fbpx Aparatura i zakres badań | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Aparatura i zakres badań

Pracownia spektroskopii w podczerwieni i analiz termicznych

Działalność pracowni skupia się na analityce w zakresie spektrofotometrii podczerwieni, światła widzialnego i ultrafioletu oraz na pomiarach DSC i termograwimetrii.

  • Aparat IFS66 firmy BRUKER (1995) do wykonywania widm w podczerwieni w transformacji Fourier'a z rozdzielczością od 0.12 cm-1 dla próbek stałych, ciekłych i gazowych w całym zakresie, tzn. MIR (4000-400 cm-1), FIR (700-4.0 cm-1). Posiadamy też przystawkę do pomiaru proszków (DRIFT).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Raman FRA 106 - laser NdYAG-1060 nm (3500-50 cm-1) z detektorem MCT (rok produkcji 2000) chłodzonym ciekłym azotem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Termowaga TG209 firmy Netzsch sprzężona z FT-IR, która umożliwia rejestrację w podczerwieni (MIR) gazowych produktów rozkładu termicznego badanej próbki. Duża czułość pomiaru zarówno termograwimetrycznego jak i w podczerwieni (detektor MCT chłodzony ciekłym azotem) - ilość badanej próbki ok. 5-25 mg (w zależności od charakteru substancji badanej), zakres temperatur 20-1000oC. W trakcie pomiaru uzyskiwany jest wykres 3D (IR) oraz niezależnie krzywa TG, a także pojedyncze widma IR.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • DSC Pheniks 204 firmy Netzsch (rok produkcji 1998)  - kalorymetr skaningowy - pozwala mierzyć ciepła przemian fazowych (ciepło topnienia, krystalizacji, parowania, i inne) badanych próbek w zakresie temperatur od -100 do +600o C; ilość badanej substancji ok. 4-30 mg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aparatura obsługiwana jest przez bardzo dobre oprogramowanie do obróbki widm OPUS umożliwiające szereg obliczeń np. dekonwolucje, rozplot pików na składowe, wygładzanie, obliczanie pochodnych, integracje pików, itp. Możliwe jest wykonywanie pomiarów różnych wielkości fizycznych - absorbcji, transmisji, reflektancji, Kubelka-Munk, itd.


 

Przykładowe widma:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Kinga Sikora
Treść wprowadzona przez: Kinga Sikora
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 10 marca 2014 roku, 9:15