Projekty naukowe | Wydział Chemii

PROJEKTY REALIZOWANE W 2017 r. NA WYDZIALE CHEMII UG (aktualizacja wrzesień 2017)

 

PROJEKTY REALIZOWANE 2017 r.  NA WYDZIALE CHEMII UG (aktualizacja wrzesień 2017)

 

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Rodzaj programu

Kwota dofinansowania

Okres realizacji

Karta projektu

1

2012/05/E/NZ7/01148

„Komputerowa ocena potencjalnego ryzyka stwarzanego przez ciecze jonowe przed ich użyciem w nowych technologiach (CRAB)”

dr hab. Tomasz Puzyn, prof. UG

NCN - SONATA BIS 1

1 256 026 PLN

02.2013 – 02.2018

TAK

2

2013/08/W/NZ1/00696

Zewnątrzkomórkowa aktywność proteolityczna ludzkiego epitelium - rola w modulacji przekazu sygnału w obrębie nabłonka

dr Adam Jerzy Lesner

NCN – SYMFONIA 1

1 731 480 PLN

12.2013 – 12.2017

TAK

3

2012/07/D/NZ7/04342

"Ocena narażenia środowiska i zdrowia człowieka na działanie nanocząstek

dr Celina Sikorska

NCN – SONATA 4

468 832 PLN

09.2013 – 09.2018

TAK

4

2012/06/A/ST4/00376

Jednolity model bruboziarnisty makromolekuł biologicznych oparty o średniopolowe oddziaływania multipol – multipol

prof. dr hab. Adam Liwo

NCN – MAESTRO 3

1 071 480 PLN

03.2013 – 03.2018

TAK

5

2013/10/M/ST4/00640

Zintegrowane podejście do przewidywania struktur białek oraz kompleksów białek przy użyciu gruboziarnistego pola siłowego UNRES z wykorzystaniem informacji z baz danych

prof. dr hab. Józef Adam Liwo

NCN – HARMONIA 5

694 678 PLN

04.2014 – 04.2017

TAK

6

2013/10/E/ST4/00755

Projektowanie, parametryzacja i wprowadzenie potencjałów oddziaływań łańcuchów bocznych reszt aminokwasowych w wodzie z zastosowaniem wielkoskalowych symulacji białek.

dr hab. Mariusz Makowski

NCN – SONATA BIS 3

585 200 PLN

05.2014 - 05.2018

TAK

7

0138/DIA/2014/43

Specyficzne odziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukleotydach. Modelowanie molekularne oraz badania fizykochemiczne elementów organizacji w komórkach w kontekście skojarzonej foto- i radioterapii nowotworów.

Paweł Wityk

Diamentowy Grant 2014

199 210 PLN

08.2014 – 08.2018

TAK

8

STRATEGMED1/235077/9/NCBR/2014

Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji

www: regennova.ug.edu.pl

prof. UG, dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

NCBiR - STRATEGMED 1

16 870 288 PLN

(7 792 716 PLN dla UG)

 

10.2014 – 09.2017

TAK

9

2014/13/N/ST5/01299

Projektowanie, chemiczna synteza i badania enzymatyczne inhibitorów matryptazy-2.

mgr Agata Elżbieta Gitlin - Domagalska

NCN - Preludium 7

150 000 PLN

02.2015 – 02.2018

TAK

10

2014/14/M/ST5/00715

Diamentowo-grafenowe heterostruktury sensoryczne

prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

NCN - Harmonia 6

799 500 PLN

04.2015 - 04.2018

TAK

11

2014/14/A/ST4/00405

Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosensybilizatory uszkodzeń DNA

http://www.raknaraka.ug.edu.pl/?page_id=2

prof. dr hab. Janusz Rak

NCN - Maestro 6

3 958 291 PLN

04.2015 - 04.2020

TAK

12

2014/14/E/ST7/00104

Przewodzące struktury fotoniczne do wieloparametrycznej diagnostyki biochemicznej.

dr Paweł Niedziałkowski
(Lider konsorcjum: Politechnika Warszawska)

SONATA BIS 4

595 200 PLN

05.2015 – 05.2019

TAK

13

646221

Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworks (Nano REG II)

dr. hab. Tomasza Puzyna, prof. UG

HORYZONT 2020

10 668 355 EUR (200 938 EUR dla UG)

09.2015 – 08.2018

TAK

14

2014/15/B/ST5/00098

Przestrzennie zorientowane nanostruktury typu TiO2/MxOy otrzymywane metodą elektrochemiczną.

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska - Medynska

Opus 8

1 089 950 PLN

07.2015 - 07.2018

TAK

15

2014/15/B/NZ7/01014

Aktywacja proteasomu jako strategia w powstrzymywaniu rozwoju procesów starzeniowych i neurodegeneracyjnych.

dr hab. Elżbieta Jankowska

Opus 8

1 575 015 PLN

07.2015 - 07.2018

TAK

16

2014/15/D/ST5/03941

Zastosowanie inżynierii mostków disulfidowych ludzkiej beta-defensyny 3 w projektowaniu związków o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych.

dr Aleksandra Walewska

Sonata 8

448 170 PLN

07.2015 – 07.2018

TAK

17

2014/15/N/ST5/02043

Nowe nanostruktury 3D typu REVO4 do jednoetapowego fotokatalitycznego rozkładu wody pod wpływem promieniowania z zakresu widzialnego.

mgr inż. Paweł Mazierski

Preludium 8

149 800 PLN

08.2015 - 08.2018

TAK

18

2014/15/N/ST5/03815

Opracowanie i badanie nowej klasy fotokatalizatorów opartych na koloidalnych kropkach kwantowych oraz tantalanach, cyrkoniach i niobianach o strukturze perowskitu.

mgr inż. Beata Anna Bajorowicz

Preludium 8

136 800 PLN

09.2015 - 09.2018

TAK

19

2014/15/N/ST8/03753

Mechanizm fotowzbudzenia i właściwości powierzchniowe nowych kompozytów 3D typu: BiyXz_TiO2@SrTiO3.

mgr inż. Martyna Marchelek

Preludium 8

99 800 PLN

09.2015 - 09.2017

TAK

20

2014/15/B/ST5/05311

Synteza substratów fluorogenicznych, inhibitorów i sond molekularnych specyficznych dla ludzkiej neutrofilnej proteinazy NSP4 i jej ewolucyjnych analogów.

prof. dr hab. Adam Lesner

(Lider konsorcjum: UG)

Opus 8

877 040 PLN

(414 520 PLN  UG)

 

10.2015 - 09.2018

TAK

21

2014/15/D/ST5/02747

Wpływ struktury cieczy jonowych na oddziaływania z cząstkami TiO2 w procesie hydrotermalnej syntezy.

dr inż. Ewelina Grabowska

(Lider konsorcjum: Politechnika Gdańska)

Sonata 8

794 650 PLN

(259 500 PLN UG)

10.2015 - 10.2018

TAK

22

2015/17/D/ST4/00774

PASSIL - innowacyjna technika dozymetrii pasywnej wykorzystująca ciecze jonowe.

dr Magda Caban

Sonata 9

325 600 PLN

01.2016 - 01.2018

TAK

23

2015/17/D/ST4/00509

Mechanizmy naprawdze DNA: od gruboziarnistego do pełnoatomowego opisu.

dr Adam Kazimierz Sieradzan

Sonata 9

314 200 PLN

01.2016 – 01.2018

TAK

24

2015/17/N/ST4/03937

Algorytmy globalnego dokowania białek oparte na gruboziarnistym modelu UNRES.

mgr Paweł Krupa

Preludium 9

77 000 PLN

01.2016 – 01.2018

 

25

2015/17/N/ST4/03935

Gruboziarnisty model oddziaływań nanocząstek z białkami do symulacji transportu substancji leczniczych do miejsc docelowych.

mgr Magdalena Anna Mozolewska

Preludium 9

77 000 PLN

01.2016 – 01.2018

 

26

2015/17/D/ST5/01331

Nanokompozyty RE-TiO2: projektowanie, synteza i charakterystyka.

dr inż. Joanna Nadolna

Sonata 9

545 200 PLN

02.2016 – 02.2019

TAK

27

2015/19/D/ST5/00710

Nanokompozyty Ti/TiO2(NTs)/XaSb jako materiały elektrodowe w procesach fotoelektrochemicznego utleniania

dr Aleksandra Pieczyńska

Sonata 10

676 000 PLN

06.2016 – 06.2019

TAK

28

2015/17/B/NZ8/02481

Farmaceutyki i produkty ich transformacji w środowisku: analityka, ekotoksykologia i ocena ryzyka.

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Opus 9

1 169 000 PLN

01.2016 – 01.2019

TAK

29

R010

Innowacyjne rozwiązania minimalizowania emisji szkodliwych substancji na i z terenów miejskich  regionu Morza Bałtyckiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

INTERREG II

3,546,797.08 EUR (UG - 369,045.00 EUR)

03.2016 – 02.2019

TAK

30

2016/21/D/NZ1/02777

Badania strukturalne receptorów sygnałowych HVEM/CD160 jako potencjalnych celów immunoterapii przeciw czerniakowi

dr Marta Elżbieta Orlikowska

SONATA

844 500 PLN

03.2017 – 02.2020

TAK

31

2016/21/B/ST5/01375

Badanie procesów samoorganizacji lipopeptydów przeciwdrobnoustrojowych oraz ich wpływu na modelowe błony lipidowe

dr hab. Emilia Sikorska

OPUS - 11

627 180 PLN

01.2017 – 01.2020

TAK

32

IP2014 001273

Ocena mobilności, stabilności hydrolitycznej i ekotoksyczności leków przeciwnowotworowych i ich produktów transformacji w środowisku

dr Anna Maria Białk-Bielińska

IUVENTUS PLUS

147 000 PLN

02.2015 – 10.2017

TAK

33

2015/19/N/NZ7/01593

Określenie wpływu struktury modyfikowanych powierzchniowo nanocząstek TiO2 na ich cytotoksyczność in vitro w oparciu o połączenie badań eksperymentalnych i modelowania komputerowego

mgr Alicja Mikołajczyk

PRELUDIUM - 10

98 479 PLN

09.2016 – 09.2018

 

34

2016/20/T/ST5/00280

Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność modyfikowanych perowskitów

mgr Beata Bajorowicz

ETIUDA - 4

75 293 PLN

10.2016 – 09.2017

-

35

2016/21/B/ST5/00101

Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjne sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków

prof. dr hab. Krzysztof Rolka

OPUS - 11

1 172 260 PLN

01.2017 – 01.2020

 

36

2016/20/T/ST5/00276

Specyficzne odziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukleotydach. Modelowanie molekularne oraz badania fizykochemiczne elementów organizacji w komórkach w kontekście skojarzonej foto- i radioterapii nowotworów.

mgr Paweł Wityk

ETIUDA - 4

96 618 PLN

10.2016 – 09.2017

-

37

2016/21/B/NZ1/02823

Wpływ jonów metali na właściwości amyloidogenne ludzkiej cystatyny C.

dr hab. Aneta Szymańska

OPUS - 11

1 062 800 PLN

01.2017 – 01.2020

TAK

38

2015/19/N/ST5/00276

Związki kompleksowe metali przejściowych jako nowe antyoksydanty - synteza, charakterystyka fizykochemiczna i biomedyczna

dr Joanna Marta Drzeżdżon

PRELUDIUM - 10

146 440 PLN

06.2016 – 06.2019

TAK

39

2016/21/D/NZ1/02777

Badania strukturalne receptorów sygnałowych HVEM/CD160 jako potencjalnych celów immunoterapii przeciw czerniakowi

dr Marta Elżbieta Orlikowska

SONATA  11

844 500 PLN

03.2017 – 03.2020

 

40

2016/21/B/ST5/01375

Badanie procesów samoorganizacji lipopeptydów przeciwdrobnoustrojowych oraz ich wpływu na modelowe błony lipidowe.

dr hab. Emilia  Sikorska

OPUS 11

627 180 PLN

01.2017 – 01.2020

 

41

2016/21/N/ST4/03154

Modelowanie gruboziarniste kationów wapniowych, sodowych, magnezowych i potasowych z białkami

Agnieszka Gabriela Lipska

PRELUDIUM 11

69 400 PLN

02.2017 – 02.2019

 

42

306853

Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów (New anticancer compounds interfering function of telomeres) - TARGETELLO

dr hab. Mariusz  Makowski

STRATEGMED III

18 998 870 PLN (całe konsorcjum)

5 647 250 PLN (UG)

04.2017 – 03.2020

 

43

2016/21/B/ST5/00101

Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjne sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków

prof. dr hab. Krzysztof  Rolka

OPUS 11

1 172 260 PLN

01.2017 – 01.2020

 

44

UMO-2016/23/B/ST8/03336

Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych

prof. dr hab. Adriana Zaleska – Medynska

OPUS 12

1 544 100 PLN

07.2017 -07.2020

 

45

 

Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego

dr Agnieszka Gajewicz

SONATA 12

253 874 PLN

 

 

46

 

Koniugaty peptydowe jako nowe środki przeciwdrobnoustrojowe do zwalczania zakażeń wewnątrzkomórkowych oraz biofilmu

dr inż. Paulina Kosikowska

SONATA 12

673 880 PLN

 

 

47

UMO-2016/23/D/ST8/02682

Foto-Bio Produkcja wodoru przez hybrydy [NiFe] hydrogenaza-MNPs/SiO2/MaSb pod wpływem promieniowania widzialnego

dr inż. Anna Malankowska

SONATA 12

718 300 PLN

07.2017 -07.2020

 

48

 

Pomiar poziomu stresu oksydacyjnego poprzez fluorescencyjną detekcję adduktów pułapek spinowych z reaktywnymi formami azotu i tlenu

dr Krzysztof Żamojć

SONATA 12

633 085 PLN

 

 

49

 

Chemia koordynacyjna pirazyno-2-karboksamidu oraz jego analogów względem trójwartościowych jonów metali Ir oraz Os: projektowanie, synteza, charakterystyka oraz aktywność biologiczna

mgr Małgorzata Biedulska

PRELUDIUM 12

99 360 PLN

 

 

50

 

Nowe aniony superhalogenowe - struktury, właściwości i potencjalne zastosowania

mgr Marcin Czapla

PRELUDIUM 12

60 000 PLN

 

 

51

 

Allosteryczne inhibitory proteasomu - optymalizacja struktury analogów PR39 w celu uzyskania większej stabilności i efektywności

mgr Małgorzata Giżyńska

PRELUDIUM 12

99 900 PLN

 

 

52

 

Badanie oddziaływania odlewni metali nieżelaznych na pobliski ekosystem leśny: wpływ emisji metali ciężkich na glebę i grzyby

mgr Martyna Danuta Saba

PRELUDIUM 12

146 822 PLN

 

 

53

 

Identyfikacja związków wytwarzanych przez owady pod wpływem infekcji grzybiczej z zastosowaniem HS-SPME-GC/MS

mgr inż. Aleksandra Ostachowska

PRELUDIUM 11

99 600 PLN

 

 

54

21/P/ST4/03995

Computational approaches to study protein-glycosaminoglycan interactions

dr Sergey Samsonov

POLONEZ 2

944 874 PLN

05.2017 – 04.2019

 

55

 

Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym (we współpracy z Politechniką Gdańską)

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

POWER

UG - 613 580 PLN

09.2017 – 12.2021

 

56

 

Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie Chemia z Fizyką realizowane w Uniwersytecie Gdańskim” (AKRONIM: CHEMFIZ)

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

POWER

1 996 140,00 PLN

03.2018 – 02.2023

 

57

Etap podpisywania umowy

KROK DALEJ: Kwalifikacje, Rozwój Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwentów WCh

dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG

POWER

248 947,50 PLN

01.04.2018 – 31.10.2019

 

58

Etap podpisywania umowy

Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej

prof. dr hab. Adriana Zaleska - Medynska

WFOŚ

400 000 PLN

10.2017 - 10.2019

 

59

Etap podpisywania umowy

Wieże fotokatalityczne do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich

dr Mirosław Czapiewski

WFOŚ

400 000 PLN

10.2017 - 09.2019

 

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magda Kozak
Treść wprowadzona przez: Magda Kozak
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 września 2017 roku, 22:05