Procedury

Dla doktorantów, którym wszczęto przewód doktorski po 1 października 2019 roku

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku wprowadzająca ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

2. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

3. Uchwała nr 57/21 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 30 września 2021 roku zmieniająca uchwałę nr 121/19 Senatu UG określającą sposób postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora w Uniwersytecie Gdańskim

4. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz postępowaniu o nadanie tytułu profesora

 

Procedury:

 

 

 

Dla doktorantów, którym wszczęto przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 roku

Podstawy prawne:

1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 19 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora.

2. USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311).

3. Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Gdańskiego - tekst ujednolicony z dnia 14 października 2016 r.

 

Procedury:

PROCEDURA 1/SD/2017 - Wykaz czynności związanych z przewodem doktorskim

PROCEDURA 2/SD/2017 - Wykaz czynności związanych z rozliczeniem roku studiów doktoranckich oraz ich przedłużeniem

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 2. luty 2017 - 10:08; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: czwartek, 20. Styczeń 2022 - 09:29; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki