fbpx Dla kandydatów | Wydział Chemii

Dla kandydatów | Wydział Chemii

Dla kandydatów

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

 

Życie Żaka okiem fotoreportera

 

Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego to jeden z najprężniejszych ośrodków akademickich w zakresie badań przyrodniczych zarówno w kraju jak i za granicą. Kształcenie akademickie na naszym Wydziale prowadzone jest według nowoczesnego modelu branżowych specjalności, które rozpoczynają się od samego początku studiów.

                    Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8357.jpg                              Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8352.jpg

 

Na studiach pierwszego stopnia kandydaci mogą wybrać:

Kierunek: Chemia I st. 3D (240 miejsc), do wyboru kandydaci mają następujące specjalności*:

 • analityka i diagnostyka chemiczna – 60 miejsc
 • chemia biomedyczna – 60 miejsc
 • chemia kosmetyków – 60 miejsc
 • chemia żywności – 60 miejsc

Kierunek: Ochrona Środowiska I st. 3D (150 miejsc)

 

                                    Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8618.jpg

 

Na studiach drugiego stopnia kandydaci mogą wybrać:

Kierunek: Chemia II st. 2D (120 miejsc) - studia stacjonarne, do wyboru kandydaci mają następujące specjalności*:

 • analityka i diagnostyka chemiczna
 • chemia biomedyczna
 • chemia i technologia środowiska
 • chemia obliczeniowa

Dodatkowo przy specjalnościach II stopnia (studia stacjonarne) kierunku Chemia kandydaci mogą wybrać „opcjonalny moduł kształcenia nauczycielskiego”, którego ukończenie uprawnia do nauczania przedmiotu CHEMIA we wszystkich typach szkół.

 Kierunek: Chemia II st. 2D (80 miejsc) - studia niestacjonarne, do wyboru kandydaci mają następujące specjalności:

 • zaawansowana analityka chemiczna
 • zarządzanie substancjami niebezpiecznymi

Dana specjalność na kierunku Chemia II st. 2D zarówno na studiach stacjonarnych jak i niestacjonarnych zostanie uruchomiona tylko wtedy, kiedy zgłosi się przynajmniej 25 kandydatów

Kierunek: Ochrona Środowiska II st. 2D (45 miejsc) - studia niestacjonarne

Kierunek: Biznesu i technologia ekologiczna II st. 2D - studia stacjonarnekierunek prowadzony jest wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym UG, kierunkiem tym administruje Wydział Ekonomiczny UG

*Minimalny limit na specjalność wynosi 25 osób. Poniżej tego limitu specjalność nie jest uruchamiana.

                                 Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8289.jpg

 

Naszym studentom dajemy dostęp do nowoczesnego sprzętu i laboratoriów w nowo powstałym budynku Wydziału Chemii, który jest dzisiaj jednym z najnowocześniejszych budynków nauk przyrodniczych w Europie! Nowoczesna infrastruktura w połączeniu z doświadczoną kadrą akademicką o międzynarodowej renomie, stosującą nowoczesne metody kształcenia stanowi klucz do zdobywania wiedzy na najwyższym poziomie!

 

                                Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8604.jpg

 

Nasi studenci mogą korzystać z szerokiej palety kursów fakultatywnych, dzięki którym podnoszą swoje kwalifikacje i atrakcyjność na rynku pracy. Wydział na stałe współpracuje z kilkudziesięcioma przedsiębiorstwami i jednostkami naukowo badawczymi w kraju i za granicą, gdzie można odbywać staże i praktyki. Bogaty wybór placówek dydaktycznych i naukowo-badawczych w kraju i za granicą ma na celu usunięcie bariery między studentami, a pracodawcami. W ramach studiów realizowane są także wizyty studyjne w firmach i w parkach naukowo-technologicznych, co pozwala na nawiązanie bezpośredniego kontaktu z przedsiębiorstwami z branży. Dodatkowo nasi przyszli absolwenci mogą korzystać ze szkoleń z zakresu ekonomii i prowadzenia własnej działalności.

                                         Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_7989.jpg

 Główną misją naszego Wydziału jest stałe podnoszenie kwalifikacji i atrakcyjności naszych absolwentów na rynku pracy. Dlatego też od kilku lat działa przy Wydziale Rada Konsultacyjna złożona z wybitnych przedstawicieli przemysłu, biznesu i administracji publicznej, która pomaga nam na bieżąco modyfikować program studiów tak, aby absolwenci wyposażeni byli w najbardziej atrakcyjne kompetencje z punktu widzenia przyszłych pracodawców.

