Projekty | Wydział Chemii

Projekty pracowników i doktorantów Katedry Analizy Środowiska

 

2018

kierownik: mgr Hanna Męczykowska 
Studium porównawcze technik PASSIL i POCIS w monitoringu wybranych farmaceutyków w środowisku wodnym 
PRELUDIUM 2017/25/N/ST4/02389
 
kierownik: mgr Aalicja Pakiet 
Opracowanie metody ekstrakcji do fazy stałej (SPE) oksylipin z surowicy krwi 
BMN 538-8610-B772-17
 
kierownik: mgr Michał Toński 
Kontynuacja badań nad możliwością regeneracji wielościennych nanorurek węglowych i jej wpływu na ich możliwości sorpcyjne wobec wybranych leków przeciwnowotworowych 
BMN 538-8610-B802-17
 
kierownik: mgr JerzyWojsławski 
Zastosowanie dynamicznego testu sorpcji do oceny mobilności imidazoliowych cieczy jonowych w środowisku glebowym 
BMN 538-8610-B809-17
 
kierownik: mgr Anna Topolewska 
Ocena przydatności czterech technik analitycznych do oznaczania glikoalkaloidów steroidowych roślin psiankowatych 
BMN 38-8610-B803-17
 
kierownik: mgr Daria Śmigiel-Kamińska 
Określenie potencjału technik chromatograficznych do identyfikacji włókien poliestrowych barwionych barwnikami dyspersyjnymi trawionych środkami degradującymi DNA do celów sądowych 
BMN 538-8610-B800-17
 
kierownik: mgr Daniel Wolecki
Sorbenty o różnych właściwościach fizyko-chemicznych jako potencjalne narzędzie do wstępnego oczyszczania ekstraktów roślinnych
BMN 538-8610-B810-17
 
kierownik: mgr Magdalena Pazda
Ocena wpływu zastosowanego systemu oczyszczania ścieków na występowanie bakterii wykazujących oporność na wybrane antybiotyki 
BMN 538-8610-B774-17
 
kierownik: mgr Klaudia Godlewska
Zastosowanie nanorurek węglowych w technice pasywnego pobierania próbek do izolacji wybranej grupy leków β-adrenolitycznych w próbkach wodnych – kalibracja dozymetrów 
BMN 538-8610-B739-17
 
kierownik: mgr Marta Wojciechowska
Skład chemiczny ciała tłuszczowego osobników dorosłych  mącznika młynarka (Tenebrio molitor) przed i po zastosowaniu insektycydów 
BMN 538-8610-B808-17
 
kierownik: mgr Aleksandra Bojke 
Wpływ infekcji Metarhizium flavoviridae na skład lipidów ciała tłuszczowego larw drewnojada (Zophobas morio
BMN 538-8610-B725-17
 
kierownik: mgr Paulina Kobylis 
Badania porównawcze matryc ciekłojonowych i standardowych stosowanych w spektromertii z jonizacją MALDI 
PRELUDIUM  2017/25/N/ST4/02390

2017

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski 
Mechanistic approach for estimating and modelling the bioconcentration potential of charged and ionogenic organic chemicals via in vitro, in vivo and in silico methods 
BEETHOVEN
 
kierownik: mgr Paulina Kobylis 
Badanie możliwości zastosowania techniki MALDI-TOF do oznaczeń ilościowych farmaceutyków w matrycy środowiskowej z wykorzystaniem jonowych ciekłych matryc
BMN 538-8615-B387-16/17
 
kierownik: mgr Łukasz Grabarczyk 
Ocena toksyczności wybranych leków weterynaryjnych wobec L. minor
BMN 538-8237-B376-16/17
 
kierownik: dr Łukasz Haliński 
Określenie dynamiki zmian w składzie chemicznym wosków powierzchniowych liści wybranych gatunków uprawnych roślin psiankowatych na początkowym etapie ich wzrostu
MINIATURA 2017/01/X/NZ8/00646
 
kierownik: mgr Jerzy Wojsławski 
Ocena mobilności w glebie cieczy jonowych o wysokim potencjale aplikacyjnym 
BMN 538-8615-B436-16/17
 
kierownik: mgr Hanna Męczykowska 
Wpływ pH i zasolenia fazy donorowej na przebieg ekstrakcji pasywnej z zastosowaniem próbnika typu POCIS 
BMN 538-8615-B397-16/17
 
