Projekty naukowe | Wydział Chemii

PROJEKTY REALIZOWANE W 2019 r. NA WYDZIALE CHEMII UG (aktualizacja lipiec 2019 r.)

PROJEKTY REALIZOWANE W 2019r.  NA WYDZIALE CHEMII UG (aktualizacja lipiec 2019 r.)

 

 

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Rodzaj programu

Kwota dofinansowania

Okres realizacji

1

2014/14/M/ST5/00715

Diamentowo-grafenowe heterostruktury sensoryczne

prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

NCN - Harmonia 6

799 500 PLN

04.2015 - 04.2019

2

2014/14/A/ST4/00405

Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosensybilizatory uszkodzeń DNA

http://www.raknaraka.ug.edu.pl/?page_id=2

prof. dr hab. Janusz Rak

NCN - Maestro 6

3 958 291 PLN

04.2015 - 04.2020

3

2014/14/E/ST7/00104

Przewodzące struktury fotoniczne do wieloparametrycznej diagnostyki biochemicznej.

dr Paweł Niedziałkowski
(Lider konsorcjum: Politechnika Warszawska)

SONATA BIS 4

595 200 PLN

05.2015 – 08.2019

4

2015/17/D/ST5/01331

Nanokompozyty RE-TiO2: projektowanie, synteza i charakterystyka.

dr inż. Joanna Nadolna

Sonata 9

545 200 PLN

02.2016 – 02.2020

5

2015/19/D/ST5/00710

Nanokompozyty Ti/TiO2(NTs)/XaSb jako materiały elektrodowe w procesach fotoelektrochemicznego utleniania

dr Aleksandra Pieczyńska

Sonata 10

676 000 PLN

06.2016 – 12.2019

6

2015/17/B/NZ8/02481

Farmaceutyki i produkty ich transformacji w środowisku: analityka, ekotoksykologia i ocena ryzyka.

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Opus 9

1 169 000 PLN

01.2016 – 01.2019

7

2016/21/B/ST5/00101

Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjne sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków

prof. dr hab. Krzysztof Rolka

OPUS - 11

1 172 260 PLN

01.2017 – 01.2020

8

2016/21/B/NZ1/02823

Wpływ jonów metali na właściwości amyloidogenne ludzkiej cystatyny C.

dr hab. Aneta Szymańska

OPUS - 11

1 062 800 PLN

01.2017 – 01.2020

9

2015/19/N/ST5/00276

Związki kompleksowe metali przejściowych jako nowe antyoksydanty - synteza, charakterystyka fizykochemiczna i biomedyczna

dr Joanna Marta Drzeżdżon

PRELUDIUM - 10

146 440 PLN

06.2016 – 06.2020

10

2016/21/D/NZ1/02777

Badania strukturalne receptorów sygnałowych HVEM/CD160 jako potencjalnych celów immunoterapii przeciw czerniakowi

dr Marta Elżbieta Orlikowska

SONATA  11

844 500 PLN

03.2017 – 03.2020

11

2016/21/B/ST5/01375

Badanie procesów samoorganizacji lipopeptydów przeciwdrobnoustrojowych oraz ich wpływu na modelowe błony lipidowe.

dr hab. Emilia  Sikorska

OPUS 11

627 180 PLN

01.2017 – 01.2020

12

2016/21/N/ST4/03154

Modelowanie gruboziarniste kationów wapniowych, sodowych, magnezowych i potasowych z białkami

Agnieszka Gabriela Lipska

PRELUDIUM 11

69 400 PLN

02.2017 – 02.2020

13

306853

Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów (New anticancer compounds interfering function of telomeres) - TARGETTELO

Prof. dr hab. Mariusz  Makowski

STRATEGMED III

18 998 870 PLN (całe konsorcjum)

5 647 250 PLN (UG)

