Chemia i Fizykochemia Substancji Niebezpiecznych | Wydział Chemii

Chemia i Fizykochemia Substancji Niebezpiecznych

Semestr 3: W 30

Wykładowca: prof. dr hab. Zbigniew W. Maćkiewicz

Chemia szeroko wokół nas, trucizny w historii ludzkości, podstawowe wiadomości z toksykologii, współczesne kierunki rozwoju toksykologii i badania substancjach niebezpiecznych. Chemiczne i fizykochemiczne czynniki warunkujące toksyczność, niebezpieczne pierwiastki oraz nieorganiczne i organiczne związki chemiczne (substancje parzące, żrące i trujące - np. takie jak zasady nieorganiczne i organiczne, kwasy mineralne i sole, nawozy sztuczne). Niebezpieczne reakcje chemiczne. Nawozy mineralne i pestycydy stosowane w rolnictwie, ochronie roślin innych. Szkodliwe oddziaływanie promieniowania na organizmy żywe. Trucizny w grzybach i roślinach, w organizmach wodnych, trucizny pochodzenia zwierzęcego, środki chwastobójcze (herbicydy), owadobójcze (insektycydy) i gryzoniobójcze (rodentycydy), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, polichlorowane bifenyle, dioksyny. Toksykomanie: lekomania, narkomanizm, alkoholizm, trucizny a leki, leki psychotropowe i inne, chemia i biochemia ksenobiotyków, czynniki kancerogenne i nowotwory, substancje wywołujące alergie, trujące i niebezpieczne gazy, sposoby bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcją i utylizacją odpadów chemicznych. Obowiązujące przepisy, unormowania prawne i dokumenty związane z chemią niebezpiecznych i szkodliwych substancji, karty charakterystyki związków chemicznych, udzielanie pierwszej pomocy, wtórne usuwanie trucizny (hemodializa, hemoperfuzja, dializa), symbole, oznakowanie i transport substancji niebezpiecznych a także ich utylizacja.

Umiejętności i kompetencje: Elementarne posługiwanie się terminologią i nomenklaturą z toksykologii; w zależności od stężenia rozpoznawanie i ocenianie toksycznych, żrących, parzących, wywołujących alergie pierwiastków oraz związków chemicznych powszechnie występujących w naszym otoczeniu; zdolność i umiejętność szybkiego, skutecznego reagowania w wypadku kontaktu z substancjami żrącymi, trującymi niszczącymi; bezpiecznego postępowania z chemikaliami oraz selekcji i utylizacji odpadów chemicznych.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Elżbieta Kamysz
Treść wprowadzona przez: Elżbieta Kamysz
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 grudnia 2016 roku, 12:08