Prace doktorskie | Wydział Chemii

Prace doktorskie

Wszczęte przewody:


Doktorant: mgr Alan Puckowski
Tytuł: Analityka, sorpcja i ocena ekotoksykologiczna mieszanin wybranych farmaceutyków weterynaryjnych
w środowisku wodnym
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Promotor pomocniczy: dr Anna Białk-Bielińska

Doktorant: mgr Katarzyna Mioduszewska
Tytuł: Ocena sorpcji i mobilności wybranych leków przeciwnowtworowych w środowisku glebowym
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Doktorant: mgr Paulina Łukaszewicz
Tytuł: Opracowanie procedury ekstrakcji i oznaczania wybranych leków weterynaryjnych w glebach oraz ocena ich stabilności hydrolitycznej
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Doktorant: mgr Magdalena Jolanta Cerkowniak
Tytuł: Badanie składu lipidów powierzchniowych i wewnętrznych o potencjalnej aktywności biologicznej w wybranych gatunkach owadów
Promotor: dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG

Doktorant: mgr Aleksandra Jakubus
Tytuł: Nanorurki węglowe jako innowacyjny sorbent w technikach ekstrakcji nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Doktorant: mgr Aleksandra Bojke
Tytuł: Wpływ infekcji grzybiczej na skład lipidów wybranych gatunków owadów
Promotor: dr hab. Marek Gołębiowski, prof. UG

Doktorant: mgr Paulina Kobylis
Tytuł: Charakterystyka i zastosowanie jonowych ciekłych matryc do analizy ilościowej farmaceutyków techniką MALDI-TOF
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Doktorant: mgr Hanna Męczykowska
Tytuł: Ciecze jonowe jako alternatywne fazy akceptorowe w ekstrakcji pasywnej nowo pojawiających się zanieczyszczeń z wody
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Promotor pomocniczy: dr Magda Caban

Doktorant: mgr Jerzy Paweł Wojsławski
Tytuł: Ocena mobilności farmaceutyków oraz produktów ich przemiany w środowisku glebowym
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

 

Doktoranci bez wszczętych przewodów:

 

mgr Anna Topolewska
mgr Michał Toński
mgr Marta Wojciechowska
mgr Magdalena Pazda
mgr Łukasz Grabarczyk
mgr Klaudia Godlewska
mgr inż. Alicja Pakiet
mgr Daria Śmigiel-Kamińska
mgr Daniel Wolecki

 

Obronione prace doktorskie

 

dr Marta Borecka

Tytuł: Ocena ryzyka oraz potencjalnych konsekwencji pozostałości leków w rejonie przybrzeżnym południowego Bałtyku. (2017)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Kopromotor: dr hab. Ksenia Pazdro, prof. PAN

dr Dorota Wirkus

Tytuł: Rozwój metod oznaczania witamin w ultrafiltratach hemofiltracji żylno-żylnej z użyciem technik
HPLC-DAD oraz HPLC-MS/MS. (2017)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Promotor pomocniczy: dr Monika Paszkiewicz
Kopromotor: dr hab. n. med. Radosław Owczuk, prof. nadzw.

dr Joanna Maszkowska

Tytuł: Ocena rozprzestrzeniania się sulfonamidów i beta-blokerów w środowisku glebowym. (2014)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

dr Marta Wagil

Tytuł: Zanieczyszczenie wód śródlądowych farmaceutykami weterynaryjnymi: analityka i ocena ekotoksykologiczna. (2014)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

dr Magda Caban

Tytuł: Porównanie oraz opracowanie nowych metod oznaczania wybranych farmaceutyków w próbkach środowiskowych techniką chromatografii gazowej. (2013)
Promotor: dr hab. Marek Kwiatkowski, prof. UG

dr Natalia Migowska
Tytuł: Opracowanie metod oznaczania wybranych niesteroidowych leków przeciwzapalnych oraz hormonów estrogennych w próbkach środowiskowych techniką chromatografii gazowej. (2013)
Promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

dr Anna Bychowska
Tytuł: Wyodrębnianie i analiza strukturalna polisacharydowych składników ściany komórkowej bakterii z rodzaju Enterococcus. (2012)
Promotor: prof. dr hab. Zbigniew Maćkiewicz

dr Anna Białk-Bielińska
Tytuł: Analityka i ocena ryzyka ekotoksykologicznego pozostałości sulfonamidów w środowisku. (2012)
promotor: prof. dr hab. Piotr Stepnowski

dr Aleksandra Markowska

Tytuł: Zastosowanie wysokosprawnej chromatografii jonowej, jonowo-asocjacyjnej oraz izotachoforezy kapilarnej do rozdzieleń i analizy składników cieczy jonowych. (2010)
promotor: dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG

dr Alicja Kotłowska
Tytuł:  Analiza jakościowa i ilościowa hormonów steroidowych w próbkach moczu pacjentów z przypadkowo wykrytymi guzami kory nadnerczy oraz ocena ich przydatności jako markerów chorobowych. (2010)
promotor: dr hab. inż. Edmund Maliński, prof. UG

dr Łukasz Haliński
Tytuł:  Chemiczna analiza wosków powierzchniowych bakłażana (Solanum melongena L.) oraz gatunków pokrewnych, z uwzględnieniem ich znaczenia biologicznego i taksonomicznego. (2010)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

dr Joanna Nichthauser
Tytuł:  Metody izolacji i analizy imidazoliowych i pirydyniowych cieczy jonowych z wykorzystaniem procesów jonowo-asocjacyjnych oraz chemicznie związanych polarnych faz stacjonarnych. (2009)
promotor: dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG

dr Monika Paszkiewicz
Tytuł: Strukturalne i immunochemiczne badania antygenów somatycznych bakterii: Salmonella Dahlem i Salmonella Uccle. (2008)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

dr Wojciech Mrozik
Tytuł: Badania nad mechanizmem sorpcji oraz szybkością rozprzestrzeniania się cieczy jonowych w wybranych typach gleb i osadów dennych. (2008)
promotor: dr hab. Piotr Stepnowski, prof. UG

dr Małgorzata Czerwicka
Tytuł: Wyodrebnianie i określanie struktury antygenow powierzchniowych bakterii Enterobacter sakazakii ZORB A 741, Pectobacterium atrosepticum SCRI 1055 i Pectobacterium atrosepticum SCRI 1043. (2008)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

dr Aleksandra Orlita
Tytuł: Identyfikacja i oznaczanie metabolitów wtórnych w kulturach roślin hodowanych in vitro (Ruta graveolens L. i kokultury Ruta graveolens L. oraz Ammi majus L. oraz zastosowanie metody sympleksów do optymalizacji analizy HPLC kumaryn. (2008)
promotor: dr hab. inż. Edmund Maliński, prof. UG

dr Arkadiusz Banach
Tytuł: Analiza jakościowa i ilościowa seskwiterpenów w rodach diploidalnych Solanum i odmianach Solanum tuberosum oraz ocena ich wpływu na odporność wobec wybranych patogenów. (2007)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

dr Karolina Chrapkowska
Tytuł: Występowanie seskwiterpenów i alkoholi seskwiterpenowych w woskach kutykularnych liści kilku odmian ziemniaka jadalnego Solanum tuberosum. (2006)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek

dr Jolanta Kumirska
Tytuł: Jednostki powtarzalne antygenów somatycznych bakterii Salmonella Agona (0:4) i Salmonella Dakar (0:28) i ich właściwości immunochemiczne. (2006)
promotor: prof. dr hab. inż. Janusz Szafranek
 

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alan Puckowski
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 20 lutego 2018 roku, 18:47