kierownik: mgr Magdalena Pazda 
Opracowanie metodyki oznaczania genów oporności na wybrane antybiotyki w próbkach ścieków surowych, oczyszczonych i osadzie czynnym 
BMN 538-8616-B408-16/17
 
kierownik: mgr Anna Topolewskas 
Identyfikacja i określenie zawartości głównych glikoalkaloidów steroidowych w częściach jadalnych roślin z rodziny psiankowatych 
BMN 538-8617-B430-16/17
 
kierownik: mgr Michał Toński 
Ocena właściwości sorpcyjnych wielościennych nanorurek węglowych poddanych procesowi regeneracji względem wybranych leków przeciwnowotworowych 
BMN 538-8615-B429-16/17
 
kierownik: mgr Aleksandra Jakubus 
Nanorurki węglowe jako innowacyjny sorbent w technice dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej do izolacji i zatężania wybranych farmaceutyków i ich metabolitów 
BMN 538-8615-B379-16/17
 
kierownik: mgr Aleksandra Ostachowska 
Identyfikacja związków wytwarzanych przez owady pod wpływem infekcji grzybiczej z zastosowaniem HS-SPME-GC/MS 
PRELUDIUM 2016/21/N/NZ4/03613

2016

kierownik: mgr Aleksandra Jakubus 
Badanie procesów sorpcji i desorpcji farmaceutyków z grupy β‑adrenolitycznych na nanorurkach węglowych 
BMN 583-8617-B038-15/16
 
kierownik: mgr Katarzyna Mioduszewska 
Ocena wpływu metali ciężkich na mobilność i sorpcję pozostałości leków przeciwnowotworowych i ich metabolitów w środowisku 
PRELUDIUM 2015/19/N/NZ7/01018
 
kierownik: mgr Anna Topolewskas 
Opracowanie procedury derywatyzacji aglikonów glikoalkaloidów steroidowych w celu ich identyfikacji metodą chromatografii gazowej sprzężonej ze spektrometrią mas 
BMN 538-8617-B096-15/16
 
kierownik: mgr Marta Wojciechowska 
Wpływ środków ochrony roślin na skald związków kutykularnych i wewnętrznych Tenebrio molitor (mącznik młynarek) 
BMN 538-8617-B102-15/16
 
kierownik: dr inż. Anna Białk-Bielińska
Ocena zastosowania nanorurek węglowych jako potencjalnych adsorbentów do usuwania wybranych leków przeciwnowotworowych z wód ściekowych
BMN-8215-B018-16
 
kierownik: dr Magda Caban
PASSIL - innowacyjna technika dozymetrii pasywnej wykorzystująca ciecze jonowe
SONATA UMO-2015/17/D/ST4/00774
 
kierownik: prof. Piotr Stepnowski
Innovative management solutions for minimizing emissions of  hazardous substances from urban areas in the Baltic Sea Region
NonHazCity, numer umowy  #R010, 2016-2019
 
kierownik: mgr Aleksandra Ostachowska
Skład kwasów hydroksylowych i dikarboksylowych w wybranych gatunkach grzybów
BMN 538-8617-B070-15/16
 
kierownik: dr Łukasz Haliński
Określenie zmian profilu steroli wewnętrznych na wczesnym etapie wzrostu roślin pomidora jadalnego (Solanum lycopersicum L.)
BMN 538-8617- B036-16
 
kierownik projektu: Paulina Kobylis
Tytuł projektu: Badanie wpływu pH roztworu próbki na jonizację analitu za pomocą techniki MALDI z wykorzystaniem jonowych ciekłych matryc
Źródło finansowania: 538-8725-B046-15

2015

kierownik: mgr Aleksandra Jakubus 
Zastosowanie nanorurek węglowych jako innowacyjnego sorbentu w technice ekstrakcji do fazy stałej do izolacji wybranych farmaceutyków z próbek wodnych 
BMN  538-8236-B675-14/15
 
kierownik: mgr Anna Topolewskas 
Walidacja metody oznaczania tomatyny w materiale roślinnym za pomocą chromatografii gazowej 
BMN 538-8650-B723-14/15
 
kierownik: mgr Marta Wojciechowska 
Identyfikacja i analiza ilościowa związków organicznych zawartych w jajach stonki ziemniaczanej (Leptinotarsa decemlineata)
BMN 538-8617-B435-16/17
 
