Projekty naukowe | Wydział Chemii

PROJEKTY REALIZOWANE W 2019 r. NA WYDZIALE CHEMII UG (aktualizacja styczeń 2019 r.)

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2018r.  NA WYDZIALE CHEMII UG (aktualizacja styczeń 2019 r.)

 

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Rodzaj programu

Kwota dofinansowania

Okres realizacji

1

2014/14/M/ST5/00715

Diamentowo-grafenowe heterostruktury sensoryczne

prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

NCN - Harmonia 6

799 500 PLN

04.2015 - 04.2019

2

2014/14/A/ST4/00405

Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosensybilizatory uszkodzeń DNA

http://www.raknaraka.ug.edu.pl/?page_id=2

prof. dr hab. Janusz Rak

NCN - Maestro 6

3 958 291 PLN

04.2015 - 04.2020

3

2014/14/E/ST7/00104

Przewodzące struktury fotoniczne do wieloparametrycznej diagnostyki biochemicznej.

dr Paweł Niedziałkowski
(Lider konsorcjum: Politechnika Warszawska)

SONATA BIS 4

595 200 PLN

05.2015 – 05.2019

4

646221

Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworks (Nano REG II)

dr. hab. Tomasza Puzyna, prof. UG

HORYZONT 2020

10 668 355 EUR (200 938 EUR dla UG)

09.2015 – 08.2018

PRZEDŁUŻONY

5

2015/17/D/ST5/01331

Nanokompozyty RE-TiO2: projektowanie, synteza i charakterystyka.

dr inż. Joanna Nadolna

Sonata 9

545 200 PLN

02.2016 – 02.2019

6

2015/19/D/ST5/00710

Nanokompozyty Ti/TiO2(NTs)/XaSb jako materiały elektrodowe w procesach fotoelektrochemicznego utleniania

dr Aleksandra Pieczyńska

Sonata 10

676 000 PLN

06.2016 – 06.2019

7

2015/17/B/NZ8/02481

Farmaceutyki i produkty ich transformacji w środowisku: analityka, ekotoksykologia i ocena ryzyka.

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Opus 9

1 169 000 PLN

01.2016 – 01.2019

8

R010

Innowacyjne rozwiązania minimalizowania emisji szkodliwych substancji na i z terenów miejskich  regionu Morza Bałtyckiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

INTERREG II

3,546,797.08 EUR (UG - 369,045.00 EUR)

03.2016 – 02.2019

9

2016/21/B/ST5/00101

Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjne sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków

prof. dr hab. Krzysztof Rolka

OPUS - 11

1 172 260 PLN

01.2017 – 01.2020

10

2016/21/B/NZ1/02823

Wpływ jonów metali na właściwości amyloidogenne ludzkiej cystatyny C.

dr hab. Aneta Szymańska

OPUS - 11

1 062 800 PLN

01.2017 – 01.2020

11

2015/19/N/ST5/00276

Związki kompleksowe metali przejściowych jako nowe antyoksydanty - synteza, charakterystyka fizykochemiczna i biomedyczna

dr Joanna Marta Drzeżdżon

PRELUDIUM - 10

146 440 PLN

06.2016 – 06.2019

12

2016/21/D/NZ1/02777

Badania strukturalne receptorów sygnałowych HVEM/CD160 jako potencjalnych celów immunoterapii przeciw czerniakowi

dr Marta Elżbieta Orlikowska

SONATA  11

844 500 PLN

03.2017 – 03.2020

13

2016/21/B/ST5/01375

Badanie procesów samoorganizacji lipopeptydów przeciwdrobnoustrojowych oraz ich wpływu na modelowe błony lipidowe.

dr hab. Emilia  Sikorska

OPUS 11

627 180 PLN

01.2017 – 01.2020

14

2016/21/N/ST4/03154

Modelowanie gruboziarniste kationów wapniowych, sodowych, magnezowych i potasowych z białkami

Agnieszka Gabriela Lipska

PRELUDIUM 11

69 400 PLN

02.2017 – 02.2019

15

306853

Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów (New anticancer compounds interfering function of telomeres) - TARGETTELO

dr hab. Mariusz  Makowski

STRATEGMED III

18 998 870 PLN (całe konsorcjum)

5 647 250 PLN (UG)

04.2017 – 03.2020

16

UMO-2016/23/B/ST8/03336

Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych

prof. dr hab. Adriana Zaleska – Medynska

OPUS 12

1 544 100 PLN

07.2017 -07.2020

17

2016/23/D/NZ7/03973

Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego

dr Agnieszka Gajewicz

SONATA 12

253 874 PLN

10.2017 – 10.2020

18

2016/23/D/ST5/02234

Koniugaty peptydowe jako nowe środki przeciwdrobnoustrojowe do zwalczania zakażeń wewnątrzkomórkowych oraz biofilmu

dr inż. Paulina Kosikowska - Adamus

SONATA 12

673 880 PLN

10.2017 – 10.2020

19

UMO-2016/23/D/ST8/02682

Foto-Bio Produkcja wodoru przez hybrydy [NiFe] hydrogenaza-MNPs/SiO2/MaSb pod wpływem promieniowania widzialnego

dr inż. Anna Malankowska

SONATA 12

718 300 PLN

07.2017 -07.2020

20

2016/23/D/ST4/01576

Pomiar poziomu stresu oksydacyjnego poprzez fluorescencyjną detekcję adduktów pułapek spinowych z reaktywnymi formami azotu i tlenu

dr Krzysztof Żamojć

SONATA 12

633 085 PLN

07.2017 – 07.2020

21

 

