fbpx Prace doktorskie | Wydział Chemii

Prace doktorskie | Wydział Chemii

Prace doktorskie

Wszczęte przewody


Doktorant: mgr Alan Puckowski
Tytuł: Analityka, sorpcja i ocena ekotoksykologiczna mieszanin wybranych farmaceutyków weterynaryjnych
w środowisku wodnym
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Promotor pomocniczy: dr Anna Białk-Bielińska

Doktorant: mgr Katarzyna Mioduszewska
Tytuł: Ocena sorpcji i mobilności wybranych leków przeciwnowtworowych w środowisku glebowym
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Doktorant: mgr Paulina Łukaszewicz
Tytuł: Opracowanie procedury ekstrakcji i oznaczania wybranych leków weterynaryjnych w glebach oraz ocena ich stabilności hydrolitycznej
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Doktorant: mgr Magdalena Jolanta Cerkowniak
Tytuł: Badanie składu lipidów powierzchniowych i wewnętrznych o potencjalnej aktywności biologicznej w wybranych gatunkach owadów
Promotor: dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG

Doktorant: mgr Aleksandra Jakubus
Tytuł: Nanorurki węglowe jako innowacyjny sorbent w technikach ekstrakcji nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Doktorant: mgr Aleksandra Bojke
Tytuł: Wpływ infekcji grzybiczej na skład lipidów wybranych gatunków owadów
Promotor: dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG

Doktorant: mgr Paulina Kobylis
Tytuł: Charakterystyka i zastosowanie jonowych ciekłych matryc do analizy ilościowej farmaceutyków techniką MALDI-TOF
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Doktorant: mgr Hanna Męczykowska
Tytuł: Ciecze jonowe jako alternatywne fazy akceptorowe w ekstrakcji pasywnej nowo pojawiających się zanieczyszczeń z wody
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Promotor pomocniczy: dr Magda Caban

Doktorant: mgr Jerzy Paweł Wojsławski
Tytuł: Ocena mobilności farmaceutyków oraz produktów ich przemiany w środowisku glebowym
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

Doktoranci bez wszczętych przewodów

 

mgr Anna Topolewska
mgr Michał Toński
mgr Marta Wojciechowska
mgr Magdalena Pazda
mgr Łukasz Grabarczyk
mgr Klaudia Godlewska
mgr inż. Alicja Pakiet
mgr Daria Śmigiel-Kamińska
mgr Daniel Wolecki

 

Obronione prace doktorskie

 

dr Marta Borecka

Tytuł: Ocena ryzyka oraz potencjalnych konsekwencji pozostałości leków w rejonie przybrzeżnym południowego Bałtyku. (2017)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Kopromotor: dr hab. Ksenia Pazdro, prof. PAN

dr Dorota Wirkus

Tytuł: Rozwój metod oznaczania witamin w ultrafiltratach hemofiltracji żylno-żylnej z użyciem technik
HPLC-DAD oraz HPLC-MS/MS. (2017)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Promotor pomocniczy: dr Monika Paszkiewicz
Kopromotor: dr hab. n. med. Radosław Owczuk, prof. nadzw.

dr Joanna Maszkowska

Tytuł: Ocena rozprzestrzeniania się sulfonamidów i beta-blokerów w środowisku glebowym. (2014)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

dr Marta Wagil

Tytuł: Zanieczyszczenie wód śródlądowych farmaceutykami weterynaryjnymi: analityka i ocena ekotoksykologiczna. (2014)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

dr Magda Caban

Tytuł: Porównanie oraz opracowanie nowych metod oznaczania wybranych farmaceutyków w próbkach środowiskowych techniką chromatografii gazowej. (2013)
Promotor: dr hab. Marek Kwiatkowski, prof. UG

dr Natalia Migowska
Tytuł: Opracowanie metod oznaczania wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz hormonów estrogennych w próbkach środowiskowych techniką chromatografii gazowej. (2013)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

dr Anna Bychowska
Tytuł: Wyodrębnianie i analiza strukturalna polisacharydowych składników ściany komórkowej bakterii z rodzaju Enterococcus. (2012)
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