                                            Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8320.jpg

 Nie bez znaczenia jest również fakt, iż najlepsi studenci wszystkich kierunków objęci są atrakcyjnym systemem stypendialnym.

 

Absolwenci kierunków i specjalności Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego dzięki zdobytej wiedzy praktycznej mają dużą szansę na zdobycie pracy, między innymi w nowoczesnym przemyśle farmaceutycznym, chemicznym, kosmetycznym, spożywczym i paliwowym. Nasi absolwenci podejmują także pracę w placówkach naukowo-badawczych, specjalistycznych laboratoriach, inspektoratach, biurach wdrożeniowych oraz małym i średnim biznesie biomedycznym i kosmetycznym. Na wydziale istnieje także możliwość zdobycia kwalifikacji nauczycielskich.

                                                 Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8596.jpg

 

Dołącz do nas już dziś i... STUDIUJ Z NAMI!

 

Informacje o kierunkach i specjalnościach

Chemia biomedyczna

 Specjalność chemia biomedyczna to jMacintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8466.jpgedna z wiodących specjalności na kierunku chemia. Studia na specjalności chemia biomedyczna prowadzone są przy częściowym udziale nauczycieli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Specjalność ta prowadzona jest zarówno na pierwszym jak i drugim stopniu kształcenia. Do najważniejszych kursów na specjalności chemia biomedyczna należy zaliczyć: biochemię, chemię bioorganiczną, chemiczną analizę leków, analizę chemiczną związków biologicznie czynnych, chemię leków, chemię bionieorganiczną, analizę lipidów, mikrobiologię, podstawy farmakognozji z botaniką, biotechnologię, farmakologię, podstawy anatomii i fizjologii, podstawy biologii i patologii komórki eukariotycznej, podstawy endokrynologii i immunologii, chemię i biochemię wybranych biomolekuł, współczesne metody spektrometrii mas, podstawy genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej, aktywność biologiczną i syntezę glikopeptydów, rozpoznanie molekularne oraz podstawy enzymologii.

Studenci specjalności II stopnia poszerzają wiedzę i umiejętności nabyte na studiach I stopnia, realizując m.in. blok przedmiotów dyplomowych w jednostkach zaangażowanych w tworzenie tej specjalności, głównie z obszaru chemii bioorganicznej, biochemii oraz chemii biomedycznej. Większość z absolwentów tej specjalności to osoby zasilające bardzo aktywnie rozwijający się na pomorzu sektor chemii lekkiej i biomedycznej. Jest to branża firm farmaceutycznych, biotechnologicznych oraz kosmetycznych uznana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego za jedną z 6 najprężniejszych branż gospodarczych na Pomorzu. 

 

Chemia żywności

SpecjalMacintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8497.jpgność chemia żywności jest jedną z nielicznych ofert studiów w województwie pomorskim, umożliwiających zdobycie umiejętności jednocześnie z nauk chemicznych jak i wiedzy o żywności i podstaw żywienia człowieka. W realizację programu studiów tej specjalności zaangażowani są nie tylko nauczyciele akademiccy Wydziału ale również specjaliści-praktycy w zakresie dietetyki, produkcji żywności i innych obszarów nauk o żywności i żywieniu. Wiodącymi przedmiotami specjalności chemia żywności, oprócz tzw. kierunkowej podstawy chemicznej są: podstawy żywienia człowieka,  dietetyka, chemia w rolnictwie, chemia żywności, węglowodany - podstawa piramidy żywieniowej, toksykologia, dodatki do żywności, przetwórstwo żywności, ochrona przechowywanej żywności, analiza żywności, radiochemia żywności i ochrona radiologiczna, biotechnologia żywności oraz kontrola jakości żywności. Absolwent tej specjalności wyposażony jest w umiejętności i kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w przemyśle spożywczym, przetwórczym, agrochemicznym czy firmach o profilu rolniczym. Nabyte podczas studiów umiejętności pozwalają także na pracę w zakresie oceny jakości żywności, ochrony żywności oraz chemicznych podstaw dietetyki i żywienia człowieka.

 

Chemia kosmetyków

 Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8035.jpg

  Specjalność chemia kosmetyków to jedna z wiodących specjalności na kierunku chemia. Studia na tej specjalności prowadzone są przy częściowym udziale nauczycieli Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz praktyków gospodarczych z firm kosmetycznych i farmaceutycznych. Specjalność chemia kosmetyków prowadzona jest na I stopniu studiów. Do najważniejszych kursów na tej specjalności należy zaliczyć: chemię kosmetyków, surfaktanty biosurfaktanty, zastosowanie biomolekuł w kosmetyce, chemię substancji zapachowych, przemysł kosmetyczny w praktyce oraz kontrolę jakości surowców i produktów kosmetycznych w świetle norm ISO. Absolwenci tej specjalności dysponują unikatowym wykształceniem na pograniczu chemii i wiedzy o surowcach i produktach kosmetycznych. Nabyte umiejętności umożliwiają im podejmowanie pracy w całej branży kosmetycznej i farmaceutycznej w laboratoriach badawczych i laboratoriach kontroli jakości, a także w obszarze produkcji i obrotu kosmetykami.

 

Ochrona Środowiska

 Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8574.jpgUniwersytet Gdański był jedną z pierwszych uczelni w Polsce, która rozpoczęła kształcenie na kierunku ochrona środowiska. Obecnie studia realizowane są we współpracy z Wydziałami Biologii oraz Oceanografii i Geografii. Podczas studiów na I i II stopniu kształcenia studenci zapoznają się z podstawami bardzo wielu dziedzin i dyscyplin, co pozwala im na zdobycie możliwie jak najszerszej perspektywy interdyscyplinarnej w podejmowanych wyzwaniach zawodowych w przyszłości. Podstawy kształcenia opierają się na trzech dziedzinach: naukach biologicznych, naukach chemicznych oraz naukach o ziemi ale profil kształcenia odwołuje się też do nauk technicznych (technologia i inżynieria środowiska), nauk ekonomicznych (ekonomia i zarządzanie środowiskiem) czy nauk prawnych (prawo ochrony środowiska). Należy również dodać, iż program „gdańskiej” ochrony środowiska ma swoją regionalną specyfikę, gdyż studenci uzyskują także efekty kształcenia (wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne) w zakresie funkcjonowania i ochrony środowiska morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony zasobów morza. Perspektywa rozwoju energetyki jądrowej w regionie pomorskim skłoniła nas także do położenia szczególnego nacisku na efekty kształcenia w zakresie radioekologii, radiochemii oraz ochrony radiologicznej środowiska. Absolwenci tego kierunku podejmują pracę w różnorodnych gałęziach gospodarki jako specjaliści / inspektorzy ochrony środowiska, w laboratoriach i inspektoratach kontrolno-pomiarowych, urzędach wszystkich szczebli administracji samorządowej i in.. Nabyte umiejętności  i kompetencje umożliwiają też podejmowanie własnej działalności w zakresie technik i technologii ochrony środowiska, analityki środowiska czy edukacji ekologicznej.

 

Analityka i diagnostyka chemiczna

 Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8522.jpgStudia na specjalności analityka i diagnostyka chemiczna prowadzone są na I stopniu w trybie stacjonarnym oraz na II stopniu w trybie niestacjonarnym. W prowadzenie zajęć zaangażowani są wybitni naukowcy z Wydziału na co dzień zajmujący się nowoczesną analityką i diagnostyką chemiczną. Studenci tej specjalności otrzymują specjalistyczną wiedzę i nabywają umiejętności w zakresie praktycznego stosowania metod i technik analizy chemicznej i instrumentalnej oraz podstaw diagnostyki molekularnej. Studia skierowane są przede wszystkim do osób chcących znaleźć zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz laboratoriach przemysłowych wykorzystujących techniki pomiarowe, analityczne i diagnostyczne. Program kształcenia ukierunkowany jest przede wszystkim na rozwijanie umiejętności praktycznych studentów, przydatnych w życiu zawodowym, stąd też wysoki udział ćwiczeń praktycznych (laboratoryjnych) z udziałem specjalistycznej aparatury pomiarowej w programie kształcenia.

 

Biznes i technologia ekologiczna

 Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8004.jpg W kształceniu na kierunku biznes i technologia ekologiczna współrealizowanym z Wydziałem Ekonomicznym UG głównym celem jest wyposażenie absolwenta w interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych, ochrony środowiska i technologii ekologicznej, oparte na podstawach  nauk społecznych i przyrodniczych. 

