fbpx OCHRONA ŚRODOWISKA I stopień, stacjonarne - edycja 2017/20 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

OCHRONA ŚRODOWISKA I stopień, stacjonarne - edycja 2017/20

OCHRONA ŚRODOWISKA I stopień, stacjonarne – cykl kształcenia 2017-2020

międzywydziałowy kierunek

OCHRONA ŚRODOWISKA

studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Informacje ogólne

Międzywydziałowy kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA jest prowadzony wspólnie przez trzy wydziały Uniwersytetu Gdańskiego: Wydział Biologii, Wydział Chemii oraz Wydział Oceanografii i Geografii. Studia stacjonarne I i II stopnia oraz studia niestacjonarne II stopnia na tym kierunku administrowane są przez Wydział Chemii. Program kształcenia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA jest w pełni zgodny z zasadami Krajowych Ram Kwalifikacji, określonymi w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz.U. Nr 146 poz.1365 i póź. zm.).

Studia I stopnia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studia I stopnia oferują możliwość zdobycia wiedzy z zakresu podstaw matematyki i fizyki, biologii ogólnej, ekologii, hydrobiologii, toksykologii, funkcjonowania ekosystemów, ochrony przyrody i jej zasobów, podstaw chemii ogólnej, analitycznej, nieorganicznej i fizycznej, biochemii i mikrobiologii. Liczna grupa przedmiotów specjalistycznych obejmuje: chemię środowiska (wód, gleby i atmosfery), analizę instrumentalną i monitoring, problematykę odpadów komunalnych i przemysłowych, ochronę radiologiczną, ocenę oddziaływania na środowisko, prawo ochrony środowiska, czy też ekonomię środowiska. Studia są silnie ukierunkowane na rozwój praktycznych umiejętności, przydatnych w późniejszym życiu zawodowym. Stąd znaczny udział zajęć praktycznych, laboratoryjnych i terenowych w programie kształcenia.

Absolwent studiów I stopnia posiada podstawową interdyscyplinarną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień związanych z ochroną środowiska. W szczególności, absolwent jest przygotowany do analizowania i oceniania skutków środowiskowych najważniejszych procesów zachodzących w przyrodzie, identyfikowania i rozwiązywania podstawowych problemów związanych z ochroną środowiska (wynikających z działania praw natury, działalności człowieka, aspektów prawnych i ekonomicznych) i do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie efektów kształcenia studiów I stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) zainteresowanych problemami ochrony środowiska, jak również prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.

Organizacja toku studiów

Studia odbywają się zgodnie z programem kształcenia, opracowanym przez Radę Programową kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA i zatwierdzonym przez Senat UG. W ramach studiów studenci uczęszczają na przedmioty obowiązkowe, oraz na przedmioty wybrane przez siebie spośród oferowanych przedmiotów do wyboru, przy czym dzielą się one na przedmioty ograniczonego wyboru i przedmioty nieograniczonego wyboru (przedmioty fakultatywne).

Każdemu przedmiotowi przyporządkowano określoną liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu. Odzwierciedlają pracę jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy jaką musi wykonać student aby zaliczyć cały rok akademicki. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim komponentom studiów, np. wykładom, ćwiczeniom audytoryjnym i laboratoryjnym, praktykom, seminariom, pracy dyplomowej, bez względu na to czy są przedmiotami obowiązkowymi czy też przedmiotami do wyboru (fakultatywnymi). Punkty ECTS można uzyskać również za prace związane z przygotowaniem przez studenta określonych raportów lub innych opracowań, z jego udziałem w badaniach naukowych, a także punkty związane z samodzielną nauką studenta. Studenci zobowiązani są uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS rocznie (po 30 punktów w każdym semestrze) z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów do wyboru łącznie.

Jednym z warunków ukończenia studiów jest odbycie praktyki zawodowej przewidzianej planem studiów.

