Projekty pracowników i doktorantów Katedry Analizy Środowiska

2019

kierownik: mgr Klaudia Godlewska

Ocena wpływu czynników środowiskowych na szybkość poboru sulfonamidów z próbek wody przez próbnik pasywny zawierający nanorurki węglowe jako sorbent

BMN 538-8610-B265-18

 

kierownik: mgr Anna Topolewska

Ocena zmienności składu wybranych związków obronnych dzikich gatunków pomidora Solanum pennellii oraz Solanum habrochaites

BMN 538-8610-B324-18

 

kierownik: mgr Magdalena Pazda

Analityka wybranych leków oraz identyfikacja genów oporności na antybiotyki w systemach oczyszczania ścieków

BMN 538-8610-B299-18

 

kierownik: mgr Daniel Wolecki

Dobór warunków ekstrakcji wybranych estrów kwasu ftalowego z próbek ścieków i roślin makrofitycznych pobranych z oczyszczalni hydroponicznej

BMN 538-8610-B334-18

 

kierownik: mgr Michał Toński

Ocena wpływu przemywania regenerowanych termicznie wielościennych nanorurek węglowych wybranym stężonym kwasem na ich pojemność sorpcyjną wobec wybranych leków przeciwnowotworowych

BMN 538-8610-B323-18

 

kierownik: mgr inż. Alicja Pakiet

Opracowanie metody oznaczania oksylipin z surowicy krwi techniką tandemowej spektrometrii mas, wyposażonej w mikro ESI, sprzężoną z ultrawysokosprawną chromatografią cieczową (UHPLC-MS/MS)

BMN 538-8610-B296-18

 

kierownik: mgr Daria Śmigiel-Kamińska

Zoptymalizowanie metod chromatograficznych identyfikacji barwionych włókien bawełny do celów sądowych

BMN 538-8610-B321-18

 

 

 

2018

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski 

Mechanistic approach for estimating and modelling the bioconcentration potential of charged and ionogenic organic chemicals via in vitro, in vivo and in silico methods 

BEETHOVEN 2016/23/G/ST5/04245

 

kierownik: mgr Hanna Męczykowska 

Studium porównawcze technik PASSIL i POCIS w monitoringu wybranych farmaceutyków w środowisku wodnym 

PRELUDIUM 2017/25/N/ST4/02389

 

kierownik: mgr inż. Alicja Pakiet 

Opracowanie metody ekstrakcji do fazy stałej (SPE) oksylipin z surowicy krwi 

BMN 538-8610-B772-17

 

kierownik: mgr Michał Toński 

Kontynuacja badań nad możliwością regeneracji wielościennych nanorurek węglowych i jej wpływu na ich możliwości sorpcyjne wobec wybranych leków przeciwnowotworowych 

BMN 538-8610-B802-17

 

kierownik: mgr JerzyWojsławski 

Zastosowanie dynamicznego testu sorpcji do oceny mobilności imidazoliowych cieczy jonowych w środowisku glebowym 

BMN 538-8610-B809-17

 

kierownik: mgr Anna Topolewska 

Ocena przydatności czterech technik analitycznych do oznaczania glikoalkaloidów steroidowych roślin psiankowatych 

BMN 538-8610-B803-17

 

kierownik: mgr Daria Śmigiel-Kamińska 

Określenie potencjału technik chromatograficznych do identyfikacji włókien poliestrowych barwionych barwnikami dyspersyjnymi trawionych środkami degradującymi DNA do celów sądowych 

BMN 538-8610-B800-17

 

kierownik: mgr Daniel Wolecki

Sorbenty o różnych właściwościach fizyko-chemicznych jako potencjalne narzędzie do wstępnego oczyszczania ekstraktów roślinnych

BMN 538-8610-B810-17

 

kierownik: mgr Magdalena Pazda

Ocena wpływu zastosowanego systemu oczyszczania ścieków na występowanie bakterii wykazujących oporność na wybrane antybiotyki 

