fbpx CHEMIA I stopień, stacjonarne - edycja 2017/20 | Wydział Chemii

Jesteś tutaj

CHEMIA I stopień, stacjonarne - edycja 2017/20

CHEMIA I stopień, stacjonarne – cykl kształcenia 2017-2020

kierunek CHEMIA
studia stacjonarne pierwszego stopnia

 

Informacje ogólne

Wydział Chemii prowadzi studia I i II stopnia na kierunku CHEMIA. Program kształcenia na tym kierunku jest w pełni zgodny z zasadami Krajowych Ram Kwalifikacji, określonymi w ustawie "Prawo o szkolnictwie wyższym" (Dz.U. Nr 146 poz. 1365 i poź. zm.).

Studia I stopnia trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Na tych studiach oferujemy do wyboru cztery specjalności:

  • analityka i diagnostyka chemiczna
  • chemia kosmetyków
  • chemia biomedyczna
  • chemia żywności

Studenci deklarują wybór specjalności w trakcie rekrutacji, o limitach przyjęć na poszczególne specjalności decyduje dziekan.

W trakcie studiów I stopnia na kierunku CHEMIA oferujemy możliwości zdobycia wiedzy z zakresu chemii ogólnej, analitycznej, nieorganicznej, organicznej, fizycznej i teoretycznej, a także z biochemii, fizyki chemicznej, krystalochemii, stereochemii, z zastosowania elektronicznych technik obliczeniowych w chemii oraz z podstaw matematyki, fizyki i technologii chemicznej, chemii żywności. Studia ukierunkowane są na zdobywanie umiejętności praktycznych, stąd wysoki udział ćwiczeń praktycznych, głównie laboratoryjnych, w trakcie których studenci wykonują samodzielnie różnorodne zadania o charakterze eksperymentalnym. Na wyższych latach studiów oferowane są, do wyboru, wykłady i zajęcia specjalistyczne obejmujące najistotniejsze zagadnienia współczesnej chemii. W ramach poszczególnych specjalności studenci realizują m.in. przedmioty związane z chemią kosmetyków, chemią biomedyczną, chemią żywności oraz analityką chemiczną.

Absolwent studiów I stopnia posiada podstawową wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu ogólnych i praktycznych zagadnień chemii. W szczególności, absolwent jest przygotowany do analizowania, przetwarzania i bezpiecznego stosowania substancji chemicznych oraz do działania zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Osiągnięcie efektów kształcenia studiów pierwszego stopnia stwarza absolwentom możliwość zatrudnienia w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych), których działalność związana jest z wykorzystaniem chemii w praktyce, jak również prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w przemyśle spożywczym, przetwórczym, agrochemicznym czy firmach o profilu rolniczym. Absolwent jest przygotowany do kontynuacji kształcenia na studiach II stopnia i studiach podyplomowych.

Organizacja toku studiów

Studia odbywają się zgodnie z programem kształcenia, opracowanym przez Radę Programową kierunku CHEMIA i zatwierdzonym przez Senat UG. W ramach studiów studenci uczęszczają na przedmioty obowiązkowe, specjalnościowe (obowiązkowe w ramach danej specjalności, a fakultatywne dla innych) oraz na przedmioty wybrane przez siebie spośród oferowanych przedmiotów do wyboru (przedmioty fakultatywne).

Każdemu przedmiotowi przyporządkowano określoną liczbę punktów ECTS. Punkty ECTS są wartością liczbową (od 1 do 60) przyporządkowaną poszczególnym przedmiotom, proporcjonalną do wkładu pracy studenta w uzyskanie zaliczenia danego przedmiotu. Odzwierciedlają pracę jakiej wymaga każdy przedmiot w stosunku do całkowitej ilości pracy jaką musi wykonać student aby zaliczyć cały rok akademicki. Punkty ECTS przyporządkowuje się wszystkim komponentom studiów, np. wykładom, ćwiczeniom audytoryjnym i laboratoryjnym, praktykom, seminariom, pracowni dyplomowej, bez względu na to czy są przedmiotami obowiązkowymi czy też przedmiotami do wyboru (fakultatywnymi). Punkty ECTS można uzyskać również za prace związane z przygotowaniem przez studenta określonych raportów lub innych opracowań, z jego udziałem w badaniach naukowych, a także punkty związane z samodzielną nauką studenta. Studenci zobowiązani są uzyskać 60 punktów kredytowych ECTS rocznie (po 30 punktów w każdym semestrze) z przedmiotów obowiązkowych i przedmiotów do wyboru łącznie.

