fbpx Kierunek: Ochrona Środowiska | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Kierunek: Ochrona Środowiska

kierunek: Ochrona Środowiska

Zajęcia Dydaktyczne na kierunku Ochrona Środowiska:

Analiza wody


Prowadzący zajęcia 2019/2020: dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń; mgr Patrycja Wilczewska; mgr Patrycja Parnicka

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 30 godz., II rok I stopień, 4 semestr (letni) kierunek Ochrona Środowiska, Chemia
                                    

Treści programowe:

Woda jako związek chemiczny. Obieg wody w przyrodzie. Domieszki i zanieczyszczenia występujące w wodach naturalnych. Prawne wymagania jakości wód według ich przeznaczenia. Fizykochemiczna i sanitarna kontrola jakości wody. Przydatność wody do spożycia i do celów gospodarczych. Klasyfikacja ogólna jakości wód. Normy branżowe dla wód wykorzystywanych w różnych gałęziach przemysłu. Działalność Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wykorzystanie metod referencyjnych w analizie wody. Normalizowane wskaźniki fizykochemiczne i bakteriologiczne w wodzie. Techniki stosowane w analizie wody. Schemat procedury analitycznej. Pobieranie i przygotowanie próbek wody do analizy fizyko-chemicznej: przyrządy do pobierania próbek wody; źródła potencjalnych zmian składu badanej próbki wody; źródła błędów związanych z etapem pobrania i obróbki próby wody; zasady i metody utrwalania próbek wody przed dalszymi etapami procesu analitycznego. Parametry fizyczne i organoleptyczne wody: barwa, zapach, smak, mętność, przeźroczystość, przewodność elektryczna, temperatura. Parametry fizyko-chemiczne: zawiesiny, sucha pozostałość, substancje rozpuszczone, odczyn pH, kwasowość wody, zasadowość wody, twardość wody, parametry tlenowe (tlen rozpuszczony/stopień nasycenia tlenem, BZT5, ChZTCr, Utlenialność-ChZTMn), zawartość indywidualnych substancji organicznych, zawartość związków azotu (azot amonowy, azot Kjeldahla, azotany, azotyny), fosforu (fosforany, fosfor ogólny), zawartość pierwiastków metalicznych i metaloidów, zawartość anionów nieorganicznych, THM-trihalometany. Kolejność wykonywania analiz poszczególnych parametrów jakości wody.

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują wykonanie analiz parametrów fizyko-chemicznych wody w laboratorium oraz w terenie, m.in.: Oznaczanie twardości ogólnej wody oraz zawartości wapnia i magnezu; Oznaczanie azotu amonowego metodą bezpośredniej nessleryzacji. Oznaczanie ortofosforanów metodą spektrometryczną z molibdenianem amonu. Zanieczyszczenia organiczne w wodach konsumpcyjnych – oznaczanie indeksu nadmanganianowego; Oznaczanie zawartości chlorków w wodzie metodą argentometryczną. Oznaczanie surfaktantów anionowych metodą pomiaru indeksu metylenowego. Ocena jakości wód powierzchniowych z wykorzystaniem terenowych zestawów analitycznych.

Materiały:

 • Harmonogram wykładów 
 • Materiały do wykładów: część 1; część 2; część 3; część 4; część 5; część 6_7; część 8_9; część 10; 
 • Harmonogram ćwiczeń laboratoryjnych; Skład grup laboratoryjnych (lista)
 • Materiały do ćwiczeń laboratoryjnych:
  • Wprowadzenie. Wymagania jakości wód względem ich przeznaczenia.
  • Ćwiczenie 1.(rotacyjnie w podgrupach) Oznaczanie indeksu nadmanganianowego
  • Ćwiczenie 2.(rotacyjnie w podgrupach) Oznaczanie twardości wody
  • Ćwiczenie 3.(rotacyjnie w podgrupach) Oznaczanie związków azotu w wodzie
  • Ćwiczenie 4.(rotacyjnie w podgrupach) Oznaczanie związków fosforu w wodzie
  • Ćwiczenie 5.(rotacyjnie w podgrupach) Oznaczanie surfaktantów anionowych metodą pomiaru indeksu metylenowego
  • Ćwiczenie 6. (indywidualnie) Ocena jakości wód naturalnych na podstawie wybranych parametrów – zajęcia terenowo-laboratoryjne
 • Wyniki semestralne - punkty (plik pdf)

powrót na górę

Ekotechnologie


Prowadzący zajęcia 2014/2015: dr hab. Ewa Siedlecka, prof. UG, dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

