Projekty naukowe | Wydział Chemii

PROJEKTY REALIZOWANE W 2018 r. NA WYDZIALE CHEMII UG (aktualizacja sierpień 2018 r.)

 

PROJEKTY REALIZOWANE W 2018r.  NA WYDZIALE CHEMII UG (aktualizacja sierpień 2018 r.)

 

Numer projektu

Tytuł projektu

Kierownik projektu

Rodzaj programu

Kwota dofinansowania

Okres realizacji

1

2012/07/D/NZ7/04342

"Ocena narażenia środowiska i zdrowia człowieka na działanie nanocząstek

dr Celina Sikorska

NCN – SONATA 4

468 832 PLN

09.2013 – 09.2018

2

0138/DIA/2014/43

Specyficzne odziaływania białko-DNA a sensybilizowane uszkodzenia fotochemiczne i radiacyjne w modyfikowanych oligonukleotydach. Modelowanie molekularne oraz badania fizykochemiczne elementów organizacji w komórkach w kontekście skojarzonej foto- i radioterapii nowotworów.

Paweł Wityk

Diamentowy Grant 2014

199 210 PLN

08.2014 – 08.2018

3

STRATEGMED1/235077/9/NCBR/2014

Nowe technologie farmakologicznej stymulacji regeneracji

www: regennova.ug.edu.pl

prof. UG, dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło

NCBiR - STRATEGMED 1

16 870 288 PLN

(7 792 716 PLN dla UG)

 

10.2014 – 09.2017

4

2014/14/M/ST5/00715

Diamentowo-grafenowe heterostruktury sensoryczne

prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

NCN - Harmonia 6

799 500 PLN

04.2015 - 04.2019

5

2014/14/A/ST4/00405

Od modelu molekularnego in silico do odpowiedzi komórkowej in vitro. Modyfikowane nukleozydy jako radio- bądź/i fotosensybilizatory uszkodzeń DNA

http://www.raknaraka.ug.edu.pl/?page_id=2

prof. dr hab. Janusz Rak

NCN - Maestro 6

3 958 291 PLN

04.2015 - 04.2020

6

2014/14/E/ST7/00104

Przewodzące struktury fotoniczne do wieloparametrycznej diagnostyki biochemicznej.

dr Paweł Niedziałkowski
(Lider konsorcjum: Politechnika Warszawska)

SONATA BIS 4

595 200 PLN

05.2015 – 05.2019

7

646221

Development and implementation of Grouping and Safe-by-Design approaches within regulatory frameworks (Nano REG II)

dr. hab. Tomasza Puzyna, prof. UG

HORYZONT 2020

10 668 355 EUR (200 938 EUR dla UG)

09.2015 – 08.2018

PRZEDŁUŻONY

8

2014/15/B/ST5/00098

Przestrzennie zorientowane nanostruktury typu TiO2/MxOy otrzymywane metodą elektrochemiczną.

prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska - Medynska

Opus 8

1 089 950 PLN

07.2015 - 07.2018

9

2014/15/B/NZ7/01014

Aktywacja proteasomu jako strategia w powstrzymywaniu rozwoju procesów starzeniowych i neurodegeneracyjnych.

dr hab. Elżbieta Jankowska

Opus 8

1 575 015 PLN

07.2015 - 07.2018

10

2014/15/D/ST5/03941

Zastosowanie inżynierii mostków disulfidowych ludzkiej beta-defensyny 3 w projektowaniu związków o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwgrzybicznych.

dr Aleksandra Walewska

Sonata 8

448 170 PLN

07.2015 – 07.2018

11

2014/15/N/ST5/03815

Opracowanie i badanie nowej klasy fotokatalizatorów opartych na koloidalnych kropkach kwantowych oraz tantalanach, cyrkoniach i niobianach o strukturze perowskitu.

mgr inż. Beata Anna Bajorowicz

Preludium 8

136 800 PLN

09.2015 - 09.2018

12

2017/24/T/ST5/00221

Modyfikowane nanorurki TiO2: otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie

mgr inż. Paweł Mazierski

Etiuda 5

82 767 PLN

09.2017 – 10.2018

13

2014/15/B/ST5/05311

Synteza substratów fluorogenicznych, inhibitorów i sond molekularnych specyficznych dla ludzkiej neutrofilnej proteinazy NSP4 i jej ewolucyjnych analogów.

prof. dr hab. Adam Lesner

(Lider konsorcjum: UG)

Opus 8

877 040 PLN

(414 520 PLN  UG)

 

10.2015 - 09.2018

14

2014/15/D/ST5/02747

Wpływ struktury cieczy jonowych na oddziaływania z cząstkami TiO2 w procesie hydrotermalnej syntezy.

