Prace magisterskie

Wybrane tematy realizowanych prac magisterskich (2010-2022)

Opiekun:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski
 
1. Synteza cyklicznych pochodnych 9,10-antrachinonu jako układy rozpoznania molekularnego. (Rok 2013)
2. Badania elektrochemiczne i spektroskopowe pochodnych 9,10-antrachinonu zawierających grupę etanoloaminową. (Rok 2013)
3. Synteza pochodnych 9,10-antrachinonu zawierających wybrane heterocykliczne ugrupowania azowe o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej. (Rok 2011)
4. Synteza trzeciorzędowych pochodnych 1,8 diamino-antrachinonu jako potencjalnych narzędzi rozpoznawania molekularnego. (Rok 2010)
5. Syntetyczne metody otrzymywania pochodnych 1,4-diamino-antrachinonu jako nowych wskaźników analitycznych. (Rok 2010)
 
Opiekun:
dr Iwona Dąbkowska 
 
1.    Równowagi kwasowo-zasadowe wybranych pochodnych antrachinonu badane metodami spektroskopii UV-Vis i chemii kwantowej (2013) 
2.    Transformacje tyminy indukowane nadmiarowymi elektronami. Studium teoretyczne (2013) 
3.     Modelowanie ‘in silico’ mechanizmów alteracji DNA indukowanych niskoenergetycznymi elektronami (2015) 
4.    Badania kwantowochemiczne mechanizmów pękania nici DNA opartych o tautomerię prototropową anionu nukleotydu cytozyny (2015) 
5.    Wpływ kationów sodu na pękania nici DNA indukowanych niskoenergetycznymi elektronami (2015) 
6.    Wpływ jonu litu na uszkodzenia nici DNA spowodowane niskoeenergetycznymi elektronami (2015) 
7.    Od ksantyny do kofeiny - charakterystyka kwantowo-chemiczna neutralnych i anionowych alkaloidów purynowych (2016) 
8.    Równowagi kwasowo-zasadowe wybranych pochodnych antrachinonu badane metodami spektroskopii UV-VIS i chemii kwantowej (2018) 
9.    Badania kwantowochemiczne kwasu asparaginowego jako neurotransmitera uczestniczącego w przenoszeniu impulsu elektrycznego (2019) 
10.    Tautomeria prototropowa neutralnych oraz naładowanych układów kwasu glutaminowego – badania kwantowochemiczne (2019) 
11.    Stabilność termiczna kwasu askorbinowego badana metodami woltamperometrii cyklicznej (2019) 
12.    Tautomeria prototropowa kwasu γ-aminomasłowego (GABA) – w ramach metodologii DFT oraz MP2 (2020) 
13.    Ocena wskaźników chemicznych stanu czystości wód rzeki Osy w aspekcie zjawiska eutrofizacji na przestrzeni ostatniej dekady (2020) 
 
 
Opiekun:
dr hab. Paweł Niedziałkowski 
 
1.    Synteza cyklicznych pochodnych 9,10-antrachinonu jako układy rozpoznania molekularnego (Rok 2013) 
2.    Synteza czwartorzędowych soli amoniowych opartych na cząsteczce 9,10-antrachinonu. (Rok 2013). 
3.    Synteza i badania właściwości wiążących wybranych cukrów metodami spektroskopowymi i elektrochemicznymi pochodnych 9,10-antrachinonu zawierających układy kwasów fenyloboronowych. (Rok 2014) 
4.    Synteza połączeń 9,10-antrachinonu i wybranych aminokwasów o spodziewanej aktywności przeciwnowotworowej. (Rok 2014) 
5.    Synteza pochodnych 9,10-antrachinonu i morfoliny o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych. (Rok 2015) 
6.    Elektrochemiczna charakterystyka oddziaływań kwasowo- zasadowych oraz badania wpływu obecności tlenu w roztworach niewodnych heterocyklicznych pochodnych 9,10-antrachinonu. (Rok 2015) 
7.    Synteza peptydów znakowanych cząsteczką 9,10-antrachinonu o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych. (Rok 2016) 
8.    Synteza pochodnych 9,10-antrachinonu i znakowanych łańcuchów prolinowych wykazujących właściwości fluorescencyjne. (Rok 2016) 
9.    Synteza pochodnych 9,10-antrachinonu na potrzeby modyfikacji elektrod z węgla szklistego w celu otrzymania selektywnych czujników tlenowych i DNA. (Rok 2017) 
10.    Charakterystyka oraz badania właściwości sensorycznych nowych cienkowarstwowych elektrod diamentowych domieszkowanych borem typu nanowalls. (Rok 2017) 
11.    Modyfikacja elektrod GC pochodnymi pirolu oraz wybranymi aminokwasami w celu wykrywania zasad nukleinowych. (Rok 2018) 
12.    Modyfikacja elektrod diamentowych domieszkowanych borem (BDD) wybranymi aminokwasami w celu detekcji paracetamolu. (Rok 2018) 
13.    Elektrochemiczna modyfikacja elektrody z węgla szklistego mocznikiem i tiomocznikiem w celu detekcji kofeiny, teobrominy i kwasu moczowego. (Rok 2019) 
14.    Elektrochemiczna charakterystyka oraz detekcja parabenów - porównanie zdolności detekcyjnych elektrod GC i BDD oraz analiza wybranych środków kosmetycznych. (Rok 2019) 
15.    Optymalizacja warunków otrzymywania oraz charakterystyka właściwości elektrochemicznych elektrod pastowych. (Rok 2020) 
16.    Badania właściwości elektrochemicznych serii różnych elektrod, analiza rynku oraz weryfikacja przydatności detekcji kwasu salicylowego (Rok 2021) 
17.    Elektrochemiczna detekcja substancji przeciwbólowych na elektrodzie z węgla szklistego oraz modyfikowanej elektrodzie nanocząstkami miedzi (Rok 2022) 
18.    Porównanie zdolności detekcji metodami elektroanalitycznymi wybranych neuroprzekaźników na elektrodzie z węgla szklistego oraz elektrodzie modyfikowanej nanocząstkami platyny(Rok 2022)
 
Opiekun:
dr Dorota Zarzeczańska
 

1.    Właściwości kwasowo- zasadowe i spektroskopowe pochodnych antrachinonu zawierających ugrupowanie mocznikowe i guanidynowe. (Rok 2010) 
2.    Wpływ centów jonoforowych na właściwości spektroskopowe pochodnych aminoantrachinonu i ich kompleksów z jonami żelaza(II) i miedzi(II). (Rok 2010) 
3.    Właściwości kwasowo-zasadowe zasad Schiffa pochodnych antypiryny i 4-aminofenolu. (Rok 2011) 
4.    Badania trwałości kompleksów cynkowców z antrachinonowymi pochodnymi azamakrocykli w acetonitrylu metodą miareczkowania spektrofotometrycznego. (Rok 2011).
5.    Badanie właściwości kwasowo-zasadowych antrachinonowych pochodnych azakorony 12C4. (Rok 2012) 
6.    Badanie właściwości kwasowo-zasadowych pochodnych kwasu boronowego. (Rok 2012). 
7.    Właściwości kwasowo-zasadowe i kompleksotwórcze pochodnych antrachinonu z podstawnikami polieterowymi. (Rok 2013). 
8.    Badanie właściwości kwasowo-zasadowych makrocyklicznych pochodnych antrachinonu metodą miareczkowania pH-spektroskopowego. (Rok 2013).  
9.    Spektroskopowe badanie antrachinonowych pochodnych azakoron pod względem właściwości kompleksujących jony metali.(Rok 2015) 
10.    Charakterystyka spektralna i właściwości kwasowo-zasadowe pochodnych aminoantrachinonu i fenylopiperazyny.(Rok 2015) 
11.    Wpływ obecności ugrupowań aminokwasowych na charakterystykę spektralną i zasadowości pochodnych piperazynoanatrachinonu.(Rok 2016) 
12.    Właściwości spektroskopowe i elektrochemiczne kationów NN-dimetylopirydyno-4-aminoantrachinonu. (Rok 2016). 
13.    Wyznaczenie stałych trwałości kompleksów antrachinono-1-azamakrocykli (AQ AX12C4) z wybranymi jonami metali.(Rok 2017) 
14.    Właściwości kwasowo-zasadowe polikarboksylowych pochodnych aminoantrachinonu i ich kompleksy z jonami glinu.(Rok 2018) 
15.    Właściwości kwasowo-zasadowe i stabilność w roztworze fluoropochodnych kwasu fenyloboronowego.(Rok 2018) 
16.    Wpływ podstawników halogenowych na właściwości kwasowo-zasadowe kwasów fenyloboronowych.(Rok 2019) 
17.    Wpływ położenia grupy hydroksylowej na właściwości spektroskopowe pochodnych antrachinonu.(Rok 2019) 
18.    Właściwości kwasowo-zasadowe i trwałość w roztworze pochodnych kwasu fenyloboronowego.(Rok 2019) 
19.    Oznaczenie błonnika pokarmowego metodą enzymatyczno- grawimetryczną w produktach zbożowych (rok 2020) 
20.    Wpływ podstawników zawierających atomy fluoru na właściwości kwasowo-zasadowe kwasów boronowych (2021) 
21.    Wpływ obecności podstawnika chlorowego na właściwości kwasowo-zasadowe i elektrochemiczne aminopochodnych antrachinonu (2021) 
22.    Właściwości redoks triazamakrocyklicznych pochodnych anatrachinonu. (2022) 
23.    Właściwości spektroskopowe i trwałość kompleksów antrachinonowych pochodnych di- oraz triaza-12-korona-4 z wybranymi jonami metali. (2022) 

Opiekun:
dr Anna Wcisło
 
1.    Charakterystyka elektrochemiczna elektrody złotej z wykorzystaniem modelowych układów w rozpuszczalnikach wodnych oraz niewodnych (Rok 2017) 
2.    Procesy utlenienia i redukcji wybranych heterocyklicznych pochodnych 9,10-antrachinonu (Rok 2018) 
3.    Optymalizacja procesu tworzenia samoorganizujących monowarstw tioli na powierzchni elektrody złotej (Rok 2019) 
4.    Elektrochemiczna metoda oznaczania słabych kwasów z wykorzystaniem benzochinonu (Rok 2019). 
5.    Wyznaczenie energii orbitali molekularnych HOMO i LUMO pochodnych antrachinonu w oparciu o metodę woltamperometrii cyklicznej (Rok 2020) 
6.    W poszukiwaniu alternatywnych metod detekcji ogólnej mikroorganizmów – stałe oraz płynne podłoża hodowlane jako media w pomiarach elektrochemicznych (Rok 2021) 
7.    Właściwości elektrochemiczne modyfikowanych transparentnych elektrod przewodzących (Rok 2022) 
8.    Właściwości elektrochemiczne pochodnych 9,10-antrachinonu zawierających ugrupowania podandowe (Rok 2022) 
9.    Charakterystyka elektrody złotej modyfikowanej solami diazoniowymi pochodnych antrachinonu (Rok 2022) 
 
 

 

 

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: poniedziałek, 3. Marzec 2014 - 21:27; osoba wprowadzająca: Paweł Niedziałkowski Ostatnia zmiana: poniedziałek, 17. Kwiecień 2023 - 13:48; osoba wprowadzająca: Paweł Niedziałkowski