Fakultety

Przedmioty fakultatywne realizowane w Katedrze Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

kierunek: CHEMIA

Analiza wody


Prowadzący zajęcia: dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń; mgr Patrycja Wilczewska

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 30 godz., II rok I stopień, 4 semestr (letni)

Treści programowe:

A. Problematyka wykładu

Woda jako związek chemiczny. Obieg wody w przyrodzie. Domieszki i zanieczyszczenia występujące w wodach natural-nych. Prawne wymagania jakości wód według ich przeznaczenia. Fizykochemiczna i sanitarna kontrola jakości wody. Przy-datność wody do spożycia i do celów gospodarczych. Klasyfikacja ogólna jakości wód. Normy branżowe dla wód wykorzy-stywanych w różnych gałęziach przemysłu. Działalność Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wykorzystanie metod refe-rencyjnych w analizie wody. Normalizowane wskaźniki fizykochemiczne i bakteriologicznych w wodzie. Techniki stoso-wane w analizie wody. Schemat procedury analitycznej. Pobieranie i przygotowanie próbek wody do analizy fizyko-chemicznej: przyrządy do pobierania próbek wody; źródła potencjalnych zmian składu badanej próbki wody; źródła błędów związanych z etapem pobrania i obróbki próby wody; zasady i metody utrwalania próbek wody przed dalszymi etapami procesu analitycznego. Parametry fizyczne i organoleptyczne wody: barwa, zapach, smak, mętność, przeźroczystość, prze-wodność elektryczna, temperatura. Parametry fizyko-chemiczne: zawiesiny, sucha pozostałość, substancje rozpuszczone, odczyn pH, kwasowość wody, zasadowość wody, twardość wody, parametry tlenowe (tlen rozpuszczony/stopień nasycenia tlenem, BZT5, ChZTCr, Utlenialność-ChZTMn), zawartość indywidualnych substancji organicznych, zawartość związków azotu (azot amonowy, azot Kjeldahla, azotany, azotyny), fosforu (fosforany, fosfor ogólny), zawartość pierwiastków meta-licznych i metaloidów, zawartość anionów nieorganicznych, THM-trihalometany. Kolejność wykonywania analiz poszcze-gólnych parametrów jakości wody.

 

B. Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują wykonanie analiz parametrów fizyko-chemicznych wody w laboratorium oraz w terenie, m.in.: Oznaczanie twardości ogólnej wody oraz zawartości wapnia i magnezu; Oznaczanie zawartości związków azotu i fosforu. Zanieczyszczenia organiczne w wodach. m.in. oznaczanie indeksu nadmanganianowego; Oznaczanie surfaktantów anionowych metodą pomiaru indeksu metylenowego. Ocena jakości wód powierzchniowych z wykorzystaniem terenowych zestawów analitycznych.

 

 

Biopaliwa


Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. Ewa Siedlecka, dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń; mgr Patrycja Wilczewska

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 15 godz., I rok II stopień, 2 semestr (letni)

Treści programowe:

Charakterystyka odnawialnych źródeł energii. Uwarunkowania polityki energetycznej w XXI w. i prognozy na przyszłość. Prawodawstwo dotyczące energetyki i bioenergetyki w Polsce. Zasoby energetyczne biomasy. Rośliny energetyczne jako surowiec do produkcji energii i biopaliw ciekłych i gazowych. Charakterystyka biopaliw gazowych. Charakterystyka biopaliw płynnych. Parametry pracy i eksploatacja. Technologia produkcji biopaliw. Utylizacja i zagospodarowanie odpadów powstających podczas produkcji. Wybrane przykłady technologii pozyskiwania energii.

Ćwiczenia laboratoryjne: Transestryfikacja oleju rzepakowego, Oznaczanie wybranych parametrów biopaliw, Fermentacja alkoholowa cukru – otrzymywanie bioetanolu

 

Zielone technologie


Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. Ewa Siedlecka

Formy i semestr zajęć: Wykład 30 godz., II rok, II stopień

Treści programowe:

Era przemysłowa i jej skutki, Zielona chemia  i zielona technologia, Ilościowe miary zrównoważonej chemii, Technologie mało odpadowe, Opracowanie i wdrażanie do produkcji nowych metod oszczędnego przetwarzania surowców i energii, Wykorzystanie w syntezach biomasy odpadowej, innowacje w  sposobach prowadzenia reakcji, prowadzące do otrzymywanie produktów bezpiecznych dla środowiska, Zielona kataliza, Nowe media reakcyjne, Zielone rozwiązania w przedsiębiorstwie, Symbioza przemysłowa