dr Anna Białk-Bielińska
Tytuł: Analityka i ocena ryzyka ekotoksykologicznego pozostałości sulfonamidów w środowisku. (2012)
promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

dr Aleksandra Markowska

Tytuł: Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii jonowej, jonowo-asocjacyjnej oraz izotachoforezy kapilarnej do rozdzieleń i analizy składników cieczy jonowych. (2010)
promotor: dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG

dr Alicja Kotłowska
Tytuł:  Analiza jakościowa i ilościowa hormonów steroidowych w próbkach moczu pacjentów z przypadkowo wykrytymi guzami kory nadnerczy oraz ocena ich przydatności jako markerów chorobowych. (2010)
promotor: dr hab. inż. Edmund Maliński, prof. UG

dr Łukasz Haliński
Tytuł:  Chemiczna analiza wosków powierzchniowych bakłażana (Solanum melongena L.) oraz gatunków pokrewnych, z uwzględnieniem ich znaczenia biologicznego i taksonomicznego. (2010)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

dr Joanna Nichthauser
Tytuł:  Metody izolacji i analizy imidazoliowych i pirydyniowych cieczy jonowych z wykorzystaniem procesów jonowo-asocjacyjnych oraz chemicznie związanych polarnych faz stacjonarnych. (2009)
promotor: dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG

dr Monika Paszkiewicz
Tytuł: Strukturalne i immunochemiczne badania antygenów somatycznych bakterii: Salmonella Dahlem i Salmonella Uccle. (2008)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

dr Wojciech Mrozik
Tytuł: Badania nad mechanizmem sorpcji oraz szybkością rozprzestrzeniania się cieczy jonowych w wybranych typach gleb i osadów dennych. (2008)
promotor: dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG

dr Małgorzata Czerwicka
Tytuł: Wyodrebnianie i określanie struktury antygenow powierzchniowych bakterii Enterobacter sakazakii ZORB A 741, Pectobacterium atrosepticum SCRI 1055 i Pectobacterium atrosepticum SCRI 1043. (2008)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

dr Aleksandra Orlita
Tytuł: Identyfikacja i oznaczanie metabolitów wtórnych w kulturach roślin hodowanych in vitro (Ruta graveolens L. i kokultury Ruta graveolens L. oraz Ammi majus L. oraz zastosowanie metody sympleksów do optymalizacji analizy HPLC kumaryn. (2008)
promotor: dr hab. inż. Edmund Maliński, prof. UG

dr Arkadiusz Banach
Tytuł: Analiza jakościowa i ilościowa seskwiterpenów w rodach diploidalnych Solanum i odmianach Solanum tuberosum oraz ocena ich wpływu na odporność wobec wybranych patogenów. (2007)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

dr Karolina Chrapkowska
Tytuł: Występowanie seskwiterpenów i alkoholi seskwiterpenowych w woskach kutykularnych liści kilku odmian ziemniaka jadalnego Solanum tuberosum. (2006)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

dr Jolanta Kumirska
Tytuł: Jednostki powtarzalne antygenów somatycznych bakterii Salmonella Agona (0:4) i Salmonella Dakar (0:28) i ich właściwości immunochemiczne. (2006)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek
 

 

Recenzje prac doktorskich

 

Recenzent: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

mgr Oliwia Szerkus
Tytuł: Oznaczanie wybranych substancji farmaceutycznych w materiale biologicznym z zastosowaniem technik UHPLC-DAD i HPLC-MS/MS i wykorzystaniem metod planowania doświadczeń (DoE); Gdański Uniwersytet Medyczny (2017)

mgr inż. Paulina Okuniewska
Tytuł: Ekstrakcja 2-fenyloetanolu z hodowli mikrobiologicznych (in situ) za pomocą cieczy jonowych i mieszanin eutektycznych; Politechnika Warszawska (2017)

mgr inż. Renata Jędrkiewicz
Tytuł: Development and application of different strategies for determination of monochloropropanediols fatty acid esters in samples of edible fats and food products with high content of fats; Politechnika Gdańska (2017)

mgr Radosław Czernych
Tytuł: Możliwości wykorzystania biotestów w procedurze szacowania ryzyka zdrowotnego w warunkach narażenia chemicznego na emisję związków chemicznych; Gdański Uniwersytet Medyczny (2016)

