fbpx Prace doktorskie | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Prace doktorskie

Prace doktorskie

Wszczęte przewody


Doktorant: mgr Magdalena Jolanta Cerkowniak
Tytuł: Badanie składu lipidów powierzchniowych i wewnętrznych o potencjalnej aktywności biologicznej w wybranych gatunkach owadów
Promotor: dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG

Doktorant: mgr Aleksandra Jakubus
Tytuł: Nanorurki węglowe jako innowacyjny sorbent w technikach ekstrakcji nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Doktorant: mgr Aleksandra Bojke
Tytuł: Wpływ infekcji grzybiczej na skład lipidów wybranych gatunków owadów
Promotor: dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG

Doktorant: mgr Paulina Kobylis
Tytuł: Charakterystyka i zastosowanie jonowych ciekłych matryc do analizy ilościowej farmaceutyków techniką MALDI-TOF
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Doktorant: mgr Hanna Lis
Tytuł: Ciecze jonowe jako alternatywne fazy akceptorowe w ekstrakcji pasywnej nowo pojawiających się zanieczyszczeń z wody
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Promotor pomocniczy: dr hab. Magda Caban

Doktorant: mgr Jerzy Paweł Wojsławski
Tytuł: Ocena mobilności farmaceutyków oraz produktów ich przemiany w środowisku glebowym
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Doktorant: mgr Daniel Wolecki
Tytuł: Rozwój możliwości wykorzystania upraw hydroponicznych do usuwania nowopojawiających się zanieczyszczeń antropogenicznych w komunalnych oczyszczalniach ścieków
Promotor: dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG

Doktorant: mgr Magdalena Pazda
Tytuł: Analityka wybranych leków oraz identyfikacja genów oporności na antybiotyki w systemach oczyszczania ścieków
Promotor: dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Promotor pomocniczy: dr Ewa Mulkiewicz

Doktorant: mgr Daria Śmigiel-Kamińska
Tytuł: Określenie potencjału technik chromatograficznych do identyfikacji włókien tekstylnych poddanych działaniu wybranych czynników destrukcyjnych do celów sądowych
Promotor: dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Promotor pomocniczy: dr hab. Jolanta Wąs-Gubała, ptof. IES Kraków

Doktorant: mgr Marta Wojciechowska
Tytuł: Wpływ środków ochrony roślin na skład związków kutykulanych i wewnętrznych wybranych gatunków owadów
Promotor: dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG

Doktorant: mgr Michał Toński 
Tytuł: Ocena zagrożenia środowiskowego lekami i ich produktami transformacji - analityka, występowanie i stabilność
Promotor: dr hab. Anna Białk-Bielińska

Doktoranci bez wszczętych przewodów

 

mgr Anna Topolewska
mgr Łukasz Grabarczyk
mgr Klaudia Godlewska
mgr inż. Alicja Pakiet
 

Obronione prace doktorskie


 

dr Alan Puckowski

Tytuł: Analityka, sorpcja i ocena ekotoksykologiczna mieszanin wybranych farmaceutyków weterynaryjnych w środowisku wodnym (2019)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Kopromotor: dr hab. inż. Anna Białk-Bielińskadr Katarzyna Mioduszewska

Tytuł: Ocena sorpcji i mobilności wybranych leków przeciwnowtworowych w środowisku glebowym (2019)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

dr Paulina Łukaszewicz

Tytuł: Opracowanie procedury ekstrakcji i oznaczania wybranych leków weterynaryjnych w glebach oraz ocena ich stabilności hydrolitycznej (2019)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

dr Marta Borecka

Tytuł: Ocena ryzyka oraz potencjalnych konsekwencji pozostałości leków w rejonie przybrzeżnym południowego Bałtyku. (2017)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Kopromotor: dr hab. Ksenia Pazdro, prof. PAN

 

dr Dorota Wirkus

Tytuł: Rozwój metod oznaczania witamin w ultrafiltratach hemofiltracji żylno-żylnej z użyciem technik
HPLC-DAD oraz HPLC-MS/MS. (2017)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Promotor pomocniczy: dr Monika Paszkiewicz
Kopromotor: dr hab. n. med. Radosław Owczuk, prof. nadzw.

