MKN realizowany od I stopnia kierunku CHEMIA

Studenci wszystkich specjalności, mogą w trakcie rekrutacji lub 1 semestru (do połowy listopada) zadeklarować chęć realizacji opcjonalnego modułu kształcenia nauczycielskiego. Zajęcia wchodzące w skład modułu rozpoczynają się od semestru 2 i trwają przez wszystkie pięć semestrów studiów pierwszego stopnia, a następnie są kontynuowane na studiach drugiego stopnia. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku CHEMIA, studenci, którzy zaliczyli cały moduł kształcenia nauczycieli, nabywają uprawnienia do nauczania chemii we wszystkich typach szkół.

Ukończenie modułu kształcenia nauczycieli na studiach pierwszego stopnia na kierunku CHEMIA bez kontynuacji kształcenia na studiach drugiego stopnia na kierunku CHEMIA nie nadaje uprawnień do nauczania chemii we wszystkich typach szkół, ale blok przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych jest w pełni zrealizowany i może być uznany przez inne uczelnie/jednostki realizujące program kształcenia nauczycieli.

Moduł kształcenia nauczycieli na kierunku CHEMIA jest zgodny z najnowszymi standardami kształcenia nauczycieli podanymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (podpiąć załącznik).

Zajęcia wchodzące w skład modułu obejmują łącznie 560 godzin, w tym 150 godzin z zakresu dydaktyki chemii oraz 120 godzin praktyki przedmiotowej w szkole. Modułowi przypisano łącznie 35 punktów ECTS. Na studiach pierwszego stopnia realizowany jest blok przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych, w semestrze 6 rozpoczyna się kształcenie w ramach przygotowania do nauczania chemii, które jest kontynuowane na studiach drugiego stopnia. Zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk objętych modułem daje dodatkowo absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół.

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 10. Sierpień 2020 - 15:23; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki Ostatnia zmiana: poniedziałek, 10. Sierpień 2020 - 15:23; osoba wprowadzająca: Andrzej Nowacki