mgr Vladimir Pejaković
Tytuł: Effect of ionic liquids on the boundary lubrication of steel surfaces; Uniwersytet w Lublanie (2016)

mgr Magdalena Buszewska-Forajta
Tytuł: Identyfikacja składników odwłoka owadów z rodziny szarańczowatych w oparciu o przesłanki etnofarmakologiczne; Gdański Uniwersytet Medyczny (2015)

mgr Pravin Zare
Tytuł: Synthesis and characterization of poly(ethylene glycol) and poly(isobutylene) based ionic liquids and SAXS investigations of their hierarchical internal structure; Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze (2015)

mgr Diego de Oliveira Hartmann
Tytuł: Exploring ionic liquids’ unique stimuli to elucidate uncharacterized cellular and molecular mechanisms in filamentous fungi; Uniwersytet w Lizbonie (2014)

mgr inż. Iwona Cichowska – Kopczyńska
Tytuł: Usuwanie lotnych związków organicznych z fazy gazowej z zastosowaniem cieczy jonowych; Politechnika Gdańska (2014)

mgr inż. Anna Sulej
Tytuł: Nowe metodyki analityczne do oznaczania zawartości różnych składników lotniskowych wód spływnych; Politechnika Gdańska (2014)

mgr inż. Bartosz Dębski
Tytuł: Badania możliwości wykorzystania cieczy jonowych w procesach oczyszczania biogazu; Politechnika Gdańska (2014)

mgr Anna Stachniuk
Tytuł: Wieloskładnikowa analiza pozostałości pestycydów w owocach i warzywach metodą LC-MS/MS; Uniwersytet Opolski (2014)

mgr inż. Tomasz Chmiel
Tytuł: Zastosowanie technik dwuwymiarowych w analizie frakcji lotnej i oznaczaniu związków bioaktywnych owoców jagody kamczackiej; Politechnika Gdańska (2014)

mgr Agnieszka Gajewicz
Tytuł: Opracowanie metod in silico służących przewidywaniu cytotoksycznego wpływu nanoczątek tlenków nieorganicznych na komórki bakterii E. coli oraz ludzkie keratynocyty (HaCaT); Uniwersytet Gdański (2013)

mgr Stephanie Steudte
Tytuł: Investigations on the stability and ecotoxicity of selected ionic liquid cations and anions; Uniwersytet w Bremie (2013)

mgr Jarosław Szulfer
Tytuł: Zoptymalizowany system klasyfikacji kolumn chromatograficznych HPLC i UHPLC stosowanych w analizie leków; Gdański Uniwersytet Medyczny (2013)

mgr inż. Marta Markiewicz
Tytuł: Ivestigation on the behaviour of imidazolium ionic liquids in the environment; Politechnika Gdańska (2012)

mgr Yun Lee
Tytuł: Physico-chemical properties and environmental impact of ionic liquids; Uniwersytet Blaise Pascale w Clermont Ferrand (2011)

mgr inż. Justyna Łuczak
Tytuł: Badania agregacji imidazoliowych cieczy jonowych w wodzie w odniesieniu do zastosowań w technologii chemicznej; Politechnika Gdańska (2010)

mgr inż. Beata Zadykowicz
Tytuł: Synteza, struktura, właściwości i reaktywność 9-podstawionych akrydyn oraz pochodzących od nich chemiluminogenów akrydyniowych; Uniwersytet Gdański (2010)

mgr Marcin Frankowski
Tytuł: Analiza specjacyjna we frakcjonowaniu i specjacja glinu w stałych próbkach środowiskowych w nowym układzie technik łączonych HPIC-FAAS; Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu (2009)

mgr Paweł Rostkowski
Tytuł: Badania zawartości i składu związków perfluorowanych (PFCs) w wodach z Polski, Korei i Japonii; Uniwersytet Gdański (2007)

mgr inż. Aneta Pobudkowska
Tytuł: Właściwości termodynamiczne układów dwuskładnikowych (imidazole lub ciecze jonowe + rozpuszczalniki organiczne); Politechnika Warszawska (2006)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paulina Łukaszewicz
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 28 marca 2018 roku, 10:35