fbpx Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Studia Doktoranckie Chemii i Biochemii

Zajęcia Dydaktyczne dla Studiów Doktoranckich Chemii i Biochemii:

  • Dydaktyka Akademicka
  • Dydaktyka Szkoły Wyższej

 

Dydaktyka Akademicka


Prowadzący zajęcia: dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń (KTŚ)/ dr inż. Krzysztof Żamojć (KChOiN)

Formy i semestr zajęć: Ćwiczenia 30 godzin

Treści programowe:

Proces kształcenia; uczenie się i nauczanie. Komunikacja (porozumiewanie się ze studentami, mediacje, negocjacje, rozwiązywanie konfliktów. Informacja zwrotna od Studentów. Treści uczenia się - Wiedza; rodzaje wiedzy, sposoby tworzenia się wiedzy w umyśle uczącego się. Umiejętności praktyczne, intelektualne i społeczne. Kompetencje i kwalifikacje. Kształcenie szczegółowych predyspozycji intelektualnych u uczących się: Twórcze myślenie. Myślenie krytyczne. Organizowanie procesu uczenia się: Tworzenie zadań. Stawianie pytań i formułowanie poleceń. Proces oceniania. Składniki i kryteria oceny.

Aspekty metodologiczne kształcenia studentów chemii i innych kierunków przyrodniczych. Określanie celów kształcenia. Formy i metody kształcenia. Środki dydaktyczne. Przygotowanie i analiza pomiaru dydaktycznego. Problemy etyczne w pracy dydaktycznej nauczyciela akademickiego. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia w laboratoriach chemicznych. Edukacja pozaszkolna oraz popularyzacja nauki jako zadanie wyższych uczelni.

Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego – konteksty, cele i narzędzia, źródła informacji. Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego. Terminologia związana z Europejskimi i Krajowymi Ramami Kwalifikacji oraz metodyką tworzenia programów kształcenia. Metodyka tworzenia programu kształcenia w oparciu o efekty kształcenia. Podstawy metodyczne formułowania i język opisu efektów kształcenia. Metody kształcenia i oceny studentów.  Narzędzia wykorzystywane w procesie projektowania programu kształcenia. Metodyka opisu programu kształcenia. Metodyka opisu modułu /przedmiotu. Korzyści i zagrożenia wynikające ze stosowania metodyki projektowania programu kształcenia w oparciu o efekty kształcenia. Tworzenie programu zajęć (sylabus, projekt pojedynczych zajęć).

Materiały:

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 13 stycznia 2020 roku, 10:28