fbpx Publikacje | Wydział Chemii

Publikacje | Wydział Chemii

Publikacje

2017

2. K. Kral, T. Bieg, A. Kudelko, A. BarabaśA. Dąbrowska, Ilona Wandzik, New N-substituted hydrazones, derivatives of uridyl aldehydeNucleosides, Nucleotides and Nucleic Acids, 36, 2017, 159-163, (IF=0,894 w 2014).

2016

1. A. Barabaś, J. Kira, G. Wawrzyniak, A. DąbrowskaSpectrophotometric and AM1d studies of the equilibria between the oxidovanadium(IV) and four isomers of n-propyl-3-azido-2,3-dideoxy-D-hexopyranosides in aqueous solutionJournal of Coordination Chemistry, 69, 2016, 3480-3490, (IF=2,224 w 2013).

2. A. S. El-Tabl, M. M. Abd El-wahed, S. E. Abd-El Razek, A. Dabrowska, S. M. El- Gamasy, Antibacterial evaluation of ethoxy-oxime Schiff base ligand and its metal complexes, Asian Journal of Science and Technology, 07, 2016, 3167-3180, (IF=6,315 w 2016).

3. A. BarabaśG. Wawrzyniak, A. Dąbrowska, Miareczkowanie spektropehametryczne jako metoda wyznaczania kwasowości pochodnych sacharydów, Materiały konferencyjne, poster, tom I, s.174-175, Ogólnopolskie sympozjum Nauka i Przemysł – Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, ISBN 978-83-945225-1-3, Lublin, Polska.

4. A. BarabaśJ. Kira, G. Jaworski, G. Wawrzyniak, A. Dąbrowska, Spektroskopowe badania kwasów uronowych pod względem właściwości kompleksujących jony Co(II), Materiały konferencyjne, poster, s.,69-71, IV Ogólnopolskie Sympozjum: „Nauka i przemysł – lubelskie spotkania studenckie”, ISBN 978-83-939465-8-7, Lublin, Polska.

5. A. BarabaśG. WawrzyniakA. DąbrowskaSpektroskopowe badania wybranych kwasów uronowych pod względem właściwości kompleksujących jony Cu(II) i Ni(II) oraz ich modele strukturalne, Materiały konferencyjne, komunikat ustny, s.171-173, Ogólnopolskie sympozjum Nauka i Przemysł – Metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości, ISBN 978-83-945225-1-3 , Lublin, Polska.

 

2014

1. A. Barabaś, J. Piosik, G. Gołuński, A. Kawecka, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Ocena aktywności biologicznej serii 3-azydowych izomerów monosacharydów, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, s.207-2015, ISBN: 978-83-232-2803-5, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

2. A. Barabaś, A. Chylewska, G. Wawrzyniak, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Wpływ konfiguracji podstawnika azydowego na właściwości fizyko-chemiczne wodnych roztworów 3-azydowych pochodnych sacharydów, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, s.207-2015, ISBN: 978-83-232-2803-5, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

3. A. Barabaś, J. Kira, G. Romanowski, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, 3-azydo-2,3-dodeoksy-D-heksopiranozydy n-propylu jako ligandy w reakcjach kompleksowania jonów VO2+. Rozważania teoretyczne, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, s.207-2015, ISBN: 978-83-232-2803-5, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań.

4. A. Kawecka, A. Chylewska, G. Wawrzyniak, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Produkty reakcji n-heksanolu z pochodnymi 3-azydosacharydów,  Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, ISBN: 978-83-232-2803-5, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań.

5. M. Ogryzek, A. Chylewska, K. Turecka, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, M. Makowski, Analiza zależności struktura – aktywność biologiczna nowej grupy związków stanowiących połączenia koordynacyjne jonu Fe(II) z wybranymi pochodnymi pirazyny, Na pograniczu chemii i biologii, tom XXXIII, s.207-2015, ISBN: 978-83-232-2803-5, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.

6. A. Barabaś, A. Kawecka, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Determination of pKa values of anomers of the methyl glycosides of 3-amino sugars derivatives, XXXVIII Ogólnopolska Szkoła Chemii: Publikacje Pokonferencyjne, s.5–13; Wrocław 2014, Polska, ISBN 978-83-940251-0-6.

7. A. Chylewska, M. Ogryzek, R. Hałasa, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, M. Makowski, Coordination mode and reactivity of nickel(II) with vitamin B6, Journal of Coordination Chemistry, 67(17):2885-2897, 2014.

