fbpx Pracownia dyplomowa | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Pracownia dyplomowa

Pracownia dyplomowa

Drodzy Studenci!

Zachęcamy do wykonywania prac dyplomowych w Pracowni Oddziaływań Międzycząsteczkowych działającej w ramach Katedry Chemii Bionieorganicznej. Zajmujemy się badaniem oddziaływań stabilizujących struktury związków o aktywności biologicznej. Naszym celem jest zbadanie sił, w oparciu o fizykę oddziaływań, które mają istotny wpływ na stabilizację i uporządkowanie molekuł. Przedmiotem badań są procesy takie jak: zwijanie białek, agregacja oraz asocjacja związków hydrofobowych, równowagi kwasowo-zasadowe oraz równowagi kompleksowania, czy otrzymywanie nowych, trwałych kompleksów posiadających aktywność przeciwdrobnoustrojową. Związki będące przedmiotem badań mają znaczenie biologiczne i znajdą zastosowanie w medycynie, przemyśle farmaceutycznym czy kosmetyce.

Badania wykonujemy przy wykorzystaniu metod teoretycznych (mechanika molekularna, dynamika molekularna, metody kwantowomechaniczne) oraz na drodze eksperymentalnej (synteza, magnetyczny rezonans jądrowy, potencjometria, konduktometria, spektroskopia UV-Vis, spektroskopia IR, woltamperometria, termograwimetria). Zawiązana przez nas współpraca z innymi ośrodkami naukowymi pozwala na jeszcze większy rozwój oraz zapewnia interdyscyplinarny charakter wykonywanych pod naszą opieką prac.

 

 

Prace dyplomowe zrealizowane w ostatnich latach:

2018/2019

Właściwości lipofilne w badanych pochodnych pirazyny - promotor: prof. dr hab. Mariusz Makowski

Synteza, analiza strukturalna związków koordynacyjnych Co(II/III) z 2-chloro-3-hydrazynopirazyną i badania ich oddziaływań z CT-DNA - promotor: dr Agnieszka Chylewska

Synteza, analiza strukturalna związków koordynacyjnych Co(II/III) z pirazyno-2-tiokarboskyamidem i badania ich oddziaływań z CT-DNA - promotor: dr Agnieszka Chylewska

 

2017/2018

Badania równowag tworzenia połączeń koordynacyjnych jonów Zn(II), Cd(II) i Cu(II) z amidowymi pochodnymi 1,4-diazyny metodą miareczkowania spektrofotometrycznego UV w środowisku metanolowym. - promotor: dr Agnieszka Chylewska

Charakterystyka właściwości kompleksotwórczych amidowych pochodnych pirazyny względem dwuwartościowych jonów Zn, Cd i Cu w etanolu za pomocą spektroskopii elektronowej - promotor: dr Agnieszka Chylewska

 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Agnieszka Chylewska
Treść wprowadzona przez: Agnieszka Chylewska
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 czerwca 2019 roku, 11:20