2016/23/N/ST4/00002

 

Chemia koordynacyjna pirazyno-2-karboksamidu oraz jego analogów względem trójwartościowych jonów metali Ir oraz Os: projektowanie, synteza, charakterystyka oraz aktywność biologiczna

mgr Małgorzata Biedulska

PRELUDIUM 12

99 360 PLN

07.2017 – 07.2019

22

2016/23/N/ST4/02556

Nowe aniony superhalogenowe - struktury, właściwości i potencjalne zastosowania

mgr Marcin Czapla

PRELUDIUM 12

60 000 PLN

07.2017 – 07.2019

23

2016/23/N/ST5/02812

Allosteryczne inhibitory proteasomu - optymalizacja struktury analogów PR39 w celu uzyskania większej stabilności i efektywności

mgr Małgorzata Giżyńska

PRELUDIUM 12

99 900 PLN

09.2017 – 09.2019

24

 

2016/23/N/NZ9/02746

 

Badanie oddziaływania odlewni metali nieżelaznych na pobliski ekosystem leśny: wpływ emisji metali ciężkich na glebę i grzyby

mgr Martyna Danuta Saba

PRELUDIUM 12

146 822 PLN

10.2017 – 10.2020

25

21/P/ST4/03995

Computational approaches to study protein-glycosaminoglycan interactions

dr Sergey Samsonov

POLONEZ 2

944 874 PLN

05.2017 – 04.2019

26

POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16

Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym (we współpracy z Politechniką Gdańską)

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

POWER

UG - 613 580 PLN

09.2017 – 12.2021

27

WND-POWR.03.02.00-00-I059/16

Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie Chemia z Fizyką realizowane w Uniwersytecie Gdańskim” (AKRONIM: CHEMFIZ)

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

POWER

1 996 140,00 PLN

03.2018 – 02.2023

28

POWR.03.01.00-00-S102/17

KROK DALEJ: Kwalifikacje, Rozwój Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwentów WCh

dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG

POWER

248 947,50 PLN

01.04.2018 – 31.10.2019

29

WFOŚ/D/210/5/2018

Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej

prof. dr hab. Adriana Zaleska - Medynska

WFOŚ

400 000 PLN

01.2018 – 01.2020

30

WFOŚ/D/210/4/2018

Wieże fotokatalityczne do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich

dr Mirosław Czapiewski

WFOŚ

400 000 PLN

10.2017 - 09.2019

31

2013/11/N/NZ7/01240

Badania bionagromadzenia litu przez pieczarkę dwuzarodnikową (Agaricus bisporus) z podłoża wzmocnionego w sole tego pierwiastka wraz z analizą oddziaływań współzależnych z kationami innych metali.

mgr Sviatlana Pankavec

NCN – PRELUDIUM 6

135 992 PLN

08.2014 – 07.2018

32

2017/25/N/ST4/02390

Badania porównawcze matryc ciekłojonowych i standardowych stosowanych w spektrometrii z jonizacją MALDI

mgr Paulina Urszula Kobylis

NCN – PRELUDIUM 13

60 000 PLN

01.2018 – 01.2019

33

 

2016/21/D/NZ5/00219

 

Ewaluacja wpływu Omega Loop Gastric Bypass na poziom bioaktywnych lipidów w przebiegu otyłości olbrzymiej

dr Adriana Maria Mika

NCN – SONATA 11

792 935 PLN

06.2017 – 05.2020

34

2016/21/N/NZ4/03613

Identyfikacja związków wytwarzanych przez owady pod wpływem infekcji grzybiczej z zastosowaniem HS-SPME-GC/MS

mgr Aleksandra Katarzyna Bojke

NCN – PRELUDIUM 11

99 600 PLN

05.2017 – 05.2019

35

2017/26/D/ST5/00919

Inhibitory tworzenia kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalne cele w immunoterapii nowotworów

dr Marta Marcelina Spodzieja

NCN – SONATA 13

1 233 000 PLN

03.2018 – 03.2021

36

2017/25/B/ST8/01119

Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych

dr Ewelina Aleksandra Grabowska

NCN – OPUS 13

1 506 300 PLN

02.2018 – 02.2021

37

DI2015 022445

Poszukiwanie skutecznego inhibitora agregacji ludzkiego osoczowego białka amyloidu A oraz próby poznania mechanizmu jego agregacji

Sandra Skibiszewska

Program "Diamentowy Grant"; konkurs 45

220 000 PLN

12.2016 – 12.2020

38

2017/25/N/ST4/02389

Studium porównawcze technik PASSIL i POCIS w monitoringu wybranych farmaceutyków w środowisku wodnym.