 

2013

1. A. Chylewska, K. Turecka, A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, Synthesis, physicochemical characterization and antimicrobial activity of Co(III) complexes with diamine chelate ligands, IJAPBC, 2(3):454-464, 2013.

2. A. Dąbrowska, G. Romanowski, A. Barabaś, A. Kawecka, A. Chylewska, L. Chmurzyński, Spektroskopia NMR jako metoda określenia struktury anomerów 3-amino-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydów etylu, Na pograniczu chemii i biologii, XXXI: 161-166, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ISBN 978-83-232-2683-3.

3. A. Chylewska, K. Turecka, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Aktywność mikrobiologiczna jednordzeniowych połączeń koordynacyjnych Cu(II) z witaminą B6, Na pograniczu chemii i biologii, XXXI: 179-184, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ISBN 978-83-232-2683-3.

4. M. Ogryzek, K. Turecka, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, A. Chylewska, Rola połączeń koordynacyjnych Ru(III) z pochodnymi pirazyny w przetrwaniu bakterii i grzybów, Na pograniczu chemii i biologii, XXXI: 185-190, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ISBN 978-83-232-2683-3.

5. A. Chylewska, A. Sikorski, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński,  Potassium trans-[bis(oxalato)diaquacobaltate(II)] tetrahydrate: synthesis, structure, potentiometric and thermal studies, Central European Journal of Chemistry, 11(1):8-15, 2013. (IF 1,053, cytowanie: 0)

6. P. Zięba, S. Nakonieczna, A. Cirocka, D. Zarzeczańska, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Wpływ położenia grupy izobutoksylowej na właściwości spektralne i kwasowość pochodnych kwasów boronowych, Na pograniczu chemii i biologii, XXXI: 217-223, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013, ISBN 978-83-232-2683-3.

 

2012

1. A. Chylewska, K. Turecka, R. Hałasa, A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, Struktura kompleksów niklu(II) z witaminą B6 a ich aktywność antybakteryjna, Na pograniczu chemii i biologii, XXIX: 173-178, 2012, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978-83-232-2506-5.

2. A. Chylewska, D. Zarzeczańska, A. Dąbrowska, K. Turecka, R. Hałasa, W. Werel, L. Chmurzyński, Właściwości kompleksotwórcze wybranych N,N-donorowych ligandów chylatowych względem Ru(III) i aktywność mikrobiologiczna uzyskanych połączeń, Na pograniczu chemii i biologii, XXIX: 179-185, 2012, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978-83-232-2506-5.

3. A. Barabaś, A. Kawecka, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Właściwości kwasowo-zasadowe 3-azydo-2,3-dideoksy-D-heksopiranozydów metylu, Na pograniczu chemii i biologii, XXIX: 261-266, 2012, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978-83-232-2506-5.

4. A. Kawecka, A. Barabaś, A. Chylewska, L. Chmurzyński, A. Dąbrowska, Spinowo znakowane pochodne węglowodanów, Na pograniczu chemii i biologii, XXIX: 291-297, 2012, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978-83-232-2506-5.

 

2011

1. A. Chylewska, K. Turecka, A. Dąbrowska, W. Werel, L. Chmurzyński, Aktywność bójcza połączeń koordynacyjnych kobaltu(III) z N,N’-donorowymi ligandami organicznymi, Na pograniczu biologii i chemii, XXVII: 13–17; 2011, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN 978-83-232-2368-9.

2. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Kinetic studies of aquation for oxalate in [Cr(C2O4)2(L–L)]- and [Cr(C2O4)(L–L)(H2O)2]+ induced by Fe3+; J. Coord. Chem. 64(16), 2834–2847, 2011.

3. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Stopped-Flow Spectrophotometric Study of the Kinetics and Mechanism of CO2 Uptake by cis-[Cr(C2O4)(BaraNH2)(OH2)2]+ Cation and the Acid-Catalyzed Decomposition of cis-[Cr(C2O4)(BaraNH2)OCO2] Anion in Aqueous Solution; Molecules, 16: 7746-7761, 2011.

 

2010

1. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, D. Wyrzykowski, J. Pranczk, M. Woźniak, J. Kubasik-Juraniec, N. Knap, K. Siedlecka, A. J. Neuwelt, L. Chmurzyński, A novel biosensor for evaluation of apoptotic or necrotic effects of nitrogen dioxide during acute pancreatitis in rat, Sensors 10(1): 280–291, 2010.

