Skład osobowy | Wydział Chemii

Skład osobowy

Kierownik Katedry

Profesorowie

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni