Ćwiczenie 4 | Wydział Chemii

Ćwiczenie 4

Celem ćwiczenia jest opanowanie umiejętności posługiwania się najprostszymi edytorami tekstu dostępnymi w systemach unixowych: vigedit

 

Wprowadzenie

W edytorze vi mamy dwa tryby pracy: tryb komendtryb edycji. Po uruchomieniu edytora vi jesteśmy w trybie komend, w którym możemy wydawać różne polecenia dla edytora. Przejście z trybu komend do trybu edycji następuje przez naciśnięcie klawisza i. W trybie edycji mamy możliwość pisania i usuwania tekstu. Przejście z trybu edycji do trybu komend następuje przez naciśnięcie klawisza Esc. Poniżej kilka przykładowych komend

Poruszanie się po tekście (w trybie komend):

0 – przejście na początek bieżącej linii,

$ –przejście na koniec bieżącej linii,

G – przejście do ostatniej linii,

1G – przejście do pierwszej linii,

nG –przejście do linii o numerze n.

 

Usuwanie fragmentów tekstu (w trybie komend):

x – usunięcie znaku, na którym stoi kursor

X – usunięcie znaku poprzedzającego kursor,

r – zastąpienie znaku, na którym znajduje się kursor,

dd – usunięcie bieżącej linii,

d$ – usunięcie znaków od bieżącego położenia kursora aż do końca bieżącej linii włącznie,

dG – usunięcie wszystkich linii od bieżącej do końca pliku,

d1G – usunięcie wszystkich linii od bieżącej do początku pliku,

 

Wyszukiwanie i zastępowanie:

/wzorzec –szukanie wzorca w kierunku końca pliku,

?wzorzec – szukanie wzorca w kierunku początku pliku,

n lub / –szukanie następnego wystąpienia,

 

Wyjście z vi (w trybie komend):

ZZ lub :x – wyjście z edytora z zapisaniem dokonanych zmian,

:w – zapis zmian bez wychodzenia z edytora,

:q! –wyjście z edytor bez zapisywania zmian.

 

Zaloguj się do Google i na swoim dysku Google utwórz katalog Ćwiczenie4

edytor vi

UWAGA! Podczas wykonywania zadań zwróć uwagę na to, aby polecenia wpisywać w terminalu (np. vi, more, grep, czy scp), a komendy edytora vi wpisywać wewnątrz edytora - w trybie komend np. :r, :wq lub w trybie pisania/edycji np. dd, x, 0.

1. Uruchom w terminalu edytor vi jednocześnie tworząc w nim nowy plik first.txt:

Polecenie: vi first.txt

2. Przejdź do trybu pisania (aby to zrobić naciśnij klawisz i z klawiatury) i wprowadź do pliku poniższy tekst:

 

I was down at the New Amsterdam

staring at this yellow haired girl

Mr. Jones strikes up a conversation

with this black haired flamenco dancer

She dances while his father plays guitar

 

po zakończeniu pisania zapisz plik first.txt w swoim katalogu domowym i zakończ działanie edytora vi wykonując poniższą komendę:

<Esc> :wq <Enter> (Uwaga! <Esc> oraz <Enter> oznacza wciśnięcie przycisku odpowiednio Esc i Enter).

Następnie zapisz plik first.txt w katalogu Ćwiczenie4 na swoim dysku Google.

 

3. Skopiuj do swojego katalogu domowego plik second.txt znajdujący się w katalogu /big/ETO/cw4

 

Polecenie: scp testowy@eto01:/big/ETO/cw4/second.txt .

4. Połącz plik first.txt z plikiem second.txt i nazwij go amsterdam.txt.

W tym celu musisz otworzyć plik first.txt (komenda: vi first.txt) ustawić kursor na początku ostatniej linii wprowadzonego tekstu w pliku first.txt i wydać komendę

:r second.txt

Następnie, w celu zapisania pliku z nową nazwą, w trybie komend napisz

:wq! amsterdam.txt

Plik amsterdam.txt prześlij na swój dysk Google do katalogu Ćwiczenie4.