Przedmioty obowiązkowe (obligatoryjne)

Przedmioty obowiązkowe są wyszczególnione w planie studiów z podziałem na wykłady, ćwiczenia, praktyki. Plan określa liczbę godzin poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie bez wpisywania oceny) oraz liczbę punktów ECTS przypisanych zajęciom.

Przedmioty ograniczonego i nieograniczonego wyboru (fakultatywne)

Przedmioty ograniczonego i nieograniczonego wyboru (fakultatywne) Na pierwszym roku studiów I stopnia wszystkie przedmioty są obowiązkowe, przedmioty nieograniczonego wyboru (fakultatywne) studenci realizują dopiero od semestru 4 (II rok studiów). Zapisy na przedmioty fakultatywne prowadzone są elektronicznie przez Portal Studenta w kwietniu poprzedzającego roku akademickiego w dwóch turach. Warunkiem uruchomienia przedmiotu ograniczonego wyboru i przedmiotu nieograniczonego wyboru (fakultatywnego) jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób (wykład min. 25, ćwiczenia audytoryjne min. 15, ćwiczenia laboratoryjne min. 8 osób). W przypadku nieuruchomienia przedmiotu, student wybiera inny, który zgromadził wymaganą liczbę uczestników. Zmiany (tylko w uzasadnionych przypadkach) wybranych przedmiotów do wyboru możliwe są w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru.

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa jest dopełnieniem procesu kształcenia. Praktyka trwa nie krócej niż 3 tygodnie (120 godzin) i przypisuje się jej 2 pkt. ECTS. Praktyka odbywa się w letniej przerwie wakacyjnej po II roku studiów, zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania III roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim odpowiednim wpisem. Praktykę można odbywać w jednostkach gospodarczych, instytucjach życia publicznego, instytucjach naukowo-badawczych lub innych.

Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Samodzielność studenta pod tym względem należy uważać za istotny element realizacji jednego z podstawowych celów praktyki - przygotowania do wyjścia poza mury uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. Student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu jak i pracy zarobkowej.

Wykład ogólnouczelniany (fakultatywny)

Możliwość realizacji wykładu ogólnouczelnianego w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS została utrzymana przechodząc z puli przedmiotów obligatoryjnych do puli przedmiotów fakultatywnych w semestrze 4. Dzięki takiemu podejściu studenci zainteresowani wykładem ogólnouczelnianym będą mogli go zrealizować  w ramach semestru 4. Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane prowadzone są elektronicznie poprzez Portal Studenta w styczniu semestru poprzedzającego. Oferta wykładów ogólnouczelnianych na dany rok akademicki znajduje się na stronach www Działu Kształcenia UG.

Przedmioty dyplomowe

W trakcie czwartego semestru, studenci studiów I stopnia wybierają jednostkę organizacyjną (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą realizowali w semestrze szóstym blok przedmiotów dyplomowych (seminarium dyplomowe i pracownia dyplomowa). Miejscem realizacji bloku przedmiotów dyplomowych będzie odpowiednio Wydział Biologii, Wydział Chemii lub Wydział Oceanografii i Geografii, w zależności od przynależności jednostki organizacyjnej do struktur danych Wydziałów. W ramach pracowni dyplomowej i seminarium dyplomowego studenci przygotowują projekt dyplomowy. Po zrealizowaniu projektu, prezentują uzyskane rezultaty na forum grupy oraz składają pracę dyplomową, która ma formę krótkiego sprawozdania z realizacji projektu. Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.

Informacje dodatkowe

Okresem zaliczeniowym na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA jest semestr.

Po I semestrze studiów obydwa terminy egzaminów z przedmiotu "Chemia ogólna" muszą odbyć się w czasie trwania zwykłej sesji egzaminacyjnej.

Student, w celu dokonania wyboru miejsca realizacji przedmiotów dyplomowych może zasięgnąć rady opiekuna roku lub prodziekana.

Informacje na temat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku OCHRONA ŚRODOWISKA znajdują się tutaj.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 lipca 2017 roku, 21:11