Staże

INFORMACJA O REKRUTACJI NA PŁATNE STAŻE ZAWODOWE

 

SZANOWNI STUDECI !!!

 

Informujemy, że na Wydziale Chemii UG rozpoczyna się rekrutacja na płatne staże krajowe w ramach projektu „PROgram Rozwoju Uniwersytetu  Gdańskiego (ProUG)”. Nabór kandydatów na Stażystów prowadzony będzie w okresie od 7 kwietnia do 16 kwietnia 2021 r.

WARUNKI REKRUTACJI:

1)     zakwalifikowanie do programu stażu KRAJOWEGO mogą ubiegać się studenci studiów stacjonarnych Wydziału Chemii UG kierunku:

        a) Chemia I stopnia z rekrutacji 2019/2020;

        b) Biznes Chemiczny (I st. Inżynierskie) z rekrutacji 2018/2019;

        c) kierunku Ochrona Środowiska (I stopnia) z rekrutacji 2019/2020.

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

2)     zakwalifikowanie do programu stażowego ubiegać się mogą studenci, którzy nie mają zaległości dydaktycznych wynikających z obowiązków studenta.

3)     Za studenta uważa się osobę posiadającą aktywny status studenta Uniwersytetu Gdańskiego w momencie składania dokumentów aplikacyjnych na staż.

4)     Dany student może uzyskać dofinansowanie max. 1 stażu realizowanego bez względu czy jest to staż w kraju czy za granicą.

5)    Proces rekrutacji będzie polegał na selekcji kandydatów w oparciu o:

  • średnią ocen z ostatniego zakończonego semestru poprzedzającego rozpoczęcie stażu (nie niższa niż 3,0);
  • średnią ważona ocen uzyskanych w dotychczasowym okresie studiów – weryfikacja na podstawie danych z indeksu elektronicznego;
  • oceny praktycznych umiejętności podczas pracy w laboratorium.

Szczegółowe informacje zawarte zostały w KRYTERIACH REKRUTACJI w Regulaminie projektu.

6)     Komplet dokumentów (CV, list motywacyjny, deklaracja uczestnictwa w projekcie). Dokumenty (do pobrania: https://chemia.ug.edu.pl/studenci_wydzialu_chemii/proug/staze/pliki_do_pobrania) proszę złożyć w pokoju B013 w kopercie z dopiskiem PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)” w godz. od 9 do 13:00, lub wysłać skany dokumentów drogą e-mailową, a oryginały pocztą tradycyjną (decyduje data stempla pocztowego).

 

WARUNKI ODBYWANIA STAŻY:

1) Zakres czasowy stażu krajowego wynosi min. 120 godzin praktyk, przy czym obejmuje więcej niż 20 godzin zadań stażowych wykonywanych w tygodniu.

2) Termin odbywania staży: staże mogą odbywać się od początku maja do końca grudnia 2021 r. i nie mogą kolidować z zajęciami dydaktycznymi w ramach realizacji studiów.

3) Warunki finansowe: staż jest płatny – stażysta otrzymuje stypendium stażowe w wysokości 2 220 zł brutto – za realizację stażu krajowego.

Szczegółowe warunki odbywania stażu zostały opisane w umowie stażowej.

4) Organizator stażu zapewnia miejsce odbywania stażu. Dopuszczalne jest również zaproponowanie przez studenta miejsca stażu.  

W PRZYPADKU ZAPROPONOWANIA PRZEZ STUDENTA MIEJSCA ODBYWANIA STAŻU PROSIMY O KONTAKT Z KIEROWNIKIEM PROJEKTU W CELU USTALENIA DALSZEJ PROCEDURY.

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: wtorek, 6. Kwiecień 2021 - 18:44; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: wtorek, 6. Kwiecień 2021 - 19:30; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki