Projekty naukowe | Wydział Chemii

PROJEKTY REALIZOWANE W 2019 r. NA WYDZIALE CHEMII UG (aktualizacja październik 2019 r.)

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2019 r.  NA WYDZIALE CHEMII UG (aktualizacja październik 2019 r.)

 

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Rodzaj programu

Kwota dofinansowania

Okres realizacji

1

2014/14/M/ST5/00715

Diamentowo-grafenowe heterostruktury sensoryczne

prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

 Harmonia 6

799 500 PLN

04.2015 - 04.2019

2

2014/14/A/ST4/00405

Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosensybilizatory uszkodzeń DNA

http://www.raknaraka.ug.edu.pl/?page_id=2

prof. dr hab. Janusz Rak

 Maestro 6

3 958 291 PLN

04.2015 - 04.2020

3

2014/14/E/ST7/00104

Przewodzące struktury fotoniczne do wieloparametrycznej diagnostyki biochemicznej.

dr Paweł Niedziałkowski
(Lider konsorcjum: Politechnika Warszawska)

SONATA BIS 4

595 200 PLN

05.2015 – 08.2019

4

2015/17/D/ST5/01331

Nanokompozyty RE-TiO2: projektowanie, synteza i charakterystyka.

dr inż. Joanna Nadolna

Sonata 9

545 200 PLN

02.2016 – 02.2020

5

2015/19/D/ST5/00710

Nanokompozyty Ti/TiO2(NTs)/XaSb jako materiały elektrodowe               w procesach fotoelektrochemicznego utleniania

dr Aleksandra Pieczyńska

Sonata 10

676 000 PLN

06.2016 – 12.2019

6

2015/17/B/NZ8/02481

Farmaceutyki i produkty ich transformacji w środowisku: analityka, ekotoksykologia i ocena ryzyka

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Opus 9

1 169 000 PLN

01.2016 – 01.2019

7

2016/21/B/ST5/00101

     Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych                 o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjne sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków

prof. dr hab. Krzysztof Rolka

OPUS - 11

1 172 260 PLN

01.2017 – 01.2020

8

2016/21/B/NZ1/02823

Wpływ jonów metali na właściwości amyloidogenne ludzkiej cystatyny C.

dr hab. Aneta Szymańska, prof. UG

OPUS - 11

1 062 800 PLN

01.2017 – 01.2020

9

2015/19/N/ST5/00276

Związki kompleksowe metali przejściowych jako nowe antyoksydanty - synteza, charakterystyka fizykochemiczna i biomedyczna

dr Joanna Marta Drzeżdżon

PRELUDIUM - 10

146 440 PLN

06.2016 – 06.2020

10

2016/21/D/NZ1/02777

Badania strukturalne receptorów sygnałowych HVEM/CD160 jako potencjalnych celów immunoterapii przeciw czerniakowi

dr Marta Elżbieta Orlikowska

SONATA  11

844 500 PLN

03.2017 – 03.2020

11

2016/21/B/ST5/01375

Badanie procesów samoorganizacji lipopeptydów przeciwdrobnoustrojowych oraz ich wpływu na modelowe błony lipidow.

dr hab. Emilia  Sikorska

OPUS 11

627 180 PLN

01.2017 – 01.2020

12

2016/21/N/ST4/03154

Modelowanie gruboziarniste kationów wapniowych, sodowych, magnezowych i potasowych z białkami

Agnieszka Gabriela Lipska

PRELUDIUM 11

69 400 PLN

02.2017 – 02.2020

13

306853

Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów (New anticancer compounds interfering function of telomeres) - TARGETTELO

Prof. dr hab. Mariusz  Makowski

STRATEGMED III

18 998 870 PLN (całe konsorcjum)

5 647 250 PLN (UG)

