Prace magisterskie

Wybrane tematy realizowanych prac magisterskich (2010-2014)

Opiekun:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
1. Synteza cyklicznych pochodnych 9,10-antrachinonu jako układy rozpoznania molekularnego. (Rok 2013)
2. Badania elektrochemiczne i spektroskopowe pochodnych 9,10-antrachinonu zawierających grupę etanoloaminową. (Rok 2013)
3. Synteza pochodnych 9,10-antrachinonu zawierających wybrane heterocykliczne ugrupowania azowe o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej. (Rok 2011)
4. Synteza trzeciorzędowych pochodnych 1,8 diamino-antrachinonu jako potencjalnych narzędzi rozpoznawania molekularnego. (Rok 2010)
5. Syntetyczne metody otrzymywania pochodnych 1,4-diamino-antrachinonu jako nowych wskaźników analitycznych. (Rok 2010)
 
Opiekun:
dr Iwona Dąbkowska 
 
1. Transformacje tyminy indukowane nadmiarowymi elektronami. Studium teoretyczne. (Rok2013)
2. Równowagi kwasowo - zasadowe wybranych pochodnych antrachinonu badnane metodami spektroskopii UV-VIS i chemii kwantowej .(Rok 2013)
 
Opiekun:
dr Jaromir Kira 
 
1. Modelowanie struktury jonu kompleksowego typu 1:1 pomiędzy jonami srebra (I), a związkami makrocyklicznymi z podstawnikiem bipirydylowym. (Rok 2013)
2. Modelowanie struktury jonu kompleksowego typu 1:1 pomiędzy jonami srebra (I), a związkami makrocyklicznymi z podstawnikiem antrachinonowym. (Rok 2013)
3. Modelowanie struktury jonu kompleksowego typu 1:1 pomiędzy jonami srebra (I), a  niepodstawionymi związkami makrocyklicznymi. (Rok 2012)
4. Badania nad tworzeniem się kompleksów miesznych amin heterocyklicznych i diaza eterów koronowych z jonami Ag+ w acetonitrylu. (Rok 2010)
 
Opiekun:
dr hab. Paweł Niedziałkowski 
 
1. Synteza i badania właściwości wiążących wybranych cukrów metodami spektroskopowymi i elektrochemicznymi pochodnych 9,10-antrachinonu zawierających układy kwasów fenyloboronowych. (Rok 2014)
2. Synteza połączeń 9,10-antrachinonu i wybranych aminokwasów o spodziewanej aktywności przeciwnowotworowej. (Rok 2014)
3. Synteza peptydowych pochodnych dendrymerów modyfikowanych układami redoks aktywnymi w postaci cząsteczek 9,10-antrachinonu. (Rok 2013)
4. Synteza czwartorzędowych soli amoniowych opartych na cząsteczce 9,10-antrachinonu. (Rok 2013)
 
Opiekun:
dr Dorota Zarzeczańska
 
1. Badanie właściwości kwasowo-zasadowych makrocyklicznych pochodnych antrachinonu metodą miareczkowania pH-spektroskopowego. (Rok 2013). 
2. Właściwości kwasowo-zasadowe i kompleksotwórcze pochodnych antrachinonu z podstawnikami polieterowymi. (Rok 2013).
3. Badanie właściwości kwasowo-zasadowych pochodnych kwasu boronowego. (Rok 2012).
4. Badanie właściwości kwasowo-zasadowych antrachinonowych pochodnych azakorony 12C4. (Rok 2012)
5. Badania trwałości kompleksów cynkowców z antrachinonowymi pochodnymi azamakrocykli w acetonitrylu metodą miareczkowania spektrofotometrycznego. (Rok 2011).
6. Właściwości kwasowo-zasadowe zasad Schiffa pochodnych antypiryny i 4-aminofenolu. (Rok 2011)
7. Właściwości kwasowo- zasadowe i spektroskopowe pochodnych antrachinonu zawierających ugrupowanie mocznikowe i guanidynowe. (Rok 2010)
8. Wpływ centów jonoforowych na właściwości spektroskopowe pochodnych aminoantrachinonu i ich kompleksów z jonami żelaza(II) i miedzi(II). (Rok 2010)
9. Badanie właściwości kwasowo-zasadowych cyklicznych i liniowych azaligandów. (Rok 2009)

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 3 Marzec, 2014 - 21:27; osoba wprowadzająca: Paweł Niedziałkowski Ostatnia zmiana: środa, 27 Lipiec, 2022 - 14:01; osoba wprowadzająca: Paweł Niedziałkowski