fbpx Przedmioty dyplomowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty dyplomowe

Przedmioty dyplomowe – kierunek BIZNES CHEMICZNY, studia II stopnia

Studenci studiów II stopnia, bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji, wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą wykonywać pracę magisterską i jednocześnie realizować blok przedmiotów z nią związanych (wykład monograficzny, seminarium magisterskie i pracownia magisterska). Wybór jednostki organizacyjnej dokonywany jest na podstawie informacji nt. proponowanej tematyki naukowo-badawczej zamieszczonej na jej stronie domowej. Student informuje o swoim wyborze Dziekanat ds. Studenckich, przesyłając wypełnioną indywidualną kartę wyboru do dziekanatu. W ramach pracowni magisterskiej i seminarium magisterskiego, student przygotowuje pracę magisterską, która następnie jest oceniana przez opiekuna pracy oraz recenzenta. Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

Katedra

Kierownik

Symbol jednostki

Katedra Analizy Środowiska

Prof. dr hab. Piotr Stepnowski

KAŚ

Katedra Chemii Analitycznej

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Ossowski

KChA

Katedra Chemii Biomedycznej

Dr hab. Sylwia Rodziewicz-Motowidło, prof. UG

KChBM

Katedra Chemii Fizycznej

Prof. dr hab. Janusz Rak

KChF

Katedra Chemii Organicznej

Prof. dr hab. Adam Prahl

KChO

Katedra Technologii Środowiska

Prof. dr hab. inż. Adriana Zaleska-Medynska

KChT

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Prof. dr hab. Mariusz Makowski

KChBN

Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska

Prof. dr hab. Bogdan Skwarzec

KChiRŚ

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Prof. dr hab. inż. Lech Chmurzyński

KChOiN

Katedra Biochemii Molekularnej

Prof. dr hab. Krzysztof Rolka

KBiochM

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Prof. dr hab. Piotr Skowron

KBiotM

 

Wykłady monograficzne na semestr 2:

Katedra

Tytuł wykładu

Katedra Chemii Analitycznej

Metody badań w chemii supramolekularnej

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Oddziaływania związków przeciwdrobnoustrojowych z jonami metali

Katedra Analizy Środowiska

Pobieranie i przygotowanie próbek do analiz

Katedra Chemii Fizycznej

Wprowadzenie do fotochemii/Radiosensybilizatory w służbie onkologii

Katedra Technologii Środowiska

Zielone technologie

Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska

Radiochemia środowiska i ochrona radiologiczna

Katedra Chemii Biomedycznej

Wybrane zagadnienia z chemii peptydów cz. I

Katedra Chemii Organicznej

Metody syntezy oraz właściwości biochemiczne protein i glikoprotein

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Fizykochemia związków kompleksowych

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Peptydy i białka w nauce i przemyśle

Katedra Biochemii Molekularnej

Chemiczna synteza peptydów

 

Wykłady monograficzne na semestr 3:

Katedra

Tytuł wykładu

Katedra Analizy Środowiska

Analiza lipidów

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Oddziaływania międzycząsteczkowe w układach nieorganicznych

Katedra Technologii Środowiska

Technologie zaawansowanego utleniania

Katedra Chemii Fizycznej

Wprowadzenie do kwantowej chemii komputerowej

Katedra Chemii Analitycznej

Zaawansowane metody elektrochemiczne

Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska

Chemiczna i radiochemiczna analiza środowiska

Katedra Chemii Biomedycznej

Wybrane zagadnienia z chemii peptydów cz. II

Katedra Chemii Organicznej

Wybrane zagadnienia z chemii cukrów

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Chemia środowisk niewodnych

Katedra Biochemii Molekularnej

Biologicznie czynne peptydy

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Biotechnologia medyczna

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
poniedziałek, 25 maja 2020 roku, 10:51