PPMŚ - cel i zakres działań

Przedmiotowa kampania, poprzez realizację zaplanowanych działań, ma na celu przekonać swoich odbiorców do podjęcia działań związanych z ograniczeniem emisji tzw. przygruntowej, zaczynając od swojego gospodarstwa domowego. Modernizacja systemu ogrzewania, ocieplenie budynków, niespalanie odpadów komunalnych w piecach czy zastosowanie innego surowca do ogrzewania domów i mieszkań niż węgiel, to kluczowe działania, do których będziemy chcieli przekonać odbiorców projektu.

Głównym działaniem związanym z realizacją projektu będzie tytułowy PPMŚ oparty na realizacji 4 dwudniowych spotkaniach w formie „Klubów Młodego Naukowca” dla młodzieży ponad gimnazjalnej. Zajęcia prowadzić będą studenci Uniwersytetu Gdańskiego, z wykorzystaniem laboratoriów chemicznych uczelni oraz zakupionego na potrzeby realizacji projektu sprzętu badawczego. W trakcie spotkań zajęcia odbywać się będą także w terenie, gdzie uczniowie pod nadzorem opiekunów dokonywać będą samodzielnie pomiarów monitoringowych na podstawie przygotowanych wcześniej kart pracy.

Rekrutacja do „Klubu Młodego Naukowca” (40 miejsc) odbywać się będzie na podstawie nadesłanych zgłoszeń, gdzie każdy z potencjalnych uczestników PPMŚ będzie musiał wykazać się własnym dorobkiem związanym z prowadzoną działalnością na rzecz ochrony środowiska oraz przedstawić własną koncepcję przeciwdziałania niskim emisjom. Odpowiedni formularz zgłoszeniowy zamieszczony zostanie na stronie internetowej ZMiGM (www.zmigm.org.pl).

Ważnym elementem edukacyjnym projektu będzie Olimpiada Wiedzy dotycząca „Niskich emisji”, przeznaczona dla uczniów szkół średnich. Dużym atutem Olimpiady będą atrakcyjne nagrody rzeczowe, a także możliwość przystąpienia do procesu rekrutacji na kierunki Ochrona Środowiska oraz Chemia na preferencyjnych warunkach.

Celem Olimpiady jest m.in.: zapoznanie młodzieży z zagadnieniami dotyczącymi zanieczyszczeń powietrza w Polsce; przybliżenie zagadnień dotyczących niskich emisji; zwrócenie uwagi uczestników na rolę, jaką odgrywa czyste powietrze w życiu każdego człowieka; kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwych postaw młodzieży wobec środowiska; inspiracja młodego pokolenia do podejmowania inicjatyw i praktycznych działań na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska; przygotowanie uczestników do zagadnień, z którymi będą mieli kontakt w trakcie przyszłej pracy zawodowej lub kariery naukowej.

Olimpiada będzie się składać z dwóch etapów: eliminacji i etapu finałowego.

Uczestnikiem Olimpiady może być każdy uczeń szkoły średniej uczący się w Polsce, który: przejawia zainteresowanie tematyką ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powietrza, który prześle na adres Związku wypełnione zgłoszenie do Olimpiady, w ramach którego przedstawi swoje propozycje dotyczące rozwiązania problemu niskich emisji we własnej bądź dowolnie wybranej gminie, jak również wykaże się dotychczasowym doświadczeniem w pracy na rzecz ochrony środowiska. Formularz zgłoszeniowy, zakres literatury dotyczący etapu finałowego, jak również regulamin Olimpiady dostępne będą „do pobrania” na podstronie projektowej Związku.

Podsumowaniem projektu będzie ogólnopolska konferencja skierowana do środowisk akademickich. Celem konferencji będzie m.in. przedstawienie wyników przeprowadzonych badań w ramach spotkań PPMŚ, jak również zaprezentowanie przez akademickie koła naukowe, z terenu całej Polski, własnych działań w przedmiotowym zakresie.

W trakcie konferencji będzie czas na wymianę doświadczeń, jak również na podzielenie się własnymi pomysłami dotyczącymi przeciwdziałania „niskim emisjom”.

Projekt zakłada również wydanie publikacji w postaci:

  • poradnika „Niskie Emisje – jak temu zapobiec?”;
  • pakietu folderów informacyjnych dotyczących wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie człowieka;
  • tablicy edukacyjnej.

zawierających kluczowe zagadnienia na temat ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza. Wydawnictwa adresowane będą do mieszkańców, społeczności lokalnych oraz młodzieży szkolnej i akademickiej.

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 27. Maj 2014 - 10:48; osoba wprowadzająca: Aleksandra Bielicka-Giełdoń Ostatnia zmiana: piątek, 18. Wrzesień 2015 - 14:36; osoba wprowadzająca: Aleksandra Bielicka-Giełdoń