04.2017 – 03.2020

14

UMO-2016/23/B/ST8/03336

Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych

prof. dr hab. Adriana Zaleska – Medyńska

OPUS 12

1 544 100 PLN

07.2017 -07.2020

15

2016/23/D/NZ7/03973

Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego

dr Agnieszka Gajewicz-Skrętna

SONATA 12

253 874 PLN

10.2017 – 10.2020

16

2016/23/D/ST5/02234

Koniugaty peptydowe jako nowe środki przeciwdrobnoustrojowe do zwalczania zakażeń wewnątrzkomórkowych oraz biofilmu

dr inż. Paulina Kosikowska - Adamus

SONATA 12

673 880 PLN

10.2017 – 10.2020

17

UMO-2016/23/D/ST8/02682

Foto-Bio Produkcja wodoru przez hybrydy [NiFe] hydrogenaza-MNPs/SiO2/MaSb pod wpływem promieniowania widzialnego

dr inż. Anna Malankowska

SONATA 12

718 300 PLN

07.2017 -07.2020

18

2016/23/D/ST4/01576

Pomiar poziomu stresu oksydacyjnego poprzez fluorescencyjną detekcję adduktów pułapek spinowych z reaktywnymi formami azotu i tlenu

dr inż. Krzysztof Żamojć

SONATA 12

633 085 PLN

07.2017 – 07.2020

19

2016/23/N/ST4/02556

Nowe aniony superhalogenowe - struktury, właściwości i potencjalne zastosowania

dr Marcin Czapla

PRELUDIUM 12

60 000 PLN

07.2017 – 10.2019

20

2016/23/N/ST5/02812

Allosteryczne inhibitory proteasomu - optymalizacja struktury analogów PR39 w celu uzyskania większej stabilności i efektywności

mgr Małgorzata Giżyńska

PRELUDIUM 12

99 900 PLN

09.2017 – 09.2019

21

2016/23/N/NZ9/02746

Badanie oddziaływania odlewni metali nieżelaznych na pobliski ekosystem leśny: wpływ emisji metali ciężkich na glebę i grzyby

mgr Martyna Danuta Saba

PRELUDIUM 12

146 822 PLN

10.2017 – 10.2020

22

POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16

 Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich               o wymiarze międzynarodowym (we współpracy z Politechniką Gdańską)

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

POWER

UG - 613 580 PLN

09.2017 – 12.2021

23

WND-POWR.03.02.00-00-I059/16

  Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie Chemia          z Fizyką realizowane w Uniwersytecie Gdańskim” (AKRONIM: CHEMFIZ)

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

POWER

1 996 140,00 PLN

03.2018 – 02.2023

24

POWR.03.01.00-00-S102/17

KROK DALEJ: Kwalifikacje, Rozwój Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwentów WCh

dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG

POWER

248 947,50 PLN

04.2018 – 10.2019

25

WFOŚ/D/210/5/2018

Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej

prof. dr hab. Adriana Zaleska - Medyńska

WFOŚ

400 000 PLN

01.2018 – 01.2020

26

WFOŚ/D/210/4/2018

Wieże fotokatalityczne do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich

dr Mirosław Czapiewski

WFOŚ

400 000 PLN

10.2017 - 09.2019

27

2017/25/N/ST4/02390

Badania porównawcze matryc ciekłojonowych i standardowych stosowanych w spektrometrii z jonizacją MALDI

mgr Paulina Urszula Kobylis

 PRELUDIUM 13

60 000 PLN

01.2018 – 07.2019

28

2016/21/D/NZ5/00219

Ewaluacja wpływu Omega Loop Gastric Bypass na poziom bioaktywnych lipidów w przebiegu otyłości olbrzymiej

dr Adriana Maria Mika

 SONATA 11

792 935 PLN

06.2017 – 05.2020

29

2017/26/D/ST5/00919

Inhibitory tworzenia kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalne cele w immunoterapii nowotworów

dr Marta Marcelina Spodzieja

SONATA 13

1 233 000 PLN

03.2018 – 03.2021

30

2017/25/B/ST8/01119

Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych

dr Ewelina Aleksandra Grabowska-Musiał

 OPUS 13

1 506 300 PLN

02.2018 – 02.2021

31

DI2015 022445

Poszukiwanie skutecznego inhibitora agregacji ludzkiego osoczowego białka amyloidu A oraz próby poznania mechanizmu jego agregacji

