fbpx Przedmioty dyplomowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty dyplomowe

Przedmioty dyplomowe - kierunek CHEMIA, studia II stopnia, studia niestacjonarne

Niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, studenci I roku wybierają Katedrę/Zakład/Pracownię, w której będą realizowali:

  • w sem. 2: wykład specjalizacyjny i pracownię specjalizacyjną
  • w sem. 3.: wykład monograficzny, pracownię magisterską i seminarium magisterskie
  • w sem. 4.: wykład monograficzny, pracownię magisterską i seminarium magisterskie

Informacje związane z tematyką badawczą realizowaną w poszczególnych Katedrach/Zakładach/Pracowniach znajdują się na ich stronach domowych.

Wykład specjalizacyjny oraz oba wykłady monograficzne są obowiązkowe dla studentów wykonujących pracę magisterską w danej jednostce (Katedrze/Zakładzie/Pracowni), a dla pozostałych studentów są przedmiotami do wyboru (fakultatywnymi). Jeżeli w Katedrze/Zakładzie/Pracowni nie przewiduje się uruchomienia wykładu specjalizacyjnego lub monograficznego (ze względu na niską liczebność grupy studentów), kierownik jednostki powinien wskazać studentowi inny wykład specjalizacyjny/monograficzny, na który powinien uczęszczać.

Pracownia specjalizacyjna przygotowuje studenta do wykonania pracy magisterskiej. Student wykonuje pracę magisterską w trakcie pracowni magisterskiej trwającej dwa semestry, pod indywidualną opieką opiekuna pracy. W trakcie przygotowywania pracy magisterskiej, student uczęszcza na seminarium magisterskie, którego celem jest wspieranie i monitorowanie realizacji pracy. Student przedstawia uzyskane wyniki w formie pisemnej pracy magisterskiej, która jest recenzowana przez pracownika innej Katedry/Zakładu/Pracowni.

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

 

WYKŁADY SPECJALIZACYJNE

Realizowane są przez studentów kierunku Chemia II stopnia na 2 semestrze.

Jednostka

Tytuł wykładu specjalizacyjnego

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Genetyka molekularna

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Metody analizy fizykochemicznej związków kompleksowych

Katedra Technologii Środowiska

Nanomateriały: właściwości, otrzymywanie i zastosowanie

Katedra Chemii Analitycznej

Rozpoznanie molekularne

Katedra Chemii Biomedycznej

Synteza peptydów

Katedra Biochemii Molekularnej

Właściwości fizykochemiczne aminokwasów i ich pochodnych

Katedra Analizy Środowiska

Współczesne metody spektrometrii mas


 

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

Realizowane są przez studentów kierunku Chemia II stopnia na 3 i 4 semestrze.

Wykłady w semestrze 3:

Jednostka

Tytuł wykładu monograficznego

Katedra Chemii Analitycznej

Metody badań w chemii supramolekularnej

Katedra Technologii Środowiska

Zielone technologie

Katedra Analizy Środowiska

Nowoczesne techniki analityczne

Katedra Biochemii Molekularnej

Chemiczna synteza peptydów


Wykłady w semestrze 4:

Jednostka

Tytuł wykładu monograficznego

Katedra Analizy Środowiska

Analiza lipidów

Katedra Technologii Środowiska

Technologie zaawansowanego utleniania

Katedra Chemii Analitycznej

Zaawansowane metody elektrochemiczne

Katedra Biochemii Molekularnej

Biologicznie czynne peptydy


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 22 kwietnia 2020 roku, 19:13