Skład Osobowy | Wydział Chemii

Skład Osobowy

Kierownik Katedry

Profesorowie zwyczajni

Profesorowie nadzwyczajni UG

Adiunkci

Pracownicy techniczni