Przedmioty fakultatywne | Wydział Chemii

Przedmioty fakultatywne

  Nazwa
[semestr letni:L, semestr zimowy:Z]
Typ zajęć Liczba godzin Punkty ECTS Treści programowe Prowadzący
1 Podstawy genetyki molekularnej i inżynierii genetycznej [L]

wykład

seminarium

ćwiczenia laboratoryjne

30

30

60

2

3

5

Właściwości nośników informacji genetycznej; kod genetyczny i przepływ informacji genetycznej; mutacje; interakcje białka regulatorowe-DNA; interakcje białka regulatorowe-RNA; podstawowe narzędzia molekularne (wektory, polimerazy, ligazy, nukleazy oraz inne enzymy modyfikujące DNA); endonukleazy restrykcyjne i ich zastosowanie; techniki izolacji kwasów nukleinowych; procedury klonowania molekularnego; metody powielania DNA: PCR i Real-time PCR oraz alternatywne metody amplifikacji DNA (definicje, odmiany, modyfikacje, zastosowania); techniki sekwencjonowania kwasów nukleinowych; strategie sekwencjonowania i analizy genomów, Projekt Sekwencjonowania Genomu Ludzkiego; inżynieria genetyczna i biotechnologia molekularna (pojęcia, historia, osiągnięcia, perspektywy, zagrożenia); mikroorganizmy, zwierzęta i rośliny transgeniczne.

Dr hab. Piotr Skworon, prof. UG

Dr Agnieszka Żylicz-Stachula

Dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak

2 Podstawy biologii i patologii komórki eukariotycznej [L]

ćwiczenia audytoryjne

lub

wykład/seminarium

30

lub

15/15

2

Budowa komórki eukariotycznej; podstawy biologii zdrowej komórki eukariotycznej; mechanizmy naprawcze DNA; kontrola podziałów komórkowych; onkogeny i geny supresorowe (definicje, przykłady); podstawowe właściwości komórki nowotworo-wej; klasyfikacja nowotworów; linie komórkowe; rola bakterii w transformacji nowotworowej; czynniki mutagenne: związki kancerogenne, promieniowanie UV, promieniowanie gamma; dziedziczenie nowotworów; wybrane metody diagnostyczne w onkologii; personalizacja medycyny.

Dr Agnieszka Żylicz-Stachula
3 Biotechnologia w ochronie środowiska i zdrowia człowieka [Z] wykład 30 2

Biotechnologiczne aspekty ochrony zdrowia i środowiska człowieka, zaawansowane metody manipulacji DNA, ochrona bioróżnorodnosci, metody diagnostyki molekularnej, procedury immunologiczne, ELISA, wykorzystanie przeciwciał monoklonalnych, systemy diagnostyki oparte na bioluminescencji i biofluorescencji, metody diagnostyki DNA, w tym techniki hybrydyzacyjne, PCR, diagnostyka molekularna chorób genetycznych, leki biotechnologiczne o charakterze białkowym (hormony, enzymy, przeciwciała monoklonalne i rekombinantowe), antybiotyki, kwasy nukleinowe jako farmaceutyki, podstawy biotechnologii molekularnej szczepionek, bioremediacja i utylizacja biomasy, fitoremediacja, inżynieria genetyczna szlaków biodegradacji, transgeniczne rośliny i zwierzęta, odporność na czynniki biotyczne i abiotyczne, rośliny jako bioreaktory i jadalne szczepionki, bakteryjna stymulacja wzrostu roślin, insektycydy pochodzenia bakteryjnego, inżynieria biotoksyn, bakulowirusy jako narzędzia biokontroli.

Dr inż. Joanna Jeżewska-Frąckowiak

Dr Agnieszka Żylicz-Stachula

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Joanna Jeżewska-Frąckowiak
Treść wprowadzona przez: Joanna Jeżewska-Frąckowiak
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 28 stycznia 2014 roku, 21:00