Rozprawy doktorskie zewnętrzne | Wydział Chemii

Zawiadomienia o obronach rozpraw doktorskich z innych jednostek

Data obrony

Broniący

Temat rozprawy doktorskiej

Jednostka

09.03.2018 mgr Agata Żelazny Hydrogenoliza glicerolu z udziałem katalizatorów miedziowych oraz miedziowo-srebrowych naniesionych na nośniki tlenkowe

Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. J. Habera PAN

w Krakowie

02.03.2018 mgr inż. Małgorzata Szopińska Charakterystyka czynników modyfikujących skład wód powierzchniowych na obszarach peryglacyjnych o znikomej działalności antropogenicznej ze szczególnym uwzględnieniem degradacji wieloletniej zmarzliny i recesji lodowców Politechnika Gdańska
28.02.2018 mgr inż. Radosław Motyka Synteza wybranych π-skoniugowanych połączeń dialkoksybenzenów z terminalnymi resztami chalkogenofenów Politechnika Śląska
22.02.2018 mgr Katarzyna Drążkiewicz Wpływ srebra i miedzi na elektrosorpcję wodoru w stopach z palladem Uniwersytet Warszawski
20.02.2018 mgr Michalina Iwan Dwu- i trójwymiarowe nanokompozyty zawierające nanocząstki metali szlachetnych pokryte ligandami thioalkiloamoniowymi Instytut Chemii Fizycznej PAN    w Warszawie
19.02.2018 mgr inż. Patrycja Okuniewska Ekstrakcja 2-fenyloetanolu z hodowli mikrobiologicznych (in situ) za pomocą cieczy jonowych i mieszanin eutektycznych Politechnika Warszawska
16.02.2018 mgr inż. Anna Stupak Regulated assembly of lipopolysaccharide and sensing of its alterations in Escherichia coli Politechnika Gdańska
16.02.2018 mgr inż. Agata Kozioł Synteza nowych tlenowych i azotowych pochodnych terpenoidowych Politechnika Wrocławska
09.02.2018 mgr Piotr Niedziejko Ligandy diaminowe: projektowanie, synteza i zastosowanie w katalizie asymetrycznej Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
08.02.2018 mgr Klaudia Kaniewska Funkcjonalizacja powierzchni elektrod środowiskowo czułymi żelami polimerowymi. Aspekty analityczne i fizykochemiczne Uniwersytet Warszawski
08.02.2018 mgr Anna Kalitka Badanie enancjoselektywności reakcji addycji związków metaloorganicznych do imin cyklicznych z wykorzystaniem chiralnych ligandów azotowych

Uniwersytet im. A. Mickiewicza

w Poznaniu

06.02.2018 mgr Michał Lesiuk Analityczne dwucentrowe całki w bazie orbitali Slatera i funkcji jawnie skorelowanych Uniwersytet Warszawski
05.02.2018 mgr Karolina Kułak Metabolizm wtórny w odpowiedzi immunologicznej wybranych gatunków Brassicaceae Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
05.02.2018 mgr inż. Katarzyna Gucwa Oporność patogennych drożdżaków z rodzaju Candida na chemoterapeutyki przeciwgrzybowe i nowe sposoby jej przełamywania Politechnika Gdańska
29.01.2018 mgr Kamil Skonieczny Pochodne imidazolu o π-rozszerzonym chromoforze - synteza      i właściwości optyczne Instytut Chemii Organicznej PAN w Warszawie
26.01.2018 mgr inż. Ewelina Najda-Mocarska Chiralne katalizatory tiomocznikowe w reakcji stereoselektywnego alkilowania związków heteroaromatycznych Politechnika Gdańska
25.01.2018 mgr Hanna Nosal Badania nad syntezą żywic alkidowych z zastosowaniem nowej, odnawialnej bazy surowcowej Uniwersytet Opolski
10.01.2018 mgr inż. Wioletta Rut Zastosowanie naturalnych i nienaturalnych aminokwasów w otrzymywaniu aktywnych i specyficznych markerów dla proteaz cysteinowych i treoninowych Politechnika Wrocławska
09.01.2018 mgr Piotr Piotrowski Detekcja jonów metodą powierzchniowo wzmocnionego rozproszenia ramanowskiego (SERS) Uniwersytet Warszawski
08.01.2018 mgr Anna Jurowska Rozgałęzione, polidonorowe ligandy w syntezie układów koordynacyjnych Uniwersytet Jagielloński
05.01.2018 mgr Mariusz Stefański Synteza nanokrystalicznych ceranów domieszkowanych jonami lantanowców i zbadanie zjawiska zachodzenia szerokopasmowej anty-stokesowskiej białej emisji

Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN        we Wrocławiu

05.01.2018 mgr inż. Agnieszka Brozdowska Otrzymywanie, właściwości i struktura w ciele stałym tiosiarczanów amoniowych oraz związków pokrewnych Politechnika Gdańska

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Katarzyna Cymbała
Treść wprowadzona przez: Katarzyna Cymbała
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 19 lutego 2018 roku, 14:53