BMN 538-8610-B774-17

 

kierownik: mgr Klaudia Godlewska

Zastosowanie nanorurek węglowych w technice pasywnego pobierania próbek do izolacji wybranej grupy leków β-adrenolitycznych w próbkach wodnych – kalibracja dozymetrów 

BMN 538-8610-B739-17

 

kierownik: mgr Marta Wojciechowska

Skład chemiczny ciała tłuszczowego osobników dorosłych  mącznika młynarka (Tenebrio molitor) przed i po zastosowaniu insektycydów 

BMN 538-8610-B808-17

 

kierownik: mgr Aleksandra Bojke 

Wpływ infekcji Metarhizium flavoviridae na skład lipidów ciała tłuszczowego larw drewnojada (Zophobas morio) 

BMN 538-8610-B725-17

 

kierownik: mgr Paulina Kobylis 

Badania porównawcze matryc ciekłojonowych i standardowych stosowanych w spektromertii z jonizacją MALDI 

PRELUDIUM  2017/25/N/ST4/02390

 

2017

 

kierownik: dr hab. Adriana Mika

Ewaluacja wpływu Omega Loop Gastric Bypass na poziom bioaktywnych lipidów w przebiegu otyłości olbrzymiej

SONATA 2016/21/D/NZ5/00219

 

kierownik: mgr Paulina Kobylis 

Badanie możliwości zastosowania techniki MALDI-TOF do oznaczeń ilościowych farmaceutyków w matrycy środowiskowej z wykorzystaniem jonowych ciekłych matryc

BMN 538-8615-B387-16/17

 

kierownik: mgr Łukasz Grabarczyk 

Ocena toksyczności wybranych leków weterynaryjnych wobec L. minor

BMN 538-8237-B376-16/17

 

kierownik: dr Łukasz Haliński 

Określenie dynamiki zmian w składzie chemicznym wosków powierzchniowych liści wybranych gatunków uprawnych roślin psiankowatych na początkowym etapie ich wzrostu

MINIATURA 2017/01/X/NZ8/00646

 

kierownik: mgr Jerzy Wojsławski 

Ocena mobilności w glebie cieczy jonowych o wysokim potencjale aplikacyjnym 

BMN 538-8615-B436-16/17

 

kierownik: mgr Hanna Męczykowska 

Wpływ pH i zasolenia fazy donorowej na przebieg ekstrakcji pasywnej z zastosowaniem próbnika typu POCIS 

BMN 538-8615-B397-16/17

 

kierownik: mgr Magdalena Pazda 

Opracowanie metodyki oznaczania genów oporności na wybrane antybiotyki w próbkach ścieków surowych, oczyszczonych i osadzie czynnym 

BMN 538-8616-B408-16/17

 

kierownik: mgr Anna Topolewska

Identyfikacja i określenie zawartości głównych glikoalkaloidów steroidowych w częściach jadalnych roślin z rodziny psiankowatych 

BMN 538-8617-B430-16/17

 

kierownik: mgr Michał Toński 

Ocena właściwości sorpcyjnych wielościennych nanorurek węglowych poddanych procesowi regeneracji względem wybranych leków przeciwnowotworowych 

BMN 538-8615-B429-16/17

 

kierownik: mgr Aleksandra Jakubus 

Nanorurki węglowe jako innowacyjny sorbent w technice dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej do izolacji i zatężania wybranych farmaceutyków i ich metabolitów 

BMN 538-8615-B379-16/17

 

kierownik: mgr Łukasz Grabarczyk

Ocena toksyczności wybranych leków weterynaryjnych wobec L. minor

BMN 538-8237-B376-16/17

 

kierownik: mgr Aleksandra Ostachowska 

Identyfikacja związków wytwarzanych przez owady pod wpływem infekcji grzybiczej z zastosowaniem HS-SPME-GC/MS 

PRELUDIUM 2016/21/N/NZ4/03613

 