Sandra Skibiszewska

Program "Diamentowy Grant"; konkurs 45

220 000 PLN

12.2016 – 12.2020

32

2017/26/M/ST4/00044

Zintegrowane podejście do modelowania struktury i dynamiki białek z wykorzystaniem gruboziarnistego pola siłowego UNRES i metod bioinformatycznych oraz niekompletnych danych doświadczalnych.

dr hab. Cezary Czaplewski

 HARMONIA

503 440 PLN

04.2018- 04.2021

33

2017/25/B/ST4/01026

Zwiększenie globalnej i lokalnej dokładności gruboziarnistego modelu UNRES białek oraz jego rozszerzenie na symulacje bardzo dużych układów białkowych i racemizację reszt aminokwasowych.

prof. dr hab. Józef Adam Liwo

 OPUS 13

739 200 PLN

01.2018 – 01.2021

34

POWR.03.01.00-00-U118/17

Z CHEMIĄ NAPRZÓD - rozwój kompetencji podopiecznych placówek wsparcia dziennego poprzez udział w działaniach dydaktycznych realizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Bożena Karawajczyk

POWER

87 277,50 PLN

04.2018 – 11.2019

35

2017/27/B/ST4/00926

Modelowanie gruboziarniste procesów biochemicznych z udziałem białek przy uwzględnieniu ziarnistych struktur wody i lipidów.

dr hab.  Adam Sieradzan

OPUS 14

570 200 PLN

07.2018 – 07.2021

36

2017/27/B/ST5/02061

Nowa klasa peptydów penetrujących jądro komórkowe. Projektowanie, synteza, mechanizm działania.

dr hab. Magdalena Wysocka

 OPUS 14

843 000 PLN

06.2018 – 06.2021

37

 2017/27/N/ST5/00738

Nowe nanomateriały typu REOF@TiO2 o potencjalnym zastosowaniu w procesach fotokatalitycznych.

mgr Patrycja Parnicka

 PRELUDIUM 14

201 560 PLN

09.2018 – 09.2021

38

2017/27/N/ST8/00946

Przestrzennie zorientowane nanorurki TiO2 modyfikowane kopolimerami przewodzącymi do generowania wodoru.

mgr inż. Marek Kobylański

 PRELUDIUM 14

139 580 PLN

08.2018 – 08.2020

39

2017/27/N/ST4/01907

Mapowanie gruboziarnistych modeli kwasów nukleinowych z pola NARES-2P do reprezentacji pełnoatomowej.

dr Łukasz Golon

PRELUDIUM 14

99 600 PLN

08.2018 – 08.2020

40

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr inż. Anna Malankowska

MNiSW

 

2018 - 2021

41

 

STYPENDIUM DLA WYBITNYCH MŁODYCH NAUKOWCÓW

dr hab. Adam Sieradzan

MNiSW

 

2018 - 2021

42

PPN/PPO/2018/1/00071

POLSKIE POWROTY

dr inż. Sławomir Lach

NAWA

1 255 000 PLN

02.2019 –02.2022

43

2018/29/B/NZ4/02074

Rola białek klotho i NPP1 w regulacji funkcji komórki podocytarnej.

prof. dr hab. Adam Lesner

 OPUS 15

(KONSORCJUM – PARTNER)

450 800 PLN

01.2019-01.2022

44

2018/29/B/NZ6/02622

Proteaza CP wirusa O'nyong-nyong: profilowanie substratowe, projektowanie i synteza inhibitorów oraz sond molekularnych wraz z ich analizą biochemiczną.

prof. dr hab. Adam Lesner

 OPUS 15

(KONSORCJUM – PARTNER)

461 460 PLN

2019

45

2018/29/N/ST5/00496

Perowskity metalohalogenkowe do fotokatalizy heterogenicznej.

mgr Magdalena Miodyńska

 PRELUDIUM 15

206 214 PLN

05.2019-05.2022

46

2018/29/N/ST4/00507

Modelowanie reakcji fosforylacji katalizowanej ludzką kinazą tymidynową 1. Konieczny element racjonalnego projektowania radiouczulających analogów tymidyny.

