fbpx Kierunek: Ochrona Środowiska | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Kierunek: Ochrona Środowiska

kierunek: Ochrona Środowiska

Zajęcia Dydaktyczne na kierunku Ochrona Środowiska:

 

powrót na górę

Gospodarka odpadami


Prowadzący zajęcia 2017/18: dr inż. Anna Gołąbiewska, dr inż. Joanna Nadolna, mgr inż. Beata Bajorowicz, mgr inż. Marek Kobylański

Formy i semestr zajęć:  Wykład 15 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 30 godz., I rok II stopień, 1 semestr (zimowy)
                              

Treści programowe:

Podstawy prawne gospodarowania odpadami – Ustawa o odpadach. System zagospodarowania odpadów komunalnych: zbieranie, segregowanie, urządzenia do mechanicznego segregowania odpadów, pojemniki na odpady, pojazdy do wywozu odpadów. Podstawowe metody unieszkodliwiania odpadów komunalnych: kompostowanie, składowanie, spalanie. Odzysk odpadów: zagospodarowanie odpadów paleniskowych, zużytych opon samochodowych, zużytych olejów smarowniczych, sprzętu elektronicznego, wyeksploatowanych pojazdów mechanicznych. Odpady mineralne górnictwa, hutnictwa i przemysłu nieorganicznego. Odpady niebezpieczne i ich unieszkodliwianie: metody fizyczno-chemiczne, zestalanie, spalanie. Spalarnie odpadów niebezpiecznych. Metody układy oczyszczania spalin. Zagospodarowanie odpadów medycznych.
 
Materiały:
 

Informacje dla studentów dot. Ćwiczeń Laboratoryjnych:

powrót na górę


Inżynieria środowiska


Prowadzący zajęcia 2021/2022: dr inż. Aleksandra Pieczyńska

Formy i semestr zajęć: Wykład 30 godz.; Ćwiczenia audytoryjne 15 godz.; Ćwiczenia Laboratoryjne 30 godz., III rok I stopień, 5 semestr (zimowy)

Treści programowe:

Problematyka wykładu: Zasady zielonej chemii i zielonej inżynierii. Rodzaje i źródła zanieczyszczeń wód, gleby i powietrza. Wybrane urządzenia stosowane w procesach uzdatniania wody. Parametry wody. Technologie oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Metody zagospodarowania osadów ściekowych. Klasyfikacja metod remediacji gruntu. Fizyko-chemiczne metody rekultywacji gleb. Termiczne metody remediacji gruntu. Metody odpylania powietrza. Odpylanie suche. Odpylanie mokre. Kontrola emisji odorów. Kontrola emisji NOx. Usuwanie NOx ze spalin. Odsiarczanie spalin. Ochrona powietrza poprzez odsiarczanie paliw kopalnych. Kontrola emisji CO2.Fotokatalityczne metody oczyszczania powietrza.
Ćwiczenia audytoryjne i laboratoryjne: Twardość, zasadowość, pH wód naturalnych, Parametry tlenowe w ocenie jakości wód i ścieków. Wyznaczanie ładunków zanieczyszczeń. Mechaniczne oczyszczanie ścieków; Natlenianie wody i ścieków; Fizyczno - chemiczne badanie kompostu. Odżelazianie wody. Zastosowanie sorpcji oraz dekarbonizacji. Wycieczka do wybranego zakładu pracy.

Materiały:

 

Nanocząstki w medycynie, kosmetologii, biotechnologii i ochronie środowiska


Prowadzący zajęcia 2021/2022: dr hab. Dagmara Jacewicz, prof. Uczelni, dr inż. Beata Bajorowicz, dr inż. Anna Malankowska

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz.; Ćwiczenia Laboratoryjne 15 godz., III rok I stopień, 5 semestr

Treści programowe:

Metody otrzymywania i właściwości plazmonowe nanocząstek złota. Nanocząstki wykorzystywane jako nośniki leków. Nanonośniki substancji aktywnych w kosmetykach. Zastosowanie nanocząstek w diagnostyce medycznej. Wykorzystanie ekstraktów roślinnych do produkcji nanocząstek złota i srebra. Nanocząstki a ogniwa słoneczne. Otrzymywanie i zastosowania nanocząstek tlenku grafenu. Otrzymywanie i zastosowania nanocząstek ditlenku tytanu. Nanocząstki w technologiach ochrony środowiska (procesu uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i oczyszczania powietrza).

Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych: Otrzymywanie i charakterystyka roztworów koloidalnych złota, srebra i miedzi. Wytworzenie emulsji kosmetycznej zawierającej nanocząstki srebra. Otrzymywanie nanocząstek półprzewodników. Wytworzenie ogniw nanokrystalicznych w oparciu o wytworzone półprzewodniki.

 
Materiały:
 

Wykłady rok akademicki 2021/2022: Harmonogram wykładów

Wykład 1; Wykład 2; Wykład 3; Wykład 4; Wykład 5; Wykład 6; Wykład 7

Ćwiczenia laboratoryjne: harmonogram ćwiczeń 2021

Regulamin laboratorium

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych:

 • Ćwiczenie 1. Układy mikroemulsyjne jako środowisko reakcji na przykładzie otrzymywania nanocząstek srebra
 • Ćwiczenie 2. Zastosowanie ekstraktów z roślin, owoców i warzyw do syntezy nanocząstek metali i otrzymywanie kremów z dodatkiem srebra
 • Ćwiczenie 3. Otrzymywanie i charakterystyka kropek kwantowych
 • Ćwiczenie 4. Detekcja melaminy oraz cysteiny z wykorzystaniem nanocząstek srebra

powrót na górę

Procesy jednostkowe w inżynierii środowiska


Prowadzący zajęcia : dr inż. Aleksandra Fabiańska, dr inż. Joanna Reszczyńska

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 30 godz., I rok II stopień, 2 semestr (letni)
                                     Wykład  9 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 18 godz., I rok II stopień niestac., 2 semestr (letni)

Treści programowe:

Pojęcie procesu jednostkowego, schematy ideowe i zasady technologiczne, bilans masowy i energetyczny procesu. Szczegółowe omówienie takich procesów jednostkowych jak: chlorowanie, ozonowanie, metody zaawansowanego utleniania (metoda Fentona, zaawansowane utlenianie w wodzie pod- i nadkrytycznej, metody fotochemiczne i elektrochemiczne), wymiana jonowa, procesy membranowe, procesy biochemiczne (tlenowe i beztlenowe, nitryfikacja, denitryfikacja i inne). Poznanie mechanizmu oraz wpływ parametrów pracy na skuteczność wybranych procesów jednostkowych. Zastosowanie poszczególnych procesów jednostkowych w oczyszczaniu ścieków, uzdatnianiu wody i remediacji gleb. 
 
Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych: Przykłady procesów technologicznych stosowanych w inżynierii środowiska. Wykonanie ćwiczeń symulujących przebieg wybranych procesów jednostkowych stosowanych do oczyszczania ścieków (metody biologiczno-chemiczne) uzdatniana wody tj chlorowanie , ozonowanie, wymiana jonowa, koagulacja, odwrócona osmoza. Poznanie mechanizmu badanego procesu jednostkowego. Badanie wpływu jakości surowca oraz wybranych parametrów pracy na jego efektywność. Optymalizacja skuteczności procesu w oparciu o uzyskane rezultaty. Omówienie i dyskusja wyników w oparciu o samodzielny przegląd literatury. Wycieczka do wybranego zakładu pracy.
 

Materiały:

 • Harmonogram zajęć laboratoryjnych

 

 • ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE

 

 • Ćwiczenie 1. Oczyszczanie wody metodą odwróconej osmozy.
 • Ćwiczenie 2. Usuwanie twardości wapniowej w procesie wymiany jonowej.
 • Ćwiczenie 3. Usuwanie związków fosforu w procesie koagulacji objętościowej.
 • Ćwiczenie 4. Zaawansowane metody usuwania zanieczyszczeń organicznych.
 • Ćwiczenie 5. Dekarbonizacja wody.
 • Ćwiczenie 6. Natlenianie wody i ścieków.

 

powrót na górę


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Drzeżdżon
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Bielicka-Giełdoń
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 11 października 2021 roku, 21:32