 

dr Joanna Maszkowska

Tytuł: Ocena rozprzestrzeniania się sulfonamidów i beta-blokerów w środowisku glebowym. (2014)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

dr Marta Wagil

Tytuł: Zanieczyszczenie wód śródlądowych farmaceutykami weterynaryjnymi: analityka i ocena ekotoksykologiczna. (2014)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

dr Magda Caban

Tytuł: Porównanie oraz opracowanie nowych metod oznaczania wybranych farmaceutyków w próbkach środowiskowych techniką chromatografii gazowej. (2013)
Promotor: dr hab. Marek Kwiatkowski, prof. UG

 

dr Natalia Migowska
Tytuł: Opracowanie metod oznaczania wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz hormonów estrogennych w próbkach środowiskowych techniką chromatografii gazowej. (2013)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

dr Anna Bychowska
Tytuł: Wyodrębnianie i analiza strukturalna polisacharydowych składników ściany komórkowej bakterii z rodzaju Enterococcus. (2012)
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

 

dr Anna Białk-Bielińska
Tytuł: Analityka i ocena ryzyka ekotoksykologicznego pozostałości sulfonamidów w środowisku. (2012)
promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

dr Aleksandra Markowska

Tytuł: Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii jonowej, jonowo-asocjacyjnej oraz izotachoforezy kapilarnej do rozdzieleń i analizy składników cieczy jonowych. (2010)
promotor: dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG

 

dr Alicja Kotłowska
Tytuł:  Analiza jakościowa i ilościowa hormonów steroidowych w próbkach moczu pacjentów z przypadkowo wykrytymi guzami kory nadnerczy oraz ocena ich przydatności jako markerów chorobowych. (2010)
promotor: dr hab. inż. Edmund Maliński, prof. UG

 

dr Łukasz Haliński
Tytuł:  Chemiczna analiza wosków powierzchniowych bakłażana (Solanum melongena L.) oraz gatunków pokrewnych, z uwzględnieniem ich znaczenia biologicznego i taksonomicznego. (2010)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

 

dr Joanna Nichthauser
Tytuł:  Metody izolacji i analizy imidazoliowych i pirydyniowych cieczy jonowych z wykorzystaniem procesów jonowo-asocjacyjnych oraz chemicznie związanych polarnych faz stacjonarnych. (2009)
promotor: dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG

 

dr Monika Paszkiewicz
Tytuł: Strukturalne i immunochemiczne badania antygenów somatycznych bakterii: Salmonella Dahlem i Salmonella Uccle. (2008)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

 

dr Wojciech Mrozik
Tytuł: Badania nad mechanizmem sorpcji oraz szybkością rozprzestrzeniania się cieczy jonowych w wybranych typach gleb i osadów dennych. (2008)
promotor: dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG

 

dr Małgorzata Czerwicka
Tytuł: Wyodrebnianie i określanie struktury antygenow powierzchniowych bakterii Enterobacter sakazakii ZORB A 741, Pectobacterium atrosepticum SCRI 1055 i Pectobacterium atrosepticum SCRI 1043. (2008)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

 

dr Aleksandra Orlita
Tytuł: Identyfikacja i oznaczanie metabolitów wtórnych w kulturach roślin hodowanych in vitro (Ruta graveolens L. i kokultury Ruta graveolens L. oraz Ammi majus L. oraz zastosowanie metody sympleksów do optymalizacji analizy HPLC kumaryn. (2008)
promotor: dr hab. inż. Edmund Maliński, prof. UG

 

dr Arkadiusz Banach
Tytuł: Analiza jakościowa i ilościowa seskwiterpenów w rodach diploidalnych Solanum i odmianach Solanum tuberosum oraz ocena ich wpływu na odporność wobec wybranych patogenów. (2007)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

 

dr Karolina Chrapkowska
Tytuł: Występowanie seskwiterpenów i alkoholi seskwiterpenowych w woskach kutykularnych liści kilku odmian ziemniaka jadalnego Solanum tuberosum. (2006)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

 

dr Jolanta Kumirska
Tytuł: Jednostki powtarzalne antygenów somatycznych bakterii Salmonella Agona (0:4) i Salmonella Dakar (0:28) i ich właściwości immunochemiczne. (2006)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek
 

 

Recenzje prac doktorskich

 

