Prace doktorskie | Wydział Chemii

Prace doktorskie

Wszczęte przewody:

 

mgr Alan Puckowski „Analityka, sorpcja i ocena ekotoksyczna mieszanin wybranych farmaceutyków wterynaryjnych w środowisku wodnym

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Kopromotor: dr inż. Anna Białk-Bielińska

 

mgr Paulina Łukaszewicz „Badanie stabilności hydrolitycznej oraz ocena ryzyka występowania wybranych leków weterynaryjnych w glebach rolniczych

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

mgr Katarzyna Mioduszewska „Ocena sorpcji i mobilności wybranych leków przeciwnowtworowych w środowisku glebowym

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

mgr Marta Borecka „Ocena ryzyka oraz potencjalnych konsekwencji pozostałości leków w rejonie przybrzeżnym południowego Bałtyku

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Kopromotor: dr hab. Ksenia Pazdro, prof. PAN

 

mgr Dorota Wirkus Rozwój metod oznaczania witamin w ultrafiltratach hemofiltracji żylno-żylnej z użyciem technik HPLC-DAD oraz HPLC-MS/MS”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Kopromotor: dr hab. n. med. Radosław Owczuk, prof. nadzw.

 

Doktoranci bez wszczętych przewodów:

 

mgr Magdalena Cerkowniak

mgr Aleksandra Ostachowska

mgr Magdalena Tyma

mgr Aleksandra Jakubus

mgr Anna Topolewska

 

Obronione prace doktorskie

Dr Joanna Maszkowska „Ocena rozprzestrzeniania się sulfonamidów i beta-blokerów w środowisku glebowym” (2014)

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

Dr Marta Wagil „Zanieczyszczenie wód śródlądowych farmaceutykami weterynaryjnymi: analityka i ocena ekotoksykologiczna” (2014)

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

Dr Magda Caban Porównanie oraz opracowanie nowych metod oznaczania wybranych farmaceutyków w próbkach środowiskowych techniką chromatografii gazowej (2013)

Promotor: dr hab. Marek Kwiatkowski, prof. UG

 

Dr Natalia Migowska Opracowanie metod oznaczania wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz hormonów estrogennych w próbkach środowiskowych techniką chromatografii gazowej (2013)

Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

Dr Anna Bychowska Wyodrębnianie i analiza strukturalna polisacharydowych składników ściany komórkowej bakterii z rodzaju Enterococcus (2012)

Promotor: prof. Dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

 

Anna Białk-Bielińska Analityka i ocena ryzyka ekotoksykologicznego pozostałości sulfonamidów w środowisku (2012)

promotor: prof. Piotr Stepnowski

 

Aleksandra Markowska Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii jonowej, jonowo-asocjacyjnej oraz izotachoforezy kapilarnej do rozdzieleń i analizy składników cieczy jonowych (2010)

promotor: dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG

 

Alicja Kotłowska, Analiza jakościowa i ilościowa hormonów steroidowych w próbkach moczu pacjentów z przypadkowo wykrytymi guzami kory nadnerczy oraz ocena ich przydatności jako markerów chorobowych. (2010)

promotor: dr hab. inż. Edmund Maliński, prof. UG

 

Łukasz Haliński, Chemiczna analiza wosków powierzchniowych bakłażana (Solanum melongena L.) oraz gatunków pokrewnych, z uwzględnieniem ich znaczenia biologicznego i taksonomicznego. (2010)

promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

 

Joanna Nichthauser, Metody izolacji i analizy imidazoliowych i pirydyniowych cieczy jonowych z wykorzystaniem procesów jonowo-asocjacyjnych oraz chemicznie związanych polarnych faz stacjonarnych. (2009)

promotor: dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG

 

Monika Paszkiewicz, Strukturalne i immunochemiczne badania antygenów somatycznych bakterii: Salmonella Dahlem i Salmonella Uccle. (2008)

promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

 

Wojciech Mrozik, Badania nad mechanizmem sorpcji oraz szybkością rozprzestrzeniania się cieczy jonowych w wybranych typach gleb i osadów dennych. (2008)

promotor: dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG

 

Małgorzata Czerwicka, Wyodrebnianie i określanie struktury antygenow powierzchniowych bakterii Enterobacter sakazakii ZORB A 741, Pectobacterium atrosepticum SCRI 1055 i Pectobacterium atrosepticum SCRI 1043. (2008)

promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

 

Aleksandra Orlita, Identyfikacja i oznaczanie metabolitów wtórnych w kulturach roślin hodowanych in vitro (Ruta graveolens L. i kokultury Ruta graveolens L. oraz Ammi majus L. oraz zastosowanie metody sympleksów do optymalizacji analizy HPLC kumaryn. (2008)

promotor: dr hab. inż. Edmund Maliński, prof. UG

 

Arkadiusz Banach, Analiza jakościowa i ilościowa seskwiterpenów w rodach diploidalnych Solanum i odmianach Solanum tuberosum oraz ocena ich wpływu na odporność wobec wybranych patogenów. (2007)

promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

 

Karolina Chrapkowska, Występowanie seskwiterpenów i alkoholi seskwiterpenowych w woskach kutykularnych liści kilku odmian ziemniaka jadalnego Solanum tuberosum. (2006)

promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

 

Jolanta Kumirska, Jednostki powtarzalne antygenów somatycznych bakterii Salmonella Agona (0:4) i Salmonella Dakar (0:28) i ich właściwości immunochemiczne. (2006)

promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alan Puckowski
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 20 marca 2015 roku, 7:22