5. Stosując polecenie more wyprowadź na ekran monitora zawartość pliku amsterdam.txt. Wciskając <Enter> przejrzyj do końca cały plik.

 

Polecenie: more amsterdam.txt

 

6. Użyj polecenia grep do wyszukiwania w pliku amsterdam.txt wszystkich linii zawierających słowo Jones (pisane wielką literą).

 

Polecenie: grep 'Jones' amsterdam.txt

Polecenie: grep 'Jones' amsterdam.txt > jones.txt

 

Przyjrzyj się i zastanów czym różnią się te dwa polecenia (co znajduje się wewnątrz pliku jones.txt - otwórz go przy pomocy vi).

Plik jones.txt prześlij na swój dysk Google do katalogu Ćwiczenie4.

 

7. Otwórz ponownie plik amsterdam.txt

- zastosuj wyszukiwanie słowa Jones wykorzystując komendę / (wpisz: /Jones)

- kontynuuj wyszukiwanie wciskając n

- zmień kierunek wyszukiwania wciskając N

 

8. Przejdź na koniec pliku amsterdam.txt komendą G (Shift+g).

-zastosuj wyszukiwanie słowa Jones wykorzystując komendę /

-kontynuuj wyszukiwanie wciskając n

- zmień kierunek wyszukiwania wciskając N

 

9. Powtórz wyszukiwanie słowa Jones (w dowolnym kierunku) zastępując jednocześnie każde odnalezione słowo Jones słowem Stone

(w trybie komend wpisz R (Shift+r) uruchomi się zastępowanie).

 

Na przykład można to zrobić w ten sposób:

1) wyszukujemy słowo Jones (jak to zrobić: patrz punkt 7 i 8);

2) wciskamy R i wpisujemy Stone;

3) wciskamy <Esc>n, które znajduje kolejne słowo Jones, więc znowu wciskamy R itd. (czyli wpisujemy: Stone, <Esc>, n...itd).

 

Zmieniony w ten sposób plik zapisz jako  amsterdam_mod1.txt  (bez opuszczania edytora: wykonaj komendę :w)

 

Plik amsterdam_mod1.txt prześlij na swój dysk Google do katalogu Ćwiczenie4.

 

10. Samodzielnie wypróbuj komendę cw (użyj jej zamiast R) i zamień teraz słowo Stone na Malone.

Następnie zapisz i zamknij plik jako amsterdam_mod2.txtprześlij na swój dysk Google do katalogu Ćwiczenie4.

 

11. Otwórz w edytorze vi ponownie amsterdam.txt

-wypróbuj działanie komend umożliwiających szybkie przewijanie tekstu (G, 1G, Ctrl-f, Ctrl-b, 0, $)

- wypróbuj działanie komend vi umożliwiających kasowanie znaku (x), słowa (dw), linii (dd), fragmentu linii (d$), oraz innych (dG, d1G). Następnie zamknij vi bez zapisu (komendą :q!) i otwórz ponownie plik amsterdam.txt.

-sprawdź jak zmieni się działanie komend x, dd, dw jeżeli poprzedzisz je liczbą, np. 3x, 4dd, itp.

 

12. Zamknij edytor vi.

gedit

 1. Utwórz nowy plik tekstowy powazny.txt używając edytora gedit

Polecenie: gedit powazny.txt

Otworzy się osobne okno programu gedit. Na belce okna programu znajdują się: nazwa i ścieżka dostępu do edytowanego pliku oraz nazwa edytora. Poniżej dostępne są przyciski dla najczęściej wykonywanych operacji. W środkowej części ekranu znajduje się pole edycji tekstu, zaś na samym dole okna są umieszczone informacje o tym w której linii i kolumnie tekstu znajduje się kursor oraz czy aktywny jest tryb wstawiania (WST) tekstu.
Większość operacji podczas edycji tekstu można wykonać wybierając odpowiednią opcje z menu, wciskając przycisk lub korzystając z dostępnych skrótów klawiszowych które wypisane są w menu. Dostępny jest też w miarę przyjazny system pomocy.
Zobacz, co oferuje program, jak się po nim poruszać i jak z niego wyjść.