Formy i semestr zajęć:  Wykład 30 godz., III rok I stopień, 6 semestr (letni)

Treści programowe:

Zasady, prawa i przyszłość ekotechnologii. Styl życia a środowisko. Koncepcja zrównoważonego rozwoju. Społeczeństwo przemysłowe. Strategie ochrony środowiska. Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie. Czystsza produkcja. Systemy Zarządzania Środowiskiem. Zrównoważona konsumpcja. Marketing ekologiczny. Ekoprojektowanie. Materiały degradowalne. Gospodarka odpadami komunalnymi: recykling, termiczna utylizacja, kompostowanie, fermentacja. Biogaz wysypiskowy. Biogazow-nie rolnicze. Energia a środowisko i gospodarka. Źródła i produkcja energii. Polityka energetyczna. Energia ze źródeł konwen-cjonalnych i niekonwencjonalnych. Kogeneracja - skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej. Zasoby i charakterystyka odnawialnych źródeł energii (OZE). Energia biomasy. Rośliny energetyczne. Technologie wykorzystania biomasy. Biopa-liwa: surowce do produkcji i technologie biopaliw płynnych, przemysłowa i przydomowa produkcja biopaliw płynnych. Energia wody: mała energetyka wodna, energia prądów morskich, pływów i falowania. Energia wiatru: farmy wiatrowe. Energia słońca: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i elektrownie słoneczne. Energia geotermalna. Pompy ciepła. Hybrydowe systemy energetyczne - OZE i OZE z konwencjonalnymi (współspalanie biomasy, dodatek biopaliw do paliw konwencjonalnych). Efektywne wykorzystanie OZE w warunkach polskich. Ekotechnologie w różnych dziedzinach, m.in. w: oczyszczaniu wód i ście-ków, gospodarce odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi, budownictwie, transporcie.
 
Materiały:

powrót na górę

Gospodarka odpadami


Prowadzący zajęcia 2017/18: dr inż. Anna Gołąbiewska, dr inż. Joanna Nadolna, mgr inż. Beata Bajorowicz, mgr inż. Marek Kobylański

Formy i semestr zajęć:  Wykład 15 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 30 godz., I rok II stopień, 1 semestr (zimowy)
                              

Treści programowe:

Podstawy prawne gospodarowania odpadami – Ustawa o odpadach. System zagospodarowania odpadów komunalnych: zbieranie, segregowanie, urządzenia do mechanicznego segregowania odpadów, pojemniki na odpady, pojazdy do wywozu odpadów. Podstawowe metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych: kompostowanie, składowanie, spalanie. Odzysk odpadów: zagospodarowanie odpadów paleniskowych, zużytych opon samochodowych, zużytych olejów smarowniczych, sprzętu elektronicznego, wyeksploatowanych pojazdów mechanicznych. Odpady mineralne górnictwa, hutnictwa i przemysłu nieorganicznego. Odpady niebezpieczne i ich unieszkodliwianie: metody fizyczno-chemiczne, zestalanie, spalanie. Spalarnie odpadów niebezpiecznych. Metody układy oczyszczania spalin. Zagospodarowanie odpadów medycznych.
 
Materiały:
 

Informacje dla studentów dot. Ćwiczeń Laboratoryjnych:

powrót na górę


Inżynieria środowiska


Prowadzący zajęcia 2019/2020: dr inż. Ewelina Grabowska-Musiał, dr inż. Aleksandra Pieczyńska; dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

Formy i semestr zajęć: Wykład 30 godz.; Ćwiczenia audytoryjne 15 godz.; Ćwiczenia Laboratoryjne 30 godz., III rok I stopień, 5 semestr (zimowy)

Treści programowe:

Problematyka wykładu: Zasady zielonej chemii i zielonej inżynierii. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza. Wybrane urządzenia stosowane w procesach uzdatniania wody. Parametry wody. Technologie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Metody zagospodarowania osadów ściekowych. Klasyfikacja metod remediacji gruntu. Fizyko-chemiczne metody rekultywacji gleb. Termiczne metody remediacji gruntu. Metody odpylania powietrza. Odpylanie suche. Odpylanie mokre. Kontrola emisji odorów. Kontrola emisji NOx. Usuwanie NOx ze spalin. Odsiarczanie spalin. Ochrona powietrza poprzez odsiarczanie paliw kopalnych. Kontrola emisji CO2.Fotokatalityczne metody oczyszczania powietrza.
Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne: Twardość, zasadowość, pH wód naturalnych, Parametry tlenowe w ocenie jakości wód i ścieków. Wyznaczanie ładunków zanieczyszczeń. Mechaniczne oczyszczanie ścieków; Natlenianie wody i ścieków; Fizyczno - chemiczne badanie kompostu. Odżelazianie wody. Zastosowanie sorpcji oraz dekarbonizacji. Wycieczka do wybranego zakładu pracy.