dr Samanta Romanowska

PRELUDIUM 15

179 184 PLN

01.2019-01.2022

47

2018/29/N/ST5/02266

Fotoaktywne kompleksowe nanostruktury otrzymywane w procesie utleniania anodowego.

mgr inż. Magda Kozak

 PRELUDIUM 15

69 934 PLN

02.2019-02.2020

48

2016/23/G/ST5/04245

Ocena potencjału biokoncentracji organicznych związków jonowych i jonogennych metodami in vitro, in vivo oraz in silico.

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 BEETHOVEN 1

1 371 980 PLN

09.2018 – 05.2021

49

 

 3 - miesięczny pobyt w Hokkaido University (Japonia).

dr Marta Paszkiewicz – Gawron

PROGRAM BEKERA - NAWA

 

 

50

 

4 – miesięczny pobyt w Weizmann Institute of Science (Izrael).

dr Joanna Nadolna

PROGRAM BEKERA - NAWA

 

 

51

PPN/BIL/2018/1/00233

 

prof. dr hab. Adriana Zaleska - Medyńska

Wymiana bilateralna – Portugalia (University of Coimbra)

 

 

52

2018/30/E/ST4/00037

Modelowanie molekularne tworzenia struktury białkowej przez glikozaminoglikany oraz ich wpływ na biologicznie istotne oddziaływania białko-ligand

dr Sergey Samsonov

 

SONATA BIS 8

2 477 304 PLN

06.2019-06.2024

53

 

„Fotoreaktor cienkowarstwowy”

prof. dr hab.  Adriana Zaleska - Medyńska

TANGO 3

200 000 PLN

 

54

2018/31/N/ST4/00227

„Pochodne 3-hydroksychromen-4-onu jako efektywne fluorescencyjne wskaźniki aktywności glikozydaz”

mgr Milena Reszka

PRELUDIUM 16

70 000 PLN

07.2019-07.2020

55

2018/31/N/ST4/01677

„Udział glikozaminoglikanów w dojrzewaniu prokatepsyn - podejście obliczeniowe”

mgr Krzysztof Kamil Bojarski

PRELUDIUM 16

102 600 PLN

10.2019-10.2021

56

2018/31/N/ST5/00607

„Tlenohalogenki bizmutu wspomagane asymetrycznymi lub multimerycznymi nanocząstkami zawierającymi siarczek srebra”

mgr inż. Onur Cavdar

PRELUDIUM 16

209 514 PLN

09.2019-09.2022

57

2018/02/X/ST5/03609

Opracowanie modelu badania powinowactwa fragmentów płytkopochodnego czynnika wzrostu PDGF-BB z jego receptorami"

dr Przemysław Karpowicz

MINIATURA 2

48 400 PLN

04.2019-04.2020

58

814426

Development and Implementation of a Sustainable Modelling Platform for NanoInformatics (NanoInformaTIX)

dr Alicja Mikołajczyk

HORYZONT 2020

943 239,99 PLN

01.2019-02.2023

59

406384/7/NCBR/2019

Wielofunkcyjny materiał kompozytowy o właściwościach przeciwdrobnoustrojowych i pro-regeneracyjnych do odbudowy tkanki kostnej (GlassPoPep)

 

dr hab. Sylwia Anna Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

NCBiR (TECHMATSTRATEG)

Konsorcjum-Partner

1 745 735PLN

03.2019-02.2022

60

 

Systemy nowej generacji dostarczania molekuł bioaktywnych w syntetyzowanych chemicznie i poddanych inżynierii genetycznej nanobiomateriałach (BIONANOVA)

 

Prof. dr hab. Piotr Skowron

NCBiR

(TECHMATSTRATEG)

Konsorcjum-Lider

 

16 315 750 PLN

09.2019

 
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Izabela Szlagowska
Treść wprowadzona przez: Magda Kozak
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 10 października 2019 roku, 12:20