Recenzent: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

mgr Oliwia Szerkus
Tytuł: Oznaczanie wybranych substancji farmaceutycznych w materiale biologicznym z zastosowaniem technik UHPLC-DAD i HPLC-MS/MS i wykorzystaniem metod planowania doświadczeń (DoE); Gdański Uniwersytet Medyczny (2017)

mgr inż. Paulina Okuniewska
Tytuł: Ekstrakcja 2-fenyloetanolu z hodowli mikrobiologicznych (in situ) za pomocą cieczy jonowych i mieszanin eutektycznych; Politechnika Warszawska (2017)

mgr inż. Renata Jędrkiewicz
Tytuł: Development and application of different strategies for determination of monochloropropanediols fatty acid esters in samples of edible fats and food products with high content of fats; Politechnika Gdańska (2017)

mgr Radosław Czernych
Tytuł: Możliwości wykorzystania biotestów w procedurze szacowania ryzyka zdrowotnego w warunkach narażenia chemicznego na emisję związków chemicznych; Gdański Uniwersytet Medyczny (2016)

mgr Vladimir Pejaković
Tytuł: Effect of ionic liquids on the boundary lubrication of steel surfaces; Uniwersytet w Lublanie (2016)

mgr Magdalena Buszewska-Forajta
Tytuł: Identyfikacja składników odwłoka owadów z rodziny szarańczowatych w oparciu o przesłanki etnofarmakologiczne; Gdański Uniwersytet Medyczny (2015)

mgr Pravin Zare
Tytuł: Synthesis and characterization of poly(ethylene glycol) and poly(isobutylene) based ionic liquids and SAXS investigations of their hierarchical internal structure; Uniwersytet Marcina Lutra w Halle i Wittenberdze (2015)

mgr Diego de Oliveira Hartmann
Tytuł: Exploring ionic liquids’ unique stimuli to elucidate uncharacterized cellular and molecular mechanisms in filamentous fungi; Uniwersytet w Lizbonie (2014)

mgr inż. Iwona Cichowska – Kopczyńska
Tytuł: Usuwanie lotnych związków organicznych z fazy gazowej z zastosowaniem cieczy jonowych; Politechnika Gdańska (2014)

mgr inż. Anna Sulej
Tytuł: Nowe metodyki analityczne do oznaczania zawartości różnych składników lotniskowych wód spływnych; Politechnika Gdańska (2014)

mgr inż. Bartosz Dębski
Tytuł: Badania możliwości wykorzystania cieczy jonowych w procesach oczyszczania biogazu; Politechnika Gdańska (2014)

mgr Anna Stachniuk
Tytuł: Wieloskładnikowa analiza pozostałości pestycydów w owocach i warzywach metodą LC-MS/MS; Uniwersytet Opolski (2014)

mgr inż. Tomasz Chmiel
Tytuł: Zastosowanie technik dwuwymiarowych w analizie frakcji lotnej i oznaczaniu związków bioaktywnych owoców jagody kamczackiej; Politechnika Gdańska (2014)

mgr Agnieszka Gajewicz
Tytuł: Opracowanie metod in silico służących przewidywaniu cytotoksycznego wpływu nanoczątek tlenków nieorganicznych na komórki bakterii E. coli oraz ludzkie keratynocyty (HaCaT); Uniwersytet Gdański (2013)

mgr Stephanie Steudte
Tytuł: Investigations on the stability and ecotoxicity of selected ionic liquid cations and anions; Uniwersytet w Bremie (2013)

mgr Jarosław Szulfer
Tytuł: Zoptymalizowany system klasyfikacji kolumn chromatograficznych HPLC i UHPLC stosowanych w analizie leków; Gdański Uniwersytet Medyczny (2013)

mgr inż. Marta Markiewicz
Tytuł: Ivestigation on the behaviour of imidazolium ionic liquids in the environment; Politechnika Gdańska (2012)

mgr Yun Lee
Tytuł: Physico-chemical properties and environmental impact of ionic liquids; Uniwersytet Blaise Pascale w Clermont Ferrand (2011)

mgr inż. Justyna Łuczak
Tytuł: Badania agregacji imidazoliowych cieczy jonowych w wodzie w odniesieniu do zastosowań w technologii chemicznej; Politechnika Gdańska (2010)

mgr inż. Beata Zadykowicz
Tytuł: Synteza, struktura, właściwości i reaktywność 9-podstawionych akrydyn oraz pochodzących od nich chemiluminogenów akrydyniowych; Uniwersytet Gdański (2010)

mgr Marcin Frankowski
Tytuł: Analiza specjacyjna we frakcjonowaniu i specjacja glinu w stałych próbkach środowiskowych w nowym układzie technik łączonych HPIC-FAAS; Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu (2009)

mgr Paweł Rostkowski
Tytuł: Badania zawartości i składu związków perfluorowanych (PFCs) w wodach z Polski, Korei i Japonii; Uniwersytet Gdański (2007)

mgr inż. Aneta Pobudkowska
Tytuł: Właściwości termodynamiczne układów dwuskładnikowych (imidazole lub ciecze jonowe + rozpuszczalniki organiczne); Politechnika Warszawska (2006)

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Paulina Łukaszewicz
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 25 lutego 2020 roku, 8:19