fbpx Pracownia magisterska | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Pracownia magisterska

Pracownia magisterska

Drodzy Studenci!

Zachęcamy do wykonywania prac dyplomowych w Pracowni Oddziaływań Międzycząsteczkowych działającej w ramach Katedry Chemii Bionieorganicznej. Zajmujemy się badaniem oddziaływań stabilizujących struktury związków o aktywności biologicznej. Naszym celem jest zbadanie sił, w oparciu o fizykę oddziaływań, które mają istotny wpływ na stabilizację i uporządkowanie molekuł. Przedmiotem badań są procesy takie jak: zwijanie białek, agregacja oraz asocjacja związków hydrofobowych, równowagi kwasowo-zasadowe oraz równowagi kompleksowania, czy otrzymywanie nowych, trwałych kompleksów posiadających aktywność przeciwdrobnoustrojową. Związki będące przedmiotem badań mają znaczenie biologiczne i znajdą zastosowanie w medycynie, przemyśle farmaceutycznym czy kosmetyce.

Badania wykonujemy przy wykorzystaniu metod teoretycznych (mechanika molekularna, dynamika molekularna, metody kwantowomechaniczne) oraz na drodze eksperymentalnej (synteza, magnetyczny rezonans jądrowy, potencjometria, konduktometria, spektroskopia UV-Vis, spektroskopia IR, woltamperometria, termograwimetria). Zawiązana przez nas współpraca z innymi ośrodkami naukowymi pozwala na jeszcze większy rozwój oraz zapewnia interdyscyplinarny charakter wykonywanych pod naszą opieką prac. Magistrantom oferujemy wsparcie merytoryczne oraz możliwość własnej propozycji tematu badawczego. Niejednokrotnie prace magisterskie są publikowane w formie artykułu w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym.

Naszym Studentom oferujemy i zapewniamy możliwość odbycia miesięcznego stażu w firmach Cerko Lab System (aparatura naukowa, nowe technologie) lub Vena Cosmetics (usługowa produkcja kosmetyków). Oferta stażu wraz z przebytym przeszkoleniem w danej tematyce jest dodatkową zaletą i nowym doświadczeniem zawodowym Naszego Absolwenta ubiegającego się o pracę.

 

 

Prace magisterskie zrealizowane w ostatnich latach:

2018/2019

Charakterystyka pirazynowych kompleksów Co(II)oraz badania ich oddziaływania z CT-DNA metodą spektrofotometrii UV-Vis. - promotor: dr Agnieszka Chylewska

Synteza, analiza strukturalna i badania oddziaływań z DNA kompleksów jonów miedzi(II) z pochodnymi pirazyny. - promotor: dr Agnieszka Chylewska

 

2017/2018

Wyznaczanie wartości stałych pKa pirydyny, N-tlenku pirydyny oraz ich pochodnych metodami obliczeniowymi praca zbiorowa - promotor: prof. dr hab. Mariusz Makowski

Pirazyno-2-tiokarboksyamid – charakterystyka właściwości fizykochemicznych metodami analitycznymi - promotor: dr Agnieszka Chylewska

Synteza, badania spektroskopowe i charakterystyka fizykochemiczna kompleksów Co(III) z 1,3-diaminopropanem i ich oddziaływań z biomolekułami - promotor: dr Agnieszka Chylewska

Badania oddziaływań małocząsteczkowych kompleksów Co(III) z wybranymi biomolekułami (DNA, fluoresceina) metodą spektroskopii elektronowej - promotor: dr Agnieszka Chylewska

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 czerwca 2019 roku, 11:20