kierownik: dr Łukasz Haliński
Wpływ zasolenia gleby na rozwój i metabolizm wtórny siewek pomidora jadalnego (Solanum lycopersicum L.)
BMN 538-8617- B674-15
 
kierownik: dr Magda Caban
Partition of mandelic acid by applying ABS based in chiral Ionic liquids
COST-STSM-CM1206-27298
 
kierownik: mgr Aleksandra Ostachowska
Wpływ grzybów entomopatogennych na skład lipidów zewnętrznych i wewnętrznych Tenebrio molitor (mącznik młynarek)
BMN 538-8635-B701-14/15

kierownik: mgr Paulina Łukaszewicz
Poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w aspekcie oznaczania leków przeciwbakteryjnych w glebach rolniczych
Preludium 7 NCN  2014/13/N/ST4/04127

kierownik: dr hab. Jolanta Kumirska, prof. UG
Analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych metodyk oznaczania farmaceutyków w próbkach środowiskowych,
klinicznych i żywnościowych z wykorzystaniem techniki GC i GC-MS
NCN/NCBiR - Tango 1/268806/NCBiR/2015 (2015-2016)

kierownik: mgr Alan Puckowski
Sorpcja nowopojawiających się zanieczyszczeń środowiska na powierzchni mikroplastików
NCN 2015/17/N/NZ7/04108
 
kierownik: mgr Alan Puckowski
Analityka, sorpcja i ocena ekotoksykologiczna mieszanin wybranych farmaceutyków weterynaryjnych w środowisku wodnym
BMN 538-8615-B708-15

2014

kierownik: dr Magda Caban
Synteza ciekłych jonowych matryc MALDI
BMN 538-8610-B361-14

Kierownik: dr Magda Caban
Stability test of pharmaceuticals in ionic liquids
COST-STSM-CM1206-15853

kierownik: mgr Alan Puckowski
Toxicity and biodegradation study of dicationic ionic liquids
COST-STSM-CM1206-060114-040304

kierownik: dr inż. Anna Białk-Bielińska
Ocena mobilności, stabilności hydrolitycznej i ekotoksyczności leków przewinowotworowych i ich produktów transformacji w środowisku
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego - program „Iuventus Plus” 0012/IP3/2015/73 (2015-2017)

kierownik: mgr Dorota Wirkus
Opracowanie metod analitycznych pod kątem możliwości ich zastosowania do analizy wybranych mikroelementów (np. Fe, Se, Zn, Cu, Cr)
w ultrafiltratach otrzymywanych po ciągłych terapiach nerkozastępczych
BMN 538-8610-B358-14

kierownik: dr Łukasz Haliński
Wpływ niedoboru wody na skład wybranych grup metabolitów w liściach bakłażana (Solanum melongena L.)
BMN 538-8610- B356-14

kierownik: dr inż. Anna Białk-Bielińska
Opracowanie metod oznaczania wybranych leków przeciwnowotworowych i ich metabolitów
BMN 538-8610-B357-14

kierownik: mgr Marta Borecka
Obecność farmaceutyków w wodach morskich oraz ocena ich ryzyka ekotoksykologicznego
BMN 538-8610-B359-14

kierownik: mgr Paulina Łukaszewicz
Opracowanie procedury wydzielania wybranych tetracyklin z próbek gleb przy zastosowaniu ekstrakcji wspomaganej promieniowaniem mikrofalowym (MAE)
BMN 538-8610-B362-14

kierownik: mgr Katarzyna Mioduszewska
Badania mechanizmu sorpcji wybranych leków przeciwnowotworowych w układzie woda-gleba z wykorzystaniem statycznego testu sorpcji - batch test
BMN 538-8370-B360-14

kierownik: mgr Dorota Wirkus
Optymalizacja metod analitycznych pod kątem możliwości ich zastosowania do analizy witamin w ultrafiltratach otrzymywanych po wysokoobjętościowej żylno-żylnej hemofiltracji
Preludium 5 NCN (2014-2016)

2013

kierownik: mgr Magdalena Cerkowniak
1. Optymalizacja i zastosowanie metody SPME-GC/MS do analizy lotnych związków wytwarzanych przez wybrane gatunki owadów z rzędu błonkoskrzydłych (Hymenoptera), mogących wykazywać aktywność biologiczną
BMN 538-8150-B035-13