Absolwent studiów drugiego stopnia posiada pogłębioną wiedzę w zakresie: ekonomiki przedsiębiorstw ekologicznych, ekonomii menedżerskiej, finansów przedsiębiorstw ekologicznych, modeli biznesowych przedsiębiorstw, projektowania biznesu ekologicznego, zarządzania strategicznego w biznesie ekologicznym, marketingu w biznesie ekologicznym, strategii zarządzania własnością intelektualną, zarządzania projektami ekologicznymi, zielonych technologii, energii odnawialnej, zaawansowanych technologii remediacji środowiska, prototypowania i elementów projektowania technologii, biotechnologii w ochronie środowiska, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej w przedsiębiorstwach, oceny oddziaływania na środowisko, monitoringu środowiska w przedsiębiorstwie.

Ukończenie studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach z branży ekologicznej w działach: eksploatacji, sprzedaży, rozwoju, analiz, marketingu; instytucjach finansujących ekologię i przedsiębiorczość; jednostkach wspierania biznesu i firmach konsultingowych; przedsiębiorstwach budowlanych realizujących instalacje ekologiczne; przedsiębiorstwach handlowych z branży ekologicznej.

 

Chemia obliczeniowa

 Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_7967.jpgObliczenia w chemii stanowią doskonałe uzupełnienie eksperymentu. Często zdarza się jednak, iż możliwości eksperymentalne są ograniczone i wówczas podąża z pomocą aparat obliczeniowy. Specjalność chemia obliczeniowa na Wydziale Chemii UG należy do nowych i intensywnie rozwijających się studiów na II stopniu kształcenia. Studenci tej specjalności mają do dyspozycji nowoczesny sprzęt komputerowy, a kształcenie odbywa się pod okiem doświadczonej kadry akademickiej. W trakcie studiów studenci uczą się podstaw języków programowania wykorzystywanych jako narzędzia informatyczne w różnorodnej problematyce  chemicznej (fortran, C, itp.); poznają metody numeryczne z algorytmami do analizy danych oraz nabywają umiejętności z zakresu podstawowych metod używanych w chemii obliczeniowej, tj. metody półempiryczne, ab initio, modelowanie molekularne czy techniki chemometryczne polegające na analizowaniu baz danych. Studenci nabywają też odpowiednie umiejętności do pracy z różnego rodzaju interfejsami graficznymi, pozwalającymi na analizę uzyskanych wyników.

Absolwenci posiadają podstawowe umiejętności informatyczne i są przygotowani do pracy w różnorodnych gałęziach gospodarki wykorzystujących techniki obliczeniowe.

 

Moduł kształcenia nauczycielskiego

 Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8002.jpg

 Zajęcia wchodzące w skład modułu trwają przez wszystkie cztery semestry studiów II stopnia, obejmują łącznie 270 godzin konwersatoriów i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyk w szkole. Moduł kształcenia realizowany jest równolegle ze studiami kierunkowymi. Efekty kształcenia osiągnięte w wyniku realizacji studiów kierunkowych i modułu kształcenia nauczycielskiego są zgodne ze "Standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela" określonymi w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. (Dz. U. 2012. poz. 131). Zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk objętych modułem daje absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół.

 

 

 

Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi

 Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8221.jpgNiestaconarne studia II stopnia na kierunku chemia Zarządzanie substancjami niebezpiecznymi na Wydziale Chemii stanowią wyodrębnioną część jednego obszaru kształcenia w dziedzinie nauk chemicznych.. Studia mają na celu specjalistyczne przygotowanie do prowadzenia i nadzorowania badań określonych przez dyrektywę Unii Europejskiej Nr 1907/2006 REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of CHemical substances) określającej obowiązek sporządzania dokumentacji i przeprowadzania rejestracji nowych substancji chemicznych w Europejskiej Agencji Chemikaliów. Studia te kształcą cenionych specjalistów wyposażonych we wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu gospodarczo-społecznym oraz wnoszą wkład w naukowe poznanie świata i rozwiązywanie jego współczesnych problemów.