 

 

kierunek: Ochrona Środowiska

Analiza wody


Prowadzący zajęcia: dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń; mgr Patrycja Wilczewska

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., Ćwiczenia Laboratoryjne 30 godz., II rok I stopień, 4 semestr (letni)

Treści programowe:

A. Problematyka wykładu

Woda jako związek chemiczny. Obieg wody w przyrodzie. Domieszki i zanieczyszczenia występujące w wodach natural-nych. Prawne wymagania jakości wód według ich przeznaczenia. Fizykochemiczna i sanitarna kontrola jakości wody. Przy-datność wody do spożycia i do celów gospodarczych. Klasyfikacja ogólna jakości wód. Normy branżowe dla wód wykorzy-stywanych w różnych gałęziach przemysłu. Działalność Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wykorzystanie metod refe-rencyjnych w analizie wody. Normalizowane wskaźniki fizykochemiczne i bakteriologicznych w wodzie. Techniki stoso-wane w analizie wody. Schemat procedury analitycznej. Pobieranie i przygotowanie próbek wody do analizy fizyko-chemicznej: przyrządy do pobierania próbek wody; źródła potencjalnych zmian składu badanej próbki wody; źródła błędów związanych z etapem pobrania i obróbki próby wody; zasady i metody utrwalania próbek wody przed dalszymi etapami procesu analitycznego. Parametry fizyczne i organoleptyczne wody: barwa, zapach, smak, mętność, przeźroczystość, prze-wodność elektryczna, temperatura. Parametry fizyko-chemiczne: zawiesiny, sucha pozostałość, substancje rozpuszczone, odczyn pH, kwasowość wody, zasadowość wody, twardość wody, parametry tlenowe (tlen rozpuszczony/stopień nasycenia tlenem, BZT5, ChZTCr, Utlenialność-ChZTMn), zawartość indywidualnych substancji organicznych, zawartość związków azotu (azot amonowy, azot Kjeldahla, azotany, azotyny), fosforu (fosforany, fosfor ogólny), zawartość pierwiastków meta-licznych i metaloidów, zawartość anionów nieorganicznych, THM-trihalometany. Kolejność wykonywania analiz poszcze-gólnych parametrów jakości wody.

 

B. Problematyka ćwiczeń laboratoryjnych

Ćwiczenia laboratoryjne obejmują wykonanie analiz parametrów fizyko-chemicznych wody w laboratorium oraz w terenie, m.in.: Oznaczanie twardości ogólnej wody oraz zawartości wapnia i magnezu; Oznaczanie zawartości związków azotu i fosforu. Zanieczyszczenia organiczne w wodach. m.in. oznaczanie indeksu nadmanganianowego; Oznaczanie surfaktantów anionowych metodą pomiaru indeksu metylenowego. Ocena jakości wód powierzchniowych z wykorzystaniem terenowych zestawów analitycznych.

 

 

 

Ekotechnologie


Prowadzący zajęcia: dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń, prof. dr hab. Ewa Siedlecka

Formy i semestr zajęć:  Wykład 30 godz., III rok I stopień, 6 semestr (letni)

Treści programowe:

Zasady, prawa i przyszłość ekotechnologii. Styl życia a środowisko. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.  Strategie ochrony środowiska. Ochrona środowiska w przedsiębiorstwie. Czystsza produkcja. Systemy Zarządza-nia Środowiskiem. Zrównoważona konsumpcja. Marketing ekologiczny. Ekoprojektowanie. Materiały degradowalne. Gospo-darka odpadami komunalnymi: recykling, termiczna utylizacja, kompostowanie, fermentacja. Biogaz wysypiskowy. Biogazow-nie rolnicze. Energia a środowisko i gospodarka. Źródła i produkcja energii. Energia ze źródeł konwencjonalnych i niekonwencjonalnych. Kogeneracja - skojarzone wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej. Zasoby i charakterystyka odnawialnych źródeł energii (OZE). Energia biomasy. Rośliny energetyczne. Technologie wykorzystania biomasy. Biopaliwa: surowce do produkcji i technologie biopaliw płynnych, przemysłowa i przydomowa produkcja biopaliw płynnych. Energia wody: mała energetyka wodna, energia prądów morskich, pływów i falowania. Energia wiatru: farmy wiatrowe. Energia słońca: kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne i elektrownie słoneczne. Energia geotermalna. Pompy ciepła. Hybrydowe systemy energetyczne - OZE i OZE z konwencjonalnymi (współspalanie biomasy, dodatek biopaliw do paliw konwencjonalnych). Efektywne wykorzystanie OZE w warunkach polskich. Ekotechnologie w różnych dziedzinach, m.in. w: oczyszczaniu wód i ścieków, gospodarce odpadami komunalnymi i osadami ściekowymi, budownictwie, transporcie.