mgr Hanna Męczykowska

NCN – PRELUDIUM 13

60 000 PLN

01.2018 – 01.2019

39

2017/26/M/ST4/00044

Zintegrowane podejście do modelowania struktury i dynamiki białek z wykorzystaniem gruboziarnistego pola siłowego UNRES i metod bioinformatycznych oraz niekompletnych danych doświadczalnych.

dr hab. Cezary Czaplewski

NCN - HARMONIA

503 440 PLN

04.2018- 04.2021

40

2017/25/B/ST4/01026

Zwiększenie globalnej i lokalnej dokładności gruboziarnistego modelu UNRES białek oraz jego rozszerzenie na symulacje bardzo dużych układów białkowych i racemizację reszt aminokwasowych.

prof. dr hab. Józef Adam Liwo

NCN – OPUS 13

739 200 PLN

01.2018 – 01.2021

41

POWR.03.01.00-00-U118/17

Z CHEMIĄ NAPRZÓD - rozwój kompetencji podopiecznych placówek wsparcia dziennego poprzez udział w działaniach dydaktycznych realizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Bożena Karawajczyk

POWER

87 277,50 PLN

04.2018 – 11.2019

42

2017/27/B/ST4/00926

Modelowanie gruboziarniste procesów biochemicznych z udziałem białek przy uwzględnieniu ziarnistych struktur wody i lipidów.

dr Adam Sieradzan

NCN - OPUS 14

570 200 PLN

07.2018 – 07.2021

43

2017/27/B/ST5/02061

Nowa klasa peptydów penetrujących jądro komórkowe. Projektowanie, synteza, mechanizm działania.

dr hab. Magdalena Wysocka

NCN – OPUS 14

843 000 PLN

06.2018 – 06.2021

44

 2017/27/N/ST5/00738

Nowe nanomateriały typu REOF@TiO2 o potencjalnym zastosowaniu w procesach fotokatalitycznych.

mgr Patrycja Parnicka

NCN - PRELUDIUM 14

201 560 PLN

09.2018 – 09.2021

45

2017/27/N/ST8/00946

Przestrzennie zorientowane nanorurki TiO2 modyfikowane kopolimerami przewodzącymi do generowania wodoru.

mgr inż. Marek Kobylański

NCN - PRELUDIUM 14

139 580 PLN

08.2018 – 08.2020

46

2017/27/N/ST4/01907

Mapowanie gruboziarnistych modeli kwasów nukleinowych z pola NARES-2P do reprezentacji pełnoatomowej.

mgr Łukasz Golon

NCN - PRELUDIUM 14

99 600 PLN

08.2018 – 08.2020

47

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr inż. Anna Malankowska

MNiSW

 

2018 - 2021

48

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr Adam Sieradzan

MNiSW

 

2018 - 2021

49

 

POLSKIE POWROTY

dr inż. Sławomir Lach

NAWA

1 255 000 PLN

 

50

 

Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej.

prof. dr hab. Adam Lesner

NCN – OPUS 15

(KONSORCJUM – PARTNER)

450 800 PLN

2019

51

 

Proteaza CP wirusa O'nyong-nyong: profilowanie substratowe, projektowanie i synteza inhibitorów oraz sond molekularnych wraz z ich analizą biochemiczną.

prof. dr hab. Adam Lesner

NCN – OPUS 15

(KONSORCJUM – PARTNER)

461 460 PLN

2019

52

 

Perowskity metalohalogenkowe do fotokatalizy heterogenicznej.

mgr Magdalena Miodyńska

NCN - PRELUDIUM 15

206 214 PLN

2019

53

 

Modelowanie reakcji fosforylacji katalizowanej ludzką kinazą tymidynową 1. Konieczny element racjonalnego projektowania radiouczulających analogów tymidyny.

mgr Samanta Romanowska

NCN - PRELUDIUM 15

179 184 PLN

2019

54

 

Fotoaktywne kompleksowe nanostruktury otrzymywane w procesie utleniania anodowego.

mgr inż. Magda Kozak

NCN - PRELUDIUM 15

69 934 PLN

2019

55

2016/23/G/ST5/04245

Ocena potencjału biokoncentracji organicznych związków jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo oraz in silico.

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

NCN – BEETHOVEN 1

1 371 980 PLN

09.2018 – 05.2021

56

 

 3 - miesięczny pobyt w Hokkaido University (Japonia).

dr Marta Paszkiewicz – Gawron

PROGRAM BEKERA - NAWA

 

 

57

 

4 – miesięczny pobyt w Weizmann Institute of Science (Izrael).

dr Joanna Nadolna

PROGRAM BEKERA - NAWA

 

 

58

PPN/BIL/2018/1/00233

 

prof. Adriana Zaleska - Medynska

Wymiana bilateralna – Portugalia (University of Coimbra)

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magda Kozak
Treść wprowadzona przez: Magda Kozak
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 stycznia 2019 roku, 12:21