2. Identyfikacja związków aktywnych biologicznie w lipidach powierzchniowych Dermestes maculatus Dermestes aterjako związków o potencjalnych właściwościach antygrzybowych i antybakteryjnych
UMO-2012/05/N/NZ4/02210 (2013-2015)

kierownik: mgr Dorota Wirkus
Opracowanie metod zatężania i izolacji witamin rozpuszczalnych w wodzie z ultrafiltratów otrzymywanych po wysokoobjętościowej żylno-żylnej hemofiltracji oraz ocena stopnia adsorpcji tych witamin na powierzchni hemofiltrów
BMN

kierownik: Marta Borecka
Skład wody morskiej a stabilność hydrolityczna wybranych farmaceutyków
BMN

Pracownicy i doktoranci uczestniczyli również w Erasmus Intensive Programme DE-2012-ERA/MOBIP-1-28419-1-33
Międzynarodowe Szkoły Letnie

kierownik: dr Łukasz Haliński
Analiza chemotaksonomiczna odpornych na żerowanie owadów gatunków pomidora (Solanum sekcja Lycopersicon)
(538-8150-B010-13)

2012

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
1. Wyznaczanie potencjalnych skutków obecności farmaceutyków w środowisku: ocena toksyczności wybranych leków weterynaryjnych i ich mieszanin
NCN (UMO-2011/03/B/NZ8/03009).

kierownik: mgr Dorota Wirkus
Rozwój, optymalizacja i walidacja metod analitycznych pod kątem możliwości ich zastosowania do analizy witamin rozpuszczalnych w wodzie i ultrafiltratach otrzymywanych po wysokoobjętościowej żylno-żylnej hemofiltracji
BMN.

kierownik: Marta Borecka
Optymalizacja procedury izolacji i wzbogacania wybranych farmaceutyków z wodnych próbek środowiskowych
BMN

kierownik: dr Łukasz Haliński
Zastosowanie techniki mikro-SPE (MEPS) w analityce związków pochodzenia roślinnego
BMN 538-8110-1059-12

kierownik: dr Jolanta Kumirska
Poznanie losów oraz sposobów rozprzestrzeniania się w środowisku wybranych betablokerów, leków wprowadzanych jako dodatki do pasz oraz stosowanych w akwakulturze
NCN UMO-2011/03/B/NZ8/03010 (2012-2015)

2011

kierownik: dr Łukasz Haliński
Opracowanie metody wyznaczania profilu estrów sacharozy w liściach roślin z rodzaju Nicotiana L.
BMN 538-8200-0508-1

kierownik: mgr Magda Caban
Poszukiwanie alternatywnych odczynników derywatyzacyjnych do oznaczania farmaceutyków w próbkach środowiskowych metodami chromatografii gazowej
NCN 2011/01/N/ST4/02478 (2011-2013)

Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych: dr Jolanta Kumirska
POKL. IX Kosmiczna Edukacja. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. Powiat Tczewski - I Liceum Ogólnokształcące oraz II Liceum Ogólnokształcące. (2011-2012).

kierownik: dr Monika Paszkiewicz
Analizy jakościowe i ilościowe mikotoksyn, enzymów hydrolizujących kutikulę i metabolitów wtórnych entomopatogennego grzyba Conidiobolus coronatus jako potencjalnych bioinsektycydów
NCN 2011/01/D/NZ6/03114 (2011-2014)

2010

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
1. Sorpcja wybranych chemioterapeutyków weterynaryjnych w wybranych typach gleb
BW 8200-5-0468-0

2. Badania cieczy jonowych nowej generacji w zakresie mikroanalityki, rozprzestrzeniania się w środowisku oraz ekotoksyczności
MNISW nr 5271/B/H03/2010/39 (2010-2013)

kierownik: dr Marek Gołębiowski
Analiza składu lipidów powierzchniowych larw, poczwarek i dorosłych owadów wybranych gatunków much oraz karaczanów pod kątem poszukiwania substancji przeciwgrzybowych
MNiSW N N303 504238 (2010-2012).

kierownik: dr Jolanta Kumirska
Określenie budowy chemicznej antygenu somatycznego bakterii Salmonella Telaviv (serogrupa O:28)
BW 8200-5-0457-0

Uczestnictwo w programach europejskich oraz innych programach międzynarodowych i krajowych: dr Jolanta Kumirska
MNiSW POKL 4.1.2. PRO-GOS Uniwersytet Gdański promotorem zasobów nowoczesnej gospodarki - zwiększanie liczby absolwentów kierunków przyrodniczych i ścisłych (wsparcie kierunku Chemia) (2009-2012)

