fbpx Przedmioty dyplomowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty dyplomowe

Przedmioty dyplomowe - kierunek CHEMIA, studia II stopnia

Niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, studenci I roku wybierają Katedrę/Zakład/Pracownię, w której będą realizowali:

  • w sem. 2: wykład specjalizacyjny i pracownię specjalizacyjną
  • w sem. 3.: wykład monograficzny, pracownię magisterską i seminarium magisterskie
  • w sem. 4.: wykład monograficzny, pracownię magisterską i seminarium magisterskie

Informacje związane z tematyką badawczą realizowaną w poszczególnych Katedrach/Zakładach/Pracowniach znajdują się na ich stronach domowych.

W tym samym czasie studenci deklarują również wolę realizacji opcjonalnego "Modułu kształcenia nauczycielskiego", którego ukończenie nadaje absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół.

Wykład specjalizacyjny oraz oba wykłady monograficzne są obowiązkowe dla studentów wykonujących pracę magisterską w danej jednostce (Katedrze/Zakładzie/Pracowni), a dla pozostałych studentów są przedmiotami do wyboru (fakultatywnymi). Jeżeli w Katedrze/Zakładzie/Pracowni nie przewiduje się uruchomienia wykładu specjalizacyjnego lub monograficznego (ze względu na niską liczebność grupy studentów), kierownik jednostki powinien wskazać studentowi inny wykład specjalizacyjny/monograficzny, na który powinien uczęszczać.

Pracownia specjalizacyjna przygotowuje studenta do wykonania pracy magisterskiej. Student wykonuje pracę magisterską w trakcie pracowni magisterskiej trwającej dwa semestry, pod indywidualną opieką opiekuna pracy. W trakcie przygotowywania pracy magisterskiej, student uczęszcza na seminarium magisterskie, którego celem jest wspieranie i monitorowanie realizacji pracy. Student przedstawia uzyskane wyniki w formie pisemnej pracy magisterskiej, która jest recenzowana przez pracownika innej Katedry/Zakładu/Pracowni.

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

 

WYKŁADY SPECJALIZACYJNE

Realizowane są przez studentów kierunku Chemia II stopnia na 2 semestrze.

Jednostka

Tytuł wykładu specjalizacyjnego

Katedra Chemii Organicznej

Cukry proste – struktura i stereochemia

Katedra Chemii Analitycznej

Rozpoznanie molekularne

Katedra Biochemii Molekularnej

Właściwości fizykochemiczne aminokwasów i ich pochodnych

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Metody analizy fizykochemicznej związków kompleksowych

Katedra Technologii Środowiska

Nanomateriały: właściwości, otrzymywanie i zastosowanie

Katedra Chemii Fizycznej

Wybrane zagadnienia z chemii fizycznej

Katedra Chemii Biomedycznej

Synteza peptydów

Katedra Analizy Środowiska

Współczesne metody spektrometrii mas

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Genetyka molekularna

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Innowacyjne metalofarmaceutyki w diagnostyce i leczeniu


 

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

Realizowane są przez studentów kierunku Chemia II stopnia na 3 i 4 semestrze.

Wykłady w semestrze 3:

Jednostka

Tytuł wykładu monograficznego

Katedra Chemii Organicznej

Metody syntezy oraz właściwości biochemiczne protein i glikoprotein

Katedra Chemii Analitycznej

Metody badań w chemii supramolekularnej

Katedra Biochemii Molekularnej

Chemiczna synteza peptydów

Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska

Radiochemia środowiska i ochrona radiologiczna

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Fizykochemia związków kompleksowych

Katedra Technologii Środowiska

Zielone technologie

Katedra Chemii Biomedycznej

Wybrane zagadnienia z chemii peptydów cz. I

Katedra Analizy Środowiska

Pobieranie i przygotowywanie próbek do analiz

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Peptydy i białka w nauce i przemyśle

Katedra Chemii Teoretycznej

Chemia kwantowa anionów molekularnych

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Oddziaływania związków przeciwdrobnoustrojowych z jonami metali

 

Wykłady w semestrze 4:

Jednostka

Tytuł wykładu monograficznego

Katedra Chemii Organicznej

Wybrane zagadnienia z chemii cukrów

Katedra Chemii Analitycznej

Zaawansowane metody elektrochemiczne

Katedra Chemii i Radiochemii Środowiska Chemiczna i radiochemiczna analiza środowiska

Katedra Biochemii Molekularnej

Biologicznie czynne peptydy

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Chemia środowisk niewodnych

Katedra Technologii Środowiska

Technologie zaawansowanego utleniania

Katedra Chemii Fizycznej

Radiosensybilizatory w służbie onkologii

Katedra Chemii Biomedycznej

Wybrane zagadnienia z chemii peptydów cz. II

Katedra Analizy Środowiska

Analiza lipidów

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Biotechnologia medyczna

Katedra Chemii Teoretycznej

Oprogramowanie w chemii obliczeniowej

Katedra Chemii Bionieorganicznej

Oddziaływania międzycząsteczkowe w układach bionieorganicznych

 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 21 stycznia 2020 roku, 21:49