2016

 

kierownik: mgr Aleksandra Jakubus 

Badanie procesów sorpcji i desorpcji farmaceutyków z grupy β‑adrenolitycznych na nanorurkach węglowych 

BMN 583-8617-B038-15/16

 

kierownik: mgr Katarzyna Mioduszewska 

Ocena wpływu metali ciężkich na mobilność i sorpcję pozostałości leków przeciwnowotworowych i ich metabolitów w środowisku 

PRELUDIUM 2015/19/N/NZ7/01018

 

kierownik: mgr Anna Topolewskas 

Opracowanie procedury derywatyzacji aglikonów glikoalkaloidów steroidowych w celu ich identyfikacji metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas 

BMN 538-8617-B096-15/16

 

kierownik: mgr Marta Wojciechowska 

Wpływ środków ochrony roślin na skald związków kutykularnych i wewnętrznych Tenebrio molitor (mącznik młynarek) 

BMN 538-8617-B102-15/16

 

kierownik: dr inż. Anna Białk-Bielińska

Ocena zastosowania nanorurek węglowych jako potencjalnych adsorbentów do usuwania wybranych leków przeciwnowotworowych z wód ściekowych

BMN-8215-B018-16

 

kierownik: dr Magda Caban

PASSIL - innowacyjna technika dozymetrii pasywnej wykorzystująca ciecze jonowe

SONATA UMO-2015/17/D/ST4/00774

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Innovative management solutions for minimizing emissions of  hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region

NonHazCity, numer umowy  #R010, 2016-2019

 

kierownik: mgr Aleksandra Ostachowska

Skład kwasów hydroksylowych i dikarboksylowych w wybranych gatunkach grzybów

BMN 538-8617-B070-15/16

 

kierownik: dr Łukasz Haliński

Określenie zmian profilu steroli wewnętrznych na wczesnym etapie wzrostu roślin pomidora jadalnego (Solanum lycopersicum L.)

BMN 538-8617- B036-16

 

kierownik: mgr Paulina Kobylis

 Badanie wpływu pH roztworu próbki na jonizację analitu za pomocą techniki MALDI z wykorzystaniem jonowych ciekłych matryc

BMN 538-8725-B046-15

 

2015

 

kierownik: mgr Aleksandra Jakubus 

Zastosowanie nanorurek węglowych jako innowacyjnego sorbentu w technice ekstrakcji do fazy stałej do izolacji wybranych farmaceutyków z próbek wodnych 

BMN  538-8236-B675-14/15

 

kierownik: mgr Anna Topolewskas 

Walidacja metody oznaczania tomatyny w materiale roślinnym za pomocą chromatografii gazowej 

BMN 538-8650-B723-14/15

 

kierownik: mgr Marta Wojciechowska 

Identyfikacja i analiza ilościowa związków organicznych zawartych w jajach stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata)

BMN 538-8617-B435-16/17

 

kierownik: dr Łukasz Haliński

Wpływ zasolenia gleby na rozwój i metabolizm wtórny siewek pomidora jadalnego (Solanum lycopersicum L.)

BMN 538-8617- B674-15

 

kierownik: dr Magda Caban

Partition of mandelic acid by applying ABS based in chiral Ionic liquids

COST-STSM-CM1206-27298

 

kierownik: mgr Aleksandra Ostachowska

Wpływ grzybów entomopatogennych na skład lipidów zewnętrznych i wewnętrznych Tenebrio molitor (mącznik młynarek)

BMN 538-8635-B701-14/15

 

kierownik: mgr Paulina Łukaszewicz

Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w aspekcie oznaczania leków przeciwbakteryjnych w glebach rolniczych

Preludium  NCN  2014/13/N/ST4/04127

 

kierownik: dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG

Analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych metodyk oznaczania farmaceutyków w próbkach środowiskowych,
klinicznych i żywnościowych z wykorzystaniem techniki GC i GC-MS

