji nowotworowej; czynniki mutagenne: związki kancerogenne, promieniowanie UV, promieniowanie gamma; dziedziczenie nowotworów; wybrane metody diagnostyczne w onkologii; personalizacja medycyny.

dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula, prof UG
3

BIOPUZZLE [L]


studia inżynierskie I stopnia

ćwiczenia laboratoryjne 20 2

Techniki i narzędzia molekularne stosowane w biotechnologii molekularnej. DNA komórkowe, plazmidowe. Oczyszczanie DNA, reakcja powielania DNA, hydroliza enzymatyczna DNA, rozdział elektroforetyczny DNA, pomiar stężenia DNA. Pojęcie wzorca wielkości (masy molekularnej). Podstawowe narzędzia informatyczne w projektowaniu biotechnologicznym. Bazy danych biotechnologicznych.

dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak
4

Problemy etyczne w biotechnologii [Z]

studia inżynierskie I stopnia

 

ćwiczenia audytoryjne 15 1

Podstawy merytoryczne inżynierii genetycznej,  w tym: klonowanie, modyfikacje genetyczne roślin i zwierząt, terapie, zapobieganie chorobom zakaźnym. Zarys humanistycznej teorii bioetyki w ujęciu systematycznym. Źródła konfliktów etycznych. Wpływ mediów na kształtowanie opinii pozanaukowych. Weryfikacja wiarygodności źródła informacji. Naukowe, pozanaukowe źródła informacji.

dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak
5

Biotechnologia w ochronie środowiska i zdrowia człowieka [Z]

studia II stopnia

wykład 30 2

Biotechnologiczne aspekty ochrony zdrowia i środowiska człowieka, zaawansowane metody manipulacji DNA, ochrona bioróżnorodnosci, metody diagnostyki molekularnej, procedury immunologiczne, ELISA, wykorzystanie przeciwciał monoklonalnych, systemy diagnostyki oparte na bioluminescencji i biofluorescencji, metody diagnostyki DNA, w tym techniki hybrydyzacyjne, PCR, diagnostyka molekularna chorób genetycznych, leki biotechnologiczne o charakterze białkowym (hormony, enzymy, przeciwciała monoklonalne i rekombinantowe), antybiotyki, kwasy nukleinowe jako farmaceutyki, podstawy biotechnologii molekularnej szczepionek, bioremediacja i utylizacja biomasy, fitoremediacja, inżynieria genetyczna szlaków biodegradacji, transgeniczne rośliny i zwierzęta, odporność na czynniki biotyczne i abiotyczne, rośliny jako bioreaktory i jadalne szczepionki, bakteryjna stymulacja wzrostu roślin, insektycydy pochodzenia bakteryjnego, inżynieria biotoksyn, bakulowirusy jako narzędzia biokontroli.

dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak
 

dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula, prof UG
6

Genetyka molekularna [L]

studia II stopnia

wykład 30 3
Budowa, struktura i fizyczna organizacja materiału genetycznego, kod genetyczny, geny a fenotyp, Prawa Mendla, bakteriofagi, replikacja DNA,naprawa DNA, mutacje, rekombinacja DNA, transkrypcja DNA, katalityczny i regulatorowy RNA, translacja, regulacja ekspresji genów, przełączniki transkrypcyjne: operony indukowalne i reprymowalne, represja kataboliczna, źródła zmienności genetycznej, budowa i działanie genów eukariotycznych, sekwencjonowanie DNA, metoda Sangera, pirosekwencjonowanie, NGS, sekwencjonowania genomów, przygotowanie matryc, wektory do generowania bibliotek, składanie sekwencji, strategie sekwencjonowania genomu, pierwszy zsekwencjonowany genom, Human Genome Project, mapowanie genomu, genotypowanie.

 
dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula, prof UG

dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak
7

Mikroorganizmy w biotechnologii [Z]

studia II stopnia

wykład 30 2
Definicje biotechnologii i procesu biotechnologicznego. Elementy projektowania procesu biotechnologicznego. Drzewo filogenetyczne, grupy mikroorganizmów stosowanych w biotechnologii. Źródła pozyskiwania mikroorganizmów do celów biotechnologicznych. Mikroorganizmy konwencjonalne i genetycznie modyfikowane. Biotechnologiczne zastosowania kompletnych mikroorganizmów i produktów z nich otrzymywanych, enzymy natywne i rekombinowane. Preparaty biotechnologiczne pochodzenia  mikrobiologicznego- charakterystyka procesu wytwarzania oraz właściwości preparatu zawierającego mikroorganizmy lub ich elementy. Izolacja i oczyszczanie białek rekombinowanych. Charakterystyka wybranych procesów biotechnologicznych z wykorzystaniem mikroorganizmów (przykłady biotechnologii białej, zielonej i czerwonej). Procesy biotechnologiczne z zastosowaniem mikroorganizmów w gospodarce odpadami. Probiotyki i prebiotyki, definicje, grupy mikroorganizmów, charakterystyka właściwości i metody ich oznaczania. Zastosowanie probiotyków, tzw. probiotyki niekonwencjonalne, perspektywy zastosowań. Podstawy prawne dotyczące zastosowań mikroorganizmów i mikroorganizmów genetycznie modyfikowanych w biotechnologii.

 
dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak
8

Biotechnologia medyczna [L]

studia II stopnia

wykład 30 3
Zastosowanie komórek macierzystych w biotechnologii medycznej; inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna; sposoby pozyskiwania nowych biomateriałów; proteomika jako narzędzie identyfikacji nowych celów terapeutycznych; farmakogenetyka i farmakogenomika; rekombinowane szczepionki; przykłady terapii genowej; wykorzystanie przeciwciał w biotechnologii i immunoterapii; przyszłość biotechnologii medycznej, kontrowersje etyczne.
 
dr hab. Agnieszka Żylicz-Stachula, prof UG
9

Peptydy i białka w nauce i przemyśle [Z]

studia II stopnia

wykład 30 3
Budowa wiązania peptydowego oraz struktury peptydów i białek; podział peptydów i białek; nazewnictwo i stereochemia peptydów; metody
otrzymywania peptydów w skali laboratoryjnej i przemysłowej; techniki izolowania i oczyszczania peptydów i białek; bazy danych białek i
bioaktywnych peptydów; budowa i znaczenie peptydów i białek w medycynie, farmacji, kosmetologii i przemyśle spożywczym (np. leki peptydowe, peptydowe składniki kosmetyków, biologicznie i funkcjonalnie aktywne peptydy, bioaktywne sekwencje pochodzące z białek żywności itp.)

 
dr hab. Elżbieta Kamysz, prof. UG

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Jeżewska-Frąckowiak
Treść wprowadzona przez: Joanna Jeżewska-Frąckowiak
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 25 września 2019 roku, 10:40