dr inż. Ewelina Grabowska

(Lider konsorcjum: Politechnika Gdańska)

Sonata 8

794 650 PLN

(259 500 PLN UG)

10.2015 - 10.2018

15

2015/17/D/ST5/01331

Nanokompozyty RE-TiO2: projektowanie, synteza i charakterystyka.

dr inż. Joanna Nadolna

Sonata 9

545 200 PLN

02.2016 – 02.2019

16

2015/19/D/ST5/00710

Nanokompozyty Ti/TiO2(NTs)/XaSb jako materiały elektrodowe w procesach fotoelektrochemicznego utleniania

dr Aleksandra Pieczyńska

Sonata 10

676 000 PLN

06.2016 – 06.2019

17

2015/17/B/NZ8/02481

Farmaceutyki i produkty ich transformacji w środowisku: analityka, ekotoksykologia i ocena ryzyka.

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Opus 9

1 169 000 PLN

01.2016 – 01.2019

18

R010

Innowacyjne rozwiązania minimalizowania emisji szkodliwych substancji na i z terenów miejskich  regionu Morza Bałtyckiego

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

INTERREG II

3,546,797.08 EUR (UG - 369,045.00 EUR)

03.2016 – 02.2019

19

2015/19/N/NZ7/01593

Określenie wpływu struktury modyfikowanych powierzchniowo nanocząstek TiO2 na ich cytotoksyczność in vitro w oparciu o połączenie badań eksperymentalnych i modelowania komputerowego

mgr Alicja Mikołajczyk

PRELUDIUM - 10

98 479 PLN

09.2016 – 09.2018

20

2016/21/B/ST5/00101

Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów peptydowych o aktywności przeciwdrobnoustrojowej - atrakcyjne sposób poprawy właściwości farmakologicznych antybiotyków

prof. dr hab. Krzysztof Rolka

OPUS - 11

1 172 260 PLN

01.2017 – 01.2020

21

2016/21/B/NZ1/02823

Wpływ jonów metali na właściwości amyloidogenne ludzkiej cystatyny C.

dr hab. Aneta Szymańska

OPUS - 11

1 062 800 PLN

01.2017 – 01.2020

22

2015/19/N/ST5/00276

Związki kompleksowe metali przejściowych jako nowe antyoksydanty - synteza, charakterystyka fizykochemiczna i biomedyczna

dr Joanna Marta Drzeżdżon

PRELUDIUM - 10

146 440 PLN

06.2016 – 06.2019

23

2016/21/D/NZ1/02777

Badania strukturalne receptorów sygnałowych HVEM/CD160 jako potencjalnych celów immunoterapii przeciw czerniakowi

dr Marta Elżbieta Orlikowska

SONATA  11

844 500 PLN

03.2017 – 03.2020

24

2016/21/B/ST5/01375

Badanie procesów samoorganizacji lipopeptydów przeciwdrobnoustrojowych oraz ich wpływu na modelowe błony lipidowe.

dr hab. Emilia  Sikorska

OPUS 11

627 180 PLN

01.2017 – 01.2020

25

2016/21/N/ST4/03154

Modelowanie gruboziarniste kationów wapniowych, sodowych, magnezowych i potasowych z białkami

Agnieszka Gabriela Lipska

PRELUDIUM 11

69 400 PLN

02.2017 – 02.2019

26

306853

Nowe związki o działaniu przeciwnowotworowym zaburzające funkcje telomerów (New anticancer compounds interfering function of telomeres) - TARGETTELO

dr hab. Mariusz  Makowski

STRATEGMED III

18 998 870 PLN (całe konsorcjum)

5 647 250 PLN (UG)

04.2017 – 03.2020

27

UMO-2016/23/B/ST8/03336

Mechanizm wzbudzania kropek kwantowych w reakcjach fotokatalitycznych

prof. dr hab. Adriana Zaleska – Medynska

OPUS 12

1 544 100 PLN

07.2017 -07.2020

28

2016/23/D/NZ7/03973

Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego

dr Agnieszka Gajewicz

SONATA 12

253 874 PLN

10.2017 – 10.2020

29

2016/23/D/ST5/02234

Koniugaty peptydowe jako nowe środki przeciwdrobnoustrojowe do zwalczania zakażeń wewnątrzkomórkowych oraz biofilmu

dr inż. Paulina Kosikowska - Adamus

SONATA 12

673 880 PLN

10.2017 – 10.2020

30

UMO-2016/23/D/ST8/02682

Foto-Bio Produkcja wodoru przez hybrydy [NiFe] hydrogenaza-MNPs/SiO2/MaSb pod wpływem promieniowania widzialnego

dr inż. Anna Malankowska

SONATA 12

718 300 PLN

07.2017 -07.2020

31

2016/23/D/ST4/01576

Pomiar poziomu stresu oksydacyjnego poprzez fluorescencyjną detekcję adduktów pułapek spinowych z reaktywnymi formami azotu i tlenu

dr Krzysztof Żamojć

SONATA 12

633 085 PLN

07.2017 – 07.2020

32

 