NCN/NCBiR - Tango 1/268806/NCBiR/2015 (2015-2016)

 

kierownik: mgr Alan Puckowski

Sorpcja nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska na powierzchni mikroplastików

Preludium NCN 2015/17/N/NZ7/04108

 

kierownik: mgr Alan Puckowski

Analityka, sorpcja i ocena ekotoksykologiczna mieszanin wybranych farmaceutyków weterynaryjnych w środowisku wodnym

BMN 538-8615-B708-15

 

2014
 

kierownik: dr Magda Caban

Synteza ciekłych jonowych matryc MALDI

BMN 538-8610-B361-14

 

kierownik: dr Magda Caban

Stability test of pharmaceuticals in ionic liquids

COST-STSM-CM1206-15853

 

kierownik: mgr Alan Puckowski

Toxicity and biodegradation study of dicationic ionic liquids

COST-STSM-CM1206-060114-040304

 

kierownik: dr inż. Anna Białk-Bielińska

Ocena mobilności, stabilności hydrolitycznej i ekotoksyczności leków przewinowotworowych i ich produktów transformacji w środowisku

„Iuventus Plus” 0012/IP3/2015/73 (2015-2017)

 

kierownik: mgr Dorota Wirkus

Opracowanie metod analitycznych pod kątem możliwości ich zastosowania do analizy wybranych mikroelementów (np. Fe, Se, Zn, Cu, Cr)
w ultrafiltratach otrzymywanych po ciągłych terapiach nerkozastępczych

BMN 538-8610-B358-14

 

kierownik: dr Łukasz Haliński

Wpływ niedoboru wody na skład wybranych grup metabolitów w liściach bakłażana (Solanum melongena L.)

BMN 538-8610- B356-14

 

kierownik: dr inż. Anna Białk-Bielińska

Opracowanie metod oznaczania wybranych leków przeciwnowotworowych i ich metabolitów

BMN 538-8610-B357-14

 

kierownik: mgr Marta Borecka

Obecność farmaceutyków w wodach morskich oraz ocena ich ryzyka ekotoksykologicznego

BMN 538-8610-B359-14

 

kierownik: mgr Paulina Łukaszewicz

Opracowanie procedury wydzielania wybranych tetracyklin z próbek gleb przy zastosowaniu ekspreakcji wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym (MAE)

BMN 538-8610-B362-14

 

kierownik: mgr Katarzyna Mioduszewska

Badania mechanizmu sorpcji wybranych leków przeciwnowotworowych w układzie woda-gleba z wykorzystaniem statycznego testu sorpcji - batch test

BMN 538-8610-B360-14

 

kierownik: mgr Dorota Wirkus

Optymalizacja metod analitycznych pod kątem możliwości ich zastosowania do analizy witamin w ultrafiltratach otrzymanych po wysokoobjętościowej żylno-żylnej hemofiltracji

Preludium NCN 2013/09/N/NZ7/03643

 

2013

 

kierownik: mgr Magdalena Cerkowniak

Optymalizacja i zastosowanie metody SPME-GC/MS do analizy lotnych związków wytwarzanych przez wybrane gatunki owadów z rzędu błonkoskrzydłych (Hymenoptera), mogących wykazywać aktywność biologiczną

BMN 538-8150-B035-13

 

kierownik: mgr Magdalena Cerkowniak

Identyfikacja związków aktywnych biologicznie w lipidach powierzchniowych Dermestes maculatus i Dermestes aterjako związków o potencjalnych właściwościach antygrzybowych i antybakteryjnych

Preludium 2012/05/N/NZ4/02210

 

kierownik: mgr Dorota Wirkus

Opracowanie metod zatężania i izolacji witamin rozpuszczalnych w wodzie z ultrafiltratów otrzymywanych po wysokoobjętościowej żylno-żylnej hemofiltracji oraz ocena stopnia adsorpcji tych witamin na powierzchni hemofiltrów

