Podstawy Endokrynologii i Immunologii | Wydział Chemii

Podstawy Endokrynologii i Immunologii

Semestr 3: W 30

Wykładowca: prof. dr hab. Zbigniew W. Maćkiewicz

Elementy chemii aminokwasów, peptydów, białek, lipidów i węglowodanów. Przestrzenna budowa białek (struktury: -pierwszo, -drugo, -trzecio i czwartorzędowe), zależności między strukturą, a funkcjami i działaniem związków biologicznie czynnych. Organizacja, budowa i specjalizacje komórek. Biochemia krwi. Błony - struktura, organizacja i funkcje.

Gruczoły wydzielania wewnętrznego. Hormony jako neuroprzekaźniki. Nerwowa i hormonalna regulacja przemian. Synteza i wydzielanie neuroprzekaźników. Występowanie i podział hormonów. Mechanizmy fizjologicznego działania hormonów. Przysadka mózgowa i jej hormony. Inne hormony: podwzgórza, tarczycy, regulujące przemiany wapniowe, kory nadnerczy, rdzenia nadnerczy. Hormony gonadalne oraz trzustkowe (cukrzyca) i żołądkowo-jelitowe. Hormony a nowotwory (ich wpływ na rozwój oraz hormonalne leczenie nowotworów). Witaminy i ich rola w organizmie. Enzymy oraz ich istotna rola w diagnostyce medycznej. Inhibitory. Immunoenzymatyczne testy oparte o hormony, Endokrynologia wieku starczego.

Historia rozwoju immunologii, Budowa i funkcje układu odpornościowego, antygeny, immunogenność. Triada neuro-endokryno-odpornościowa. Odporność wrodzona i nabyta, fagocytoza. Komórki układu odpornościowego. Immunologiczna odpowiedź humoralna i komórkowa. Budowa i kinetyka powstawania immunoglobulin, ich właściwości i klasyfikacja (immunoglobuliny (IgG, IgM, Iga, IgD, IgF), reakcje antygen-przeciwciało, Główny układ zgodności tkankowej (HLA), związek kompleksu HLA z chorobami i jego znaczenie w medycynie, glikoproteiny uczestniczące w prezentacji antygenów. Immunoregulacja, immunoterapia. Układ odpornościowy skóry. Nadwrażliwość i alergie.

Umiejętności i kompetencje: Posługiwanie się terminologią i nomenklaturą układu hormonalnego i odpornościowego; znajomość budowy, organizacja i podstawowe funkcje układu hormonalnego i odpornościowego.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Kamysz
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Kamysz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 grudnia 2016 roku, 12:59