2. Wpisz w swoim nowym pliku następujący tekst:

 

Szanowny Panie Profesorze,

uprzejmie prosze o zezwolenie mi na przystapienie

do dodatkowego kolokwium na cwiczeniach audytoryjnych.

Prosbe swoja motywuje tym, ze dostalem tylko 4+

a nie 5, jak wszyscy moi koledzy.

Z powazaniem

(Imie i Nazwisko)

(przed "Z powazaniem" i przed podpisem znajdują się dokładnie dwa tabulatory w każdej z tych linii).

Zapisz plik. Przy zamykaniu okna gedit zapyta, czy zapisać wprowadzone zmiany, my oczywiście chcemy to zrobić.

Plik powazny.txt prześlij na swój dysk Google do katalogu Ćwiczenie4

 

3. Otwórz ponownie plik powazny.txt, a następnie skopiuj dwie linijki z uzasadnieniem prośby cztery razy.

Żeby to zrobić, można np. obydwie linijki zaznaczyć, skopiowaćwkleić. Zaznaczać tekst można korzystając z myszy albo strzałek przy wciśniętym klawiszu Shift. Używając opcji "Zapisz jako" zapisz zmodyfikowany plik jako powazny_mod1.txt i zakończ jego edycję.

Plik powazny_mod1.txt prześlij na swój dysk Google do katalogu Ćwiczenie4

4. Otwórz ponownie do edycji plik powazny.txt

 1. Dopisz do pliku powazny.txt zawartość pliku amsterdam.txt

Jak to zrobić? Podczas edycji pliku powazny.txt w edytorze gedit otwórz plik amsterdam.txt (skorzystaj z menu Plik/Otwórz) - plik pojawi się w drugim panelu). Zaznacz cały tekst z pliku amsterdam.txt i skopiuj go do panelu z plikiem powazny.txt

 1. Zmieniony plik zapisz jako powazny_mod2.txt i opuść gedit. Plik powazny_mod2.txt prześlij na swój dysk Google do katalogu Ćwiczenie4

 

Teraz na twoim dysku w katalogu Cwiczenie4 powinno znajdować się osiem różnych plików. Sprawdź czy tak jest, jeśli tak – udostępnij prowadzącemu cały katalog Ćwiczenie4.

Podsumowanie ćwiczenia

 1. Wymagane umiejętności (obydwa edytory):

  1. utworzyć nowy plik tekstowy

  2. otworzyć istniejący plik tekstowy

  3. zapisać plik tekstowy pod inną nazwą

  4. usunąć kilka linii tekstu na raz

  5. powielić dowolną część tekstu

  6. przejść cały ekran "w górę" lub "w dół" używając odpowiedniej kombinacji klawiszy (przemieszczanie się po jednym wierszu nie jest tu właściwe)

  7. odnaleźć dowolne słowo w edytowanym tekście

 2. Problemy i zagadnienia:

  1. Co to jest oprogramowanie typu Open Source?

  2. Czy proponowane w ćwiczeniach teksty naprawdę trzeba przepisywać literka po literce? Nie ma innego sposobu, aby "umieścić je" w którymś z edytorów?

  3. Czy można odnaleźć w tekście jakieś słowo, jeżeli nie jesteśmy pewni jego pisowni? Nie wiemy np. czy pisze się "naturally", czy "naturaly". Jak można sobie wtedy poradzić?

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Magdalena Ślusarz
Treść wprowadzona przez: Magdalena Ślusarz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 23 października 2014 roku, 8:53