Badania naukowe | Wydział Chemii

Tematyka badawcza

Tematyka badawcza realizowana w

PRACOWNI ODDZIAŁYWAŃ MIĘDZYCZĄSTECZKOWYCH

Makroskopowo, badania naukowe Pracowni Oddziaływań Międzycząsteczkowych mają charakter interdyscyplinarny stanowiąc pogranicze dyscyplin: chemia, farmacja i biotechnologia. Poruszane zagadnienia w opisie mikroskopowym łączą dziedziny chemii bionieorganicznej, strukturalnej, analitycznej i teoretycznej.  Prowadzone badania doświadczalne i teoretyczne mają na celu wyjaśnienie struktur  molekularnych, krystalicznych i/lub elektronowych, natury oddziaływań międzycząsteczkowych oraz poznanie właściwości spektroskopowych, kwasowo-zasadowych, redoks i elektrolitycznych związków o aktywności biologicznej (ligandy) i ich kompleksów z jonami metali przejściowych (III/II).

Wykonywane w zespole prace naukowe obejmują aspekty:

  • synteza, analiza struktur i właściwości fizykochemicznych następujących związków z zastosowaniem spektroskopii molekularnej: FT-IR , FT-Ramana, elektronowej UV-VIS, NMR,  IR, rentgenografii, potencjometrii;
  • projektowanie nowych materiałów krystalicznych, w tym związki organiczne stanowiące bioligandy oraz ich związki koordynacyjne jonów metali bloku d (w tym kationowe układy polimeryczne);
  • charakterystyka: bioligandów heterocyklicznych takich jak: pochodne pirazyny, antybiotyki oraz witaminy oraz ich komplesów z jonami metali bloku d; leków oraz toksyn nieorganicznych; nowych, nieplatynowych połączeń koordynacyjnych rutenu, osmu, irydu, miedzi, żelaza, niklu, kadmu, kobaltu o potencjalnym zastosowaniu jako chemioterapeutyki i/lub środki antybakteryjne/przeciwgrzybicze; nowych kompleksów wykorzystywanych w analityce: kationowe kompleksy polimeryczne stanowiące wskaźniki alkacymetryczne nowej generacji; dynamiki cząsteczek, a w tym teoretyczne badania struktur i widm oscylacyjnych z zastosowaniem metod obliczeniowych chemii kwantowej;
  • równowag konformacyjnych i równowag tworzenia kompleksów w roztworach wodnych;             
  • równowag kwasowo-zasadowych ligandów i ich kompleksów w roztworach wodnych i niewodnych;
  • doświadczalne i teoretyczne badania oddziaływań międzycząsteczkowych, w tym wiązań wodorowych tworzonych w małych układach (pochodne pirazyny/witamin/antybiotyków wykorzystywane jako ligandy) oraz w większych biomolekułach (łańcuchy boczne reszt aminokwasowych peptydów i białek);
  • wyodrębnianie ligandów z wybranymi metalami w stanie stałym;
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 27 października 2017 roku, 11:54