Jednym z warunków ukończenia studiów jest odbycie praktyki zawodowej przewidzianej planem studiów.

Przedmioty obowiązkowe (obligatoryjne)

Przedmioty obowiązkowe są wyszczególnione w planie studiów z podziałem na wykłady, ćwiczenia, praktyki. Plan określa liczbę godzin poszczególnych zajęć, formę zaliczenia (egzamin, zaliczenie na ocenę, zaliczenie bez wpisywania oceny) oraz liczbę punktów ECTS przypisanych zajęciom.

Przedmioty do wyboru (fakultatywne)

Na pierwszym roku studiów I stopnia wszystkie przedmioty są obowiązkowe, przedmioty do wyboru (fakultatywne) studenci realizują dopiero od semestru 3 (II rok studiów). Zapisy na przedmioty fakultatywne prowadzone są elektronicznie poprzez Portal Studenta w kwietniu roku poprzedzającego. Warunkiem uruchomienia przedmiotu fakultatywnego jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób (wykład min. 25, ćwiczenia audytoryjne min. 15, ćwiczenia laboratoryjne min. 8 osób). W przypadku nieuruchomienia przedmiotu, student wybiera inny, który zgromadził wymaganą liczbę uczestników. Zmiany (tylko w uzasadnionych przypadkach) wybranych przedmiotów fakultatywnych możliwe są w ciągu 7 dni od rozpoczęcia semestru.

Praktyka zawodowa

Praktyka zawodowa jest dopełnieniem procesu kształcenia. Praktyka trwa nie krócej niż 3 tygodnie (120 godzin) i przypisuje się jej 2 pkt. ECTS. Praktyka odbywa się w letniej przerwie wakacyjnej po II roku studiów, zaliczenie praktyki następuje w czasie trwania III roku studiów, co rejestrowane jest w indeksie studenckim (indeksie elektronicznym) odpowiednim wpisem. Praktykę można odbywać w jednostkach gospodarczych, instytucjach życia publicznego, instytucjach naukowo-badawczych lub innych.

Studenci we własnym zakresie poszukują instytucji, w której odbędą praktykę. Samodzielność studenta pod tym względem należy uważać za istotny element realizacji jednego z podstawowych celów praktyki - przygotowania do wyjścia poza mury uczelni i rozpoczęcia samodzielnej aktywności zawodowej. Student może znaleźć sobie miejsce odbywania praktyki zarówno w charakterze wolontariatu jak i pracy zarobkowej.

Wykład ogólnouczelniany (fakultatywny)

Możliwość realizacji wykładu ogólnouczelnianego w wymiarze 30 godzin i 2 punktów ECTS została utrzymana przechodząc z puli przedmiotów obligatoryjnych do puli przedmiotów fakultatywnych w semestrze 4. Dzięki takiemu podejściu studenci zainteresowani wykładem ogólnouczelnianym będą mogli go zrealizować  w ramach semestru 4. Zapisy na przedmioty ogólnouczelniane prowadzone są elektronicznie poprzez Portal Studenta w styczniu semestru poprzedzającego. Oferta wykładów ogólnouczelnianych na dany rok akademicki znajduje się na stronach www Działu Kształcenia UG.

Przedmioty dyplomowe

W trakcie czwartego semestru, studenci studiów I stopnia wybierają jednostkę organizacyjną Wydziału Chemii (Katedrę, Zakład, Pracownię), w której będą realizowali w semestrze szóstym blok przedmiotów dyplomowych (wykład dyplomowy, seminarium dyplomowe i pracownia dyplomowa). W ramach pracowni dyplomowej i seminarium dyplomowego studenci przygotowują projekt dyplomowy. Po zrealizowaniu projektu, prezentują uzyskane rezultaty na forum grupy oraz składają pracę licencjacką, która ma formę krótkiego sprawozdania z realizacji projektu i jest oceniana przez opiekuna pracy oraz recenzenta. Studia I stopnia kończą się egzaminem dyplomowym.

Informacje dodatkowe

Okresem zaliczeniowym na kierunku CHEMIA jest semestr. Na Wydziale Chemii obowiązuje elektroniczna ewidencja przebiegu studiów (indeks elektroniczny).

Po I semestrze studiów obydwa terminy egzaminów z przedmiotu "Chemia ogólna " muszą odbyć się w czasie trwania zwykłej sesji egzaminacyjnej.

Informacje na temat studiów II stopnia na kierunku CHEMIA znajdują się tutaj.

Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Andrzej Nowacki
Treść wprowadzona przez: Andrzej Nowacki
Ostatnia modyfikacja: 
czwartek, 13 lipca 2017 roku, 14:48