Materiały:

Nanocząstki w medycynie, kosmetologii, biotechnologii i ochronie środowiska


Prowadzący zajęcia 2018/2019: prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska, dr inż. Anna Malankowska; dr inż. Beata Bajorowicz

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz.; Ćwiczenia Laboratoryjne 15 godz., II rok I stopień, 4 semestr (letni)

Treści programowe:

Metody otrzymywania i właściwości plazmonowe nanocząstek złota. Nanocząstki wykorzystywane jako nośniki leków. Nanonośniki substancji aktywnych w kosmetykach. Zastosowanie nanocząstek w diagnostyce medycznej. Wykorzystanie ekstraktów roślinnych do produkcji nanocząstek złota i srebra. Nanocząstki a ogniwa słoneczne. Otrzymywanie i zastosowania nanocząstek tlenku grafenu. Otrzymywanie i zastosowania nanocząstek ditlenku tytanu. Nanocząstki w technologiach ochrony środowiska (procesu uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i oczyszczania powietrza).

Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych: Otrzymywanie i charakterystyka roztworów koloidalnych złota, srebra i miedzi. Wytworzenie emulsji kosmetycznej zawierającej nanocząstki srebra. Otrzymywanie nanocząstek półprzewodników. Wytworzenie ogniw nanokrystalicznych w oparciu o wytworzone półprzewodniki.

 
Materiały:
 

Wykłady: Harmonogram wykładów

Wykład 1; Wykład 2; Wykład 3; Wykład 4; Wykład 5; Wykład 6; Wykład 7

Ćwiczenia laboratoryjne: harmonogram ćwiczeń 2019

Regulamin laboratorium

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Ćwiczenie 1. Układy mikroemulsyjne jako środowisko reakcji na przykładzie otrzymywania nanocząstek srebra
 • Ćwiczenie 2. Zastosowanie ekstraktów z roślin, owoców i warzyw do syntezy nanocząstek metali i otrzymywanie kremów z dodatkiem srebra
 • Ćwiczenie 3. Otrzymywanie i charakterystyka kropek kwantowych
 • Ćwiczenie 4. Detekcja melaminy oraz cysteiny z wykorzystaniem nanocząstek srebra

powrót na górę

Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska


Prowadzący zajęcia 2014/2015: dr hab. Ewa Siedlecka, prof UG, dr inż. Aleksandra Fabiańska, dr inż. Joanna Reszczyńska

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 30 godz., I rok II stopień, 2 semestr (letni)
                                     Wykład  9 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 18 godz., I rok II stopień niestac., 2 semestr (letni)

Treści programowe:

Pojęcie procesu jednostkowego, schematy ideowe i zasady technologiczne, bilans masowy i energetyczny procesu. Szczegółowe omówienie takich procesów jednostkowych jak: chlorowanie, ozonowanie, metody zaawansowanego utleniania (metoda Fentona, zaawansowane utlenianie w wodzie pod- i nadkrytycznej, metody fotochemiczne i elektrochemiczne), wymiana jonowa, procesy membranowe, procesy biochemiczne (tlenowe i beztlenowe, nitryfikacja, denitryfikacja i inne). Poznanie mechanizmu oraz wpływ parametrów pracy na skuteczność wybranych procesów jednostkowych. Zastosowanie poszczególnych procesów jednostkowych w oczyszczaniu ścieków, uzdatnianiu wody i remediacji gleb. 
 
Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych: Przykłady procesów technologicznych stosowanych w inżynierii środowiska. Wykonanie ćwiczeń symulujących przebieg wybranych procesów jednostkowych stosowanych do oczyszczania ścieków (metody biologiczno-chemiczne) uzdatniana wody tj chlorowanie , ozonowanie, wymiana jonowa, koagulacja, odwrócona osmoza. Poznanie mechanizmu badanego procesu jednostkowego. Badanie wpływu jakości surowca oraz wybranych parametrów pracy na jego efektywność. Optymalizacja skuteczności procesu w oparciu o uzyskane rezultaty. Omówienie i dyskusja wyników w oparciu o samodzielny przegląd literatury. Wycieczka do wybranego zakładu pracy.
 

