fbpx Przedmioty dyplomowe | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

Przedmioty dyplomowe

Przedmioty dyplomowe - kierunek CHEMIA, studia II stopnia, studia niestacjonarne

Niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacji, studenci I roku wybierają Katedrę/Zakład/Pracownię, w której będą realizowali:

  • w sem. 2: wykład specjalizacyjny i pracownię specjalizacyjną
  • w sem. 3.: wykład monograficzny, pracownię magisterską i seminarium magisterskie
  • w sem. 4.: wykład monograficzny, pracownię magisterską i seminarium magisterskie

Informacje związane z tematyką badawczą realizowaną w poszczególnych Katedrach/Zakładach/Pracowniach znajdują się na ich stronach domowych.

Wykład specjalizacyjny oraz oba wykłady monograficzne są obowiązkowe dla studentów wykonujących pracę magisterską w danej jednostce (Katedrze/Zakładzie/Pracowni), a dla pozostałych studentów są przedmiotami do wyboru (fakultatywnymi). Jeżeli w Katedrze/Zakładzie/Pracowni nie przewiduje się uruchomienia wykładu specjalizacyjnego lub monograficznego (ze względu na niską liczebność grupy studentów), kierownik jednostki powinien wskazać studentowi inny wykład specjalizacyjny/monograficzny, na który powinien uczęszczać.

Pracownia specjalizacyjna przygotowuje studenta do wykonania pracy magisterskiej. Student wykonuje pracę magisterską w trakcie pracowni magisterskiej trwającej dwa semestry, pod indywidualną opieką opiekuna pracy. W trakcie przygotowywania pracy magisterskiej, student uczęszcza na seminarium magisterskie, którego celem jest wspieranie i monitorowanie realizacji pracy. Student przedstawia uzyskane wyniki w formie pisemnej pracy magisterskiej, która jest recenzowana przez pracownika innej Katedry/Zakładu/Pracowni.

Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

 

WYKŁADY SPECJALIZACYJNE

Realizowane są przez studentów kierunku Chemia II stopnia na 2 semestrze.

Jednostka

Tytuł wykładu specjalizacyjnego

Katedra Biotechnologii Molekularnej

Genetyka molekularna

Katedra Chemii Ogólnej i Nieorganicznej

Metody analizy fizykochemicznej związków kompleksowych

Katedra Technologii Środowiska

Nanomateriały: właściwości, otrzymywanie i zastosowanie

Katedra Chemii Analitycznej

Rozpoznanie molekularne

Katedra Chemii Biomedycznej

Synteza peptydów

Katedra Biochemii Molekularnej

Właściwości fizykochemiczne aminokwasów i ich pochodnych

Katedra Analizy Środowiska

Współczesne metody spektrometrii mas


 

WYKŁADY MONOGRAFICZNE

Realizowane są przez studentów kierunku Chemia II stopnia na 3 i 4 semestrze.

Wykłady w semestrze 3:

Jednostka

Tytuł wykładu monograficznego

Katedra Chemii Analitycznej

Metody badań w chemii supramolekularnej

Katedra Technologii Środowiska

Zielone technologie

Katedra Analizy Środowiska

Nowoczesne techniki analityczne


Wykłady w semestrze 4:

Jednostka

Tytuł wykładu monograficznego

Katedra Analizy Środowiska

Analiza lipidów

Katedra Technologii Środowiska

Technologie zaawansowanego utleniania

Katedra Chemii Analitycznej

Zaawansowane metody elektrochemiczne


 

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 28 marca 2019 roku, 22:20