2. D. Jacewicz, J. Pranczk, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Kinetic studies of acid-catalyzed hydrolysis of the cis-[Cr(oxalate)(pyridoxamine)CO3]- coordination anion, React. Kinet. Mech. Cat. 100(1): 11–20, 2010.

 

2008

1. A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Chylewska, M. Szkatuła, N. Knap, J. Kubasik-Juraniec, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Nitric dioxide as a biologically important radical and its role in the molecular mechanism of pancreatic inflammation, Curr. Pharm. Anal. 4(3):183–196, 2008.

2. D. Jacewicz, M. Szkatuła, A. Chylewska, A. Dąbrowska, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Coordinate cis-[Cr(C2O4)(pm)(OH2)2]+ cation as molecular biosensor of pyruvate’s protective activity against hydrogen peroxide mediated cytotoxity, Sensors 8(8): 4487–4504, 2008.

3. D. Jacewicz, A. Chylewska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Kinetics and the mechanism of formation and acid–catalyzed decomposition of [Co(NH3)4CO3]+  complex cation in aqueous solution, Z. Anorg. Allg. Chem. 634(1): 137–141, 2008.

4. A. Dąbrowska, M. Makowski, D. Jacewicz, A. Chylewska, L. Chmurzyński,  Determination of protolytic equilibria for methyl 3-azido-6-iodo-2,3,6-trideoxy-a-d-arabino-hexopyranoside by ab initio and spectrophotometric methods, J. Mol. Struct. 892(1-3): 140–145, 2008.

 

2007

1. A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Chylewska, A. Wojtczak, L. Chmurzyński, Crystal structure of ethyl 3-azido-2,3-dideoxy-d-arabino-hexopyranoside anomers, Carbohyd. Res. 342(11):1450–1455; 2007.

2. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Łapińska, L. Chmurzyński, Acid-catalysed hydrolysis of cis-[Cr(C2O4)(AaraNH2)(OH2)(OSO2)]- (where AaraNH2 denotes methyl 3-amino-2,3-dideoxy-a-d-arabino-hexopyranoside), Transit. Metal Chem. 32(8):1030–1034; 2007.

3. D. Jacewicz, A. Chylewska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Stopped-flow spectrophotometric study on the reaction between carbon dioxide and [Co(NH3)4(H2O)2]3+ ion in aqueous solution, Z. Anorg. Allg. Chem. 633(9):1493–1499; 2007.

4. A. Chylewska, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Determination of acidity constant of [Cr(en)2(OH)(H2O)]S2O6 using spectrophotometric and potentiometric techniques, Chemical Products in Agriculture and Environment, Chemistry for Agriculture, 8: 32–37; 2007, Ed. H. Górecki, Z. Dobrzański, P. Kafarski, Czech-Pol Trade; Jesenik, Czech Republic, ISBN 80-254-1047-1.

5. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Chylewska, M. Szkatuła, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Nitrogen dioxide a key player in cellular nitrosative stress leading to development of  necrotic type of acute of acute pancreatitis, Chemical Products in Agriculture and Environment, Chemistry for Agriculture, 8: 94–101, 2007, Ed. H. Górecki, Z. Dobrzański, P. Kafarski, Jesenik, Czech Republic, ISBN 80-254-1047-1.

6. M. Szkatuła, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, K. Siedlecka, R. Januszewski, L. Chmurzyński, M. Woźniak, Pivotal role of neuronal nitric oxide synthase in mechanism of action of 2-methoxyestradiol in osteosarcoma 143B cells, Proceedings for Progress in Biomedical Science, p.4–10; 2007, 10th Polish-Japanese Free Radical Forum, Medical University of Gdańsk, Poland, ISBN 978-83-60253-27-4.

7. D. Jacewicz, A. Chylewska, A. Dąbrowska, M. Woźniak, M. Szkatuła, L. Chmurzyński, Detection of nitrogen dioxide (·NO2) in biological material, Proceedings for Progress in Biomedical Science, p. 26–34; 2007, 10th Polish-Japanese Free Radical Forum, Medical University of Gdańsk, Poland, ISBN 978-83-60253-27-4.

 

2006

1. D. Jacewicz, A. Łapińska, A. Dąbrowska, A. Figarski, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Reactions of .NO2 with chromium(III) complexes with histamine and pyridoxamine ligands studied by the stopped-flow technique, Anal. Biochem. 350(2):256–262; 2006.