BMN

 

kierownik: mgr Marta Borecka

Skład wody morskiej a stabilność hydrolityczna wybranych farmaceutyków

BMN

 

kierownik: dr Łukasz Haliński

Analiza chemotaksonomiczna odpornych na żerowanie owadów gatunków pomidora (Solanum sekcja Lycopersicon)

BMN 538-8150-B010-13

 

Pracownicy i doktoranci

uczestniczyli również w

Erasmus Intensive Programme DE-2012-ERA/MOBIP-1-28419-1-33 Międzynarodowe Szkoły Letnie

 

2012

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Wyznaczanie potencjalnych skutków obecności farmaceutyków w środowisku: ocena toksyczności wybranych leków weterynaryjnych i ich mieszanin

NCN 2011/03/B/NZ8/03009

 

kierownik: mgr Dorota Wirkus

Rozwój, optymalizacja i walidacja metod analitycznych pod kątem możliwości ich zastosowania do analizy witamin rozpuszczalnych w wodzie i ultrafiltratach otrzymywanych po wysokoobjętościowej żylno-żylnej hemofiltracji

BMN

 

kierownik: mgr Marta Borecka

Optymalizacja procedury izolacji i wzbogacania wybranych farmaceutyków z wodnych próbek środowiskowych

BMN

 

kierownik: dr Łukasz Haliński

Zastosowanie techniki mikro-SPE (MEPS) w analityce związków pochodzenia roślinnego

BMN 538-8110-1059-12

 

kierownik: dr Jolanta Kumirska

Poznanie losów oraz sposobów rozprzestrzeniania się w środowisku wybranych betablokerów, leków wprowadzanych jako dodatki do pasz oraz stosowanych w akwakulturze

NCN 2011/03/B/NZ8/03010

 

2011

 

kierownik: dr Łukasz Haliński

Opracowanie metody wyznaczania profilu estrów sacharozy w liściach roślin z rodzaju Nicotiana L.

BMN 538-8200-0508-1

 

kierownik: mgr Magda Caban

Poszukiwanie alternatywnych odczynników derywatyzacyjnych do oznaczania farmaceutyków w próbkach środowiskowych metodami chromatografii gazowej

Preludium 2011/01/N/ST4/02478

 

kierownik: dr Monika Paszkiewicz

Analizy jakościowe i ilościowe mikotoksyn, enzymów hydrolizujących kutikulę i metabolitów wtórnych entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus jako potencjalnych bioinsektycydów

NCN 2011/01/D/NZ6/03114

 

dr Jolanta Kumirska

Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych:  POKL. IX Kosmiczna Edukacja. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Powiat Tczewski - I Liceum Ogólnokształcące oraz II Liceum Ogólnokształcące. (2011-2012).

 

2010

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Sorpcja wybranych chemioterapeutyków weterynaryjnych w wybranych typach gleb

BW 8200-5-0468-0

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Badania cieczy jonowych nowej generacji w zakresie mikroanalityki, rozprzestrzeniania się w środowisku oraz ekotoksyczności

MNISW nr 5271/B/H03/2010/39

 

kierownik: dr Marek Gołębiowski

Analiza składu lipidów powierzchniowych larw, poczwarek i dorosłych owadów wybranych gatunków much oraz karaczanów pod kątem poszukiwania substancji przeciwgrzybowych

MNiSW N N303 504238

 

kierownik: dr Jolanta Kumirska

Określenie budowy chemicznej antygenu somatycznego bakterii Salmonella Telaviv (serogrupa O:28)

BW 8200-5-0457-0

 

dr Jolanta Kumirska

Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych: MNiSW POKL 4.1.2. PRO-GOS Uniwersytet Gdański promotorem zasobów nowoczesnej gospodarki - zwiększanie liczby absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych (wsparcie kierunku Chemia) (2009-2012)

 

2009

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Analiza pozostałości wybranych antybiotyków weterynaryjnych w próbkach środowiskowych