2016/23/N/ST4/00002

 

Chemia koordynacyjna pirazyno-2-karboksamidu oraz jego analogów względem trójwartościowych jonów metali Ir oraz Os: projektowanie, synteza, charakterystyka oraz aktywność biologiczna

mgr Małgorzata Biedulska

PRELUDIUM 12

99 360 PLN

07.2017 – 07.2019

33

2016/23/N/ST4/02556

Nowe aniony superhalogenowe - struktury, właściwości i potencjalne zastosowania

mgr Marcin Czapla

PRELUDIUM 12

60 000 PLN

07.2017 – 07.2019

34

2016/23/N/ST5/02812

Allosteryczne inhibitory proteasomu - optymalizacja struktury analogów PR39 w celu uzyskania większej stabilności i efektywności

mgr Małgorzata Giżyńska

PRELUDIUM 12

99 900 PLN

09.2017 – 09.2019

35

 

2016/23/N/NZ9/02746

 

Badanie oddziaływania odlewni metali nieżelaznych na pobliski ekosystem leśny: wpływ emisji metali ciężkich na glebę i grzyby

mgr Martyna Danuta Saba

PRELUDIUM 12

146 822 PLN

10.2017 – 10.2020

36

21/P/ST4/03995

Computational approaches to study protein-glycosaminoglycan interactions

dr Sergey Samsonov

POLONEZ 2

944 874 PLN

05.2017 – 04.2019

37

POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/16

Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym (we współpracy z Politechniką Gdańską)

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

POWER

UG - 613 580 PLN

09.2017 – 12.2021

38

WND-POWR.03.02.00-00-I059/16

Międzywydziałowe interdyscyplinarne studia doktoranckie Chemia z Fizyką realizowane w Uniwersytecie Gdańskim” (AKRONIM: CHEMFIZ)

dr hab. Zbigniew Kaczyński, prof. UG

POWER

1 996 140,00 PLN

03.2018 – 02.2023

39

POWR.03.01.00-00-S102/17

KROK DALEJ: Kwalifikacje, Rozwój Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwentów WCh

dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG

POWER

248 947,50 PLN

01.04.2018 – 31.10.2019

40

WFOŚ/D/210/5/2018

Dezodoryzacja i dezynfekcja powietrza w obiektach gospodarki ściekowej

prof. dr hab. Adriana Zaleska - Medynska

WFOŚ

400 000 PLN

01.2018 – 01.2020

41

WFOŚ/D/210/4/2018

Wieże fotokatalityczne do oczyszczania powietrza w aglomeracjach miejskich

dr Mirosław Czapiewski

WFOŚ

400 000 PLN

10.2017 - 09.2019

42

2013/11/N/NZ7/01240

Badania bionagromadzenia litu przez pieczarkę dwuzarodnikową (Agaricus bisporus) z podłoża wzmocnionego w sole tego pierwiastka wraz z analizą oddziaływań współzależnych z kationami innych metali.

mgr Sviatlana Pankavec

NCN – PRELUDIUM 6

135 992 PLN

08.2014 – 07.2018

43

2017/25/N/ST4/02390

Badania porównawcze matryc ciekłojonowych i standardowych stosowanych w spektrometrii z jonizacją MALDI

mgr Paulina Urszula Kobylis

NCN – PRELUDIUM 13

60 000 PLN

01.2018 – 01.2019

44

 

2017/01/X/ST5/00106

 

Badanie specyficzności substratowej proteazy NS2B-NS3 wirusa Zika

dr Natalia Agata Gruba

NCN – MINIATURA 1

45 485 PLN

08.2017 – 08.2018

45

 

2016/21/D/NZ5/00219

 