2. D. Jacewicz, A. Łapińska, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, A stopped-flow study on the kinetics and mechanism of CO2 uptake by the cis-[Cr(1,10-phen)2(OH2)2]3+ complex ion, Transit. Metal Chem. 31(1):111–117; 2006. (IF 0,918, cytowanie: 2)

3. D. Jacewicz, , A. Dąbrowska, A. Łapińska, L. Chmurzyński, Acid-catalyzed hydrolysis of the cis-[Cr(1,10-phenanthroline)2(O2CO)]+ ion studied by the u.v.-vis stopped-flow method, Transit. Metal Chem. 31(5):575–579; 2006.

4. D. Jacewicz, A. Łapińska, A. Dąbrowska, A. Figarski, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Stopped-flow study of H+ induced CO2 release from a non-peptide analogue of decarboxylase-substrate mimicking cis-[Cr(C2O4)(AaraNH2)(O2CO)]-, Transit. Metal Chem. 31(8):1045–1051; 2006.

5. A. Chylewska, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Reakcja wychwytu tlenku azotu(IV) – indywiduum odpowiedzialnego za nitrozacyjny stres komórkowy, Na pograniczu biologii i chemii, XVI: 99–103; 2006, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN: 83-232-1730-0.

6. A. Chylewska, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, , L. Chmurzyński, Detection of nitrogen dioxied by complex ion of Cr(III) using the stopped-flow technique, Chemistry and Biochemistry in the Agricultural Production, Environment Protection, Human and Animal Health, Chemistry for Agriculture, 7: 1013–1017; 2006, Ed. H. Górecki, Z. Dobrzański, P. Kafarski, Czech-Pol Trade, ISBN 80-239-7759-8.

 

2005

1. A. Łapińska, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, Badania kinetyczne reakcji wychwytu rodnika NO2 generowanego z cytozoli komórek trzustkowych szczurów z ostrym zapaleniem trzustki indukowanym l-argininą. Ochronna rola 4-OH TEMPO, Na pograniczu biologii i chemii, XIII: 83–90; 2005, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN: 83-232-1625-8.

2. A. Dąbrowska, D. Jacewicz, J. Makowska, M. Makowski, L. Chmurzyński,  Ab initio study of the energetics of protonation and deprotonation of the methyl 3-amino-2,3-dideoxyhexopyranosides isomers, J. Mol. Struc–Theochem, 718(1-3):87–92; 2005.

3. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, I. Kolisz, L. Chmurzyński, A stopped-flow study on the kinetics and mechanism of CO2 uptake by chromium(III) complexes with histamine and pyridoxamine, Transit. Metal Chem. 30(2):209–216; 2005.

4. A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A, Łapińska, B. Banecki, A. Figarski, M. Szkatuła, J. Lehman, J. Krajewski, J. Kubasik-Juraniec, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Pivotal participation of nitrogen dioxide in l-arginine induced acute necrotizing pancreatitis; protective role of superoxide scavenger 4–OH TEMPO, Biochem. Bioph. Res. Co. 326(2):313–320; 2005.

5. A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Sikorski, L. Chmurzyński, Crystal structure of methyl 3-amino-2,3-dideoxy-b-d-arabino-hexopyranoside. Stabilization of the crystal lattice by a double network of N-H...O, O-H...N and O-H...O interactions, Carbohyd. Res. 340(13):2201–2205; 2005.

6. A. Dąbrowska, D. Jacewicz, M. Makowski, A. Kozak, M. Czaja, A. Nowacki, A. Wiśniewski, L. Chmurzyński, Determination of the protonation and deprotonation centres for isomers of methyl 3-azido-2,3-dideoxyhexopyranosides, J. Mol. Struc–Theochem 714(1):1–6; 2005.

7. D. Wyrzykowski, R. Kruszyński, Z Warnke, G. WawrzyniakStructural and phisicochemical characteristics of tetrabutylammonium tatrahalogenoferrates(III), Annals of Polish Chemical Society, 1, 714-718 (2005), ISBN 8389936127.

 

2004

1. A. Dąbrowska, A. Sikorski, D. Jacewicz, L. Chmurzyński, X-ray and conformational analysis of methyl 3-amino-2,3-dideoxy-a-d-arabino-hexopyranoside, Carbohyd. Res. 339(6):1195–1199; 2004.

