Milena Reszka | Wydział Chemii

Milena Reszka

Tytuł: 
Fluorescencyjne wskaźniki aktywności β-glikozydaz wykazujące zjawisko wewnątrzcząsteczkowego przeniesienia protonu w stanie wzbudzonym
Promotor: 
dr hab. Beata Liberek, prof. nadzw.

Data otwarcia przewodu

17 maja 2017