Badania naukowe

Pracownia Chemii Supramolekularnej

Badania Pracowni Chemii Supramolekularnej koncentrują się na kilku wybranych tematach badawczych. Tematyka badawcza skupia się na głównie na poszukiwaniu nowych specyficznych chromojonoforów, fluorojonoforów, sensorów, nanoprzełączników oraz szeroko pojętych związków chemicznych uczestniczących w procesach rozpoznania molekularnego. Prowadzone prace koncentrują się na przewidywaniu właściwości chemicznych związków chemicznych, ich struktury oraz badaniu właściwości komplekstwórczych w powiązaniu z ich aktywnością biologiczną. Podstawowe prace swoim zakresem obejmują określaniewłaściwości kwasowo-zasadowych i kompleksotwórczych ligandów organicznych technikami spektroskopowymi i elektrochemicznymi w wodzie i w środowiskach niewodnych i mieszanych. Obszarem działalności naukowej Pracowni Chemii Supramolekularnej jest również synergistyczne zastosowanie metod chemii kwantowej w celu wyjaśnienia mechanizmów procesów indukowanych przez nadmiarowe elektrony.

Główny kierunek badań oparty jest o syntezę organicznych ligandów i złożonych struktur supramolekularnch zdolnych do kompleksowania jonów metali i cząsteczek organicznych. W tym zakresie wykorzystywane są klasyczne metody syntezy organicznej oraz nowoczesne techniki takie jak synteza z wykorzystaniem reaktorów mikrofalowych oraz ultradźwięków. Do izolacji i oczyszczania otrzymanych związków organicznych wykorzystuje się szereg klasycznych technik separacji: metody chromatografii kolumnowej (LC), cienkowarstwowej(TLC) oraz wysokosprawnej chromatografii ciśnieniowej (HPLC) w skali analitycznej i preparatywnej.

Otrzymane połączenia organiczne: ligandy, układy supramolekularne, służą do badania rekcji wiązania jonów metali, anionów i związków organicznych. Główny kierunek badań to wykrywanie i oznaczanie jonów metali i cząsteczek obojętnych dla potrzeb diagnostyki i sensoryki biomedycznej. Kierunki badań to oddziaływanie otrzymanych układów supramolekuarnych w roztworach wodnych i środowiskach niewodnych (AN, DMSO, PC).

W wyniku kowalencyjnego przyłączenia otrzymanych związków do do powierzchni elektrod stałych w Pracowni Chemii Supramolekularrnej otrzymywane są układy naostrukturalne oraz struktury hybrydowe na bazie diamentu, złota, sfunkcjonalizowanego węgla szklistego a także na podłożach szklanych, ITO i krzemu porowatego zdolnych do rozpoznawania molekularnego. W celu charakterystyki otrzymanych struktur wykorzystywane są metody spektrofotometryczne,  fluorescencyjne i elektrochemiczne. Tematyka badawcza dotyczy głównie poszukiwania nowych specyficznych i selektywnych w działaniu ligandów supramolekularnych.

 


     

Pokaż rejestr zmian

Data publikacji: czwartek, 6. Marzec 2014 - 15:58; osoba wprowadzająca: Paweł Niedziałkowski Ostatnia zmiana: czwartek, 6. Marzec 2014 - 17:21; osoba wprowadzająca: Paweł Niedziałkowski