2. D. Jacewicz, B. Banecki, A. Dąbrowska, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Kinetics and mechanisms of the CO2 and SO2 uptake by coordinate ion, cis-[Cr(C2O4)(L-L)(OH2)2]+ {(L-L) = methyl 3-amino-2,3-dideoxy-a-d-arabino-hexopyranoside} studied by stopped-flow spectrophotometry, Inorg. Chim. Acta 357(15):4467–4475; 2004.

3. B. Liberek, A. Dąbrowska, R. Frankowski, Z. Smiatacz, From tri-O-acetyl-d-glucal to (2R,3R,5R)-2,3-diazido-5-hydroxycyclohexanone oxime, J. Carbohyd. Chem. 23(6-7):417–434; 2004.

4. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Łapińska, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Wykorzystanie kompleksów chromu (III) do poszukiwania modelu biologicznego w badaniach kinetyki reakcji wychwytu ·NO2 wytwarzanego w komórkach organizmów żywych, Na pograniczu biologii i chemii, XI: 61–66; 2004, H. Koroniak, J. Barciszewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań, ISBN: 83-232-1494-8.

5. A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Łapińska, B. Banecki, A. Figarski, M. Szkatuła, J. Lehman, J. Krajewski, J. Kubasik-Juraniec, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Protective role of superoxide scavenger in l–arginine induced acute necrotizing pancreatitis, Proceedings for Progress in Biomedical Science, p.98–111; 2004, Medical University of Gdańsk, Poland, ISBN 83-87047-87-2.

6. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Łapińska, B. Banecki, A. Figarski,  M. Woźniak, L. Chmurzyński, SIN-1 As a direct source of nitrogen dioxide and its uptake investigation by chromium(III) complex with pyridoxamine, Proceedings for Progress in Biomedical Science, p.130–138; 2004, Medical University of Gdańsk, Poland, ISBN 83-87047-87-2.

7. A. Dąbrowska, D. Jacewicz, A. Łapińska, B. Banecki, A. Figarski, M. Szkatuła, J. Krajewski, J. Juraniec-Kubasik, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Nitrogen dioxide formation in acute necrotizing pancreatitis induced by l-arginine, Free Radicals Bio. Med. 37: S101–S101 Suppl. 1; 11th Annual Meeting of the Society-for-Free-Radical-Biology-and-Medicine, November 17-21, St Thomas, VI, 2004.

8. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, A. Łapińska, B. Banecki, M. Woźniak, L. Chmurzyński, Uptake of ˙NO2 generated from SIN–1 by chromium(III) complexes with histamine and pyridoxamine using the stopped–flow technique, Free Radicals Bio. Med. 37: S101–S101 Suppl. 1; 11th Annual Meeting of the Society-for-Free-Radical-Biology-and-Medicine, November 17-21, St Thomas, VI, 2004.

 

2003

1. D. Jacewicz, A. Dąbrowska, B. Banecki, M. Woźniak, L. Chmurzyński, New method of detection of the carbon dioxide evolution from pyruvate scavengig hydrogen peroxide, Acta Biochim. Pol. 50(66): 38–39 Suppl.1; 39th Meeting of the Polish Biochemical Society, September 16-20, Gdańsk, 2003.

2. A. Kozak, M. Czaja , M. Makowski, D. Jacewicz, A. Dąbrowska, L. Chmurzyński, A potentiometric study of aci-base properties of the (phenol-phenolate) systems in acetonitrile and (acetonitryl + cyclohexane) solvent system, J. Chem. Thermodyn. 35(1):77–89; 2003.

3. Z. Warnke, D. Wyrzykowski, G. WawrzyniakSynthesis, Spectroscopic characteristics and conductometric investigation of new tetrachloro- and tetrabromoferrates(1-), Pol. J. Chem., 77, 1121-1129 (2003).

 

2002

1. A. Dąbrowska, A. Konitz, Z. Smiatacz, Synthesis, the crystal structure and high-resolution NMR spectroscopy of methyl 4-O-acetyl-3-azido-2,3,6-trideoxy-6-iodo-a-d-arabino-hexopyranoside, Carbohyd. Res, 337(2):175–181; 2002.

2. B. Liberek, A. Dąbrowska, R. Frankowski, M. Matuszewska, Z. Smiatacz, The use of  tri-O-acetyl-d-glucal and d-galactal in the synthesis of 3-acetamido-2,3-dideoxyhexopyranoses and –hexopyranosides, Carbohyd. Res. 337(20):1803–1810; 2002.