 

Techniki odnowy środowiska


Prowadzący zajęcia: dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń, prof. dr hab. Ewa Siedlecka

Formy i semestr zajęć: Wykład 15 godz., Ćwiczenia audytoryjne 15 godz., III rok I stopień, 5 semestr (zimowy)

Treści programowe:

Przyczyny oraz skutki degradacji środowiska; Definicje i normy prawne z zakresu odnowy środowiska; Przegląd środowiskowy jako element oceny dla potrzeb remediacji/rekultywacji; Procesy samooczyszczania się środowiska; Ochrona i odnowa wód naturalnych (zbiorniki i cieki wodne); Ochrona i odnowa wód naturalnych (wody podziemne); Dezodoryzacja powietrza; Procesy fotochemiczne i fotokatalityczne w usuwaniu zanieczyszczeń środowiska; Tereny zdegradowane - technologie remediacji/rekultywacji gleb i gruntów; Technologie bioremediacji; Rośliny w odnowie środowiska (fitoremediacja); Metody remediacji wód i gleb zanieczyszczonych metalami; Rekultywacja terenów górniczych; Zagospodarowanie hałd odpadów przemysłowych; Wykorzystanie odpadów w procesach rekultywacji gruntów; Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych.

 

Zrównoważony rozwój Regionu Bałtyckiego


Prowadzący zajęcia: dr Aleksandra Bielicka-Giełoń

Formy i semestr zajęć: Ćwiczenia Audytoryjne 30 godz. I rok II stopień, 2 semestr (letni)

Treści programowe:

Przedsięwzięcia podejmowane przez kraje Regionu Bałtyku, prowadzące do realizacji zasad zrównoważonego rozwoju. Droga do utrzymania stabilności ekologicznej regionu. Od paliw kopalnianych do odnawialnych źródeł energii. Racjonalne wykorzystanie materiałów. Zrównoważone rolnictwo, leśnictwo i rybołówstwo. Minimalizacja odpadów, czystsze technologie i ekologia przemysłowa. Zrównoważony transport ludzi i dóbr w rejonie Bałtyku. Harmonijne współżycie ze środowiskiem poprzez odpowiedzialny rozwój budownictwa i infrastruktury. Urzeczywistnienie zrównoważonego rozwoju.

kierunek: Biznes Chemiczny

 

Materiały i nanokompozyty polimerowe - wytwarzanie i zastosowanie

Prowadzący zajęcia: prof. dr hab. Ewa Maria Siedlecka, dr Aleksandra Bielicka-Giełdoń

Formy i semestr zajęć: ćwiczenia audytoryjne 15 godz., ćwiczenia laboratoryjne 15 godz. , III rok, I stopień

Treści programowe:

Reakcje i  metody polimeryzacji, polimeryzacja „żyjąca”,  właściwości polimerów, polimery termoplastyczne (PE, PP, PCV, poliamidy, poliwęglany, poliuretany), duroplasty (żywice chemo i termoutwardzalne), elastomery, polimery spienione, polimery naturalne (celuloza i jej pochodne, kauczuk, skrobia, i inne), Samonaprawiające się tworzywa polimerów, zastosowanie nanomateriałów w kompozytach polimerowych, kompozyty polimerowe - laminaty, kompozyty kuloodporne, nanorurki i włókna węglowe; polimery specjalnego zastosowania - grafen,  Kevlar, polimery inteligentne, nanomateriały polimerowe, materiały dentystyczne, materiały stosowane w medycynie i kosmetyce, sztuczna skóra, hydrożele, polimery przewodzące, dendrymery.

Laboratorium: Ćwiczenia dotyczące syntezy i badania właściwości materiałów i nanokompozytów polimerowych dyskutowanych na ćwiczeniach

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: piątek, 8. Październik 2021 - 11:29; osoba wprowadzająca: Krzysztof Żamojć Ostatnia zmiana: piątek, 8. Październik 2021 - 12:05; osoba wprowadzająca: Krzysztof Żamojć