2009

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
1. Analiza pozostałości wybranych antybiotyków weterynaryjnych w próbkach środowiskowych
BW 8000-5-0357-9

2. Rozwój metod analizy komponentów cieczy jonowych z zastosowaniem wysokosprawnej chromatografii jonowej, chromatografii par jonowych oraz izotachoforezy kapilarnej (promotorski)
MNiSW N204 154436 (2009-2011)

kierownik: dr Jolanta Kumirska
Oznaczanie pozostałości farmaceutyków w próbkach środowiskowych metodą GC i GC-MS - rozwój i optymalizacja metod derywatyzacji analitów
MNiSW N N204 260237 (2009-2012)

2008

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
1. Opracowanie metody jednoczesnego oznaczania anionów i kationów cieczy jonowych z wykorzystaniem chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną
BW 8000-5-0138-8

kierownik: dr Jolanta Kumirska
Określenie stopnia acetylacji i sposobu rozmieszczenia grup acetylowych w wybranych, handlowo dostępnych próbkach chitozanu
BW 8000-5-0123-8

2007

kierownik: dr Jolanta Kumirska
Analiza strukturalna antygenu somatycznego bakterii Salmonella Dakar (serogrupa O:28) oraz przygotowanie natywnych oraz zmodyfikowanych chemicznie antygenów O powyższej bakterii oraz bakterii Salmonella Telaviv do badań immunochemicznych
BW 8000-5-0392-7

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
1. Rozbudowa Laboratorium Monitoringu Mikrozanieczyszczeń Środowiska
WFOŚiGW D/210/106/2007

2. Rozbudowa systemu monitoringu odpadów i odzyskiwanych recyklatów
WFOŚiGW D/210/111/2007

3. Badania nad zastosowaniem technik chromatografii jonowej do analizy wybranych anionów stosowanych w cieczach jonowych
BW 8000-5-0404-7

2006

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
1. Badania nad zastosowaniem nowych faz stacjonarnych oraz chromatografii jonowo-asocjacyjnej do wzbogacania i analizy wybranych cieczy jonowych
BW 8000-5-0310-6

1. Rozwój metod badań cieczy jonowych w materiale biologicznym oraz próbkach środowiskowych
(własny), MNiI, 2P04G 083 29 (2006-2008)

4. Badania nad mechanizmem sorpcji oraz szybkością rozprzestrzeniania się cieczy jonowych w wybranych typach gleb i osadów dennych (promotorski)
MNiSW N204 017 31/0364 (2006-2008)

2005

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
1. Ocena sorpcji imidazoliowych cieczy jonowych w glebach i osadach dennych
BW 8000-5-0123-5.

2. Wdrożenie dla Línuhönnun hf, Islandia i Lýsi hf, Islandia: Sorption of natural pigment from shrimp process wastewater to the fish scales

3. Rozbudowa systemu recyklingu odzysku rozpuszczalników organicznych
WFOŚiGW RIII-26/2005

2004

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
1. Badania prospektywne i ocena ryzyka obecności imidazoliowych cieczy jonowych w środowisku
BW 8000-5-0195-4

2. Przystosowanie magazynu odczynników chemicznych do przechowywania odpadów niebezpiecznych
WFOŚiGW D/210/128/2004

2003

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
1. Optymalizacja procesu pogłębionego utleniania zanieczyszczeń o charakterze ropopochodnym
BW 8000-5-0019-3

2. Wdrożenie systemu selektywnej zbiórki odpadów
WFOŚiGW D/366/84/2003

2001

kierownik: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
1. Zusammenarbeit der Universitäten Bremen und Gdańsk bei der Einführung moderner umweltfreundlicher Techniken in Polen
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej: 6272/01 (2001-2002).

2. System zarządzania i odzysku rozpuszczalników organicznych
BW 8000-5-0317-1

2000

kierownik naukowy: prof. dr hab. Piotr Stepnowski
Wdrożenie dla Línuhönnun hf, Islandia: Processes of wastewater originating astaxanthin binding onto fish scales

kierownik: mgr Łukasz Grabarczyk 
Ocena toksyczności wybranych leków weterynaryjnych wobec L. minor
BMN 538-8237-B376-16/17
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Alan Puckowski
Treść wprowadzona przez: Alan Puckowski
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 22 lutego 2018 roku, 9:45