 

2001

1. Z. Warnke, G. Wawrzyniak, D. Wyrzykowski, J. Kosmalski, Investigation of some tetrachloroferrates(III), Pol. J. Chem., 75, 759-763 (2001).

 

2000

1. A. Dąbrowska, P. Dokurno, A. Konitz, Z. Smiatacz, Synthesis, X-ray structure and high-resolution NMR spectrocopy of methyl 3-azido-2,3-dideoxy--d-arabino-hexopyranoside, Carbohyd. Res. 323(1-4):230–234; 2000.

 

1997

1. L. Chmurzyński, G. Wawrzyniak, Z. Warnke, Z. Pawlak, Direct determination of pKa values of cationic acids conjugated to heterocyclic amine N-oxides in polar aprotic and amphiprotic solvents, J. Heterocyclic Chem., 34, 215-219 (1997).

 

1996

1. L. Chmurzyński, E. Kaczmarczyk, M. Nesterowicz, G. Wawrzyniak, Z. Warnke, A potentiometric study on proton-transfer equilibria and cationic conjugation in pyridine N-oxide systems in acetone and methanol, Aust. J. Chem., 49, 931-942 (1996).

 

1994

1. Z. Warnke, G. Wawrzyniak, A study on interactions of trinuclear oxo-centred coordination compounds of iron(III) and chromium(III) with organic solvents, Pol. J. Chem., 68, 239-246 (1994).

2. G. Wawrzyniak, Z. Warnke, Ion-solvent interactions in systems: propylene carbonatenitromethane, Pol. J. Chem., 68, 817-823 (1994).

 

1993

1. Z. Warnke, G. Wawrzyniak, L. Chmurzyński, Interaction between trinuclear oxocentred coordination compounds of transition metals and organic solvents, J. Coord. Chem., 28, 271-278 (1993).

2. G. Wawrzyniak, Z. Warnke, L. Chmurzyński, A spectroscopic study of intermolecular interactions and of ion-solvent interactions in systems containing propylene carbonate, Spectroscopy Letters, 26 (1), 103-111 (1993).

 

1992

1. L. Chmurzyński, G. Wawrzyniak, Acid dissociation and cationic homoconjugation equilibria in benzonitrile solutions of perchlorates of pyridine N-oxide and its methyl-substituted derivatives, Pol. J. Chem., 66, 333-338 (1992).

2. G. Wawrzyniak, L. Chmurzyński, R. Korewa, Solvation of electrolytes in binary mixtures of non-aqueous solvents propylene carbonate – dioxane, Pol. J. Chem., 66, 175-183 (1992).

 

1991

1. G. Wawrzyniak, L. Chmurzyński, R. Korewa, Solvation of electrolytes in binary mixtures of non-aqueous solvents propylene carbonate-formamide, Pol. J. Chem., 65, 1689-1699 (1991).

2. G. Wawrzyniak, Solvation of electrolytes in binary systems of non-aqueous solvents propylene carbonate – dimethyl sulfoxide, Pol. J. Chem., 65, 1667-1678 (1991).

3. Z. Smiatacz, H. Myszka, A. Dąbrowska, Preparation of the 2-amino-d-galakto and d-talo-O-pyranosyl derivatives of l-serine, l-threonine, and l-tyrosine from corresponding 2-hydroxyimino-d-lyxo-hexopyranosyl derivatives, Bull. Pol. Acad. Scien. Chem. 39(2):105–111; 1991.

 

1985

1. G. Wawrzyniak, T. Jasiński, Solvation of electrolytes in a binary mixture of solvents propylene carbonate – mathanol, Pol. J. Chem., 59, 1181-1192 (1985).

 

1982

1. H. Smagowski, G. WawrzyniakThe use of tetraphenylarsonium salts for acidic strength determination of some nitrobenzoic acids in nitromethane, Pol. J.Chem., 56, 201-205 (1982).

 

1981

1. H. Smagowski, G. Wawrzyniak, Preparation and electrolytic properties of tetraphenylarsonium salts of nitrobenzoic acid in nitromethane and methanol, Pol. J. Chem., 55, 2193-2197 (1981).

 

 

powrót

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Aleksandra Dąbrowska
Treść wprowadzona przez: Aleksandra Dąbrowska
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 16 lutego 2017 roku, 22:15