04.2017 – 03.2020

14

UMO-2016/23/B/ST8/03336

Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych

prof. dr hab. Adriana Zaleska – Medyńska

OPUS 12

1 544 100 PLN

07.2017 -07.2020

15

2016/23/D/NZ7/03973

Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego

dr Agnieszka Gajewicz

SONATA 12

253 874 PLN

10.2017 – 10.2020

16

2016/23/D/ST5/02234

Koniugaty peptydowe jako nowe środki przeciwdrobnoustrojowe do zwalczania zakażeń wewnątrzkomórkowych oraz biofilmu

dr inż. Paulina Kosikowska - Adamus

SONATA 12

673 880 PLN

10.2017 – 10.2020

17

UMO-2016/23/D/ST8/02682

Foto-Bio Produkcja wodoru przez hybrydy [NiFe] hydrogenaza-MNPs/SiO2/MaSb pod wpływem promieniowania widzialnego

dr inż. Anna Malankowska

SONATA 12

718 300 PLN

07.2017 -07.2020

18

2016/23/D/ST4/01576

Pomiar poziomu stresu oksydacyjnego poprzez fluorescencyjną detekcję adduktów pułapek spinowych z reaktywnymi formami azotu i tlenu

dr inż. Krzysztof Żamojć

SONATA 12

633 085 PLN

07.2017 – 07.2020

19

2016/23/N/ST4/00002

Chemia koordynacyjna pirazyno-2-karboksamidu oraz jego analogów względem trójwartościowych jonów metali Ir oraz Os: projektowanie, synteza, charakterystyka oraz aktywność biologiczna

mgr Małgorzata Biedulska

PRELUDIUM 12

99 360 PLN

07.2017 – 07.2019

20

2016/23/N/ST4/02556

Nowe aniony superhalogenowe - struktury, właściwości i potencjalne zastosowania

mgr Marcin Czapla

PRELUDIUM 12

60 000 PLN

07.2017 – 10.2019

21

2016/23/N/ST5/02812

Allosteryczne inhibitory proteasomu - optymalizacja struktury analogów PR39 w celu uzyskania większej stabilności i efektywności

mgr Małgorzata Giżyńska

PRELUDIUM 12

99 900 PLN

09.2017 – 09.2019

22

2016/23/N/NZ9/02746

Badanie oddziaływania odlewni metali nieżelaznych na pobliski ekosystem leśny: wpływ emisji metali ciężkich na glebę i grzyby

mgr Martyna Danuta Saba

PRELUDIUM 12

146 822 PLN

10.2017 – 10.2020

23

POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16

Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym (we współpracy z Politechniką Gdańską)

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

POWER

UG - 613 580 PLN

09.2017 – 12.2021

24

WND-POWR.03.02.00-00-I059/16

Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie Chemia z Fizyką realizowane w Uniwersytecie Gdańskim” (AKRONIM: CHEMFIZ)

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

POWER

1 996 140,00 PLN

03.2018 – 02.2023

25

POWR.03.01.00-00-S102/17

KROK DALEJ: Kwalifikacje, Rozwój Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwentów WCh

dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG

POWER

248 947,50 PLN

01.04.2018 – 31.10.2019

26

WFOŚ/D/210/5/2018

Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej

prof. dr hab. Adriana Zaleska - Medyńska

WFOŚ

400 000 PLN

01.2018 – 01.2020

27

WFOŚ/D/210/4/2018

Wieże fotokatalityczne do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich

dr Mirosław Czapiewski

WFOŚ

400 000 PLN

10.2017 - 09.2019

28

2017/25/N/ST4/02390

Badania porównawcze matryc ciekłojonowych i standardowych stosowanych w spektrometrii z jonizacją MALDI

mgr Paulina Urszula Kobylis

NCN – PRELUDIUM 13

60 000 PLN

01.2018 – 07.2019

29

2016/21/D/NZ5/00219

Ewaluacja wpływu Omega Loop Gastric Bypass na poziom bioaktywnych lipidów w przebiegu otyłości olbrzymiej

dr Adriana Maria Mika

NCN – SONATA 11

792 935 PLN

06.2017 – 05.2020

30

2017/26/D/ST5/00919

Inhibitory tworzenia kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalne cele w immunoterapii nowotworów

dr Marta Marcelina Spodzieja

NCN – SONATA 13

1 233 000 PLN

03.2018 – 03.2021

31

2017/25/B/ST8/01119

Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych

dr Ewelina Aleksandra Grabowska-Musiał

NCN – OPUS 13

1 506 300 PLN

02.2018 – 02.2021

32

DI2015 022445

Poszukiwanie skutecznego inhibitora agregacji ludzkiego osoczowego białka amyloidu A oraz próby poznania mechanizmu jego agregacji

Sandra Skibiszewska

Program "Diamentowy Grant"; konkurs 45

220 000 PLN

12.2016 – 12.2020

33

2017/25/N/ST4/02389

Studium porównawcze technik PASSIL i POCIS w monitoringu wybranych farmaceutyków w środowisku wodnym.

mgr Hanna Męczykowska

NCN – PRELUDIUM 13

60 000 PLN

01.2018 – 07.2019

34

2017/26/M/ST4/00044

Zintegrowane podejście do modelowania struktury i dynamiki białek z wykorzystaniem gruboziarnistego pola siłowego UNRES i metod bioinformatycznych oraz niekompletnych danych doświadczalnych.

dr hab. Cezary Czaplewski

NCN - HARMONIA

503 440 PLN

04.2018- 04.2021

35

2017/25/B/ST4/01026

Zwiększenie globalnej i lokalnej dokładności gruboziarnistego modelu UNRES białek oraz jego rozszerzenie na symulacje bardzo dużych układów białkowych i racemizację reszt aminokwasowych.

prof. dr hab. Józef Adam Liwo

NCN – OPUS 13

739 200 PLN

01.2018 – 01.2021

36

POWR.03.01.00-00-U118/17

Z CHEMIĄ NAPRZÓD - rozwój kompetencji podopiecznych placówek wsparcia dziennego poprzez udział w działaniach dydaktycznych realizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Bożena Karawajczyk

POWER

87 277,50 PLN

04.2018 – 11.2019

37

2017/27/B/ST4/00926

Modelowanie gruboziarniste procesów biochemicznych z udziałem białek przy uwzględnieniu ziarnistych struktur wody i lipidów.

dr hab.  Adam Sieradzan

NCN - OPUS 14

570 200 PLN

07.2018 – 07.2021

38

2017/27/B/ST5/02061

Nowa klasa peptydów penetrujących jądro komórkowe. Projektowanie, synteza, mechanizm działania.

dr hab. Magdalena Wysocka

NCN – OPUS 14

843 000 PLN

06.2018 – 06.2021

39

 2017/27/N/ST5/00738

Nowe nanomateriały typu REOF@TiO2 o potencjalnym zastosowaniu w procesach fotokatalitycznych.

mgr Patrycja Parnicka

NCN - PRELUDIUM 14

201 560 PLN

09.2018 – 09.2021

40

2017/27/N/ST8/00946

Przestrzennie zorientowane nanorurki TiO2 modyfikowane kopolimerami przewodzącymi do generowania wodoru.

mgr inż. Marek Kobylański

NCN - PRELUDIUM 14

139 580 PLN

08.2018 – 08.2020

41

2017/27/N/ST4/01907

Mapowanie gruboziarnistych modeli kwasów nukleinowych z pola NARES-2P do reprezentacji pełnoatomowej.

mgr Łukasz Golon

NCN - PRELUDIUM 14

99 600 PLN

08.2018 – 08.2020

42

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr inż. Anna Malankowska

MNiSW

 

2018 - 2021

43

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr hab. Adam Sieradzan

MNiSW

 

2018 - 2021

44

 

POLSKIE POWROTY

dr inż. Sławomir Lach

NAWA

1 255 000 PLN

 

45

2018/29/B/NZ4/02074

Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej.

prof. dr hab. Adam Lesner

NCN – OPUS 15

(KONSORCJUM – PARTNER)

450 800 PLN

01.2019-01.2022

46

 

Proteaza CP wirusa O'nyong-nyong: profilowanie substratowe, projektowanie i synteza inhibitorów oraz sond molekularnych wraz z ich analizą biochemiczną.

prof. dr hab. Adam Lesner

NCN – OPUS 15

(KONSORCJUM – PARTNER)

461 460 PLN

2019

47

2018/29/N/ST5/00496

Perowskity metalohalogenkowe do fotokatalizy heterogenicznej.

mgr Magdalena Miodyńska

NCN - PRELUDIUM 15

206 214 PLN

05.2019-05.2022

48

2018/29/N/ST4/00507

Modelowanie reakcji fosforylacji katalizowanej ludzką kinazą tymidynową 1. Konieczny element racjonalnego projektowania radiouczulających analogów tymidyny.

mgr Samanta Romanowska

NCN - PRELUDIUM 15

179 184 PLN

01.2019-01.2022

49

2018/29/N/ST5/02266

Fotoaktywne kompleksowe nanostruktury otrzymywane w procesie utleniania anodowego.

mgr inż. Magda Kozak

NCN - PRELUDIUM 15

69 934 PLN

02.2019-02.2020

50

2016/23/G/ST5/04245

Ocena potencjału biokoncentracji organicznych związków jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo oraz in silico.

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

NCN – BEETHOVEN 1

1 371 980 PLN

09.2018 – 05.2021

51

 

 3 - miesięczny pobyt w Hokkaido University (Japonia).

dr Marta Paszkiewicz – Gawron

PROGRAM BEKERA - NAWA

 

 

52

 

4 – miesięczny pobyt w Weizmann Institute of Science (Izrael).

dr Joanna Nadolna

PROGRAM BEKERA - NAWA

 

 

53

PPN/BIL/2018/1/00233

 

prof. dr hab. Adriana Zaleska - Medyńska

Wymiana bilateralna – Portugalia (University of Coimbra)

 

 

54

2018/30/E/ST4/00037

Modelowanie molekularne tworzenia struktury białkowej przez glikozaminoglikany oraz ich wpływ na biologicznie istotne oddziaływania białko-ligand

dr Sergey Samsonov

 

SONATA BIS 8

2 477 304 PLN

06.2019-06.2024

55

 

„Fotoreaktor cienkowarstwowy”

prof. dr hab.  Adriana Zaleska - Medyńska

TANGO 3

200 000 PLN

 

56

 

„Pochodne 3-hydroksychromen-4-onu jako efektywne fluorescencyjne wskaźniki aktywności glikozydaz”

mgr Milena Reszka

PRELUDIUM 16

70 000 PLN

 

57

 

„Udział glikozaminoglikanów w dojrzewaniu prokatepsyn - podejście obliczeniowe”

mgr Krzysztof Kamil Bojarski

PRELUDIUM 16

102 600 PLN

 

58

 

„Tlenohalogenki bizmutu wspomagane asymetrycznymi lub multimerycznymi nanocząstkami zawierającymi siarczek srebra”

mgr inż. Onur Cavdar

PRELUDIUM 16

209 514 PLN

 

59

2018/02/X/ST5/03609

Opracowanie modelu badania powinowactwa fragmentów płytkopochodnego czynnika wzrostu PDGF-BB z jego receptorami"

dr Przemysław Karpowicz

MINIATURA 2

48 400 PLN

04.2019-04.2020

60

814426

Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics (NanoInformaTIX)

dr Alicja Mikołajczyk

HORYZONT 2020

943 239,99 PLN

01.2019-02.2023

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Szlagowska
Treść wprowadzona przez: Magda Kozak
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 12 lipca 2019 roku, 8:45