Materiały:

 • Harmonogram zajęć laboratoryjnych - sem. letni 2017/2018

 

 • ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE

 

 • Ćwiczenie 1. Oczyszczanie wody metodą odwróconej osmozy.
 • Ćwiczenie 2. Usuwanie twardości wapniowej w procesie wymiany jonowej.
 • Ćwiczenie 3. Usuwanie związków fosforu w procesie koagulacji objętościowej.
 • Ćwiczenie 4. Zaawansowane metody usuwania zanieczyszczeń organicznych.
 • Ćwiczenie 5. Dekarbonizacja wody.
 • Ćwiczenie 6. Natlenianie wody i ścieków.

 

powrót na górę


Techniki odnowy środowiska


Prowadzący zajęcia 2019/2020: dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń, dr inż. Aleksandra Fabiańska

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., Ćwiczenia audytoryjne 15 godz., III rok I stopień, 5 semestr (zimowy)

Treści programowe:

Zagrożenia, degradacja i przekształcenia gleb, gruntów, wód podziemnych, zbiorników i cieków wodnych oraz krajobrazu. Zanieczyszczenia chemiczne środowiska. Rekultywacja terenów zdegradowanych. Metody poprawy jakości wód pod-ziemnych. Zasady ochrony zbiorników (jezior) i cieków wodnych. Metody rekultywacji zbiorników i cieków wodnych. Techniczne i ekologiczne działania umożliwiające renaturyzację wód. Wymagania przyrodnicze, ograniczenia i skutki renaturyzacji wód. Technologie remediacji i rekultywacji gleb i gruntów. Biohydrometalurgia. Rekultywacja terenów zdegradowanych. Bioremediacja. Fitoremediacja. Biostymulacja. Bioaugmentacja. Wykorzystanie zeolitów do procesu bioremediacji metali ciężkich z gleb i osadów ściekowych. Mechanizmy powierzchniowego i wewnątrzkomórkowego wiązania metali. Wykorzystanie bioremediacji do rekultywacji gruntów skażonych węglowodorami, metalami ciężkimi. Rośliny w odnowie środowiska i renaturyzacji wód. Rewaloryzacja krajobrazu. Dezodoryzacja- usuwanie niepożądanego, m.in. w przemyśle kosmetycznym, spożywczym, petrochemicznym, na oczyszczalniach ścieków i w przemyśle związanym z gospodarką odpadami.
 

Materiały:

powrót na górę

 

Zrównoważony rozwój Regionu Bałtyckiego


Prowadzący zajęcia: dr Aleksandra Bielicka-Giełoń

Formy i semestr zajęć: Wykład 30 godz., Ćwiczenia Audytoryjne 15 godz. I rok II stopień, 2 semestr (letni)

Treści programowe:

Zajęcia prowadzone są w ramach Uniwersytetu Bałtyckiego (The Baltic University) z siedzibą w Uppsali (Szwecja). Oryginalny tytuł kursu dla studentów brzmi „A Sustainable Baltic Region”.

Problematyka wykładu: Przedsięwzięcia podejmowane przez kraje Regionu Bałtyku, prowadzące do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Droga do utrzymania stabilności ekologicznej regionu. Od paliw kopalnianych do odnawialnych źródeł energii. Racjonalne wykorzy-stanie materiałów. Zrównoważone rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. Minimalizacja odpadów, czystsze technologie i ekologia przemysłowa. Zrównoważony transport ludzi i dóbr w rejonie Bałtyku. Harmonijne współżycie ze środowiskiem poprzez odpo-wiedzialny rozwój budownictwa i infrastruktury. Ekologia w ekonomii (rynek, ceny, budżet w zrównoważonym społeczeń-stwie). Etyka, prawo, kultura. Urzeczywistnienie zrównoważonego rozwoju.

Problematyka ćwiczeń: Uzupełnienie i zaktualizowaniem kursu „A Sustainable Baltic Region” w w/w zakresie.

Pozytywny wynik zaliczenia kuesu uwieńczony jest dodatkowo dyplomem w języku angielskim wydanym przez Uniwersytet Bałtycki sygnowany przez Dyrektora Uniwersytetu Bałtyckiego z siedzibą w Uppsali (Szwecja) oraz Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

Materiały:

 • Materiały do wykładów
 • Zakres tematyczny referatów
 • Wykłady SBR 2015:
  • Wprowadzenie;
  • Droga do zrównoważonego rozwoju;
  • Energia i Klimat;
  • Zrównoważone gospodarowanie materią; 
  • Zrównoważone rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo;
  • Zrównoważona produkcja przemysłowa;
  • Gospodarka ekologiczna
  • Urbanizacja
  • Zrównoważony transport
  • Etyka i Edukacja
  • Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju
 • Referaty: 

powrót na górę

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 18 marca 2020 roku, 11:07