fbpx Przedmioty dyplomowe | Wydział Chemii

Przedmioty dyplomowe | Wydział Chemii

Przedmioty dyplomowe – kierunek BIZNES CHEMICZNY, studia II stopnia

Studenci studiów II stopnia, bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji, wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą wykonywać pracę magisterską i jednocześnie realizować blok przedmiotów z nią związanych (wykład monograficzny, seminarium magisterskie i pracownia magisterska). Wybór jednostki organizacyjnej dokonywany jest na podstawie informacji nt. proponowanej tematyki naukowo-badawczej zamieszczonej na jej stronie domowej. Student informuje o swoim wyborze Dziekanat ds. Studenckich, przesyłając wypełnioną indywidualną kartę wyboru do dziekanatu. W ramach pracowni magisterskiej i seminarium magisterskiego, student przygotowuje pracę magisterską, która następnie jest oceniana przez opiekuna pracy oraz recenzenta. Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

Katedra

Kierownik

Symbol jednostki

Katedra Analizy Środowiska

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski

KAŚ

Katedra Chemii Analitycznej

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

KChA

Katedra Chemii Biomedycznej

Dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

KChB

Katedra Chemii Fizycznej

Prof. dr hab. Janusz Rak

KChF

Katedra Chemii Organicznej

Prof. dr hab. Adam Prahl

KChO

Katedra Technologii Środowiska

Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

KChT

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Prof. dr hab. Mariusz Makowski

KChBN

 

Wykłady monograficzne na semestr 2:

Katedra

Tytuł wykładu

Katedra Chemii Analitycznej

Metody badań w chemii supramolekularnej

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Oddziaływania związków przeciwdrobnoustrojowych z jonami metali

Katedra Analizy Środowiska

Pobieranie i przygotowanie próbek do analiz

Katedra Chemii Fizycznej

Wprowadzenie do fotochemii

Katedra Technologii Środowiska

Zielone technologie

 

Wykłady monograficzne na semestr 3:

Katedra

Tytuł wykładu

Katedra Analizy Środowiska

Analiza lipidów

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Oddziaływania międzycząsteczkowe w układach nieorganicznych

Katedra Technologii Środowiska

Technologie zaawansowanego utleniania

Katedra Chemii Fizycznej

Wprowadzenie do kwantowej chemii komputerowej

Katedra Chemii Analitycznej

Zaawansowane metody elektrochemiczne

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 stycznia 2020 roku, 21:39