fbpx CHEMIA II stopień, stacjonarne - edycja 2017/19 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

CHEMIA II stopień, stacjonarne - edycja 2017/19

CHEMIA II stopień, stacjonarne – cykl kształcenia 2017-19

kierunek CHEMIA
studia stacjonarne drugiego stopnia

 

Informacje ogólne

Wydział Chemii prowadzi studia I i II stopnia na kierunku CHEMIA. Program kształcenia na tym kierunku jest w pełni zgodny z zasadami Krajowych Ram Kwalifikacji określonymi w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz.U. Nr 146 poz. 1365 i póź. zm.), z uwzględnieniem najnowszych standardów kształcenia nauczycieli określonych w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r.

Studia II stopnia trwają dwa lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Na tych studiach można wybrać następujące specjalności:

  • analityka i diagnostyka chemiczna
  • chemia biomedyczna
  • chemia obliczeniowa
  • chemia i technologia środowiska

W trakcie studiów II stopnia na kierunku CHEMIA studenci poszerzają i rozwijają swoją wiedzę i umiejętności w szeroko rozumianej dziedzinie nauk chemicznych. Studia ukierunkowane są na zdobywanie umiejętności praktycznych, stąd wysoki udział ćwiczeń praktycznych, głównie laboratoryjnych, w trakcie których studenci wykonują samodzielnie różnorodne zadania o charakterze eksperymentalnym. W ramach poszczególnych specjalności studenci realizują m.in. przedmioty związane z syntezą i analizą związków biologicznie czynnych oraz zastosowaniem metod obliczeniowych w chemii. Studenci wszystkich specjalności mogą dodatkowo uzyskać uprawnienia do nauczania chemii we wszystkich typach szkół wybierając opcjonalny moduł kształcenia nauczycielskiego.

Absolwent studiów II stopnia posiada pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu specjalistycznych zagadnień wchodzących w skład nauk chemicznych. W szczególności absolwent jest przygotowany do samodzielnego rozwiązywania problemów chemicznych, prowadzenia działalności o charakterze badawczym oraz gromadzenia i krytycznej analizy danych eksperymentalnych. Osiągnięcie efektów kształcenia studiów drugiego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach oraz w organizacjach i instytucjach publicznych, pozarządowych i badawczo-naukowych, których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich) i studiach podyplomowych. Absolwent, który zrealizował opcjonalny moduł kształcenia nauczycielskiego jest przygotowany do nauczania przedmiotu chemia we wszystkich typach szkół.

Organizacja toku studiów

Studia odbywają się zgodnie z planami studiów, odrębnymi dla każdej ze specjalności. W ramach studiów studenci uczęszczają na przedmioty obowiązkowe, oraz na przedmioty wybrane przez siebie spośród oferowanych przedmiotów do wyboru (przedmioty fakultatywne).

Każdemu przedmiotowi przyporządkowano określoną liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu. Odzwierciedlają pracę jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy jaką musi wykonać student aby zaliczyć cały rok akademicki. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim formom zajęć, np. wykładom, ćwiczeniom audytoryjnym i laboratoryjnym, seminariom, pracy dyplomowej, bez względu na to czy są przedmiotami obowiązkowymi czy też przedmiotami do wyboru (fakultatywnymi). Punkty ECTS można uzyskać również za prace związane z przygotowaniem przez studenta określonych raportów lub innych opracowań, z jego udziałem w badaniach naukowych, a także punkty związane z samodzielną nauką studenta. Studenci zobowiązani są uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS rocznie (po 30 punktów w każdym semestrze) z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów do wyboru łącznie.

Przedmioty obowiązkowe (obligatoryjne)

Przedmioty obowiązkowe są wyszczególnione w planie studiów z podziałem na wykłady, ćwiczenia, praktyki. Plan określa liczbę godzin poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę) oraz liczbę punktów ECTS przypisanych zajęciom.

Przedmioty do wyboru (fakultatywne)

W trakcie realizacji I semestru w listopadzie studenci I roku studiów stacjonarnych II stopnia zapisują się elektronicznie przez Portal Studenta na przedmioty do wyboru (fakultatywne), na które będą uczęszczali w semestrze 2. Zapisy na przedmioty fakultatywne na 3 semestr prowadzone są elektronicznie w kwietniu roku poprzedzającego. Warunkiem uruchomienia przedmiotu fakultatywnego jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób (wykład min. 25, ćwiczenia audytoryjne min. 15, ćwiczenia laboratoryjne min. 8 osób). W przypadku nieuruchomienia przedmiotu, student który wybrał ten przedmiot wybiera inny, który zgromadził wymaganą liczbę uczestników. Zmiany (tylko w uzasadnionych przypadkach) wybranych przedmiotów fakultatywnych możliwe są w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru.

Wykład ogólnouczelniany (fakultatywny)

Możliwość realizacji wykładu ogólnouczelnianego w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS została utrzymana przechodząc z puli przedmiotów obligatoryjnych do puli przedmiotów fakultatywnych w semestrze 3. Dzięki takiemu podejściu studenci zainteresowani wykładem ogólnouczelnianym będą mogli go zrealizować  w ramach semestru 3. Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane prowadzone są elektronicznie poprzez Portal Studenta w sierpniu/wrześniu roku poprzedzającego. Oferta wykładów ogólnouczelnianych na dany rok akademicki znajduje się na stronach www Działu Kształcenia UG.

Moduł kształcenia nauczycielskiego

W trakcie rekrutacji, studenci wszystkich specjalności mogą zadeklarować chęć realizacji opcjonalnego modułu kształcenia nauczycielskiego. Zajęcia wchodzące w skład modułu trwają przez wszystkie cztery semestry studiów, obejmują łącznie 270 godzin konwersatoriów i ćwiczeń oraz 150 godzin praktyk w szkole. Modułowi przypisano łącznie 25 punktów ECTS. Zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk objętych modułem daje dodatkowo absolwentom uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela chemii we wszystkich typach szkół.

Przedmioty dyplomowe

Studenci studiów II stopnia, bezpośrednio po zakończeniu rekrutacji, wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą wykonywać pracę magisterską i jednocześnie realizować blok przedmiotów z nią związanych (wykład specjalizacyjny, pracownia specjalizacyjna, wykład monograficzny, seminarium magisterskie i pracownia magisterska). Wybór jednostki organizacyjnej dokonywany jest na podstawie informacji nt. proponowanej tematyki naukowo-badawczej zamieszczonej na jej stronie domowej. Student informuje o swoim wyborze Dziekanat ds. Studenckich, przesyłając wypełnioną indywidualną kartę wyboru do dziekanatu. W ramach pracowni magisterskiej i seminarium magisterskiego, student przygotowuje pracę magisterską, która następnie jest oceniana przez opiekuna pracy oraz recenzenta. Studia II stopnia kończą się egzaminem magisterskim.

Informacje dodatkowe

Okresem zaliczeniowym na kierunku CHEMIA jest semestr. Na Wydziale Chemii obowiązuje elektroniczna ewidencja przebiegu studiów (indeks elektroniczny).

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 11 lipca 2017 roku, 19:34