Ewaluacja wpływu Omega Loop Gastric Bypass na poziom bioaktywnych lipidów w przebiegu otyłości olbrzymiej

dr Adriana Maria Mika

NCN – SONATA 11

792 935 PLN

06.2017 – 05.2020

46

2016/21/N/NZ4/03613

Identyfikacja związków wytwarzanych przez owady pod wpływem infekcji grzybiczej z zastosowaniem HS-SPME-GC/MS

mgr Aleksandra Katarzyna Bojke

NCN – PRELUDIUM 11

99 600 PLN

05.2017 – 05.2019

47

2017/26/D/ST5/00919

Inhibitory tworzenia kompleksu BTLA-HVEM jako potencjalne cele w immunoterapii nowotworów

dr Marta Marcelina Spodzieja

NCN – SONATA 13

1 233 000 PLN

03.2018 – 03.2021

48

2017/24/U/ST5/00056

Kropki kwantowe do zastosowań biomedycznych (Quantum dots for biomedical applications)

prof. dr hab. Adriana Karolina Zaleska-Medynska

NCN – UWERTURA 1

71 220 PLM

09.2017- 08.2018

49

2017/01/X/ST5/00828

Modyfikacja elektrody złotej w celu określania aktywności wybranych enzymów z grupy konwertaz probiałkowych

dr Anna Wcisło

NCN – MINIATURA 1

49 500 PLN

10.2017 – 10.2018

50

2017/25/B/ST8/01119

Nowe materiały półprzewodnikowe do fotokatalitycznego generowania wodoru: mechanizm formowania w obecności cieczy jonowych

dr Ewelina Aleksandra Grabowska

NCN – OPUS 13

1 506 300 PLN

02.2018 – 02.2021

51

 

2017/01/X/NZ8/00646

 

Określenie dynamiki zmian w składzie chemicznym wosków powierzchniowych liści wybranych gatunków uprawnych roślin psiankowatych na początkowym etapie ich wzrostu

dr Łukasz Piotr Haliński

NCN – MINIATURA 1

24 365 PLN

10.2017 – 10.2018

52

DI2015 022445

Poszukiwanie skutecznego inhibitora agregacji ludzkiego osoczowego białka amyloidu A oraz próby poznania mechanizmu jego agregacji

Sandra Skibiszewska

Program "Diamentowy Grant"; konkurs 45

220 000 PLN

12.2016 – 12.2020

53

2017/25/N/ST4/02389

Studium porównawcze technik PASSIL i POCIS w monitoringu wybranych farmaceutyków w środowisku wodnym.

mgr Hanna Męczykowska

NCN – PRELUDIUM 13

60 000 PLN

01.2018 – 01.2019

54

2017/01/X/ST5/01136

 

Zastosowanie cieczy jonowych w otrzymywaniu półprzewodników bizmutowych modyfikowanych nanostrukturami węglowymi o zwiększonej aktywności fotokatalitycznej w świetle widzialnym.

 

dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

NCN -MINIATURA

49 500 PLN

11.2017 – 11.2018

55

2017/26/M/ST4/00044

Zintegrowane podejście do modelowania struktury i dynamiki białek z wykorzystaniem gruboziarnistego pola siłowego UNRES i metod bioinformatycznych oraz niekompletnych danych doświadczalnych.

dr hab. Cezary Czaplewski

NCN - HARMONIA

503 440 PLN

04.2018- 04.2021

56

2017/25/B/ST4/01026

Zwiększenie globalnej i lokalnej dokładności gruboziarnistego modelu UNRES białek oraz jego rozszerzenie na symulacje bardzo dużych układów białkowych i racemizację reszt aminokwasowych.

prof. dr hab. Józef Adam Liwo

NCN – OPUS 13

739 200 PLN

01.2018 – 01.2021

57

POWR.03.01.00-00-U118/17

Z CHEMIĄ NAPRZÓD - rozwój kompetencji podopiecznych placówek wsparcia dziennego poprzez udział w działaniach dydaktycznych realizowanych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego

dr Bożena Karawajczyk

POWER

87 277,50 PLN

04.2018 – 11.2019

58

 

Modelowanie gruboziarniste procesów biochemicznych z udziałem białek przy uwzględnieniu ziarnistych struktur wody i lipidów.

dr Adam Sieradzan

NCN - OPUS 14

570 200 PLN

 

59

 

Nowa klasa peptydów penetrujących jądro komórkowe. Projektowanie, synteza, mechanizm działania.

dr hab. Magdalena Wysocka

NCN – OPUS 14

843 000 PLN

 

60

 

Nowe nanomateriały typu REOF@TiO2 o potencjalnym zastosowaniu w procesach fotokatalitycznych.

mgr Patrycja Parnicka

NCN - PRELUDIUM 14

201 560 PLN

 

61

 

Przestrzennie zorientowane nanorurki TiO2 modyfikowane kopolimerami przewodzącymi do generowania wodoru.

mgr inż. Marek Kobylański

NCN - PRELUDIUM 14

139 580 PLN

 

62

 

Mapowanie gruboziarnistych modeli kwasów nukleinowych z pola NARES-2P do reprezentacji pełnoatomowej.

mgr Łukasz Golon

NCN - PRELUDIUM 14

99 600 PLN

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magda Kozak
Treść wprowadzona przez: Magda Kozak
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 sierpnia 2018 roku, 10:36