BW 8000-5-0357-9

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Rozwój metod analizy komponentów cieczy jonowych z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii jonowej, chromatografii par jonowych oraz izotachoforezy kapilarnej (promotorski)

MNiSW N204 154436

 

kierownik: dr Jolanta Kumirska

Oznaczanie pozostałości farmaceutyków w próbkach środowiskowych metodą GC i GC-MS - rozwój i optymalizacja metod derywatyzacji analitów

MNiSW N N204 260237

 

2008

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Opracowanie metody jednoczesnego oznaczania anionów i kationów cieczy jonowych z wykorzystaniem chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną

BW 8000-5-0138-8

 

kierownik: dr Jolanta Kumirska

Określenie stopnia acetylacji i sposobu rozmieszczenia grup acetylowych w wybranych, handlowo dostępnych próbkach chitozanu

BW 8000-5-0123-8

 

2007

 

kierownik: dr Jolanta Kumirska

Analiza strukturalna antygenu somatycznego bakterii Salmonella Dakar (serogrupa O:28) oraz przygotowanie natywnych oraz zmodyfikowanych chemicznie antygenów O powyższej bakterii oraz bakterii Salmonella Telaviv do badań immunochemicznych

BW 8000-5-0392-7

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Rozbudowa Laboratorium Monitoringu Mikrozanieczyszczeń Środowiska

WFOŚiGW D/210/106/2007

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Rozbudowa systemu monitoringu odpadów i odzyskiwanych recyklatów

WFOŚiGW D/210/111/2007

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Badania nad zastosowaniem technik chromatografii jonowej do analizy wybranych anionów stosowanych w cieczach jonowych

BW 8000-5-0404-7

 

2006

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Badania nad zastosowaniem nowych faz stacjonarnych oraz chromatografii jonowo-asocjacyjnej do wzbogacania i analizy wybranych cieczy jonowych

BW 8000-5-0310-6

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Rozwój metod badań cieczy jonowych w materiale biologicznym oraz próbkach środowiskowych

MNiI, 2P04G 083 29

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Badania nad mechanizmem sorpcji oraz szybkością rozprzestrzeniania się cieczy jonowych w wybranych typach gleb i osadów dennych (promotorski)

MNiSW N204 017 31/0364

 

2005

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 Ocena sorpcji imidazoliowych cieczy jonowych w glebach i osadach dennych

BW 8000-5-0123-5

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 Wdrożenie dla Línuhönnun hf, Islandia i Lýsi hf, Islandia: Sorption of natural pigment from shrimp process wastewater to the fish scales

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Rozbudowa systemu recyklingu odzysku rozpuszczalników organicznych

WFOŚiGW RIII-26/2005

 

2004

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Badania prospektywne i ocena ryzyka obecności imidazoliowych cieczy jonowych w środowisku

BW 8000-5-0195-4

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Przystosowanie magazynu odczynników chemicznych do przechowywania odpadów niebezpiecznych

WFOŚiGW D/210/128/2004

 

2003

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Optymalizacja procesu pogłębionego utleniania zanieczyszczeń o charakterze ropopochodnym

BW 8000-5-0019-3

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów

WFOŚiGW D/366/84/2003

 

2001

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Zusammenarbeit der Universitäten Bremen und Gdańsk bei der Einführung moderner umweltfreundlicher Techniken in Polen

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej: 6272/01

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

System zarządzania i odzysku rozpuszczalników organicznych

BW 8000-5-0317-1

 

2000

 

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Wdrożenie dla Línuhönnun hf, Islandia: Processes of wastewater originating astaxanthin binding onto fish scales

BW 8000-5-0317-1

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 24. Marzec 2014 - 12:45; osoba wprowadzająca: Alan Puckowski Ostatnia zmiana: czwartek, 21. Marzec 2019 - 07:28; osoba wprowadzająca: Alan Puckowski