Absolwent studiów tej specjalności zna zasady funkcjonowania systemu REACH oraz wynikające z niego obowiązki nałożone na przedsiębiorców. Potrafi, mając odpowiednie przygotowanie chemiczne oraz rozumiejąc złożoność procesów zachodzących w przyrodzie i znając dostępne narzędzia, odpowiednio zaplanować i skoordynować proces oceny ryzyka dla substancji chemicznej, a także poprawnie przygotować dokumentację i przeprowadzić proces rejestracji tej substancji w Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA).

 

Praktyki zawodowe

 Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8666.jpgPo drugim roku studiów I stopnia, w trakcie letniej przerwy wakacyjnej, studenci odbywają obowiązkową praktykę zawodową. Praktyka trwa minimum trzy tygodnie (120 godzin), jej pracochłonność odpowiada 2 punktom ECTS. Studenci wybierają zakład pracy z dostępnej bazy danych przedsiębiorstw współpracujących z Wydziałem lub we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbywają praktykę. Studenci kierunków i specjalności w obrębie chemiiochrony środowiska powinni odbywać praktyki w wybranym przez siebie zakładzie pracy, tj. zakładach produkcyjnych, elektrociepłowniach, oczyszczalniach ścieków, inspektoratach ochrony środowiska, stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach wodociągowo-kanalizacyjnych, zakładach utylizacyjnych, referatach ochrony środowiska w instytucjach gminnych, powiatowych i wojewódzkich i in. Ze strony Wydziału, praktyki studenckie są wspierane przez Kierownika praktyk obowiązkowych.

 

Cele praktyki zawodowej obejmują:

 •    poznanie struktur i mechanizmów funkcjonowania przedsiębiorstwa lub instytucji, obowiązków i odpowiedzialności na poszczególnych szczeblach zarządzania, przepisów prawnych regulujących działalność zakładu,
 •      poznanie działalności prowadzonej w zakładach pracy (technologie, gospodarka materiałowa i wodno-ściekowa, kontrola jakości, laboratoria przemysłowe, analityczne itp.),
 •        poznanie i nabycie umiejętności stosowania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązujących w zakładach pracy, zasad racjonalnego zarządzania surowcami, produktami, chemikaliami,
 •         poszerzenie wiedzy zdobytej na studiach i rozwijanie umiejętności jej wykorzystania,
 •      poznanie i zrozumienie potrzeby rzetelnego i uczciwego wywiązywania się ze swoich obowiązków, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i pracy zespołowej,
 •      kształtowanie umiejętności niezbędnych w przyszłej pracy zawodowej, w tym m.in. umiejętności analitycznych, organizacyjnych, pracy w zespole, nawiązywania kontaktów, prowadzenia negocjacji, rzetelnego i uczciwego wywiązywania się ze swoich obowiązków,
 •        przygotowanie studenta do samodzielności i odpowiedzialności za powierzone mu zadania,
 •       stworzenie dogodnych warunków aktywizacji zawodowej studentów na rynku pracy: poznanie własnych możliwości, nawiązanie kontaktów zawodowych, ewentualne stworzenie perspektyw realizacji projektu dyplomowego.

 

Koła naukowe

 Macintosh HD:Users:PiotrStepnowski:Pictures:Biblioteka iPhoto.photolibrary:Masters:2014:04:03:20140403-065558:AOF_8399.jpgNa Wydziale Chemii funkcjonują 2 koła naukowe: Naukowe Koło Chemików oraz Koło Naukowe Ochrony Środowiska. Oprócz działalności naukowo-badawczej wykonywanej pod bezpośrednią opieką opiekunów, koła naukowe są niezwykle aktywne w wielu innych dziedzinach, m.in. biorą udział w promocji Wydziału, w dniach otwartych Wydziału Chemii, dniach otwartych Uczelni (coroczne Targi Akademia), Bałtyckim Festiwalu Nauki, czy też pokazach specjalnych dla szkół. Studenci Wydziału Chemii od roku 2010 organizują doroczne święto pracowników i studentów Chemiliada integrujące środowisko kadry naukowej i braci studenckiej. Działalność w kole naukowym jest też doskonałym sposobem kształtowania umiejętności związanych ze współpracą w grupie, pełnieniem w niej określonych ról, a także umiejętności argumentowania czy autoprezentacji, które są niezwykle cenione na rynku pracy.

 

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu o Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Sławomir Lach
Ostatnia modyfikacja: 
niedziela, 10 kwietnia 2016 roku, 0:06